keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/26.10.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric"

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 91/26.10.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004- 18058 din 14.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. RE2004-2982 /13.10.2004 a SC COLTERM SA prin care se solicită aprobarea studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric";
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric" întocmit de SC COLTERM SA, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI