keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 592/26.11.2019 privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 592/26.11.2019
privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-30087/22.11.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -30088/22.11.2019, al Biroului Construcţii -Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 26.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 -30088/22.11.2019;
Avizul în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30088/26.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_de_motive_-Stingerea_activelor_contingente.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2019-30087 /22.1l, 909. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE Proiect de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis In baza contractului de prestari servicii nr. 74/26.06.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara, in calitate de achizitor si SC ZAM GRUP SRL, in calitate de prestator, s-a prevazut, conform pct. 4.1, „Elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale — str. LI. de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic", precum si asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, actualizarea proiectului ca urmare a executiei lucrarilor si efectuarea auditului energetic al constructiilor la finalul executiei, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a temei de proiectare. Pretul contractului a fost stabilit la - valoare de 1.145.000 lei, la care se adauga TVA. Conform pct.6 Durata contractului, subpct. 6.1. „Prestatorul se obliga să elaboreze si să predea documentatia tehnica pentru obiectivul de investitie «Locuinte sociale str. I.I de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic » in decurs de 120 zile de la data sernnarii contractului". La pct.14 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, subpct. 14.1 „„ Partile au prevazut in cazul in care din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,5% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la stingerea obligatiilor . Prin Ordinul de incepere la contractul nr.74 din data de 26.06.2009 privind elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitie „„ Locuinte sociale str. de la Brad-Eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara ,, proiectantul are obligatia de a incepe lucrarile de elaborare proiect in data de 15.07.2009. La momentul la care proiectul de rezistenta a fost finalizat ,au aparut diferite modificari solicitate de achi zitor , aspect ce a dus la necesitatea reluarii in intregime a proiectului si la decalarea termenului de predare a acestuia. Conform Ordinului de sistare inregistrat sub nr. 11724.09.2009, partile de comun acord au hotarat sistarea lucrarilor de elaborare a proiectului la data de 24.09.2009, pentru lamurirea urmatoarelor probleme, si anume, reglementarea dimensiunilor subsolului tehnic si a legaturii dintre ele din punct de vedere al sigurantei la foc si reglementarea sistemelor de incalzire si a celorlalte utilitati. Prin adresa nr.DP2009-011688/03.12.2009 Municipiul Timisoara a fost de acord cu varianta extinderii retelei de gaz si dotarea cu centrale individuale pentru fiecare apartament in parte realizandu-se astfel o contorizare separata. Prin Ordinul de incepere inregistrat sub nr. 149/16.12.2009, la data de 16.12.2009, s-a decis si acceptat reluarea lucrarilor la proiect. Prin Procesul-verbal de predare primire nr.158/08.02.2010 s-a predat-primit documentatia faza PT+CS+PAC+DDE proiect nr.15/2009 „Locuinte sociale str.LI. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara ”” Prin procesul-verbal de custodie nr.159/09.02.2010 , documentatia aferenta proiectului nr.15/2009 „Locuinte sociale str.I.I. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara ramane in custodia SC ZAM GRUP SRL. Prin Nota privind proiectul ,, Construire Ansamblu Locuinte Sociale „ inregistrata cu nr.DP2010-003704/15.04.2010 la Primaria Municipiului Timisoara, SC. ZAM GRUP SRL aduce la cunostinta Municipiului Timisoara ca , decalarea termenului de predare al proiectului se datoreaza modificarii circulatiei auto prevazuta in PUZ-ul existent , modificarii temei de program initial , precum si din cauza diminuarii numarului de parcaje . Prin procesul-verbal de predare-prirnire a documentatiei conform contractului nr.74/26.06.2009, incheiat in data de 21.06.2010 intre Municipiul Timisoara, reprezentata prin ing. Marius Duma si SC ZAM GRUP SRL reprezentata prin Les Smaranda, se adevereste ca Municipiul Timisoara a primit de la SC ZAM GRUP SRL, urmatoarele: l.Proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC si DDE pentru construire ansamblu locuinte sociale str. I. I. de la Brad. 2.Avize cerute prin certificatul de urbanism. In procesul-verbal se face mentiunea ca, la documentatie urmeaza a se depune si avizele actualizate si că documentatia este in custodie la firma proiectanta in 5 exemplare.

