keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/15.04.2014 privind aprobarea participarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 192/15.04.2014
privind aprobarea participarii Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 661/24.02.2014 al Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Hotărârea Consiliului Local nr.86/11.03.2014 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
Avand in vedere Fila de Buget nr.1171/01.04.2014 a Cantinei de Ajutor Social Timisoara, aprobata de director economic d-na Smaranda Haracicu;
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000- pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale ce alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;
In temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar- fiscale, art.24, alin.(3), lit. (e), cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere art.13, alin (1), lit.(s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu ;
In baza art.32, alin (n) din Ghidul de finantare a Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National aprobat prin Ordinul nr.364/19.03.2014 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climaterice;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Cantinei de Ajutor Social Timisoara la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014" in vederea achizitionarii unui autovehicul nou pentru parcul auto propriu avand in vedere Fila de Buget nr.1171/01.04.2014 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.86/11.03.2014.

Art. 2: Se aproba casarea si predarea autovehiculului uzat de tip FORD SCORPIO 2,4 litri, cu datele de identificare mentionate in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru participarea la "Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National - 2014".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Cantina de Ajutor Social Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei Urbanism;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
-Directiei Dezvoltare;
-Directiei Comunicare
-Directiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA NR.1 la HCL nr.________________

DATELE DE IDENTIFICARE ALE AUTOVEHICOLULUI UZAT CE FACE OBIECTUL PARTICIPARII LA

„Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National – 2014 „

Nr. crt.

Categoria Marca Tipul Anul de

fabrica tie

Data primei inmatri culari

Numarul de identificare Nr. inmatriculare

Capacitatea cilindrica

(cm3)

1 Autoturism Ford Scorpio 2,4 i 1990 27.02.2006 WFOFXXGAGFLU50934 TM-49-PMT 2394

DIRECTOR jr. RODICA COJAN

Atasament: Referat.pdf

Nr.66 ,

Cons aflate publi

SCOR deme trans deme căror SCOR aprob naţio în cad pentr auto progr privin privir ident precu a pre Mini prog marc confo ajung eficie reduc

61/ 24.02.20

privin

Cantina d iliului Loca

e în situaţii ice de la bug

Cantina d RPIO, an de ersurile nece smitere fără ersuri rămase ra le-a fost RPIO.

Avand în barea Ghidu nal conform drul program

Având în ru aprobarea

naţional c ramului es nd participa re la casar ificare a aut um şi modali eţului de ach

Datorită isterul Med ramul Rab a FORD SC orm evaluări ge la o valo ent şi econom cere costurile

CONSILIUL C

Str. Te e-m We

014

nd aprobarea

de Ajutor S l al Municip economico

getul local. de Ajutor S e fabricaţie sare de disp plată şi de

e fără rezult transmisă

vedere prev ului de finan

m căruia inst mului,

vedere prev a Ghidului d

conform căr te necesar

area la prog ea autovehi tovehicululu itatea de asig iziţionare a faptului că

diului prin la începând

CORPIO, an ilor de spec are mult ma mic al introd e de întreţine

L LOCAL AL CANTINA D legrafului nr

mail:cantina eb:http://ww

R a participării

la “Progra

Social Timi piului Timiş -sociale deo

Social Timiş 1990, autot onibilizare c e valorificar tat datorită r oferta de d

vederile art. nţare a Pro ituţia îndepl

vederile art. de finanţare ruia pentru documentul gram,în orig icului uzat

ui uzat, cuan gurare şi su

a autovehicul ă se precon

Administr d cu luna m fabricaţie 19

cialitate al se ai mare decâ duce în aces ere şi admin

L MUNICIPI E AJUTOR

r. 8 Tel./Fax socialatm@

ww.cantinaso

REFERAT i Cantinei de amul Rabla 2

işoara este oara, care p osebite, acti

şoara are în turism pentr conform HG re a bunuri refuzurilor p disponibiliza

39 din Ordin ogramului de lineşte criter

40, lit.(o) di a Program întocmirea care atestă

ginal; hotăr şi achiziţion tumul prime sţinere a dif lui nou”, nizează ca raţia Fondu

martie şi inst 990, care ne ervice-ului în ât valoarea st program d

nistrare a ace

ULUI TIMIS SOCIAL : 0256/433.6 yahoo.com

ocialatm.ro/

Ap Pr Nic

e Ajutor Soc 2014”

o instituţie prestează ser ivităţile fiind

n dotare aut ru care în a

G nr. 841/199 ilor apartinâ primite din p are a autotu

nul nr. 1239 e stimulare riile de eligib

in Ordinul n ului de stim

dosarului ă ” hotărâre rârea trebui narea autov ei de casare ferenţei până

anul 2014 ului pentru ituţia noastr ecesită repar n care s-a af estimată a a

de reînnoire estui autoveh

OARA

645

probat, rimar, colae Robu

cial Timişoar

publică, în rvicii sociale d finanţate

toturismul d anii preceden 95 privind p ând instituţ partea insitu urismului d

9 din 14 mai a înnoirii P bilitate pentr

nr. 1239 din mulare a înno

de accepta ea organelo e să conţină vehicului no ce urmează ă la acoperi

4 să fie ulti u Mediu să ră având ace raţii majore, flat în repeta autoturismul a parcului a

hicul,

ra

n subordine e persoanelo din fondu

de tip FORD nţi s-au făcu rocedurile d iilor publice

uţiilor public de tip FORD

i 2013 pentr Parcului aut ru a particip

14 mai 201 oirii Parculu

are în cadru or de decizi ă acordul c ou, datele d

a fi solicita irea integral

imul în car ă organizez est autorism reparaţii car ate rânduri a lui, este ma auto, pentru

ea or

uri

D ut de e, ce D

ru to pa

13 ui ul ie cu de at, lă

re ze m re ar ai a

finan Dacia

Având în nciară pentru a Logan MC

Viceprim Stoia Tr Director, Cojan Ro

CONSILIUL C

Str. Te e-m We

n vedere ce u a participa CV Laureate,

ar, raian

dica

L LOCAL AL CANTINA D legrafului nr

mail:cantina eb:http://ww ele menţiona a la program , la un preţ a

AV Cant

AV

L MUNICIPI E AJUTOR

r. 8 Tel./Fax socialatm@

ww.cantinaso ate mai sus

m pentru ach aproximativ

VIZAT JUR tina de Ajuto

VIZAT JUR

ULUI TIMIS SOCIAL : 0256/433.6 yahoo.com

ocialatm.ro/ s, solicităm hiziţionarea u

de 9900 Eu

RIDIC, or Social

RIDIC,

OARA

645

aprobarea unui autoveh uro (cu TVA

Secretar, Cojocari

şi sustinere hicul , marc

A).

Ioan

ea ca