keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 118/03.04.2007 Privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

03.04.2007

Hotararea Consiliului Local 118/03.04.2007
Privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 804/16.03.2007 al Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.482/31.10.2006 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara ;
Având în vedere anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.541/28.11.2006 - privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1077593/05.03.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(a) şi alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi funcţiile publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 482/31.10.2006 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la serviciul public Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Patrimoniu
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Organigrama-Dir.Asist.Sociala.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Primar Nr.804/16.03.2007 GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Privind propunerea de modificare a Organigramei, Statului de Funcţii şi funcţiilor

publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

Conform HCLMT nr.541/28.11.2006 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a procedat la solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea transformării a 6 posturi de natură contractuală în funcţii publice . În data de 12.03.2007 s-a primit avizul favorabil solicitat, acesta având nr.1077593/05.03.2007. În temeiul art. 913 din Legea 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici s-au efectuat, fără afectarea numărului de angajaţi, ci numai a calităţii posturilor, următoarele modificări: 1.Consilierul juridic IV- personal contractual devine consilier juridic debutant-funcţie publică de execuţie 2.Informatician III- personal contractual devine referent de specialitate, cl.II, gr.asistent, tr.3-funcţie publică de execuţie 3.Contabil IA- personal contractual devine referent, cl.III, gr.superior, tr.3-funcţie publică de execuţie 4.Merceolog I- personal contractual devine referent, cl.III, gr.principal, tr.1-funcţie publică de execuţie 5.Contabil II- personal contractual devine referent, cl.III, gr.asistent, tr.3-funcţie publică de execuţie(vacant) 6. Director adjunct-personal contractual devine director executiv adjunct- funcţie publică de conducere (vacant) Ca urmare, propunem modificarea în mod corespunzător a Organigramei, Statului de funcţii şi funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Anexăm : -copia Avizului nr.1077593/05.03.2007 -copia anexei nr.3 la HCLMT nr.541/28.11.2006. Viceprimar, Director executiv, ADRIAN ORZA MARIA STOIANOV

Şef Serviciu Juridic, Consilier juridic Mirela Lasuschevici Gabriela Iova

Atasament: Stat_functii_-_Dir.Asist.Sociala.pdf

Anexa nr. _____la Hotărârea nr. / Aprobat, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR CONSILIUL LOCAL GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC

"Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului- Timişoara"

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

1. Director executiv S 1 2. Director executiv adjunct S 1 3. Şef serviciu S 3

Total funcţii publice de conducere

5

4. Consilier,cl.I,gr. superior, tr.3 S 1 5. Consilier juridic,cl.I, gr.

principal,tr.1 S 1

6. Consilier juridic,cl.I, gr.debutant S 1 7. Consilier, cl.I,gr. principal, tr.3 S 3 8. Inspector, cl.I,gr. asistent, tr.3 S 7 9. Inspector, cl.I,gr. principal, tr.3 S 5 10 Inspector, cl.I, gr.principal, tr.2 S 2 11 Inspector, cl.I,gr. principal,tr.1 S 2 12 Inspector, cl.I, gr. superior, tr.3 S 1 13 Inspector, cl.I, gr. superior, tr.2 S 1 14 Referent de specialitate, cl.II,

gr.asistent, tr.1 SSD 1

15 Referent, cl.III,gr. superior, tr.1 M 5 16 Referent, cl.III,gr. superior, tr.3 M 2

17 Referent,cl.III,gr. asistent, tr.3 M 6

Total funcţii publice de execuţie

38

Funcţii pentru personal contractual 21 Şef birou-inspector de

specialitate I- Birou Administrativ

S 1

22 Şef birou-medic specialist- Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilităţi”Podul Lung”

S 1

23 Şef Serviciu psiholog- Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilităţi”Podul Lung”

S 1

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

24 Psiholog S 5 25 Sociolog S 1 26 Secretar-dactilograf I M 1 27 Şofer G/M 5 28 Magaziner I M 2 29 Casier I M 1 30 Curier I M/G 1 31 Medic primar S 1 1/2 norma 32 Kinetoterapeut S 4 33 Logoped S 2 34 Pedagog de recuperare M 1 35 Instructor de educatie M 1 36 Educator M 8 37 Instructor de ergoterapie M 8 38 Asistent social S 1 1/2 norma 39 Asistent Social S 4 40 Psihopedagog S 1 41 Medic specialist balneofiz.sp. S 1 42 Medic med.generală sp. S 1 43 Asistent medical PL 2 44 Asistent medical pr. Pl 1 45 Masor M 1 46 Referent III M 6 47 Referent II M 1 48 Referent debutant M 2 49 Îngrijitor I M/G 4 50 Infirmieră G/M 19

53 Administrator III M 1 54 Administrator II M 1 55 Paznic I G/M 3

Total personal contractual 93 TOTAL GENERAL

Director Executiv, Referent, gr.superior Maria Stoianov Aurelia Bogdan NOTĂ : Prezentul stat de funcţii cuprinde strict funcţiile publice/personal contractual ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara .

Atasament: Organigrama-Dir.Asist.Sociala.pdf

ANEXA 1 LA HCLMT nr.___________________ APROBAT PRIMAR

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

VICEPRIMAR

Director Executiv

Director ex.adj.

Serviciul de 19 Serviciul pentru 43 Serviciul Buget- 10 Serviciul Centrul 33 Serviciul pentru 22 Serviciul pentru 25 Asistenta Sociala 1 Protecţia Socială 1 Finanţe 1 de Zi pentru Copii Protecţia Protecţia Persoanelor

18 a Persoanelor 4 Contabilitate 7 cu Dizabilităţi Copilului şi Familiei cu Handicap Vârstnice 38 2 Podul Lung 31 19 23

2 3 2

Biroul Administrativ 18 Biroul recuperare 9

17 8 1 1

Compartimentul 12 Compartimentul 25 Compartimentul 4 Compartimentul 1 Centrul 23 Prestaţii Sociale Îngrijire la Juridic şi Buget de Educaţie

12 Domiciliu 2 Resurse Umane 4 1 23 23

Compartimentul 6 Compartimentul 17 Compartimentul 1 Compartimetul 6 Informare Centre de Zi Consiliere Financiar Consiliere 6 2 Psihologică Contabilitate 4

15 1 2

Compatimentul 1 Compartimentul 2 Informatică Achiziţii Publice

1 2

Total 136 Compartimentul 5 FP conducere 5 Strategie FP executie 38 Dezvoltare 4 P C executie 90 1 PC conducere 3

Cantina de Ajutor Social

PRIMAR