Prestatorul SC ZAM GRUP SRL a emis factura fiscala nr. 8821099/21.06.2010 prin care solicita pentru elaborarea documentatiei tehnice (PT, DDE, PAC si CS) plata sumei de 1.285.200 lei, din care: valoare 1.080.000 lei si 205.200 lei valoare TVA, care s-a platit cu ordinul de plata nr. 1746/23.06.2010 in valoare de 1.258.200 lei si cu ordinul de plata nr. 1747/23.06.2010 in valoare de 27.000 lei prin care s-a constituit garantie de buna executie in cont deschis pe numele executantului. Avand in vedere cele de mai sus , prelungirea perioadei a fost rezultatul modificarii temei de proiectare si s-a realizat prin ordin de sistare si ordin de incepere , fara incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 74/26.06.2009.. Camera de Conturi Timis , in urma „ Controlul modului de utilizare a alocaliilor bugetare pentru investitii la unitatile administrativ-teritoriale" pentru perioada 01.01.1990 — 31.12.2012 , prin Decizia nr.39/07.05.2013 a dispus urmatoarele masuri pentru inlaturarea abaterilor prezentate la pct.7 , cu termen de realizare 30.08.2013, si anume : 7. Luarea de masuri privind calculul, inregistrarea, facturarea incasarea penalitatilor de intarziere de la SC ZAM GR UP SRL, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2003. La data efectuarii controlului nu au fost prezentate Camerei de Conturi Timis urmatoarele : Ordinului de sistare inregistrat sub nr. 117/24.09.2009 , adresa nr.DP2009-011688/03.12.2009 prin care Municipiul Timisoara afost de acord cu varianta extinderii retelei de gaz si dotarea cu centrale individuale pentru fiecare apartament in parte realizandu- se astfel o contorizare separata , Ordinul de incepere inregistrat sub nr. 149/16.12.2009 , Procesul-verbal de predare primire nr.158/08.02.2010 , procesul-verbal de custodie nr.159/09.02.2010 , Nota privind proiectul „„ Construire Ansamblu Locuinte Sociale „„ inregistrata cu nr.DP2010-003704/15.04.2010 , documente prin care se justifica decalarea termenului si care ar fi condus la neapartitia masurii nr.7 din Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis . La data de 28.08.2013 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive, Culturale intocmeste referatul nr.SC2013-24429/28.08.2013 prin care solicita Biroului de Urmarire Venituri intocmirea unei facturi in valoare de 1.301.400 lei, reprezentand „penalitati de intarziere de predare a documentatiei conform punctului 14.1 din contract, rezultand o intarziere de 241 de zile". Din Raportul Corpului de Control si Antifrauda se retine si faptul ca Serviciul Juridic a deschis actiune in instanta in data de 28.11.2013 cu privire la obligarea SC ZAM GRUP SRL la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentand penalizari de intarziere datorate, pe baza referatului inaintat de Biroul Urmarire Venituri din cadrul Directiei Economice, inregistrat sub nr.SC 2013 - 33253/19.11.2013. Urmare actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurii dispuse prin Decizia nr. 39/1/13.08.2015 cu privire la masura nr. 1.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013, auditorii publici externi constata faptul ca Serviciul Juridic, in baza referatului Biroului Urmarire Venituri din cadrul Directiei Economice, a initiat o actiune in instanta in contradictoriu cu SC ZAM GRUP.SRL avand ca obiect obligarea la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009. Tribunalul Timis prin Sentinta Civila 3248/2014 a admis actiunea, iar Curtea de Apel prin Decizia Civila nr.1479/2015 a respins ca inadmisibil recursul promovat de SC ZAM GRUP SRL Urmare a acestei hotarari, societatea a fost repusa in termen de apel. SC ZAM GRUP SRL a formulat apel invocand in cuprinsul acesteia faptul ca judecata s-a facut in lipsa sa nefiind legal citata. Instanta admite apelul formulat de parata apelata SC ZAM GRUP SRL Timisoara impotriva Sentintei Civile nr.3248/09.09.2014, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr.11739/30/2013, in contradictoriu cu intimatul reclamat Municipiul Tirnisoara prin Primarul Municipiului Timisoara. Anuleaza sentinta civila recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Din verificarea efectuata cu privire la modul de ducere la indeplinire a masurii nr.7 din Decizia nr.39/07.05.2013 auditorii publici externi au constatat urmatoarele: Municipiul Timisoara prin Primar, in calitate de reclamant, a procedat in data de 21.11.2013 la actionarea in instanta impotriva SC ZAM GRUP SRL find deschis in acest sens Dosarul nr. 11739/30/2013/al la Tribunalul Timis - Sectia de Contencios Administrativ Fiscal avand ca obiect pretentii, respectiv obligarea paratei la achitarea debitului de 1.301.400 lei, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26.06.2009. Reprezentantul SC ZAM GRUP SRL a solicitat admiterea exceptiei privind prescriptia dreptului la actiune al reclamantei si respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind prescrisa. Prin Sentinta Civila nr.1231P/NCA/22.01.2016 formulata de Tribunalul Timis, devenita definitiva prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost respins recursul Municipiului Timisoara prin Primar, instanta considerand actiunea reclamantului ca find prescrisa.

Avand in vedere cele de mai sus, prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr.337/59/2016, definitiva la 24.05.2016, a fost respins recursul impotriva Sentintei Civile 123/PINCA din 22.01.2016, Decizia Camerei de Conturi a Judetului Timis invocata de entitate, nefiind considerata de instanta un act care sa suspende cursul prescriptiei. Din verificarea efectuata in perioada 08.06.2018 — 21.06.2018, auditorii publici externi au constatat faptul ca, urmare controlului realizat de Corpul de Control si Antifrauda din cadrul UATM Timisoara cu privire la implementarea masurii 1.7 din Decizia nr.39/2013, care a fost finalizat dupa mai mult de 5 luni de la solicitarea acestuia, a fost incheiat Raportul inregistrat sub nr.SC2017- 017605/29.12.2017 din care rezulta ca stabilirea responsabilitatilor individuale pentru prejudiciile create prin efectuarea unei cercetari administrative la data respectiva este tardiva . In Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia fir. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia fir. 136/13.12.2013 la Decizia fir. 39/07.05.2013, Timisoara, 06 septembrie 2019, la punctul d) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurii dispusa la punctul 1.7. din Decizia nr. 3914120.08.2018, este stabilit modul de indeplinire a masurii 7 , astfel : „ Avand în vedere incadrarea în categoria activelor contingente (creanta) a acestor venituri nerealizate in suma de 1.301.400 lei, potrivit IAS 37, activul contingent este definit ca fiind acel activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carei existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul intreprinderii, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009, entitatea nu a prezentat documente din care să rezulte prezentarea situatiei de fapt catre organul deliberativ, in vederea luarii masurilor legale in acest sens, in conformitate cu prevederile art. 36 (4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 ("republicata**), respectiv art. 129 (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din3 iulie 2019, privind Codul administrativ. „ (4) In exercitarea atributillor prevazute la al/n. (2) lit. b), consiliul local: a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar", Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis , şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ADMINIST ROBE SE ROUB.C.I. CONSTANTIN PASCU CONSILIER _ MARIUS DUMA PRIMAR NICOLAE ROB a Ca CE _ CONSILIER LUCIANCIOBANU N n Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: rap_de_specialitate-_Stingerea_activelor_contingente.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 20/93 - 300488 />2./1- 2019. RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis Avand in vedere NOTA nr. SC2019-29502/19.11.2019 Biroului Managementul Calitatii , prin care „in Raportul de follow-up nr.SC2019-022391/06.09.2019 cu privire la Decizia nr.39/5/08.10.2019 la masura 1.7 , se dispune elaborarea unui Proiect de Hotarare de Consiliu Local in vederea luarii masurilor legale; Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 30087) 2 2.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurii 7 din Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis In baza documentelor detinute la data prezentei , facem următoarele precizări : In baza contractului de prestari servicii nr. 74/26.06.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara, in calitate de achizitor si SC ZAM GRUP SRL, in calitate de prestator, s-a prevazut, conform pct. 4.1, „Elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii Locuinte sociale — str. LI. de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic", precum si asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, actualizarea proiectului ca urmare a executiei lucrarilor si efectuarea auditului energetic al constructiilor la finalul executiei, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a temei de proiectare. Pretul contractului a fost stabilit la -valoare de 1.145.000 lei, la care se adauga TVA. Conform pct.6 Durata contractului, subpct. 6.1. „Prestatorul se obliga să elaboreze si să predea documentatia tehnica pentru obiectivul de investitie «Locuinte sociale str. LI de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic » in decurs de 120 zile de la data sernnarii contractului". Prin Ordinul de incepere la contractul nr.74 din data de 26.06.2009 privind elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitie „ Locuinte sociale str... de la Brad-Eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara , proiectantul are obligatia de a incepe lucrarile de elaborare proiect in data de 15.07.2009 . La momentul la care proiectul de rezistenta a fost finalizat, au aparut diferite modificari solicitate de achi zitor , aspect ce adus a necesitatea reluarii in intregime a proiectului si la decalarea termenului de predare a acestuia . Conform Ordinului de sistare inregistrat sub nr. 117/24.09.2009, partile de comun acord au hotarat sistarea lucrarilor de elaborare a proiectului la data de 24.09.2009, pentru lamurirea urmatoarelor probleme, si anume, reglementarea dimensiunilor subsolului tehnic si a legaturii dintre ele din punct de vedere al sigurantei la foc si reglementarea sistemelor de incalzire si a celorlalte utilitati. Prin adresa nr.DP2009-01 1688/03.12.2009 Municipiul Timisoara a fost de acord cu varianta extinderii retelei de si dotarea cu centrale individuale pentru fiecare apartament in parte realizandu-se astfel o contorizare separata. Prin Ordinul de incepere inregistrat sub nr. 149/16.12.2009, la data de 16.12.2009, s-a decis si acceptat reluarea lucrarilor la proiect. Prin Procesul-verbal de predare primire nr.158/08.02.2010 s-a predat-primit documentatia faza PT+CS+PAC+DDE proiect nr.15/2009 „Locuinte sociale str.1.l. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara ”* Prin procesul-verbal de custodie nr.159/09.02.2010 , documentatia aferenta proiectului nr.15/2009 „Locuinte sociale str.L.L de la Brad—eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara ” ramane in custodia SC ZAM GRUP SRL.

