keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/21.02.2017 privind susţinerea de către Municipiul Timişoara a iniţiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR" coordonat de Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD) şi încheierea unui acord de colaborare

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 68/21.02.2017
privind susţinerea de către Municipiul Timişoara a iniţiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR" coordonat de Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD) şi încheierea unui acord de colaborare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CDM2017-4/09.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Statutul Centrului Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD)";
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă susţinerea iniţiativei "CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR" şi colaborarea Municipiului Timişoara cu Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD) - organizaţie non-profit cu misiunea de angrenare a mediului de afaceri şi a instituţiilor publice în activităţi de eficienţă a consumului de resurse, producţie şi consum durabile, reducerea impactului de mediu care derivă din activităţile, operaţiunile şi serviciile societăţilor/companiilor precum şi îmbunătăţirea performanţei de mediu.

Art. 2: Se aprobă numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul "CLUBULUI VERDE AL ANTREPRENORILOR".

Art. 3: Se aprobă împuternicirea Domnului Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timişoara,
să semneze Acordul de colaborare cu Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD) privitor la activităţile circumscrise iniţiativei "CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR", prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Centrului Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATTT2X5P.pdf

ROMÂNIA BIROUL NOTARIAL NEBELA ADRIANA-MARIA TIMIŞOARA P-ţa Unirii nr. 6, et. I Operator de date cu caracter personal nr.1407 ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 05 Anul 2010 luna februarie ziua 08 prezentat: 1. FISTIŞ GABRIELA-MAGDOLNA, născută la 14 mai 1971 în Baia Mare, jud. Maramureş, domiciliată în com. Giroc, sat Giroc, str. Gloria nr.65B, jud. Timiş, identificată cu Cl seria TM nr. 684704/11.07.2008 SPCLEP Timişoara, CNP 2710514240018, în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a S.C. DENKSTATT ROMANIA S.R.L. în baza Hotărârii A.G.A nr.1/18.01.2010, 2. MOCAN CAMELIA-EMANUELA, născută la 23 ianuarie 1964 în Timişoara, jud, Timiş, domiciliată în Timişoara, Cal. Şagului nr.81, sc.A, et.4, ap.19, jud. Timiş, identificată cu CI seria TM nr. 722669/20.01.2009 SPCLEP Timişoara, CNP 2640123354750, în calitate de reprezentantă a S.C. EXPERT INTERNAȚIONAL S.R.L,, în baza hotărârii A.G.A nr.2/2009, 3. SZILAGYI AIDA-SORINA, născută la 16 iulie 1964 în Nucet, jud. Bihor, domiciliată în Timişoara, str. Rapsodiei nr.17, jud. Timiş, identificată cu Cl seria TM nr. 603664/13.06.2007 SPCLEP Timişoara, CNP 2640716351063, în nume propriu şi în calitate de mandatară a lui KALTENBRUNNER WILLIBALD, conform procurii speciale autentificată sub nr.11/18.01.2010 de notar publice Nebela Adriana-Maria, din Timişoara, 4. CHURICAN MIRCEA-ANDREI, născut la 30 septembrie 1979 în Petroşani, jud. Hunedoara, domiciliat în Timişoara, str. Dimineții bl.9, et.3, ap.12, jud. Timiş, identificat cu CI seria TM nr. 533842/09.06.2006 SPCLEP Timişoara, CNP 1790930205892, 5. MOCAN MARIAN-LIVIU, născut la 23 octombrie 1961 în Lupşa, jud. Alba, domiciliat în Timişoara, Cal. Șagului nr.81, sc.A, et.4, ap.19, jud. Timiş, identificat cu Cl seria TM nr. 413251/21.06.2004 pol. Timişoara, CNP 1611023354786, 6. IONESCU DIANA-MARIA, născută la 12 septembrie 1984 în Lupeni, jud. Hunedoara, domiciliată în Deva, str. Duiliu Zamfirescu bLAl, sc.4, et.2, ap.72, jud. Hunedoara, identificată cu Cl seria HD nr. 429112/25.06.2008 SPCLEP Deva, CNP 2840912204091, care, după citirea actului, ay consimțit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele, precum și czlelO anexe. În temeiul art.8 lit. b. din Legea nr. 36/1995, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS S-a încasat onorariul de 150 lei plus 19% TVA cu b.f. nr.1 d PD

Atasament: ATTZVY5Q.pdf

ROMÂNIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ Nr. 0115108 Nume si prenume: „NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE - ASOCIATIE fiscal: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, PȚA. UNIRII, Nr.6, BLS.A.D. 1, Et.I, Ap. CAM.8 Codul de înregistrare fiscală (C.LE.): 26967979 000000000000852467514 Data atribuirii (C.E): 25.05.2010 25.05.2010 Data eliberării: 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007

Atasament: ATTSXHRS.pdf

07.10.2014, actul adițional la actul constitutiv al ASOCIAȚIEI CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI CONSUM DURABILE nr.1 din 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1107/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria şi a actului adițional la Statutul ASOCIAȚIEI CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCŢIE ŞI CONSUM DURABILE nr.1 din 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1108/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria, extras carte funciară nr.410273 Timişoara, contract de închiriere din 30.09.2014, contract de subînchiriere nr.1041/01.10.2014, certificat de atestare fiscală, certificat de atestare fiscală, copii ale înscrisurilor de la înființarea asociației şi la solicitarea instanței s-a atașat dosarul nr.3952/325/2010 al Judecătoriei Timişoara. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța reține că modificarea actelor constitutive ale asociației petente s-a făcut cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care, în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. 1 coroborat cu art. 8 alin. 2 din O.G nr. 26/2000 modificată şi completată, va admite cererea, dispunând înscrierea modificărilor în Registrul Special - Asociaţii aflat la grefa Judecătoriei Timişoara. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTARAŞTE Admite cererea formulată de către petenta ASOCIATIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii, Nr.6, jud.Timiş având ca obiect modificare acte constitutive. Încuviințează modificarea actului constitutiv al asociației în Registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Timişoara potrivit modificărilor intervenite prin actul adițional la actul constitutiv al ASOCIAȚIEI CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE nr.1 din data de 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1107/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria şi a actului adițional la Statutul ASOCIAȚIEI CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCŢIE ȘI CONSUM DURABILE nr.1 din 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1108/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria, modificările intervenite în durata mandatului preşedintelui, consiliului director, al vicepreşedintelui, al secretarului trezorier şi al comisiei de cenzori este de 4 ani şi schimbarea sediului Asociaţie în Timişoara, Str.Madrid, Nr.22, jud.Timiş Dispune înscrierea modificărilor astfel survenite, în Registrul Special - Asociaţii aflat ia grefa Judecătoriei Timişoara. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.11.2014. PREŞEDINTE Mihaela Borțun M.B./ 04 SM;-emis 1 com. + 2, adrese (D.G.FP. TIMIŞ, RCF L |DE PE LANGA JUDECĂTORIA a TIMISOA ) +|transmitere către M.J. NU, RER

Atasament: ATTTBLSP.pdf

COD OPERATOR DATE: 2881 ROMÂNIA JUDECĂTORIA TIMIŞOARA SECȚIA A II-A CIVILĂ DOSAR NR.34452/325/2014 ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR.16946 Camera de consiliu din data de 25.11.2014 PREŞEDINTE: Mihaela Borțun GREFIER: Ana Sugariu Pe rol fiind soluționarea cauzei civile formulată de către petenta ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE având ca obiect modificare acte constitutive. La apelul nominal făcut în camera de consiliu lipsă petenta. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cererea legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanța conform prevederilor art. 529 coroborate cu art. 94 pct. 4 din N.C.p.c., verifică din oficiu competența generală, materială şi teritorială de soluționare a cauzei, iar în conformitate cu prevederile art. 33 din 0.G. 26/2000 se declară competentă să judece prezenta cauză. Se constată înaintat spre ataşare, la solicitarea instanței, dosarul nr.3952/325/2010 al Judecătoriei Timişoara. Instanţa verificand actele de la dosar constata cauza în stare de judecată şi trece la soluționarea ci. INSTANŢA Deliberând, constată că: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timişoara în data de 14.11.2014 sub dosar nr.34452/325/2014, petenta ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE prin Aida Sorina Szilagyi în calitate de preşedinte a solicitat instanței înscrierea modificărilor actului constitutiv al asociației în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor atlat la grefa Judecătoriei Timişoara potrivit modificărilor intervente prin actul adițional la actu! constitutiv al ASOCIAȚIEI CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ŞI CONSUM DURABILE nr.1 din data de 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1107/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria şi a actului adițional la Statutul ASOCIAȚIEI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI CONSUM DURABILE nr.l din 06.11.2014 autentificat prin încheierea de autentificare nr.1108/06 noiembrie 2014 de BIN Nebela Adriana Maria, modificările intervenite în durata mandatului preşedintelui, consiliului director, al vicepreşedintelui, al secretarului trezorier şi al comisiei de cenzori este de 4 ani şi schimbarea sediului Asociaţie în Timişoara, Str.Madrid, Nr.22, jud.Timiş În drept, petenta a invocat dispozițiile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociații şi fundații. În dovedirea cererii, petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: convocarea adunării generale a asociației din 01.10.2014, adeverinţa adunării generale a membrilor fondatori din data de 01.10.2014, proces verbal al adunării generale a membrilor fondatori din

Atasament: ANEXA_Acord_de_colaborare_cu__CNPCD_-_CLUBUL_VERDE_AL_ANTREPRENORILOR.pdf

ANEXA

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile Timisoara, Strada Madrid nr.22 Telefon: +40 256 434397, Fax: +40 0256 434397,

E-mail: [email protected]

Web: www.turismdurabil.ro

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

B-dul C. D. Loga nr.1, 300030 Timişoara, Tel/fax: +40 256 490635, e-mail: [email protected] internet:www.primariatm.ro

ACORD DE COLABORARE

PĂRȚILE: I. CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI CONSUM DURABILE, cu sediul în

Timișoara, organizație neguvernamentală, cu sediul în Timişoara, str. Madrid nr. 22, Cod Identificare

Fiscală 26967979, cont IBAN nr. RO36 BACX 0000 0004 6334 5001 deschis la Unicredit Țiriac Bank,

reprezentată prin Doamna Aida - Sorina SZILAGY în calitate de Președinte

și II. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, cod poştal 300030,

reprezentată prin Domnul Nicolae ROBU – Primar, CF 14756536, având contul nr. RO27 TREZ 6212

4670 270X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

____/___.____.2017 convin să încheie prezentul acord de colaborare:

Art.1: OBIECTUL ACORDULUI:

Prezentul acord are ca obiect crearea unui cadru de colaborare între organizațiile neguvernamentale,

autoritățile administrației publice locale și regionale și companii prin susținerea și promovarea de către

Municipiul Timișoara a inițiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR” și implicarea în

activitățile clubului la nivel regional, în scopul sprijinirii companiilor (din sectorul serviciilor, IMM-uri,

societăți din sectorul industrial, de interes public local și regional, etc) în identificarea soluțiilor de

dezvoltare durabilă a afacerilor, de noi modele de business ecoinovative, reducerii amprentei de carbon

și îmbunătățirea performanței de mediu.

Art.2: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. În cadrul prezentului acord, Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile,

se angajează să deruleze următoarele activități: a) Să coordoneze activitățile inițiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR”; b) Să organizeze și să faciliteze atelierele de lucru, care se vor concentra pe următoarele subiecte:

–Înțelegerea impactului afacerilor/activităților membrilor clubului și definirea priorităților de

acțiune, trasarea profilului de mediu al instituției, respectiv companiilor;

–Modalități de eficientizare a consumului de resurse și reducere a poluării;

–Evaluarea activităților și a impactului lor asupra mediului;

–Identificarea unor modele de activitate/afaceri, mai sustenabile;

c) Să realizeze un atelier de lucru în cadrul instituției (in house) timp de 3 ore, constând într-o scanare a zonelor de activitate și a proceselor operaționale, precum și identificarea oportunităților

pentru îmbunătățire a activității;

d) Să ofere suport educațional în domeniul „Eficientizării Consumului de Resurse și Producție Curată” – concept, metodologie și metode adaptate la nevoile membrilor „Clubului Verde al

Antreprenorilor”, în cadrul unor cursuri/sesiuni de instruire organizate de către CNPCD la care

membrii clubului vor fi invitați și vor avea un tarif preferențial;

entru INctional Productie (Consum Durabile
RECP net

e) Să trateze confidențial toate datele privind procesele desfășurate în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și să nu le divulge niciunei entități publice sau private fără o autorizare scrisă din

partea instituției;

f) Să ofere reprezentanților companiilor publice aparținând municipalității tarife preferențiale (cu o reducere de 20%) la toate cursurile/sesiunile de instruire pe care le realizează;

g) Să pună la dispoziție infrastructura necesară desfășurării atelierelor de lucru prin mijloace proprii sau mijloace oferite de susținătorii locali;

h) Să ofere membrilor posibilitatea de a participa gratuit în proiectele finanțate ori implementate de către CNPCD sau partenerii acestuia;

i) Să contribuie la elaborarea unor propuneri de reglementare locală a unor aspecte de mediu, în domeniul specific al eficienței resurselor, reducerii amprentei de carbon, protecției climei.

2.1. În cadrul prezentului acord, Municipiul Timișoara, în calitate de membru al Clubului

Verde al Antreprenorilor se angajează: a) Să promoveze Clubul Verde al Antreprenorilor și să susțină activitățile clubului;

b) Să participe activ la activitățile Clubului Verde și la atelierele de lucru;

c) Să creeze condițiile necesare desfășurării vizitei în cadrul instituției și a unor evenimente organizate în cadrul clubului;

d) Să nominalizeze reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara care vor participa la activitățile Clubului Verde al Antreprenorilor;

e) Să nominalizeze prin reprezentantul legal persoanele din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara care vor colabora cu CNPCD și vor susține activitățile clubului;

f) Să instituie un model de premiere onorifică (ex. premii pentru excelență) pentru activitatea de eco-inovare, eficiență energetică și soluții de business orientate către dezvoltare durabilă;

g) Să disemineze prin mijloacele specifice (comunicate de presă, știri, monitorul primăriei, evenimente) informațiile, rezultatele și activitățile Clubului Verde al Antreprenorilor, inclusiv pe

pagina web a Primăriei Timișoara www.primariatm.ro și Direcției de Mediu www.dmmt.ro;

h) Să sprijine activitățile clubului prin punerea la dispoziție a sălii consiliului local și a infrastructurii necesare pentru întâlnirile membrilor clubului;

i) Să permită utilizarea însemnelor instituției pe materialele informative de promovare a clubului;

Art.3: DURATA ACORDULUI DE COLABORARE:

3.1. Prezentul acord se încheie pe o durată de 2 ani; 3.2. Modificarea duratei acestui acord se poate face printr-un acord scris, semnat de părți.

Art.4: NOTIFICĂRI

4.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut la articolul 1 al prezentului acord.

Art.5: COMUNICĂRI

5.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în

momentul primirii.

5.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.6: CLAUZE FINALE

6.1. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între părţi. Prezentul acord de colaborare reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

6.2. Prezentul acord s-a încheiat la data de ____.____.2017, în 2 (două) exemplare originale, câte una

pentru fiecare parte.

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

ȘI CONSUM DURABILE,

PREȘEDINTE, PRIMAR,

Aida - Sorina SZILAGYI Nicolae ROBU

Atasament: ATTLC8RB.pdf

FP53-02, Ver.2.

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

DIRECŢIA DE MEDIU

BIROUL MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU

CDM2017-4/09.01.2017.

R E F E R A T

privind susținerea de către Municipiul Timișoara a inițiativei „CLUBUL VERDE AL

ANTREPRENORILOR” coordonat de Centrul Național pentru Producție și Consum

Durabile (CNPCD) şi încheierea unui acord de colaborare

Prin adresa Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile (CNPCD) înregistrată la

Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2017-4/09.01.2017, se revine la o inițiativă lansată în cursul

anului 2015, prin care se solicită sprijinul Primăriei Timișoara pentru susținerea activităților

CLUBULUI VERDE AL ANTREPRENORILOR în Regiunea Vest.

Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile (CNPCD) este o organizație non-profit

care își propune angrenarea mediului de afaceri dar și a instituțiilor publice în activități de eficiență a

consumului de resurse, producție și consum durabile, reducerea impactului de mediu care derivă din

activitățile, operațiunile și serviciile companiilor. Organizația este membră a RECP net, focusată pe

eficiența resurselor și producției curate, rețea patronată de UNIDO (Agenția Națiunilor Unite pentru

Dezvoltare Industrială și UNEP (Programul pentru Mediu a Națiunilor Unite).

Inițiativa „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR” are ca obiectiv declarat dezvoltarea

unui model de sprijin specializat care să poate fi replicat la scară largă pentru companii și organizații.

Clubul este organizat la nivel regional și își dorește să asigure training specializat și suport în

identificarea soluțiilor în afaceri, să identifice noi modele de afaceri de tip inovativ, eco-inovativ,

sustenabil, care să conducă la un consum de resurse materiale și energie cât mai redus, la eficientizarea

energetică și „înverzirea” industriei atât în Municipiul Timișoara cât și la nivel regional. În acest sens, se

asigură spijin companiilor pentru ca acestea să performeze bine și responsabil, pe baza unor soluții

viabile economic, cu respectarea cerințelor clienților și partenerilor și care aduc beneficii mediului,

Municipiul Timișoara a elaborat Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă, document strategic

aprobat prin H.C.L. nr.550/11.11.2014, care a stabilit ca măsuri și acțiuni colaborarea cu mediul de

afaceri, organizații non-profit și alte organisme din domeniul energiilor regenerabile locale, regionale şi

naţionale, cooperarea şi conectarea Municipiului Timişoara la reţeaua europenă şi internaţională de profil,

în vederea dezvoltării şi implementării activităţilor specifice dezvoltării durabile şi combaterii, atenuării

şi adaptării la efectele schimbărilor climatice, precum și promovarea unor soluții de business ecologic -

cu participarea instituţiilor publice şi a societăţilor comerciale care au ca acţionar unic sau majoritar

Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi a IMM-urilor din Municipiul Timişoara.

Din perspectiva municipalității, susținerea și promovarea conceptului de „economie circulară” în

rândul mediului de afaceri este de asemenea esențială. Economia circulară este soluţia pentru o lume

constrânsă tot mai mult de resursele limitate de materii prime, promovarea conceptului având menirea de

a contribui la remodelarea societăţii actuale, în una în care abordarea celor 3R – „Reducere, Refolosire

şi Reciclare” este transpusă în practică.

În condițiile în care sectorul industrial și terțiar este generator de emisii considerabile de gaze cu

efect de seră (GES), iar autoritățile publice locale au pârghii de intervenție restrânse în influențarea

activității industriei și mediului de afaceri, propunerea de susținere și promovare a „CLUBULUI

VERDE AL ANTREPRENORILOR” constituie o oportunitate de intervenție într-un sector semnificativ

pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Timișoara. Astfel, susținerea „CLUBULUI VERDE AL

ANTREPRENORILOR” va presupune din partea municipalității:

–contribuția la dezvoltarea unor modele de afaceri sustenabile, orientate către eficiența resurselor,

producție și consum durabile, economie circulară;

–susținerea și promovarea „CLUBULUI VERDE AL ANTREPRENORILOR” prin structurile asociative

în domeniul energetic în care funcționează municipalitatea sau în care are calitatea de membru;

–sprijinirea activităților clubului, punerea la dispoziție a sălii consiliului local și a infrastructurii necesare

pentru întâlnirile membrilor clubului;

FP53-02, Ver.2.

–acordarea unor premii pentru excelență în activitatea de eco-inovare, eficiență energetică și soluții de

business orientate către dezvoltare durabilă, prin instituirea unui model de premiere onorifică a firmelor

care au rezultate deosebite;

–promovarea activităților clubului, diseminarea prin mijloacele specifice (comunicate de presă, știri,

monitorul primăriei, evenimente) a informațiilor și rezultatelor Clubului Verde al Antreprenorilor,

inclusiv prin intermediul portalurilor www.primariatm.ro și www.dmmt.ro;

–permisiunea utilizării însemnelor instituției pe materialele informative de promovare a clubului;

Beneficiile pe care le aduce o asemenea inițiativă atât la nivelul companiilor și mediului de

afaceri dar și la nivel local se vor putea cuantifica în viitor în reducerea amprentei de carbon la nivel

local, cu multiple beneficii financiare și ecologice și promovarea excelenței în afaceri, cu respectarea

principiilor dezvoltării durabile, experiența clubului putând conduce la extinderea cadrului de cooperare

prin schimb de experiență și bune practici la nivel regional și european.

Din perspectiva Municipiului Timișoara, susținerea și promovarea Clubului Verde al

Antreprenorilor trebuie analizată și din prisma contribuției la soluționarea unor probleme locale, după

cum urmează:

–Reducerea consumurilor de materiale, a cantității deșeurilor generate, a consumului de energie și apă și,

implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră;

–Îmbunătățirea eficienței și productivității în sectorul industriei și serviciilor, a costurilor asociate

consumului de materiale și energie, siguranța și stabilitatea afacerilor locale prin reducerea dependenței

de prețul în continuă creștere a resurselor materiale și energiei;

–Dezvoltarea de noi modele de afaceri care să susțină producția și consumul durabil;

–Identificarea unor modalități fiscale în vederea stimulării consumului durabil;

–Conformarea cu legislația de mediu, controlul și reducerea riscurilor asociate unor activități economice

și servicii;

–Accesarea unor noi piețe, prin dezvoltarea și promovarea soluțiilor ori produselor de tip „eco”, ca o

alternativă la cele existente;

–Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel local, prin implicarea întregii comunități de industrie,

servicii și afaceri pe termen lung, promovarea bunelor practici și a cazurilor de succes;

–Creștearea gradului de conștientizare la nivelul tuturor companiilor locale și regionale prin informare,

consiliere și consultanță, inclusiv prin organizarea unor evenimente, publicații și biblioteci virtuale;

–Asigurarea unei cooperări la nivel local și regional între administrația locală – ca structura decizională și

executivă și mediul de afaceri – industrie și servicii, de natură să potențeze creșterea economică durabilă,

protecția mediului, reducerea amprentei de carbon și protecția climatică.

Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM: 1. Aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (CNPCD), susținerea și promovarea inițiativei „CLUBUL VERDE AL

ANTREPRENORILOR” și participarea la activitățile coordonate de centru.

2. Împuternicirea Domnului Nicolae ROBU – Primarul Municipiului Timișoara, să semneze Acordul de colaborare a cărui model este prezentat în anexă,

3. Numirea unui număr de 2 reprezentanți ai Municipiului Timișoara în „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR”, după cum urmează:

–Consilier local Dl/D-na ___________________________________;

–Consilier local Dl/D-na ___________________________________;

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI Steliana STANCIU

Resp. BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU, CONSILIER,

Adina - Gabriela PANC Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC, Red, Dact: BSI, ex. 2/25.01.2017

FP53-02, Ver.2.

ANEXA

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile Timisoara, Strada Madrid nr.22 Telefon: +40 256 434397, Fax: +40 0256 434397,

E-mail: [email protected]

Web: www.turismdurabil.ro

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

B-dul C. D. Loga nr.1, 300030 Timişoara, Tel/fax: +40 256 490635, e-mail: [email protected] internet:www.primariatm.ro

ACORD DE COLABORARE

PĂRȚILE: I. CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE ȘI CONSUM DURABILE, cu sediul în

Timișoara, organizație neguvernamentală, cu sediul în Timişoara, str. Madrid nr. 22, Cod Identificare

Fiscală 26967979, cont IBAN nr. RO36 BACX 0000 0004 6334 5001 deschis la Unicredit Țiriac Bank,

reprezentată prin Doamna Aida - Sorina SZILAGY în calitate de Președinte

și II. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, cod poştal 300030,

reprezentată prin Domnul Nicolae ROBU – Primar, CF 14756536, având contul nr. RO27 TREZ 6212

4670 270X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

____/___.____.2017 convin să încheie prezentul acord de colaborare:

Art.1: OBIECTUL ACORDULUI:

Prezentul acord are ca obiect crearea unui cadru de colaborare între organizațiile neguvernamentale,

autoritățile administrației publice locale și regionale și companii prin susținerea și promovarea de către

Municipiul Timișoara a inițiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR” și implicarea în

activitățile clubului la nivel regional, în scopul sprijinirii companiilor (din sectorul serviciilor, IMM-uri,

societăți din sectorul industrial, de interes public local și regional, etc) în identificarea soluțiilor de

dezvoltare durabilă a afacerilor, de noi modele de business ecoinovative, reducerii amprentei de carbon

și îmbunătățirea performanței de mediu.

