keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 361/18.07.2014 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 - privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014" în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 361/18.07.2014
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 - privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014" în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2231/02.07.2014 - al Cantinei de Ajutor Social Timişoara, aprobat de Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Fila de Buget nr. 1171/01.04.2014 a Cantinei de Ajutor Social Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.86/11.03.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 - privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014" în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 112/2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale, art. 24, alin. (3), lit. (e), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 13, alin. (1), lit. (s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;
În baza prevederilor art. 32, alin. (n) din Ghidul de finanţare a Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional aprobat prin Ordinul nr. 364/19.03.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climaterice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 - privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014" în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program, prin introducerea la art. 2 a alineatelor (2) şi (3), care vor avea următorul cuprins:
Alin. (2): " Se aprobă solicitarea în cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014"a sumei de 6500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare (fără eco - bonus) pentru autovehiculul uzat."
Alin. (3): "Se aprobă alocarea sumei de 44.550 lei (incusiv TVA) în bugetul Cantinei de Ajutor Social Timişoara, având în vedere Fila de Buget nr. 1171/01.04.2014, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 86/11.03.2014, reprezentând diferenţa până la acoperirea integrală a preţului pentru achiziţia autovehiculului nou din cadrul "Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2014"."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cantina de Ajutor Social Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Cantinei de Ajutor Social Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI