keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 99/03.03.2015 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 99/03.03.2015
privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-5112/24.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 550/11.11.2014, privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b), alin. 4 litera (a) şi alin. 6 lit. (a) pct.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timişoara a evenimentului "ZILELE ENERGIEI 2015", în perioada 5-19 Iunie 2015 în cadrul European Sustainable Energy Week.


Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap.74.02 "Protecţia mediului" şi Cap. 51.02. "Autorităţi publice" în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea "ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2015" şi participarea la EUSEW Bruxelles 2015.


Art.3: Se aprobă participarea la evenimentele organizate în cadrul evenimentului European Sustainable Energy Week EUSEW 2015 a consilierilor locali:
-FOLICĂ PETRICĂ - Consilier local;
-GEANĂ NISTOR PAVEL - Consilier local;


Art.4: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.


Art.5: Se aprobă înregistrarea evenimentului organizat de Municipiul Timişoara pe portalul EUSEW, http://www.eusew.eu/energy-days/europe, în vederea mediatizării şi promovării acestuia.


Art.6: Se împuterniceşte Domnul NICOLAE ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării contractelor de sponsorizare încheiate cu persoane fizice/juridice interesate pentru sprijinirea acestui eveniment, în calitate de co-organizator.


Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_privind_alocarea_sumelor_necesare_pentru_organizarea_ZILEI_ENERGIEI_2015.pdf

FO53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU

SC2015- 5112/26.02.2015.

R E F E R A T

privind propunerea de organizare a ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015

în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

În cursul anului 2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.550

550/11.11.2014, s-a reconfirmarea adeziunea Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor

(Covenant of Mayors) şi s-a aprobat Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al

Municipiului Timişoara 2010 - 2020. Odată cu aprobarea aderării, Municipiului Timişoara îi revin

angajamente concrete, printre care şi organizarea de „Zile ale Energiei”, în colaborare cu Comisia

Europeană şi cu alte părţi interesate, permiţând cetăţenilor să beneficieze direct de oportunităţile şi

avantajele oferite de o utilizare mai inteligentă a energiei şi informarea în mod regulat a mass-

mediei locale cu privire la evoluţiile planului de acţiune.

Acest eveniment presupune organizarea de forumuri pentru energie durabilă, de discuţii, întâlniri şi

activităţi specifice Zilei Energiei, activităţi de informare şi conştientizare adresate locuitorilor,

activităţi artistice, concursuri, activităţi în aer liber, campanii de conştientizare, etc.

Pentru anul 2015, a zecea ediţie a Săptămânii Europeani a Energiilor Durabile (European

Sustainable Energy Week) este aprobată a fi organizată în perioada 15-19 Iunie.

În acest sens, PROPUNEM:

1. Propunem organizarea „ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2015” în perioada 5- 19.06.2015, prin acțiuni, evenimente și activități dedicate.

Organizarea acestui eveniment, trebuie să ia în considerare şi următoarele raţiuni:

oportunitatea integrării evenimentului într-o amplă campanie - organizată la nivel european,

diseminarea unor informaţii importante privind noile tehnologii aplicabile în domeniile relevante

schimbărilor climatice (energii regenerabile, eficienţă energetică, biocombustibili, biomasă, achiziţii

publice verzi, etc.), promovarea tehnologiilor sustenabile şi a bunelor practici în aceste domenii,

promovarea imaginii Municipiului Timişoara şi informarea cetăţenilor cu privire la problemele

legate de schimbările climatice şi eficienţă energetică.

Pentru Zilele Energiei Timișoara 2015 se analizează posibilitatea organizării unor

evenimente în spaţiul public al municipiului Timişoara, în aer liber, având ca scop promovarea

mobilităţii, circulaţiei pietonale, dar şi a unor activităţi pentru promovarea modalităţii de transport

velo – prin organizarea unor activități cicliste.

Includerea Zilei Mondiale a Mediului - 5 Iunie în cadrul Zilelor Energiei Timișoara 2015 va

aduce un plus de vizibilitate, mai ales în contextul în care activitățile care se vor desfășura se vor

integra cu măsurile și acțiunile de informare și conștientizare incluse în PAED.

Astfel, realizarea unui material de informare şi diseminare a informaţiilor privind gestiunea

deşeurilor şi comportamentul responsabil faţă de natură îl considerăm necesar. Pentru anul 2015

propunem focusarea pe gestiunea, colectarea selectivă a deșeurilor și diminuarea cantității de

deșeuri supuse depozitării finale, precum și a gestiunii deșeurilor biodegradabile prin promovarea

compostării deșeurilor biodegradabile în gospodăriile populației, prin utilizarea compostierelor și a

unui ghid de compostare. Posibilităţile de realizare a materialelor atât în formă tipărită cât şi în

format electronic este recomandabilă, în scopul sensibilizării unor segmente cât mai mari ale

populaţiei. Organizarea unei competiții pe această tematică, inclusiv prin acordarea ca premii a

unor recipiente pentru colectare selectivă, respectiv a unor compostiere de mici dimensiuni

câștigătorilor vor contribui la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor.

La acest eveniment se intenţionează invitarea şi angrenarea de reprezentanţi ai autorităţilor

administraţiei publice locale şi judeţene, autorităţile pentru protecţia mediului, cadre didactice din

FO53-01, Ver.2

mediul preuniversitar şi universitar, specialişti din domeniul energiilor regenerabile, asociaţii şi

organizaţii non guvernamentale în domeniu, instituţii de specialitate şi societăţi comerciale,

reprezentanţi ai mass-media, alte persoane interesate.

Totodată, participarea la EUSEW Bruxelles este deosebit de importantă datorită

evenimentelor centralizate pe care le găzduiește: workshopuri, conferinte, conferințe la înalt nivel,

care au menirea de a disemina proiecte, bune practici, instrumente și rezultate a implementării

Planurilor de Acțiune pentru Energia Durabilă. În acest context, participarea funcționarilor publici

din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara din departamentele relevante pentru implementarea

PAED constituie o premisă pentru îmbogățirea cunoștințelor, o sursă de inspirație și motivare a

acestora și totodată de întărire a relațiilor și conexiunilor cu alte orașe din Europa, în vederea

implementării unor viitoare proiecte în perioada aniilor 2015-2020. În acest sens, propunem

participarea în perioada 15-19 Iunie 2015 a unui număr de 8 funcționari publici din cadrul Primăriei

Municipiului Timișoara, implicați în implementarea PAED a Municipiului Timișoara, din direcțiile

relevante: Dezvoltare, Mediu, Tehnic, Urbanism, Comunicare. De asemenea propunem participarea

și a consilierilor locali angrenați în implementarea PAED.

Urmare a activităţilor care se vor desfăşura în unităţile de învăţământ, se intenţionează

lansarea unui concurs de postere pentru evenimentul ZILELE ENERGIEI TIMIŞOARA 2015 pe

tematica energiilor regenerabile, sustenabilităţii în mediul urban şi a ecologiei. Susţinerea financiară

a tuturor acestor activităţi ale evenimentului urmează a se asigura din bugetul local al municipiului

Timişoara.

2. Aprobarea alocării sumei de 40.000 lei de la bugetul local, Capitolul 74.02. „Protecţia

mediului”, în vederea organizării acestui eveniment. Această sumă va asigura cheltuielile pentru

organizarea evenimentelor, materialele pentru activităţile de organizare a evenimentelor în aer

liber, a materialelor de promovare şi diseminare, deplasarea delegației la Bruxelles, etc.

Programul evenimentelor va fi conceput şi realizat de către Direcţia de Mediu împreună cu

reprezentanţii celorlalte direcţii de specialitate ale Primăriei Municipiului Timişoara, urmând a fi

aprobat de către conducerea Primăriei Municipiului Timişoara. Se va analiza şi oportunitatea

cooptării unor instituţii/asociaţii/ONG-uri interesate, în calitate de co-organizatori.

3. Aprobarea înregistrării evenimentului organizat de Municipiul Timişoara şi a programului

de acţiuni pe portalul - European Union Sustainable Energy Week, Energy Days in Europe,

http://www.eusew.eu/energy-days/europe în vederea mediatizării şi promovării acestuia.

4. Aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare între Municipiul Timişoara şi persoane

fizice şi juridice interesate pentru sprijinirea şi participarea la evenimentul „ZILELE ENERGIEI

TIMIŞOARA 2015” şi semnarea acestora de către Domnul Nicolae ROBU – Primarul

Municipiului Timişoara. VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan DIACONU Ioan COJOCARI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Smaranda HARACICU

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI CONSILIER,

ŞI LOCURI DE JOACĂ,

Diana – Mihaela NICA Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

Red. BSI, Dact: BSI, Ex.2

Atasament: covenantofmayors_text_ro.pdf

www.eumayors.eu

PACTUL PRIMARILOR

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice a confi rmat faptul că Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice a confi rmat faptul că schimbările climatice sunt o realitate cauzată, în mare parte, de utilizarea energiei pentru schimbările climatice sunt o realitate cauzată, în mare parte, de utilizarea energiei pentru activităţile umane;activităţile umane;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT, la 9 martie 2007, UE a adoptat pachetul „Energie pentru o lume în schimbare”, , la 9 martie 2007, UE a adoptat pachetul „Energie pentru o lume în schimbare”, angajându-se unilateral să reducă emisiile de COangajându-se unilateral să reducă emisiile de CO

2 cu 20% până în anul 2020, prin cu 20% până în anul 2020, prin

creşterea cu 20% a efi cienţei energetice şi prin atingerea unui procent de 20% de energie creşterea cu 20% a efi cienţei energetice şi prin atingerea unui procent de 20% de energie obţinută din surse regenerabile în mixul energetic;obţinută din surse regenerabile în mixul energetic;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT instituirea unui „Pact al primarilor” este considerată o prioritate în „Planul de instituirea unui „Pact al primarilor” este considerată o prioritate în „Planul de acţiune al Uniunii Europene privind efi cienţa energetică: realizarea potenţialului”;acţiune al Uniunii Europene privind efi cienţa energetică: realizarea potenţialului”;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene subliniază necesitatea de a uni forţele Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene subliniază necesitatea de a uni forţele locale şi regionale, dat fi ind că guvernanţa pe mai multe niveluri constituie un instrument locale şi regionale, dat fi ind că guvernanţa pe mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori efi cienţa acţiunilor menite să combată schimbările climatice, şi, adecvat pentru a spori efi cienţa acţiunilor menite să combată schimbările climatice, şi, prin urmare, promovează implicarea regiunilor în Pactul primarilor,prin urmare, promovează implicarea regiunilor în Pactul primarilor,

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT dorim să urmăm recomandările formulate în Carta de la Leipzig pentru oraşe dorim să urmăm recomandările formulate în Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile privind necesitatea de a îmbunătăţi efi cienţa energetică;europene durabile privind necesitatea de a îmbunătăţi efi cienţa energetică;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT luăm notă de existenţa angajamentelor de la Aalborg, care constituie baza a luăm notă de existenţa angajamentelor de la Aalborg, care constituie baza a numeroase eforturi întreprinse în prezent în materie de durabilitate urbană şi a proceselor numeroase eforturi întreprinse în prezent în materie de durabilitate urbană şi a proceselor Agendei Locale 21;Agendei Locale 21;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT recunoaştem că autorităţile locale şi regionale împart responsabilitatea de a recunoaştem că autorităţile locale şi regionale împart responsabilitatea de a combate încălzirea globală cu autorităţile naţionale şi că trebuie să se angajeze în acest combate încălzirea globală cu autorităţile naţionale şi că trebuie să se angajeze în acest sens independent de angajamentele altor părţi;sens independent de angajamentele altor părţi;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT oraşele sunt răspunzătoare, direct sau indirect (prin produsele şi serviciile oraşele sunt răspunzătoare, direct sau indirect (prin produsele şi serviciile utilizate de cetăţeni) pentru mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră utilizate de cetăţeni) pentru mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din utilizarea energiei pentru activităţile umane;rezultate din utilizarea energiei pentru activităţile umane;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT angajamentul UE de a reduce emisiile va fi realizabil numai cu participarea angajamentul UE de a reduce emisiile va fi realizabil numai cu participarea părţilor interesate la nivel local, a cetăţenilor şi a grupărilor acestora;părţilor interesate la nivel local, a cetăţenilor şi a grupărilor acestora;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT autorităţile locale şi regionale, constituind nivelul administrativ cel mai apropiat autorităţile locale şi regionale, constituind nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţeni, trebuie să conducă acţiunile şi să ofere un exemplu în acest domeniu;de cetăţeni, trebuie să conducă acţiunile şi să ofere un exemplu în acest domeniu;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT multe dintre acţiunile privind cererea de energie şi sursele de energie multe dintre acţiunile privind cererea de energie şi sursele de energie regenerabilă, necesare pentru combaterea modifi cărilor climatice, intră în domeniul de regenerabilă, necesare pentru combaterea modifi cărilor climatice, intră în domeniul de competenţă al administraţiilor locale sau nu ar putea fi realizate fără susţinerea politică competenţă al administraţiilor locale sau nu ar putea fi realizate fără susţinerea politică a acestora;a acestora;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT statele membre UE pot profi ta de acţiunile descentralizate efi ciente la nivel statele membre UE pot profi ta de acţiunile descentralizate efi ciente la nivel local pentru a-şi respecta angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de local pentru a-şi respecta angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;seră;

ÎNTRUCÂTÎNTRUCÂT autorităţile locale şi regionale de pe întreg teritoriul Europei încearcă să autorităţile locale şi regionale de pe întreg teritoriul Europei încearcă să reducă emisiile de poluanţi care provoacă încălzirea globală prin programe de efi cienţă reducă emisiile de poluanţi care provoacă încălzirea globală prin programe de efi cienţă energetică, inclusiv în domeniul mobilităţii urbane durabile, precum şi prin promovarea energetică, inclusiv în domeniul mobilităţii urbane durabile, precum şi prin promovarea surselor de energie regenerabilă;surselor de energie regenerabilă;

a Convenţia primarilor Pentru energii regenerabile locale

NOI, PRIMARII, NE ANGAJĂM:NOI, PRIMARII, NE ANGAJĂM:

să depăşim obiectivelesă depăşim obiectivele stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puţin 20% emisiile de CO 2

pe teritoriile noastre respective, prin punerea în aplicare a planului de acţiune privind energia durabilă în acele domenii de activitate care intră în competenţele noastre. Angajamentul şi planul de acţiune vor fi ratifi cate prin procedurile noastre respective;

să elaborăm un inventar de bază privind emisiilesă elaborăm un inventar de bază privind emisiile, pe care să se sprijine planul de acţiune privind energia durabilă;

să prezentăm planul de acţiune privind energia durabilăsă prezentăm planul de acţiune privind energia durabilă în termen de un an de la data ofi cială la care fi ecare dintre noi a aderat la Pactul primarilor;

să adaptăm structurile urbanesă adaptăm structurile urbane, inclusiv prin alocarea de resurse umane sufi ciente, în vederea întreprinderii acţiunilor necesare;

