keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/23.02.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara", elaborat de către S.C. Subcontrol S.R.L. în cadrul contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 65/23.02.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara", elaborat de către S.C. Subcontrol S.R.L. în cadrul contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29898/04.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu Instrucţiunile din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Adresa de la Consiliul Judeţean Timiş, cu nr. de ieşire 16223/11.11.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2009-000647/11.11.2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara", cu o valoare totală a investiţiei de 321.479.987 lei, respectiv 75.722.527 euro (T.V.A. exclus) şi o valoare totală a proiectului de 324.694.786 lei, respectiv 76.479.752 euro (T.V.A. exclus), studiu de fezabilitate elaborat de către S.C. Subcontrol S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Centru_intermodal.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI CENTRU INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFĂ TIMIŞOARA

cu locaţia în Remetea Mare, judeţul Timiş SF elaborat de către S.C. SUBCONTROL S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 273/23.11.2009 AMPLASAMENT: Judeţul Timiş în nordul comunei Remetea Mare vis a vis de gara Remetea Mare; ACCESIBILITATE: pe cale rutieră (E 70, E671, E94, DN 59A, DN 6) şi feroviară VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (TVA exclus): 321.479.987 lei respectiv 75.722.527 euro din care C+M (TVA exclus): 241.984.950 lei respectiv 56.997.986 euro Bugetul total al proiectului cuprinde 1% cheltuieli generale de administraţie respectiv 3.214.799 lei rezultând un cost total de 324.694.786 lei. VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (TVA exclus): 324.694.786 lei respectiv 76.479.752 euro din care Cheltuieli eligibile: 312.552.344 lei Cheltuieli neeligibile: 12.142.442 lei 1 euro= 4,2455 lei curs BCE la 02.12.2009

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 48 luni OBIECTIVE URMĂRITE: - Soluţionarea problemei costurilor ridicate de transport ale operatorilor economici - Asigurarea disponibilităţii unor facilităţi privind schimbul de marfuri intermodal - Îmbunătăţirea competivităţii economice la nivel regional, prin crearea unui pol de distribuţie şi schimb de mărfuri între sistemele de transport de mare distanţă şi cele de transport local/regional - Creşterea cooperării economice inter regionale - Îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale a bunurilor româneşti - Crearea de noi locuri de muncă la nivel local CAPACITĂŢI: - Suprafaţa totală: 30 ha - Suprafaţa de depozitare (platforme de depozitare containere ): 41.600 mp - Unităţi procesate intermodal de un operator: 3.500 - Tone procesate în hale de de către un operator: 3.000 - Capacitate de stocare containere: 4000 TEU (Twenty- foot Equivalent Unit) - Capacitate de stocare containere frigo: 30 buc - Suprafata hale de Cross-Docking: cca. 23.000 mp - Lungime linii ferate: 6 x 500 m - Linii ferate de asteptare: 1 x 650 - Parcaje: 137 tiruri + 80 maşini mici - Stivuitoare containere pline 12 x 40 t sarcina maximă - Stivuitoare containere goale 4 x 10 t sarcina maximă - Clădire de birouri P+2 cu suprafaţa construită de 864 mp - Clădire pentru vamă P+1cu suprafaţa construită de 864 mp - Clădire pentru întreţinerea containelor P cu suprafaţa construită de 450 mp - Benzinărie cu suprafaţa construită de 381mp şi copertină de 513 mp - Spălătorie pentru TIR-uri cu suprafaţa construită de 200 mp - Clădire P+2 cu funcţiune de motel/restaurant/servicii cu suprafaţa construită de 313 mp SURSE DE FINANŢARE : 1. Programul Operaţional Sectorial,,Transport” Axa prioritară 3-Modernizarea sectorului de transport în scopul

imbunătăţirii protecţiei mediului, sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor-Domeniul major de intervenţie 3.1- Promovarea transportului intermodal

2. Bugetul Consiliului Judeţean Timiş şi al Municipiului Timişoara 3. Operator privat

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact. C.D. 2 ex.