Prin Nota privind proiectul ,„ Construire Ansamblu Locuinte Sociale „, inregistrata cu nr.DP2010-003704/15.042010 la Primaria Municipiului Timisoara, SC. ZAM GRUP SRL aduce la cunostinta Municipiului Timisoara ca , decalarea termenului de predare al proiectului se datoreaza modificarii circulatiei auto prevazuta in PUZ-ul existent , modificarii temei de program initial , precum si din cauza diminuarii numarului de parcaje . Prin procesul-verbal de predare-prirnire a documentatiei conform contractului nr.74/26.06.2009, incheiat in data de 21.06.2010 intre Municipiul Timisoara, reprezentata prin ing. Marius Duma si SC ZAM GRUP SRL reprezentata prin Les Smaranda, se adevereste ca Municipiul Timisoara a primit de la SC ZAM GRUP SRL, urmatoarele: L.Proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC si DDE pentru construire ansamblu locuinte sociale str. 1. 1. de la Brad. 2.Avize cerute prin certificatul de urbanism. In procesul-verbal se face mentiunea ca, la documentatie urmeaza a se depune si avizele actualizate si că documentatia este in custodie la firma proiectanta in 5 exemplare. Prestatorul SC ZAM GRUP SRL a emis factura fiscala nr. 8821099/21.06.2010 prin care solicita pentru elaborarea documentatiei tehnice (PT, DDE, PAC si CS) plata sumei de 1.285.200 lei, din care: valoare 1.080.000 lei si 205.200 lei valoare TVA, care s-a platit cu ordinul de plata nr. 1746/23.06.2010 in valoare de 1.258.200 lei si cu ordinul de plata nr. 1747/23.06.2010 in valoare de 27.000 lei prin care s- a constituit garantie de buna executie in cont deschis pe numele executantului. Avand in vedere cele de mai sus , prelungirea perioadei a fost rezultatul modificarii temei de proiectare si s-a realizat prin ordin de sistare si ordin de incepere , fara incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 74/26.06.2009 . Camera de Conturi Timis , in urma „ Controlul modului de utilizare a alocaliilor bugetare pentru investitii la unitatile administrativ-teritoriale” pentru perioada 01.01.1990 — 31.12.2012 , prin Decizia nr.39/07.05.2013 a dispus urmatoarele masuri pentru inlaturarea abaterilor prezentate la pct.7 , cu termen de realizare 30.08.2013, si anume : 7 Luarea de masuri privind calculul, inregistrarea, facturarea incasarea penalitatilor de intarziere de la SC ZAM GR UP SRL, in conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009. La data efectuarii controlului nu au fost prezentate Camerei de Conturi Timis urmatoarele : Ordinului de sistare inregistrat sub nr. 117/24.09.2009 , adresa nr.DP2009-011688/03.12.2009 prin care Municipiul Timisoara a fost de acord cu varianta extinderii retelei de gaz si dotarea cu centrale individuale pentru fiecare apartament in parte realizandu- se astfel o contorizare separata , Ordinul de incepere inregistrat sub nr. 149/16.12.2009 , Procesul-verbal de predare primire nr.158/08.022010 , procesul-verbal de custodie nr.159/09.02.2010 , Nota privind proiectul „„ Construire Ansamblu Locuinte Sociale „inregistrata cu nr.DP2010-003704/15.042010 , documente prin care se justifica decalarea termenului si care ar fi condus la neapartitia masurii nr.7 din Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis . La data de 28.08.2013 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive, Culturale intocmeste referatul nr.SC2013-24429/28.08.2013 prin care solicita Biroului de Urmarire Venituri intocmirea unei facturi in valoare de 1.301.400 lei, reprezentand „penalitati de intarziere de predare a documentatiei conform punctului 14.1 din contract, rezultand o intarziere de 241 de zile”. Din Raportul Corpului de Control si Antifrauda se retine si faptul ca Serviciul Juridic a deschis actiune in instanta in data de 28.11.2013 cu privire la obligarea SC ZAM GRUP SRL la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentand penalizari de intarziere datorate, pe baza referatului inaintat de Biroul Urmarire Venituri din cadrul Directiei Economice, inregistrat sub nr.SC 2013 - 33253/19.11.2013. Urmare actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurii dispuse prin Decizia nr. 39/1/13.08.2015 cu privire la masura nr. 1.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013, auditorii publici externi constata faptul ca Serviciul Juridic, in baza referatului Biroului Urmarire Venituri din cadrul Directiei Economice, a initiat o actiune in instanta in contradictoriu cu SC ZAM GRUP.SRL avand ca obiect obligarea la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009.

