keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/13.02.2015 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM SRL

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 60/13.02.2015
privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-1458/21.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Referatul nr.SC2013-35165 din 05.12.2013 şi Fişa Tehnică nr. 251/09.12.2013 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) si art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM SRL, asa cum sunt prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, BAZE SPORTIVE ŞI CULTURALE BIROUL TEHNIC SC 2015- APROBAT PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind aprobarea realizarii obiectivului de investiţie „Reabilitare construcţii, instalaţii si utilitati clădire

şcoala GR. SC.”Emanuil Ungureanu” Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM

SRL

1.DENUMIRE: " Reabilitare constructii, instaltii si utilitati, cladire scoala Grup scolar Emanuil Ungureanu Timisoara” 2.AMPLASAMENT: Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 3.BENEFICIAR: Municipiul Timişoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara 4. ELABORATOR: SC BUILDING OLM SRL / contract nr.26 / 18.03.2013 5. Statutul juridic: imobil intravilan proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public 6. Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate de invatamant Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, din Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, este o institutie

scolara, educativa si instructiva, ce continua o veche traditie a invatamantului profesional din Timisoara. Cladirea se afla in zona unui ansamblu istoric protejat al Municipiului Timisoara, in vecinatatea

Muzeului Banatului adapostit de Castelul Huniazilor, fiind intr-o avansata stare de degradare a finisajelor interioare si exterioare precum si a asigurarii stabilitatii si sigurantei in exploatare, necesitand interventii majore

Conform propunerilor proiectantilor, se presupun interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor.

Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare.

In consecinta, propunem aprobarea realizarii investitiei si a urmatorilor indicatori tehnico-economici: - Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 25.211,006 mii lei respectiv 5.680,457 mii euro

- din care C+M = 16.622,203 mii lei respectiv 3.745,258 mii euro - Durata de realizare: 24 LUNI - Sursa de finanţare: Bugetul local

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ioan Cojocari

pt. DIRECTOR, Mihai Costa

CONSILIER, Marius Duma

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa_Proiect.pdf

ANEXA la Proiect H.C.L._________

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI Ai investitiei „Reabilitare construcţii, instalaţii si utilitati clădire şcoala GR. SC.”Emanuil Ungureanu”, Piata

Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis

1.DENUMIRE: " Reabilitare constructii, instaltii si utilitati, cladire scoala Grup scolar Emanuil Ungureanu Timisoara” 2.AMPLASAMENT: Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 3.BENEFICIAR: Municipiul Timişoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara 4. ELABORATOR: SC BUILDING OLM SRL / contract nr.26 / 18.03.2013 5. Statutul juridic: imobil intravilan proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public 6. Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate de invatamant

a.Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 25.211,006 mii lei respectiv 5.680,457 mii euro

din care C+M = 16.622,203 mii lei respectiv 3.745,258 mii euro b. Durata de realizare: 24 LUNI c. Statutul juridic: imobil intravilan proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public

- Destinaţie şi folosinţă actuală: unitate de invatamant. d. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Denumire Suprafata la care se raporteaza

Suprafata (mp)

Pret total (Ron fara TVA)

Ron/mp ( fara TVA)

E uro/mp ( fara TVA)

Investitia de baza (Capitol 4.1+4.3 din DG) Sd= 6.800,40 13.160.984,44 1.935,33 436,06

Constructii si instalatii (Capitol 4.1 din DG) Sd= 6.800,40 11.709.339,64 1.721,86 387,96

Dotari (Capitol 4.5 din DG) Sd= 6.800,40 3.398.986,94 499,82 112,62

Cheltuieli pentru amenajarea terenului(Capitol 1 din DG)

Si= 8.553,00 420.435,00 49,16 11,08

C+M(Cap1.2+Cap1.3+Cap2+cap4.1 + Cap4.2+Cap4.3 din DG )

Sd+Sp+Sa= 10.500,40 13.405.002,26 1.276,62 287,64

Total investitie Sd+Sp+Sa= 10.500,40 20.366.482,45 1.939,59 437,02

e. Surse de finanţare: Buget local

CONSILIER Marius Duma

Red. MD

Suprafaţa incinta = 8553 mp Suprafata construita la sol = 1724,68 mp Suprafata desfasurata = 6800,4 mp