Art.2: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. În cadrul prezentului acord, Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile,

se angajează să deruleze următoarele activități: a) Să coordoneze activitățile inițiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR”; b) Să organizeze și să faciliteze atelierele de lucru, care se vor concentra pe următoarele subiecte:

–Înțelegerea impactului afacerilor/activităților membrilor clubului și definirea priorităților de

acțiune, trasarea profilului de mediu al instituției, respectiv companiilor;

–Modalități de eficientizare a consumului de resurse și reducere a poluării;

–Evaluarea activităților și a impactului lor asupra mediului;

–Identificarea unor modele de activitate/afaceri, mai sustenabile;

c) Să realizeze un atelier de lucru în cadrul instituției (in house) timp de 3 ore, constând într-o scanare a zonelor de activitate și a proceselor operaționale, precum și identificarea oportunităților

pentru îmbunătățire a activității;

d) Să ofere suport educațional în domeniul „Eficientizării Consumului de Resurse și Producție Curată” – concept, metodologie și metode adaptate la nevoile membrilor „Clubului Verde al

Antreprenorilor”, în cadrul unor cursuri/sesiuni de instruire organizate de către CNPCD la care

membrii clubului vor fi invitați și vor avea un tarif preferențial;

entru INctional Productie (Consum Durabile
RECP net

FP53-02, Ver.2.

e) Să trateze confidențial toate datele privind procesele desfășurate în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și să nu le divulge niciunei entități publice sau private fără o autorizare scrisă din

partea instituției;

f) Să ofere reprezentanților companiilor publice aparținând municipalității tarife preferențiale (cu o reducere de 20%) la toate cursurile/sesiunile de instruire pe care le realizează;

g) Să pună la dispoziție infrastructura necesară desfășurării atelierelor de lucru prin mijloace proprii sau mijloace oferite de susținătorii locali;

h) Să ofere membrilor posibilitatea de a participa gratuit în proiectele finanțate ori implementate de către CNPCD sau partenerii acestuia;

i) Să contribuie la elaborarea unor propuneri de reglementare locală a unor aspecte de mediu, în domeniul specific al eficienței resurselor, reducerii amprentei de carbon, protecției climei.

2.1. În cadrul prezentului acord, Municipiul Timișoara, în calitate de membru al Clubului

Verde al Antreprenorilor se angajează: a) Să promoveze Clubul Verde al Antreprenorilor și să susțină activitățile clubului;

b) Să participe activ la activitățile Clubului Verde și la atelierele de lucru;

c) Să creeze condițiile necesare desfășurării vizitei în cadrul instituției și a unor evenimente organizate în cadrul clubului;

d) Să nominalizeze reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara care vor participa la activitățile Clubului Verde al Antreprenorilor;

e) Să nominalizeze prin reprezentantul legal persoanele din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara care vor colabora cu CNPCD și vor susține activitățile clubului;

f) Să instituie un model de premiere onorifică (ex. premii pentru excelență) pentru activitatea de eco-inovare, eficiență energetică și soluții de business orientate către dezvoltare durabilă;

g) Să disemineze prin mijloacele specifice (comunicate de presă, știri, monitorul primăriei, evenimente) informațiile, rezultatele și activitățile Clubului Verde al Antreprenorilor, inclusiv pe

pagina web a Primăriei Timișoara www.primariatm.ro și Direcției de Mediu www.dmmt.ro;

h) Să sprijine activitățile clubului prin punerea la dispoziție a sălii consiliului local și a infrastructurii necesare pentru întâlnirile membrilor clubului;

i) Să permită utilizarea însemnelor instituției pe materialele informative de promovare a clubului;

Art.3: DURATA ACORDULUI DE COLABORARE:

3.1. Prezentul acord se încheie pe o durată de 2 ani; 3.2. Modificarea duratei acestui acord se poate face printr-un acord scris, semnat de părți.

Art.4: NOTIFICĂRI

4.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut la articolul 1 al prezentului acord.

Art.5: COMUNICĂRI

5.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în

momentul primirii.

5.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.6: CLAUZE FINALE

6.1. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între părţi. Prezentul acord de colaborare reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

6.2. Prezentul acord s-a încheiat la data de ____.____.2017, în 2 (două) exemplare originale, câte una

pentru fiecare parte.

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PRODUCȚIE MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

ȘI CONSUM DURABILE,

PREȘEDINTE, PRIMAR,

Aida - Sorina SZILAGYI Nicolae ROBU