Tribunalul Timis prin Sentinta Civila 3248/2014 a admis actiunea, iar Curtea de Apel prin Decizia Civila nr.1479/2015 a respins ca inadmisibil recursul promovat de SC ZAM GRUP SRL Urmare a acestei hotarari, societatea a fost repusa in termen de apel. SC ZAM GRUP SRL a formulat apel invocand in cuprinsul acesteia faptul ca judecata s-a facut in lipsa sa nefiind legal citata. Instanta admite apelul formulat de parata apelata SC ZAM GRUP SRL Timisoara impotriva Sentintei Civile nr.3248/09.09.2014, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr.11739/30/2013, in contradictoriu cu intimatul reclamat Municipiul Tirnisoara prin Primarul Municipiului Timisoara. Anuleaza sentinta civila recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Din verificarea efectuata cu privire la modul de ducere la indeplinire a masurii nr.7 din Decizia nr.39/07.05.2013 auditorii publici externi au constatat urmatoarele: Municipiul Timisoara prin Primar, in calitate de reclamant, a procedat in data de 21.11.2013 la actionarea in instanta impotriva SC ZAM GRUP SRL find deschis in acest sens Dosarul nr. 11739/30/2013/al la Tribunalul Timis - Sectia de Contencios Administrativ Fiscal avand ca obiect pretentii, respectiv obligarea paratei la achitarea debitului de 1.301.400 lei, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26.06.2009. Reprezentantul SC ZAM GRUP SRL a solicitat admiterea exceptiei privind prescriptia dreptului la actiune al reclamantei si respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind prescrisa. Prin Sentinta Civila formulata de Tribunalul Timis, devenita definitiva prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost respins recursul Municipiului Timisoara prin Primar, instanta considerand actiunea reclamantului ca find prescrisa. Avand in vedere cele de mai sus, prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr.337/59/2016, definitiva la 24.05.2016, a fost respins recursul impotriva Sentintei Civile 123/PINCA din 22.01.2016, Decizia Camerei de Conturi a Judetului Timis invocata de entitate, nefiind considerata de instanta un act care sa suspende cursul prescriptiei. Din verificarea efectuata in perioada 08.06.2018 — 21.06.2018, auditorii publici externi au constatat faptul ca, urmare controlului realizat de Corpul de Control si Antifrauda din cadrul UATM Timisoara cu privire la implementarea masurii 1.7 din Decizia nr.39/2013, care a fost finalizat dupa mai mult de 5 luni de la solicitarea acestuia, a fost incheiat Raportul inregistrat sub nr.SC2017- 017605/29.12.2017 din care rezulta ca stabilirea responsabilitatilor individuale pentru prejudiciile create prin efectuarea unei cercetari administrative la data respectiva este tardiva . Precizam faptul ca potrivit HG nr.1344/31.10.2007, actualizata, privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, art.28, alin.2 „Sesizarea se depune in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere disciplinara si trebuie insotita , atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin", iar la art.85 alin.3 din Legea nr.188/1999 se prevede faptul ca „(3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei". In ce priveste raspunderea patrimoniala a personalului contractual, art. 254(1) din Codul muncii prevede ca „Salarialii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor". Iar la art. 268 alin.(1) lit. c) din Codul muncii, invoca prescriptia dreptului material la actiune in raport de data producerii prejudiciului. Astfel, art. 268 din Codul muncii stipuleaza la alin. 1 lit. c) urmatoarele: "(I) Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate :... c) in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator". Legiuitorul, intr-o reglementare complementara Codului Muncii, in speta Legea dialogului social nr. 62 din 2011, republicata, statueaza la art. 211 pct. c) faptul ca "Cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza: (..) c) plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei".

Coreland textele de lege mai sus citate, concluzionam ca raspunderea patrimoniala a angajatului fata de angajator, putea fi formulata in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, data nasterii acestui drept find considerata data la care angajatorul trebuia sa cunoasca paguba, respectiv data comunicarii Raportului de control nr.CP2013-000412 din 10.04.2013, care nu a fost contestat de entitate. In Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia fir. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia fir. 136/13.12.2013 la Decizia fir. 39/07.05.2013 , Timisoara, 06 septembrie 2019 , la punctul d) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurii dispusa la punctul 1.7. din Decizia nr. 3914120.08.2018, este stabilit modul de indeplinire a masurii 7 , astfel : „ Avand in vedere incadrarea in categoria activelor contingente (creanta) a acestor venituri nerealizate in suma de 1.301.400 lei, potrivit IAS 37, activul contingent este definit ca fiind acel activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carei existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009, entitatea nu a prezentat documente din care să rezulte prezentarea situatiei de fapt catre organul deliberativ, in vederea luarii masurilor legale in acest sens, in conformitate cu prevederile art. 36 (4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 ("republicata**), respectiv art. 129 (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din3 iulie 2019, privind Codul administrativ. „(4) In exercitarea atributillor prevazute la al/n. (2) lit. b), consiliul local: a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar".,, Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis , îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ADMINISTRATOR PUBLIC SEF BIROU B.C.I. ROBERT CONSTANTIN PASCU CONSILIER B.C.I. Tg CONSILIER MARS ENA CONSILIER LUCIA BANU E Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Aviz_serviciul_economic_-Stingerea_activelor_contingente.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 — 30088/26.11.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA AVIZ Proiect de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis Avand in vedere NOTA nr. SC2019-29502/19.11.2019 Biroului Managementul Calitatii , prin care, in Raportul de follow-up nr.SC2019-022391/06.09.2019 cu privire la Decizia nr.39/5/08.10.2019 la masura 1.7, se dispune elaborarea unui Proiect de Hotarare de Consiliu Local in vederea luarii masurilor legale; Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 30087/26.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Raportul de specialitate cu privire la stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurii 7 din Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis În conformitate cu prevederile - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.l, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin], art.23 alin.l şi 2, art.40 - 0.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. - 0.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, respectiv art. 129, aliniatul (4). Se confirma existenta creantei inregistrata in contabilitate reprezentand venituri nerealizate in suma de 1.301.400 lei, conform facturii fiscale cu nr. 3701779/28.08.2013, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii cu nr.74/26.06.2009, incheiat cu SC ZAM GRUP SRL., conform notei contabile nr. 2101032769, anexata.

MUNICIPIUL TIMISOARA DATA OPERAȚIUNII 26.11.2019 Notă de contabilitate nr. 2101032769 PENALITATI CALC. CF. REFERAT 30270/26.11.2009 SI CONTR. 74/2009 SC ZAM GRUP SRL DECIZIA CC .39/2013 MAS 1.7 Simbolul conturilor SUMA EXPLICAŢII Debitoare Creditoare NC.r:2101032769, PENALITATI CF. REFERAT 30270/26-11-19 SC ZAN GRUP SRI, CONTR. 7415005, FACT 3701779/28.08.2013, DECIZIA CC 39/2013 MAS. 1.7 808.2000.02.A [99.00.00 1:301.400,00 TOTAL 1.301.400,00 Întocmit, e AT

