keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 95/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 3783/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.21/25.01.2005 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor";
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.( b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "Modernizare str. I. Văcărescu - Podul Eroilor" de la valoarea 967.852,9 lei RON (234.961 euro ) la valoarea 2.917.950 lei RON reprezentând 855.628 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._Vacarescu.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2007 - 3783 DIN 15.02.2007

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Modernizare str. I. Văcărescu – Podul Eroilor”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi consolidarea Podului Eroilor.Podul Eroilor, dat în exploatare în anul 1938, are capacitatea portantă limitată atât datorită vechimii cât şi normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 21 din 25.01.2005 , la valoarea de 967.852,9 RON reprezentând 234.961 euro.

În programul de achiziţii al anului 2007 este cuprinsă şi achiziţionarea contractului de execuţie a lucrărilor de consolidare a Podului Eroilor.

Urmare solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 2.917.950 RON reprezentând 855.628 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Văcărescu - Podul Eroilor”. DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC,

DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

Atasament: Deviz_general_-_str._Vacarescu.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "MODERNIZARE STR. I. VĂCĂRESCU - PODUL EROILOR" în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 10.01.2007

RON/euro 3,4103

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 9.250 2.742 9.350 2.742

3.1 Studii de teren 34.433 10.097 34.433 10.097 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 550 1613.3 Proiectare si engineering 79.020 23.171 79.020 23.171 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 4.032 1.1823.5 Consultanţă 0 0 3.6 Asistenţă tehnică 37.485 10.992 24.990 7.328

4.1 Construcţii şi instalaţii 2.499.000 732.780 2.499.000 732.780 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj 0 0 0 0

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0 0

Organizare de şantier 87.465 25.647 87.465 25.647 5.1.1. Lucrări de construcţii 62.475 18.320 62.475 18.320 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 24.990 7.328 24.990 7.328 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 33.421 9.800 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 33.421 9.800 5.2.2. Costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 133.194 39.056

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Total

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1

5.2

-2-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

2.917.950 855.628 2.734.258 801.765 2.570.825 753.841 2.570.825 753.841

2.917.950 855.628 2.734.258 801.765

2.570.825 753.841 2.570.825 753.841

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

PARTEA a II-a