Atasament: Referat_Centru_Intermodal.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII SC2009- 29898/04.12.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara”, elaborat de către S.C.

Subcontrol S.R.L. în cadrul contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009 Timişoara are o bogată tradiţie în prestaţia serviciilor publice de calitate, iar asigurarea unei infrastructuri adecvate dezvoltării mediului de afaceri, ca şi componentă a dezvoltării economice durabile, constituie o preocupare permanentă a municipalităţii. Administraţia locală se confruntă din ce în ce mai des cu solicitările pieţei muncii şi a mediului de afaceri, ceea ce impune prioritizarea strategiilor privind dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de transport. Actualmente, în zona Timişoara nu există dezvoltată o infrastructură de transport, care să asigure servicii la standardul impus de cerinţele pieţii şi corelate cu distribuţia amplasamentelor pentru producţie şi desfacere, cu planurile de urbanism şi tendinţele de dezvoltare strategică locală, regională şi transfrontalieră. Ca urmare a acestei stări de fapt, costurile suplimentare şi cele de transport pentru firmele care desfăşoară activităţi conexe transportului de mărfuri (depozitaj, packaging etc.) sunt mari şi nu pot scădea în absenţa unor structuri specializate în domeniu. Pentru a contracara aceste neajunsuri administraţia locală propune un proiect care, prin concentrarea serviciilor intermodale şi logistice într-o locaţie adecvată, ar creşte atractivitatea zonei pentru noi investitori şi ar susţine dezvoltarea investiţiilor şi activităţilor economice pe fondul principalelor avantaje ale zonei (localizare geografică, conexiunile cu principalele culoare de circulaţie, costurile reduse cu forţa de muncă etc.). Uniunea Europeană recomandă promovarea transportului intermodal, iar toate ţările europene au strategii pentru dezvoltarea acestuia. Transportul intermodal defineşte mişcarea mărfurilor prin utilizarea a cel puţin două sau mai multe moduri diferite de transport de către o singură unitate de încărcare, astfel încât să se permita realizarea unui lanţ de transport „din uşă în uşă“. Centrul intermodal de transport marfă reprezintă o infrastructură specializată care permite managementul mărfurilor şi transferul facil al acestora de pe un mijloc de transport către altul. De exemplu, un container este adus în zona Timişoara pe calea ferată, iar de aici, pe o distanţă mai scurtă, va fi transportat la destinaţie cu ajutorul camioanelor, transferul mărfii realizându-se în centrul intermodal. Existenţa unui centru intermodal regional de transport ar conduce la reducerea timpilor şi a cheltuielilor de transport, cu implicaţii benefice asupra cheltuielilor beneficiarilor locali, şi ar creşte competivitatea zonei Timişoara în raport cu regiunile Uniunii Europene, prin racordarea coerentă a reţelei internodale regionale la reţeaua naţională şi europeană. Transferând un transport de marfă de pe rutier pe calea ferată, de exemplu, se protejează infrastructura rutieră, se face economie de timp şi sunt generate costuri mai mici de personal. Un alt avantaj ar fi gradul de poluare mai redus, dar şi diminuarea numărului de accidente, cauzate în prezent de maşinile cu tonaj greu. Timişoara este cel mai important centru economic din partea de Vest a României. Rezultatul economic al Timişoarei reprezintă 30% din cel al Regiunii de Vest şi 80% din cel al judeţului Timiş. În acest context, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile dezvoltării unui sistem de infrastructuri şi servicii pentru transport intermodal de mărfuri în zona transfrontalieră, care să atragă după sine dezvoltarea infrastructurilor de transport rutier, feroviar, aerian, implicând alinierea acestora la standardele europene din punctul de vedere al parametrilor tehnici şi operaţionali.

FP 53-01, Ver.1

Consiliul Judeţean Timiş a avut iniţiativa realizării unui studiu de fezabilitate în cadrul proiectului intitulat „Studiu de fezabilitate Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara” (contract de grant nr. RO 2006/018-448.01.02.01) finanţat prin Programul de Vecinătate România-Serbia Phare CBC 2006. Centre regionale de anvergură similară se află doar la Budapesta şi Zagreb.