ROMANIA. sora MUNICIPIUL TIMISOARA PRI 4 DIRECTIA ECONOMICA Ro Ne de uRECIOI ez NIN Referat privind aprobarea inregistrării in evidențele contabile a penalităților de intarziere calculate in suna de 1.301.400 lei aferente contractului de achiziție publică nr. 74/26.06.2009 incheiat cu SC ZAM GRUP SRL, in conformitate cu măsura nr. 1.7 din Decizia nr. 39/5/08.10.2019 a Camerei de Conturi Timiș, Având in vedere: - verificarile in evidenta contabila a contului 411.A.12 „Clienti — penalizari contracte”? pentru perioada 01.08.2013 pana la data prezentei (conform fiselor de cont anexate), si nu s-a gasit inregistrarea in evidenta contabila a sumei de 1.301.400 lei reprezentand penalitatile de intarziere calculate pentru SC ZAM GRUP SRL, Ă - că pana la data prezentei, nicio structura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, nu a comunicat Directiei Economice spre inregistrare in evidentele contabile a sumei de 1.301.400 lei, reprezentand factura nr. 3701779/28.08.2013, emisa catre SC ZAM GRUP SRL, atasata prezentei, - că nu s-a gasit in perioada 01.08.2013 pana la data prezentei, inregistrarea facturii mai sus mentionate, cuprinzand penalitatile de intarziere calculate catre SC ZAM GRUP SRL, in cadrul Biroului Evidenta Patrimoniu, - că Biroul Urmarire Venituri din cadrul Directiei Economice a transmis Serviciului Juridic Referatul inregistrat cu nr. SC 2013 — 33253/19.11.2013 privind penalizarile de intarziere datorate in suma de 1.301.400 lei, - prin Decizia nr. 39/5/08.10.2013 a Camerei de Conturi Timis a fost dispusa masura nr. 1.7 cu privire la „Luarea de masuri privind calculul, inregistrarea, facturarea si incasarea penalitatilor de intarziere de la SC ZAM GRUP SRL, in conformitate cu prevederile contractului de servicii nr. 74/26.06.2009”* respectiv, masura 7 din Decizia nr. 39/2013, - Nota nr. SC 2019 - 29502/19.11.2019 a Biroului Managementul Calitatii privind elaborarea unui Proiect de Hotarare de Consiliu Local de catre directiile implicate in luarea masurilor legale, - prin Sentinta Civila nr.123/P/NCA/22.01.2016 formulata de Tribunalul Timis, devenita definitiva prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost respins recursul Municipiului Timisoara prin Primar, instanta considerand actiunea reclamantului ca find prescrisa, - prin Decizia Civila nr.1364/19.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr. 337/59/2016, definitiva la 24.05.2016, a fost respins recursul impotriva Sentintei Civile 123/PI/NCA din 22.01.2016, Decizia Camerei de Conturi a Judetului Timis invocata de entitate, nefiind considerata de instanta un act care sa suspende cursul prescriptiei, Urmare a mentiunilor de mai sus, vă rugăm să aprobați inregistrarea in evidența contabilă a sumei de 1.301.400 lei reprezentand penalitățile de intarziere calculate pentru SC ZAM GRUP SRL, in conformitate cu contractul de achizitii publice nr. 74/26.06.2009 si a facturii nr. lt anexată prezentei. Def momic, Sef birou fontabilitate, Sti Steliana Muntea prel-Florin Va Pentru sef birou / | Evidenta Patrimoniu Dubleș Slavita 7 Pad Intocmit Elena Goia A pr 7

OHFP Ida APE fler (2) Entităţile care înregistrează sold la contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare" la sfârşitul exerciţiului financiar prezintă în notele explicative informații privind natura operațiunilor în curs de clarificare. 353. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. SECȚIUNEA 4.7 Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanțiere 354. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. (2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauţiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevențe, locații de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naţionale, societăți; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite, care nu au stabilită o valoare şi, prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori. 355. - (1) Bunurile luate în administrare, concesiune sau cu chirie se reflectă în conturi în afara bilanţului (contul 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie"), (2) La sfârşitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie". 356. - În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului. 357. - În cadrul elementelor extrabilanțiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 "Active contingente"), respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente"). — 358. - (1) Un activ contingent este un activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente __anterioare datei bilanţului şi ă căror existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanță ce poate rezulta dintr-un litigiu în « instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert. (2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. (3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. (4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. 359. - (1) O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului si a cărei existentă va fi confirmată numai de aparitia sau neanaritia unuia sau mai multor evenimente

b) o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece: - nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau - valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. (2) O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată în notele explicative. (3) În situația în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părți, partea asumată de celelalte părți este prezentată ca o datorie contingentă. (4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepția cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă. (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligații curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligațiilor; şi b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt: - obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau - obligații curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entității pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei). SECȚIUNEA 4.8 Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 360. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității; sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 361. - (1) Atunci când o entitate încalcă, la sau înainte de finalul perioadei de raportare, o prevedere dintr-un acord de împrumut pe termen lung şi această încălcare are drept efect faptul că datoria devine exigibilă la cerere, datoria este clasificată drept curentă, inclusiv în situația în care creditorul a fost de acord, după perioada de raportare şi înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru emitere, să nu ceară plata ca urmare a încălcării acesteia. O entitate clasifică datoria drept curentă deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un drept necondiționat de a-şi amâna decontarea pentru cel puțin douăsprezece luni după acea dată. (2) Totuşi, entitatea clasifică datoria ca datorie pe termen lung în cazul în care creditorul a fost de acord, până la finalul perioadei de raportare, să ofere o perioadă de grație care să se încheie la cel puţin douăsprezece luni după perioada de raportare, în cadrul căreia entitatea poate rectifica abaterea şi în timpul căreia creditorul nu poate cere rambursarea imediată. 362. - Dacă o entitate preconizează şi are posibilitatea să refinanțeze sau să reînnoiască o obligație pentru cel puțin douăsprezece luni după perioada de raportare conform unei facilități de împrumut existente, ea clasifică obligaţia ca fiind pe termen lung chiar dacă, în caz contrar, ar fi trebuit să fie achitată într-o perioadă mai scurtă. În situațiile în care refinanțarea sau reînnoirea obligaţiei nu ar fi la îndemâna entității (de exemplu atunci când nu există un acord de refinanțare), entitatea nu ia în calcul potențialul de refinanțare a obligaţiei şi clasifică obligaţia drept curentă. 363. - În ceea ce priveşte împrumuturile clasificate ca datorii curente, dacă următoarele evenimente au loc între finalul perioadei de ranortare si data când situatiile financiare sunt autorizate

Atasament: Aviz_serviciul_juridic_-Stingerea_activelor_contingente.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 30088/22.11.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 26.11.2019 AVIZ la Raportul de specialitate privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis Având în vedere Raportul de specialitate, expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurii 7 din Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis Având în vedere Raportul de follow-up nr.SC2019-022391/06.09.2019 cu privire la Decizia nr.39/5/08.10.2019 la masura 1.7 prin care se dispune elaborarea unui Proiect de Hotarare de Consiliu Local in vederea luarii masurilor legale, Având în vedere NOTA nr. SC2019-29502/19.11.2019 Biroului Managementul Calitatii, In Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia fir. 393/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia fir. 136/13.12.2013 la Decizia fir. 39/07.05.2013 , Timisoara, 06 septembrie 2019 , la punctul d) Detalierea aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurii dispusa la punctul 1.7. din Decizia nr. 3914120.08.2018, este stabilit modul de indeplinire a masurii 7, astfel : „ Avand in vedere incadrarea in categoria activelor contingente (creanta) a acestor venituri nerealizate in suma de 1.301.400 lei, potrivit IAS 37, activul contingent este definit ca fiind acel activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carei existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii, reprezentand penalitati de intarziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009, entitatea nu a prezentat documente din care să rezulte prezentarea situatiei de fapt catre organul deliberativ, in vederea luarii masurilor legale in acest sens, În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 al.2, lit.b) si al.4, lit.a):. „ (4) În exercitarea atributillor prevazute la al/n. (2) lit. b), consiliul local: a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar".,, Art. 123- Atributiile Consiliului Local Al.(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: e)aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ- teritoriale; Articolul 196-Tipurile de acte administrative (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: ajconsiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-30088/22.11.2019 privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentaţie, nu priveşte indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, CRISTINA BOZAN 4 fixa Cod FOS53-01,Ver.l

Atasament: Rap-_Stingerea_activelor_contingente.pdf

Consiliu Local. ROMÂN[A A Aprobat RR JUDEŢUL TIMIŞ ud PRIMAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA E Robu Nicolae y' Biroul Managementul Calității O «2 NT Nr.SC2019- 29502 /19.11.2019 Ni OTĂ n d Cu SR Cc ) R L 2 63 IN > CN 1 N - d " / Având în vedere Raportul de follow-up nr.SC2019-022391/06.09.2019 cu N C privire la Decizia nr.39/5/08.10.2019 la Măsura 1.7 care prevede următoarele : *< -Având în vedere încadrarea în categoria activelor contigente( creanță) a acestor venituri nerealizate în sumă 1.301,400 lei, potrivit IAS 37, __ activul contingent este N definit ca fiind acel activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente anterioa 4 şi a cărei existență va fi confirmată prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii”? , reprezentând penalități de întârziere datorate conform contractului de/ servicii nr.74/26.06.2009, în conformitate cu prevederile art.36(4), din legea 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**), respectiv art.129 (4) din Ordonanta de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , entitatea va prezenta documente către organul deliberativ, din care să rezulte situația de fapt, în vederea luarii măsurilor legale. (4)În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2)lit.b), Consiliul Local: a) aprobă la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar””. Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuncți elaborarea unui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local de către direcția sau direcţiile implicate în vederea luării măsurilor legale. Ataşăm prezentei Note, documentele care vor sta la baza Proiectului de Hotărâre de pentru Şef Birou anagementul Calității

rimăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a înregistrat cu numărul: SC2019-022391 din 06.09.2019 224 Corespondenta organe de control Biroul Cabinet Primar m preluat de la rma: CAMERA DE CONTURI TIMIS 1 adresa: Timişoara, Total 7 file Termen de rezolvare: 06.10.2019 Termen direcție: 21.09.2019 bs. RAPORT F. DEC. 39/2013 mişoara, la 06.09.2019 Consilier/Referent, Primariatm clar că sunt de acord şi îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului E) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu acter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate şi cate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții. SEMNA TIE Cod FO-24-01, ver. 4 d d-ri Din Cf E , ) CONTURI A ROMÂNIEI 'A DE CONTURI TIMIS fardul Republicii nr.12, Cod 300004 56.490.833; Fax: +(40) 256.499.869 +adeconturi.ro, E-mail: cctimis(Drec.ro | itorială Municipiul Timişoara "imar Nicolae ROBU două exemplare din Raportul de follow-up nr. a acţiunii de verificare a modului de ducere la 39/4/20.07.2018 la Decizia nr. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la -onturi Timiş a efectuat-o în data de 06.09.2019, a către echipa de control sau către structura de emplar din raportul de follow-up este de 5 zile /egistratura entității. taţi termenul prevăzut mai sus pentru semnarea "refuzat să fie semnat" şi se procedează la valorificarea lui potrivit normelor Curţii de Conturi. La constatările înscrise în prezentul raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raportul de follow-up) pot fi formulate obiecţiuni de către conducătorul entității şi depuse/transmise la sediul nostru din Bulevardul Republicii nr. 12, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, republicată şi ale pct. 120 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 24.07.2014. Dacă obiecțiile se depun/se transmit după expirarea acestui termen, acestea nu vor mai fi avute în vedere la valorificarea constatărilor. Echipa de control, Auditori publici externi: Vuia Mirela — Cecilia Stîngaciu Darius - Emanuel a

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI TIMIS Timişoara, Bulevardul Republicii nr.12, Cod 300004 Telefon: +(40) 256.490.833; Fax: +(40) 256.499.869 Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cctimis(Qree.ro Nr. SC2019-022391/06.09.2019 Unitatea Admninistrativ Teritorială Municipiul Timişoara Stimate Domnule Primar Nicolae ROBU Vă transmitem alăturat un număr de două exemplare din Raportul de follow-up nr. SC2019-022391/06.09.2019, încheiat în urma acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia nr. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr. 39/07.05.2013, pe care Camera de Conturi Timiş a efectuat-o în data de 06.09.2019, la entitatea pe care o reprezentați. Termenul pentru semnarea şi restituirea către echipa de control sau către structura de specialitate care a efectuat controlul, a unui exemplar din raportul de follow-up este de 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestuia la registratura entității. Precizăm că în cazul în care nu respectați termenul prevăzut mai sus pentru semnarea raportului de follow-up acesta se consideră "refuzat să fie semnat" şi se procedează la valorificarea lui potrivit normelor Curții de Conturi. . La constatările înscrise în prezentul raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raportul de follow-up) pot fi formulate obiecţiuni de către conducătorul entității şi depuse/transmise la sediul nostru din Bulevardul Republicii nr. 12, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct. 120 din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea activităților specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea nr. 547 din 24.07.2014. Dacă obiecțiile se depun/se transmit după expirarea acestui termen, acestea nu vor mai fi avute în vedere la valorificarea constatărilor. Echipa de control, Auditori publici externi: Vuia Mirela — Cecilia Stîngaciu Darius - Emanuel

