keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 66/18.02.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 3582/13.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3582/13.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 3582/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere HCL nr.104/19.03.2019 privind acceptarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timisoara";
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 6/22.03.2019 - Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;;
În temeiul art. 139 alin.1 şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin", potrivit proiectului nr. 51/2018 întocmit de SC HENTZA BUSINESS SRL având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei "Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin "propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 3: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din fonduri de la bugetul local.

Art. 4: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 474/15.12.2009 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara".

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 La Hotărârea nr…………/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” Amplasament: Municipiul Timişoara, Calea Stan Vidrighin – Traseul 2 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA, este 91.479.701,52 lei din care construcţii montaj (C+M) 72.274.107,97 lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Linie cale dublă tramvai = 1.811,14 m Carosabil = 29.553,10 mp Trotuar = 7.295,99 mp Piste pentru biciclete = 5.434,20 mp Spaţii verzi = 12.679,80 mp Arbori plantaţi = 992 buc Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 30 luni.

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U, CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

I. DATE GENERALE

Denumire proiect: „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” Amplasament: Timișoara, Calea Stan Vidrighin - Traseul 2 Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II. DATE TEHNICE

Investiţia vizează modernizarea întregului anasmblu rutier şi a liniilor de tramvai, inclusiv reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane, având ca limite: intresecţia cu str. 1 Decembrie 1918 si sensul giratoriu Piata Gheorghe Domasnean (AEM). Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii în cadrul spaţiului urban prin sporirea accesibilităţii, mobilităţii, atractivităţii şi prin îmbunătăţirea confortului şi a imaginii urbane de ansamblu. Prin proiect se vor realiza următoarele: - refacerea caii de tramvai prin realizarea unei structuri noi, care sa ofere un serviciu de

transport sigur si confortabil - se va moderniza statia de subredresare care va alimenta cu energie electrică linia cale

modernizată; - reabilitarea sistemului rutier existent; - realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare; - realizarea de trotuare; - refacerea spaţiilor verzi prin acoperire cu covor de gazon si sadirea de noi pomi; - semaforizarea intersectiei Calea Stan Vidrighin – str. Prof. Dr. Aurel Paunescu Podeanu

care va permite coordonarea intersectiei Calea Stan Vidrighin cu intersectiile adiacente si conectarea la sistemul de monitorizare si comanda centralizat existent in Timisoara.

III. INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 91.479.701,52 lei, din care C+M: 72.274.107,97 lei. IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

În prezent linia de tramvai existenta pe Calea Stan Vidrighin este o linie cale in platforma proprie amplasată central strazii, pe traverse, cu stalpii retelei de contact amplasati lateral pe ambele parti in afara carosabilului.

Traficul rutier se desfasoara pe 4 benzi de circulatie cu 2 benzi pe sens, separat de borduri din beton denivelate de linia cale, iar semnalizarea rutiera este deficitara. Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea confortului calatorilor care utilizeaza transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun si amenajarea pistelor de biciclete, a trotuarelor si spatiilor verzi. În urma reabilitării liniei de tramvai şi modernizării tramelor stradale, se vor obţine următorii parametri tehnico-funcţionali:

- Linie cale dublă tramvai =1811,14 m - Suprafaţă carosabil modernizată = 29.553,10 mp - Suprafaţă trotuare = 7.295,99 mp - Piste pentru biciclete = 5.434,20 m - Spatii verzi = 12.679,80 mp - Arbori plantati = 992 buc.

Traseul liniei ce urmeaza a se reabilita va urmari traseul liniei de tramvai existente, pe acelasi amplasament, ca linie dubla in platforma proprie, pe mijlocul strazii cu stalpii retelei de contact amplasati central intre linii. Acesti stalpi vor fi folositi si pentru instalatia de iluminat public. Realizarea unei structuri rutiere noi se va face prin desfacerea sistemului rutier existent. Se vor amenaja spatii verzi prin acoperire cu covor de gazon si plantarea unui numar sporit de arbori, trotuare, piste pentru biciclete pe toata lungimea traseului, pe ambele sensuri de deplasare, precum si cai de acces la proprietati.

Director D.G.D.P.P.R.U.,

Culiţă CHIŞ

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020- 3582/13.02.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-3582/13.02.2020

a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” facem următoarele precizări:

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara, gestionat de SC Socitatea de Transport Public Timisoara SA, are o deosebită importanţă dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportaţi anual din totalul de 90 milioane de călători transportaţi cu toate mijloacele de transport în comun.

Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condiţiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare şi siguranţe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condiţiile unor consumuri energetice mai reduse decât cele cu autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente.

În acest moment, deficienţele acumulate în timp şi exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote şi vibraţii care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor şi podurilor, dar şi a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenţiei pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecinţele care trebuie luate în calcul sunt: creşterea în continuare a întreruperilor de circulaţie pentru remedieri, creşterea numărului de deraieri şi deranjamente, creşterea numărului de personal de întreţinere şi revizie a tramvaielor, dar şi imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulaţie.

Studiul de fezabilitate întocmit de catre SC Iprotim SA a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/15.12.2009. Din anul 2009 şi până în prezent au intervenit mai multe situaţii, cum ar fi rata inflaţiei, modificarea cotei TVA și modificările legislative, care au determinat intocmirea unui nou studiu de fezabilitate. Din experienţele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanţă atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât şi a drumurilor aferente şi obiectivelor din imediata vecinătate a acestor, într-un tot unitar, din acest punct de vedere prezentul studiu de fezabilitate fiind mult mai complex şi mai amplu decât cel aprobat prin H.C.L. nr. 474/15.12.2009. Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită materializarea ţintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara.

IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO53-03, Ver.1

În acest context s-a procedat la elaborarea unui nou studiu de fezabilitate de către SC Hentza

Business SRL, care a fost donat de catre operatorul de transport SC Socitatea de Transport Public Timisoara SA, conform HCL nr. 104/19.03.2019 privind acceptarea donatiei de catre Municipiului Timisoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin” – Timisoara”. Conform acestuia, investitia vizeaza modernizarea intregului ansamblu rutier si a liniilor de tramvai, inclusiv a statiei de subredresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată, reabilitarea sistemului rutier existent, realizarea de piste pentru biciclete pe fiecare sens de deplasare, realizarea de trotuare, refacerea spaţiilor verzi prin acoperire cu covor de gazon si plantarea de arbori, precum si semaforizarea intersectiei Calea Stan Vidrighin – str. Prof.Dr. Aurel Paunescu Podeanu.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico- economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Conform art. 7 alin. (5) şi (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, in conformitate cu art.129 alin. (4) pct. e, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 pivind Codul administrativ, consiliul local „aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale”. Ţinând cont de cele mai sus prezentate considerăm că proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF BIROU G.M.P.E., LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP

CONSILIER B.G.M.P.E., TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

1. Descrierea situatiei actuale Proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul

Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin” face parte dintr-o abordare complexa care vizeaza cresterea calitatii sistemului de transport public in Municipiul Timisoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului este aducerea starii zonei la un nivel optim de utilizare din punct de vedere al traficului rutier si amenajarea spatiilor destinate deplasarii pietonilor si biciclistilor. Prin realizarea lucrarilor propuse se urmareste cresterea confortului calatorilor care utilizeaza transportul public, marirea vitezei mijloacelor de transport in comun, asigurarea unei parti carosabile fiabile, care sa corespunda capacitatii de preluare a traficului din zona, amenajarea pistelor de biciclisti in afara carosabilului, amenajarea trotuarelor pentru a asigura o zona atractiva pentru persoanele care se deplaseaza pe jos si, nu in ultimul rand, amenajarea spatiilor verzi adiacente caii de tramvai si trotuarelor.

In aceste conditii este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, precum şi anexa cuprinzând descrierea sumară a investiției, conform proiectului nr.51/2018 întocmit de SC HENZA BUSINESS SRL.

3. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro