keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/26.10.2004 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 88/26.10.2004
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2004 - 18131/ 14.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, dl. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 şi art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2003 -pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (p) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local, în următoarea componenţă:
- Florin Bârsăşteanu- consilier local
- Gheorghe David- consilier local
- Avram Jecu- consilier local
- Florica Puşcaş- consilier local
- Sergiu Ştirbu- consilier local
- Pavel Ţepeneu- consilier local
- Radu Ţoancă- consilier local
- Lavinia Popescu- referent cultural- inspector de specialitate Biroul Relaţii Publice
Art.2: Metodologia de lucru a Comisiei menţionate la art. 1 va fi stabilită ulterior de către Consiliul Local.
Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.54/ 2003 privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Comisie_HG_49.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMARIA MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL RELATII PUBLICE SC 2004 – 18131/ 14.10.2004

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi

subvenţii de la bugetul local

Având în vederea faptul că după alegerile locale din iunie a.c. a fost ales un nou Consiliu Local, şi că astfel vechea Comisie de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local constituită în baza HCL nr. 54/ 2003 nu mai e funcţională,

Propunem, având în vedere prevederile art. 11 şi art. 12 din HG 49/ 2003 privind Normele metodologice de stabilire a criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi a altor organizaţii neguvernamnetale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale, constituirea unei noi Comisii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi subvenţii de la bugetul local, în următoarea componenţă: - Florin Bârsăşteanu- consilier local - Gheorghe David- consilier local - Avram Jecu- consilier local - Florica Puşcaş- consilier local - Sergiu Ştirbu- consilier local - Pavel Ţepeneu- consilier local - Radu Ţoancă- consilier local - Lavinia Popescu- referent cultural- inspector de specialitate Biroul Relaţii Publice Alina Coraş Lavinia Popescu Consilier- Biroul Relaţii Publice, Inspector de specialitate Mirela Lasuschevici , Avizat juridic,