să mobilizăm societatea civilă din zonele noastre geografi ce pentru a participa la dezvoltarea să mobilizăm societatea civilă din zonele noastre geografi ce pentru a participa la dezvoltarea planului de acţiuneplanului de acţiune, prezentând în linii generale politicile şi măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor acestui plan. Fiecare teritoriu în parte va elabora un plan de acţiune, pe care îl va transmite secretariatului pactului în termen de un an de la aderare;

să prezentăm un raport de punere în aplicaresă prezentăm un raport de punere în aplicare cel puţin o dată la doi ani după prezentarea planului de acţiune, în scopuri de evaluare, monitorizare şi verifi care;

să împărtăşim experienţasă împărtăşim experienţa acumulată şi know-how-ul cu alte unităţi teritoriale;

să organizăm „zile ale energiei” sau „zile ale Pactului oraşelor”să organizăm „zile ale energiei” sau „zile ale Pactului oraşelor”, în cooperare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate, pentru a permite cetăţenilor să benefi cieze în mod direct de posibilităţile şi avantajele rezultate din utilizarea mai inteligentă a energiei, precum şi să informăm cu regularitate mass-media locală cu privire la evoluţia planului de acţiune;

să participăm în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilorsă participăm în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema „Energie durabilă pentru Europa”;

să difuzăm mesajul pactuluisă difuzăm mesajul pactului în cadrul forurilor relevante şi, în special, să încurajăm alţi primari să adere la pact;

să acceptăm excluderea noastră din cadrul pactuluisă acceptăm excluderea noastră din cadrul pactului, în urma unei notifi cări prealabile în scris din partea secretariatului, în cazurile următoare:

i) neprezentarea planului de acţiune privind energia durabilă în interval de un an de la aderarea ofi cială la pact;

ii) nerespectarea obiectivului general de reducere a emisiilor de CO 2 prevăzut în planul de

acţiune, din motivul incapacităţii de a pune în aplicare planul de acţiune sau al punerii în aplicare insufi ciente a acestuia;

iii) neprezentarea raportului de evaluare în două perioade consecutive;

www.eumayors.eu

a Convenţia primarilor Pentru energii regenerabile locale

NOI, PRIMARII, APROBĂM: NOI, PRIMARII, APROBĂM:

decizia Comisiei Europene de a crea şi de a fi nanţa o structurădecizia Comisiei Europene de a crea şi de a fi nanţa o structură de sprijin tehnic şi promoţional, care să includă instituirea de instrumente de evaluare şi de monitorizare, mecanisme de facilitare a schimbului de know-how între teritorii, precum şi instrumente de facilitare a reproducerii şi multiplicării măsurilor de succes, în cadrul bugetului prevăzut în acest scop;

rolul Comisiei Europene de a-şi asuma coordonarearolul Comisiei Europene de a-şi asuma coordonarea Conferinţei europene a primarilor pe tema „Energie durabilă pentru Europa”;

intenţia declarată a Comisiei Europene de a facilita schimbul de experienţăintenţia declarată a Comisiei Europene de a facilita schimbul de experienţă între unităţile teritoriale participante, furnizarea de linii directoare şi de exemple de referinţă pentru eventuala lor punere în aplicare, şi legătura cu activităţile şi reţelele existente care sprijină rolul administraţiilor locale în materie de protecţie a climei. Aceste exemple de referinţă ar trebui să devină parte integrantă a acestui pact, şi să fi e prevăzute în anexele sale;

sprijinul acordat de Comisia Europeană în vederea recunoaşterii şi a obţinerii sprijinul acordat de Comisia Europeană în vederea recunoaşterii şi a obţinerii vizibilităţii publicevizibilităţii publice a oraşelor participante la pact, prin utilizarea unui logo specifi c al energiei durabile pentru Europa şi prin promovarea cu ajutorul structurilor de comunicare ale Comisiei;

sprijinul puternic oferit de Comitetul RegiunilorComitetul Regiunilor pactului şi obiectivelor sale, în calitate de reprezentant al autorităţilor locale şi regionale din UE;

sprijinul pe care acele state membre, regiuni, provincii, „oraşe mentor” şi alte structuri instituţionalestructuri instituţionale care susţin pactul îl acordă entităţilor locale mai mici, astfel încât acestea din urmă să poată respecta dispoziţiile prevăzute în prezentul pact;

NOI, PRIMARII, INVITĂM:NOI, PRIMARII, INVITĂM:

Comisia Europeană şi administraţiile naţionaleComisia Europeană şi administraţiile naţionale să înfi inţeze sisteme de cooperare să înfi inţeze sisteme de cooperare şi structuri coerente de sprijin care să ajute părţile semnatare să pună în aplicare şi structuri coerente de sprijin care să ajute părţile semnatare să pună în aplicare planurile noastre de acţiune privind energia durabilă;planurile noastre de acţiune privind energia durabilă;

Comisia Europeană şi administraţiile naţionaleComisia Europeană şi administraţiile naţionale să acorde prioritate activităţilor să acorde prioritate activităţilor cuprinse în pact în cadrul programelor de sprijin respective ale acestora, precum şi cuprinse în pact în cadrul programelor de sprijin respective ale acestora, precum şi să informeze şi să implice oraşele în pregătirea politicilor şi sistemelor de fi nanţare să informeze şi să implice oraşele în pregătirea politicilor şi sistemelor de fi nanţare pentru nivelul local care intră în domeniul obiectivelor pactului.pentru nivelul local care intră în domeniul obiectivelor pactului.

Comisia Europeană să negocieze cu actorii fi nanciariComisia Europeană să negocieze cu actorii fi nanciari pentru a instaura mecanisme pentru a instaura mecanisme fi nanciare menite să sprijine îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planurile de fi nanciare menite să sprijine îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planurile de acţiune;acţiune;

administraţiile naţionaleadministraţiile naţionale să implice autorităţile locale şi regionale în pregătirea şi să implice autorităţile locale şi regionale în pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de acţiune privind efi cienţa energetică şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de acţiune privind efi cienţa energetică şi a planurilor naţionale de acţiune privind sursele de energie regenerabilă;a planurilor naţionale de acţiune privind sursele de energie regenerabilă;

Comisia Europeană şi administraţiile naţionaleComisia Europeană şi administraţiile naţionale să sprijine punerea în aplicare a să sprijine punerea în aplicare a planurilor noastre de acţiune privind energia durabilă în conformitate cu principiile, planurilor noastre de acţiune privind energia durabilă în conformitate cu principiile, regulile şi modalităţile deja stabilite, şi cu acelea care ar putea fi stabilite de către regulile şi modalităţile deja stabilite, şi cu acelea care ar putea fi stabilite de către părţile interesate pe viitor, la nivel mondial, în special în contextul Convenţiei-părţile interesate pe viitor, la nivel mondial, în special în contextul Convenţiei- cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC). cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC). Implicarea noastră activă în materie de reducere a emisiilor de COImplicarea noastră activă în materie de reducere a emisiilor de CO

2 ar putea să se ar putea să se

concretizeze şi printr-un obiectiv global mai ambiţios.concretizeze şi printr-un obiectiv global mai ambiţios.

NOI, PRIMARII, ÎNCURAJĂM ALTE AUTORITĂŢI LOCALE ŞI REGIONALE SĂ SE NOI, PRIMARII, ÎNCURAJĂM ALTE AUTORITĂŢI LOCALE ŞI REGIONALE SĂ SE ALĂTURE INIŢIATIVEI PACTULUI PRIMARILOR, ŞI ALTE PĂRŢI INTERESATE ALĂTURE INIŢIATIVEI PACTULUI PRIMARILOR, ŞI ALTE PĂRŢI INTERESATE IMPORTANTE SĂ-ŞI FORMALIZEZE CONTRIBUŢIILE LA PACT.IMPORTANTE SĂ-ŞI FORMALIZEZE CONTRIBUŢIILE LA PACT.

ANEXEANEXE

1. Rolurile administraţiilor locale în realizarea lucrărilor 1. Rolurile administraţiilor locale în realizarea lucrărilor

Pot fi puse în aplicare diverse măsuri în favoarea efi cienţei energetice, proiecte privind energia Pot fi puse în aplicare diverse măsuri în favoarea efi cienţei energetice, proiecte privind energia regenerabilă şi alte acţiuni în materie de energie în diverse domenii de activitate ale autorităţilor locale regenerabilă şi alte acţiuni în materie de energie în diverse domenii de activitate ale autorităţilor locale şi regionale. şi regionale.

• consumator şi prestator de servicii

Administraţiile locale ocupă numeroase clădiri care utilizează cantităţi importante de energie, spre exemplu pentru încălzire şi iluminare. Punerea în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate să economisească energia în clădirile publice ar permite realizarea unor economii considerabile.

Autorităţile locale şi regionale furnizează, de asemenea, servicii cu un consum ridicat de energie, cum ar fi transporturile publice şi iluminarea străzilor, domenii în care se pot face îmbunătăţiri. Chiar şi atunci când aceste servicii au fost subcontractate altor furnizori, se pot lua măsuri vizând reducerea utilizării de energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice şi de servicii.

• planifi cator, factor de dezvoltare şi autoritate de reglementare

Amenajarea teritoriului şi organizarea sistemului de transport sunt responsabilităţi care le revin în general autorităţilor locale şi regionale. Decizii strategice în materie de dezvoltare urbană, cum ar fi evitarea extinderii aşezărilor urbane, pot reduce utilizarea energiei în transporturi.

Autorităţile locale şi regionale pot juca adesea rolul de autorităţi de reglementare, spre exemplu prin stabilirea de standarde în materie de performanţă energetică, sau prin impunerea încorporării în clădirile noi a unor echipamente care să permită utilizarea surselor de energie regenerabilă.

• consultant, sursă de motivaţii şi model

Autorităţile locale şi regionale pot contribui la informarea şi motivarea cetăţenilor, a întreprinderilor şi a altor părţi interesate la nivel local cu privire la modul de a utiliza energia în mod mai efi cient. Este important să se realizeze acţiuni de sensibilizare, pentru a implica întreaga comunitate în susţinerea politicilor energetice durabile. Copiii reprezintă un public important din punctul de vedere al proiectelor privind economisirea energiei şi energia regenerabilă: aceştia vor transmite informaţiile învăţate şi în exteriorul şcolii. Este, de asemenea, important ca autorităţile să constituie un exemplu şi să joace un rol exemplar în acţiunile în favoarea energiei durabile.

• producător şi furnizor

Autorităţile locale şi regionale pot promova producţia de energie locală şi utilizarea surselor de energie regenerabilă. Sistemele de producţie combinată de căldură şi energie electrică, la nivel de cartier, care utilizează biomasa, reprezintă un bun exemplu. Autorităţile locale şi regionale pot, de asemenea, încuraja cetăţenii să pună în aplicare proiecte în materie de energie regenerabilă, acordând un sprijin fi nanciar iniţiativelor locale.

2. Parametri de excelenţă2. Parametri de excelenţă

„Parametrii de excelenţă” sunt defi niţi ca iniţiative şi programe care reprezintă modele la nivel mondial de aplicare reuşită a conceptelor dezvoltării energetice durabile în medii urbane. Reprezentanţii parametrilor de excelenţă îşi declară, prin intermediul pactului, disponibilitatea de a-şi împărtăşi experienţa şi de a ajuta oraşele să pună în practică abordări similare, atunci când acest lucru este posibil şi convenabil, şi se angajează să faciliteze transferul de know-how prin difuzarea de informaţii (inclusiv linii directoare), prin participarea la manifestările părţilor semnatare ale pactului şi, în general, prin cooperarea cotidiană cu pactul.

3. Structuri de sprijin3. Structuri de sprijin

Pactul primarilor este deschis tuturor oraşelor europene, indiferent de dimensiunea acestora. Acele oraşe care, având în vedere dimensiunea lor, nu dispun de resursele necesare pentru a pregăti un inventar sau pentru a elabora un plan de acţiune ar trebui sprijinite de administraţiile care dispun de astfel de capacităţi. Aceste structuri de sprijin pot fi regiuni, comitate, provincii, aglomeraţii, zone NUTS III, sau „oraşe mentor”. Fiecare structură de sprijin va fi recunoscută explicit de către Comisie ca un actor principal al pactului. Gradul de implicare în pact, precum şi condiţiile specifi ce ale acestei implicări, inclusiv prerogativele de decizie, vor fi prezentate în amănunt într-un acord scris specifi c.

<< /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /None /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Error /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /CMYK /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments true /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description << /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E> /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e> /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e> /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e> /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a> /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e> /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e> /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E> /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke. Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.) /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e> /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e> /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e> /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.) /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e> /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e> /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e> /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e> /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e> /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e> /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e> /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e> /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e> /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e> /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.) >> /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ << /AsReaderSpreads false /CropImagesToFrames true /ErrorControl /WarnAndContinue /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false /IncludeGuidesGrids false /IncludeNonPrinting false /IncludeSlug false /Namespace [ (Adobe) (InDesign) (4.0) ] /OmitPlacedBitmaps false /OmitPlacedEPS false /OmitPlacedPDF false /SimulateOverprint /Legacy >> << /AddBleedMarks false /AddColorBars false /AddCropMarks false /AddPageInfo false /AddRegMarks false /ConvertColors /ConvertToCMYK /DestinationProfileName () /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK /Downsample16BitImages true /FlattenerPreset << /PresetSelector /MediumResolution >> /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams << /HWResolution [2400 2400] /PageSize [612.000 792.000] >> setpagedevice

Atasament: EUSEW_2015.pdf

European Union - Sustainable Energy Week - HOME Contact Sign-in Page 1 of2 | Search ai N ABOUT POLICY CONFERENCE ENERGY DAYS AWARDS COMPETITION PRESS CORNER i The EU Sustainable Energy Week 2015 will take place 15- 3 O AA 19 June The Sustainable Energy Europe Awards are back. Launched by the European Commission in 20068, year after year the Awards highlight the very best sustainable energy projects taking place across Europe today. The 2015 edition of the EU Sustainable Energy Week will take place from 15 to 19 June 20135. We look forward to your participation! Sustainable Energy Europe Awards: you can make a difference The Sustainable Energy Europe Awards, the EU reference prize for sustainable energy projects in Europe, are officially open. Are you proud of your company's efforts in reducing its carbon footprint? Does your city deserve further recognition and visibility for its achievements in sustainable energy? Don't hesitate. The Awards are made for you. IMPORTANT NOTICE: Deadline to apply has been extended to 16 March 2015. Apply for the Awards. Energy Days We look forward to the engagement of hundreds of Energy Day organisers across Europe. Energy Days can take place during the entire month of June 2015. More information on the Energy Days will follow shortly. How to become an Energy Day organiser ? 3 ET Tweet Add me to the EUSEW mailing list Award Competition 2015 Are you involved in a sustainable energy project? Take part in the Awards competition and get the recognition and visibility you deserve! 3 Twitter EU Energy Week n Qeuenergyweek euenergyweek Awards Deadline extended to March 16! Calling best projects in fenergyefficiency energy frenewables *cleantransport Feb 18 e reply e retweet e favorite euenergyweek RT QEU_BUILDUP: Help improve QEU_BUILDUP by filling in our survey http://t.co/lpNOBWVPPB ftenergyefficiency buildings Feb 18 » reply e retweet » favorite