Este evident că Centrul Regional Intermodal de Transport va deservi, practic, municipiul Timişoara, deoarece acesta concentrează majoritatea activităţilor economice ale vestului României.

Consiliul Judeţean Timiş a analizat 5 locaţii posibile pentru amplasarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă, respectiv localităţile Orţişoara, Carani, Giarmata, Cernăteaz Nord şi oraşul Recaş, dar Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Timişoara nu a acordat aviz favorabil pentru 4 dintre aceste locaţii propuse, din următoarele motive: distanţă prea mare faţă de municipiul Timişoara (Orţişoara la aprox. 25 km, Carani aprox. 23 km, Recaş la aprox. 21 km), acces greu de realizat la traficul feroviar (Orţişoara), acces imposibil la traficul naval (Orţişoara, Carani), zonă aglomerată (Giarmata), acces dificil la traficul naval şi aerian (Recaş). Mai mult, niciuna dintre acestea nu are acces simultan la 3 căi de comunicaţie. Singura alternativă acceptată de către Comisia de Circulaţie a fost localitatea Cernăteaz Nord, dar Comisia de Circulaţie a considerat ca optimă localitatea Remetea Mare.

Cu toate acestea, Consiliul Judeţean Timiş a ales ca locaţie oraşul Recaş pentru amplasarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă, deşi accesul la reţeaua rutieră majoră este posibil doar prin DN 6, dar departe de autostrada Timişoara-Arad, accesul la reţeauna feroviară este discutabil (CFR-ul nu a avizat deviaţia CF necesară), iar accesul la traficul naval şi aerian este dificil, oraşul Recaş situându-se la o distanţă prea mare faţă de Aeroportul Internaţional “Traian Vuia” Timişoara.

Prin hotărârea nr. 126/29.10.2009 Consiliul Judeţean Timiş a aprobat Studiul de Fezabilitate realizat de ADETIM, manifestând însă disponibilitatea de a lua în considerare varianta Remetea Mare ca soluţie alternativă, conform adresei nr.16223/11.11.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2009-000647/11.11.2009. În funcţie de rezultatele analizei privind avantajele şi dezavantajele ambelor locaţii, C.J.T. va putea decide promovarea în vederea finanţării execuţiei investiţiei a variantei viabile din punct de vedere al eficienţei economice şi a obiectivelor de dezvoltare socio-economică a judeţului Timiş.

Considerăm că amplasarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă în apropierea comunei Remetea Mare este cea mai potrivită, deoarece această comună se află la o distanţă de cca. 5 km faţă de Municipiul Timişoara şi permite accesul direct la trei căi de comunicaţie (rutier, feroviar şi aerian) cu posibilitatea de conectare şi la căi navigabile, canalul Bega situându-se în apropierea localităţii, precum şi la punctul de descărcare spre municipiu de pe autostrada Timişoara - Arad.

Luând în considerare faptul că, aşa cum rezultă din cele mai sus prezentate, amplasarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă în apropierea comunei Remetea Mare prezintă mai multe avantaje, s-a hotărât realizarea unui Studiu de fezabilitate. Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând faptul că documentaţia privind studiul de fezabilitate, elaborat de către S.C. Subcontrol S.R.L. în cadrul contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009, constituie etapa primordială în derularea investiţiei Propunem

comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

- aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timişoara”, cu o valoare totală a investiţiei de 321.479.987 lei, respectiv 75.722.527 euro (T.V.A. exclus) şi o valoare totală a proiectului de 324.694.786 lei, respectiv 76.479.752 euro (T.V.A. exclus), studiu de fezabilitate elaborat de către S.C. Subcontrol S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Drumuri şi Transporturi Arh. Aurelia Junie Ing. Culiţă Chiş Consilier Serviciul Investiţii Ing. Ionel Băruţa

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici