keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/22.04.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Gheorghe Lazăr nr. 26"

22.04.2003

Hotararea Consiliului Local 93/22.04.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Gheorghe Lazăr nr. 26"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22003 -2053 din 29.03.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
Având în vedere Avizul nr.10/2003 al Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin ( 2) lit (f )si lit (c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Strada Gheorghe Lazăr nr. 26 " conform Proiectului nr. 20/03.2003 întocmit de S.C. BUILDING DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 21.218 mp. este înscris în C.F. nr.17397 - Timişoara ,C.F. nr. 115219/A Timişoara - proprietatea S.C. TERRA INVEST S.R.L. şi C.F. 110050 Timişoara în proprietatea Statului Român.
Planul Urbanistic Zonal " Strada Gheorghe Lazăr nr. 26 " se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are valabilitatea de 5 ani

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN RADOSLAV
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI