keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/01.03.2011 privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" , încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 60/01.03.2011
privind preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" , încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-2823/10.02.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. 687/18.01.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2011-000017/18.01.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Contractul de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA şi Actele Adiţionale aferente acestui contract;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
Având în vedere Ordinul nr. 3.296/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 - privind "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timişoara" încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA şi încheierea unui act adiţional la contract între Municipiul Timişoara şi SC IPROTIM SA.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind preluarea Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de

Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA

Prin adresa nr. 687/18.01.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2011-000017/18.01.2011, Regia Autonomă de Transport Timişoara a aprobat preluarea către Municipiului Timişoara a serviciilor de proiectare care fac obiectul Contractului de proiectare încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA, cu nr. 50011/02.08.2006, respectiv ale actelor adiţionale. Prin Contractul de prestare servicii nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA, prestatorul se obliga să realizeze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru ,,Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”, la preţul convenit respectiv 2.164.547,09 RON, fără TVA. Prin Actul Adiţional nr. 9/22.04.2009 la contractul de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA, s-a decis ca studiile de fezabilitate să se realizeze pentru fiecare traseu în parte, respectiv pentru: str. Ştefan cel Mare, Calea Stan Vidrighin, Calea Buziaşului, B-dul Cetăţii, Calea Bogdăneştilor, Aleea Avram Imbroane – Splaiu Nou, str. Ana Ipătescu - str. Victor Hugo – str. Aluniş – str. Drubeta, str. Ardealul, str. Ioan Slavici – str. Polonă. Studiile de fezabilitate pentru cele 9 trasee au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin următoarele hotărâri: - Hotărârea nr. 468/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici si str. Polona - Timişoara”; - Hotărârea nr. 469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Ardealul - Timişoara"; - Hotărârea nr. 470/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ana Ipatescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta - Timişoara”; - Hotărârea nr. 471/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane şi str. Gheorghe Adam - Timişoara"; - Hotărârea nr. 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara”; - Hotărârea nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara"; - Hotărârea nr. 474/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - Timişoara"; - Hotărârea nr. 475/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului - Timişoara";

Cod FP 53 -01, Ver.1

- Hotărârea nr. 476/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Bv. Cetăţii - Timişoara". Potrivit art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2): a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare; b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate; c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006; d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. De asemenea art. 1 din Ordinul nr. 3.296/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, prevede următoarele: ,,(1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi organismul intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operaţional regional 2007-2013, denumit în continuare contract de finanţare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare: a) cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate; b) cheltuielile pentru expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic; c) cheltuielile pentru elaborarea studiilor de teren; d) cheltuielile pentru elaborarea proiectului tehnic; e) cheltuielile pentru achiziţia terenului; f) cheltuielile pentru avize, acorduri, autorizaţii. Proiectul ,,Modernizare linie cale tramvai – Timişoara” pe cele 9 tronsoane, respectiv reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ardealul din Timişoara; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Buziaşului; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Aleea Avram Imbroane, str. Gh. Adam; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. A. Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniş, str. Drubeta; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ioan Slavici, str. Polonă; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Ştefan cel Mare; reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str. Calea Stan Vidrighin este prevăzut în Planul Integrat de Dezvoltare, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub – domeniul: ,,Poli de creştere”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/2010.

Menţionăm faptul că SC IPROTIM SA a finalizat, pentru Traseul 1 - "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Ştefan cel Mare - Timişoara" – şi Proiectul Tehnic.

Cod FP 53 -01, Ver.1

Ţinând cont de cele mai sus menţionate, precum şi de faptul că pentru rambursarea cheltuielilor, beneficiar trebuie să fie Municipiul Timişoara, ca unitate administrativ teritorială eligibilă, propunem preluarea de către Municipiul Timişoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi SC IPROTIM SA şi încheierea unui act adiţional între Municipiul Timişoara şi SC IPROTIM SA.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ ING. CULIŢĂ CHIŞ Ec. SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ING. ADRIAN COLOJOARĂ Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 -01, Ver.1

  • REFERAT