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CAMERA DE CONTURI TIMIS Timişoara, Bulevardul Republicii nr.12, Cod 300004 Telefon: +(40) 256.490.833; Fax: +(40) 256.499.869 Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cctimis(Qrec.ro Nr. SC2019-022391/06.09.2019 RAPORT privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia nr. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr. 39/07.05.2013 Timișoara, 06 septembrie 2019 Subsemnații, Vuia Mirela-Cecilia şi Stîngaciu Darius-Emanuel, având funcția de auditori publici externi în cadrul Camerei de Conturi Timiş, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, republicată, al Delegațiilor nr. 357 şi 358 din 03.09.2019, al Legitimaţiilor de serviciu nr..2914 din 01.11.2014 şi nr. 3152 din 01.12.2016, am efectuat în data de 06.09.2019, verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/4/20.07.2018 la Decizia nr. 39/3/20.11.2017 la Decizia nr. 39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr.39/07.05.2013 la Unitatea Administrativ — Teritorială Municipiul Timişoara, cod unic de înregistrare fiscală nr. 14756536, telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635, internet: wWww.primariatm.ro, din Municipiul Timişoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr. 1, cod poştal 300030, Judeţul Timiş, ca urmare a acţiunii „Controlul modului de utilizare a alocațiilor bugetare pentru investiții la unitățile administrativ-teritoriale”, pentru care a fost întocmit Raportul de control nr. CP2013- 000412/10.04.2013. În perioada verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, conducerea executivă, precum și conducerea compartimentelor economice, financiare și contabile, ale entității verificate au fost asigurate de: Y Prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu — Primar în perioada iunie 2012 — prezent; Diaconu Dan Aurel - Viceprimar în perioada iunie 2012 — prezent; Farkaş Imre — Viceprimar în perioada 04.07.2016 — prezent; VC Stanciu Steliana — Director executiv Direcţia Economică în perioada 06.09.2016- prezent. LI. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au făcut obiectul măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/07.05.2013

În urma „Controlul modului de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiții la unitățile administrativ-teritoriale” pentru perioada 01.01.1990 — 31.12.2012, au fost constatat abateri după cum urmează: 1. Referitor la neconducerea şi neorganizarea evidenţei contabile analitice și evidenţei tehnico-operative; 2. Referitor la faptul că evidența contabilă nu s-a condus şi organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia; 3. Referitor la neinventarierea obiectivelor în curs pe stadii de execuţie; 4.Referitor la faptul că nu au fost stabiliți indicatorii de performanţă pentru activităţile desfăşurate în entitate în vederea monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor; 5. Nerealizarea integrală a Planului anual de audit public intern, contrar prevederilor Legii 672/2002 şi neîncadrarea în fondul de timp alocat fiecărei misiuni de audit; 6. Referitor la ineficiența utilizării resurselor umane, materiale, financiare alocate unui program/proiect /activitate sau ineficiența sistemului de control intern și a procedurilor urmate pentru realizarea programului/proiectului/activității auditate; 7. Referitor la nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publică referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate şi/sau la termenele stabilite; 8. Referitor la faptul că nu au fost luate recuperării creanţelor (inclusiv creanțele bugetare). Potrivit prevederilor art.43 din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, prin Decizia nr.39/07.05.2013 au fost dispuse următoarele măsuri pentru înlăturarea abaterilor mai sus prezentate, cu termen de realizare 30.08.2013: 1.Luarea măsurilor legale în vederea asigurării cunoașterii situației reale a activelor fixe corporale în curs de execuţie reflectate în balanța de verificare și raportate prin situaţiile financiare. 2. Luarea măsurilor legale în vederea asigurării reflectării corecte în conturile de ordine și evidenţă a garanţiilor de bună execuţie constituite. 3. Efectuarea lucrărilor de inventariere cu respectarea prevederilor legale, respectiv prin întocmirea listelor de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale, aflate în curs de execuţie, prin menţionarea pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcție de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. 4. Luarea de măsuri în vederea stabilirii indicatorilor de performanță asociaţi obiectivelor generale şi specifice precum şi raportarea acestora, conform prevederilor standardului 10 — Monitorizarea performanţelor. 5. Luarea măsurilor necesare în vederea adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unei hotărâri prin care să stabilească sfera auditului public intern, respectiv a entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, astfel încât să se asigure identificarea riscurilor asociate activităţilor, identificarea formelor de control intern ataşate fiecărei activități, stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control, precum şi stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit întern care să acopere activităţile la care se menţine un risc rezidual mare/mediu, în condiţiile obligativității auditării o dată la 3 anicel puţin a activităţilor aşa cum sunt prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. 6. Inventarierea studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiții neîncepute în vederea stabilirii priorităţilor din programele de dezvoltare, concomitent cu identificarea surselor de finanţare atât din bugetul în termen toate măsurile legale în vederea 4 2 NE Ze N) poa

local cât și din surse externe astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor de investiții în concordanţă cu proiectul iniţial şi necesităţile comunităţii locale. 7. Luarea de măsuri privind calculul, înregistrarea, facturarea și încasarea penalităților de întârziere de la SC ZAM GRUP SRL, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009. 8. Elaborarea unei proceduri de lucru operaționale privind încasarea veniturilor bugetului local din penalităţi de întârziere, precum și dispunerea măsurilor de încasare a tuturor veniturilor bugetului local din penalități de întârziere în cuantumurile stabilite. Entitatea nu a depus contestaţie la măsurile dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013. Cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013 au fost efectuate următoarele acțiuni de verificare: 1. În urma acțiunii de verificare efectuată în perioada 18.11.2013 — 19.11.2013, s-a constatat faptul că 4 măsuri au fost parțial duse la îndeplinire şi 4 măsuri nu au fost duse la îndeplinire, fiind emisă Decizia nr.136/13.12.2013 prin care s-a dispus „Continuarea demersurilor în vederea ducerii la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013 și informarea periodică (trimestrială) a Camerei de Conturi a județului Timiș cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor, până la implementarea în totalitate a acestor măsuri astfel: - Informarea periodică (trimestrială) a Camerei de Conturi a Judeţului Timiș cu privire la măsurile întreprinse pentru cunoașterea situației reale a activelor fixe corporale în curs de execuție pentru perioada de până la 31.03.2012, înregistrarea acestora în conturile specifice din evidența contabilă și reflectarea acestora în balanța de verificare și în situaţiile financiare ”. Termenul de realizare și începere raportare trimestrială a tuturor măsurilor: 31.03.2014. 2. În perioada 01.07.2015 - 07.07.2015 s-a efectuat verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.136/13.12.2013, constatându-se faptul că măsurile nr. 1.4, 1.5 și 18 au fost duse la îndeplinire, măsurile nr. 1.1, 1.2, L6 și 1.7 au fost parțial duse la îndeplinire şi măsura nr. 1.3 nu a fost dusă la îndeplinire. Ca urmare a fost emisă Decizia nr. 39/1/13.08.2015 prin care s-a dispus „prelungirea până la data de 15 aprilie 2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la pct11] din Decizia nr. 136/13.12.2013 pentru măsurile nr. L1, 1.2, 1.6 și .7 din Decizia nr. 39/07.05.2013, care a fost parțial implementată, respectiv măsura nr. 1.1 din Decizia nr. 136/13.12.2013 pentru măsura nr. 1.3 din Decizia nr. 39/07.05.2013, care nu a fost dusă la îndeplinire. ” 3. În perioada 22.06.2016 - 01.07.2016 s-a efectuat verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr. 39/07.05.2013, constatându-se că au fost duse la îndeplinire parţial măsurile nr. [.1, 12, 16 şi 1.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013 şi nu a fost dusă la îndeplinire măsura nr. 1.3 din Decizia nr. 39/07.05.2013. A fost emisă Decizia de prelungire nr.39/2/27.07.2016, prin care s- a dispus: „prelungirea până la data de 01 februarie 2017 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 16 și 17, dispuse prin Decizia nr. 39/07.05.2013, având termenul de realizare prelungit prin Decizia nr. 136/13.12.2013 și respectiv Decizia nr. 39/1/13.08.2015.” 4. În perioada 03.07.2017 — 14.07.2017 s-a efectuat verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/2/27.07.2016 la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr. 39/07.05.2013, constatându-se ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. 1.1, 1.2, 1.3 și 16 şi ducerea parțială la îndeplinire a măsurii nr.I.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013. Ca urmare a fost emisă Decizia de prelungire nr.39/3/20.11.2017, prin care s-a dispus prelungirea până la data de 15.02.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 1.7, dispuse prin Decizia nr. 39/07.05.2013, având termenul de realizare prelungit prin Decizia nr. 136/13.12.2013, prin Decizia nr. 39/1/13.08.2015, Decizia nr. 39/2/27.07.2016. 5. În perioada 08.06.2018 — 21.06.2018 s-a efectuat verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/3/ 20.11.2017 la Decizia nr.39/2/27.07.2016

la Decizia nr. 39/1/13.08.2015 la Decizia nr. 136/13.12.2013 la Decizia nr. 39/07.05.2013, constatându-se că nu s-a procedat la ducerea la îndeplinire a măsurii nr.l.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013. Ca urmare a fost emisă Decizia de prelungire nr.39/4/20.07.2018, prin care s-a dispus prelungirea termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr. L7, dispusă prin Decizia nr. 39/07.05.2013, având termenul de realizare prelungit prin Decizia nr. 136/13.12.2013, prin Decizia nr. 39/1/13.08.2015, Decizia nr. 39/2/27.07.2016, Decizia nr. 39/3/20.11.2017 II. Prezentarea abaterii care a făcut obiectul măsurii dispuse prin Decizia nr. 39/07.05.2013: a) Abaterea constatată care a făcut obiectul măsurii dispuse la pct. L7 prin Decizia nr. 39/07.05.2013 Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publica referitoare la cantitatea și calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate și/sau la termenele stabilite În baza contractului de prestări servicii nr. 74/26.06.2009 încheiat între Municipiul Timişoara, în calitate de achizitor şi SC ZAM GRUP SRL, în calitate de prestator, s-a prevăzut, conform pct. 4.1, „Elaborarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții Locuinţe sociale — str. LI. de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic”, precum și asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, actualizarea proiectului ca urmare a execuției lucrărilor şi efectuarea auditului energetic al construcțiilor la finalul execuției, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a temei de proiectare. Preţul contractului a fost stabilit la valoare de 1.145.000 lei, la care se adaugă TVA. Conform pct.6 - Durata contractului, subpct. 6.1. „Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiție «Locuinţe sociale — str. LI. de la Brad — eficiente din punct de vedere energetic» în decurs de 120 zile de la data semnării contractului”. La pct.14 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor, subpct. 14.1 „Părţile au prevăzut în cazul în care din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligaţiilor.” Prin procesul-verbal de predare-primire a documentației conform contractului nr.74/26.06.2009, încheiat în data de 21.06.2010 între Municipiul Timişoara, reprezentată prin ing. Marius Duma şi SC ZAM GRUP SRL reprezentată prin Les Smaranda, se adevereşte că Municipiul Timişoara a primit de la SC ZAM GRUP SRL, următoarele: l.Proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC şi DDE pentru construire ansamblu locuințe sociale str. I.I. de la Brad. 2.Avize cerute prin certificatul de urbanism. În procesul-verbal se face mențiunea că la documentație urmează a se depune şi avizele actualizate şi că documentația este în custodie la firma proiectantă în 5 exemplare. Prestatorul SC ZAM GRUP SRL a emis factura fiscală nr. 8821099/21.06.2010 prin care solicită pentru elaborarea documentației tehnice (PT, DDE, PAC şi CS) plata sumei de 1.285.200 lei, din care: valoare 1.080.000 lei şi 205.200 lei valoare TVA, care s-a plătit cu ordinul de plată nr. 1746/23.06.2010 în valoare de 1.258.200 lei şi cu ordinul de plată nr. 1747/23.06.2010 în valoare de 27.000 lei prin care s-a constituit garanție de bună execuție în cont deschis pe numele executantului. Din documentele prezentate rezultă faptul că prestatorul de servicii nu a respectat termenul prevăzut în contract pentru predarea documentației tehnice, respectiv 120 zile de la data semnării 4

contractului, predând lucrarea cu o întârziere de 241 de zile. Penalitățile de întârziere ce trebuiau pretinse de entitatea controlată din valoarea serviciilor prestate era de 1.301.400 lei (1.080.000 x 0,5% x 241 zile), calculate conform pct. 14.1 din contractul nr. 74/26.06.2009. În vederea înlăturării abaterii constatate, prin Decizia nr.39/07.05.2013 a fost dispusă măsura nr.l.7, respectiv: „Luarea de măsuri privind calculul, înregistrarea, facturarea și încasarea penalităților de întârziere de la SC ZAM GRUP S.R.L, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009”. În urma acţiunii de verificare efectuată în perioada 18.11.2013 — 19.11.2013, s-a constatat că entitatea verificată nu a prezentat documente din care să rezulte că obligația ce-i revenea SC ZAM GRUP SRL în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009 a fost adusă la cunoștință debitorului şi a fost înregistrată în evidența contabilă în vederea încasării acesteia. În consecință, măsura nr.1.7. din Decizia nr.39/07.05.2013 nu a fost dusă la îndeplinire. Cauza neimplementării acestei măsuri se datorează neurmăririi de către managementul entității a stabilirii, înregistrării și încasării penalităților de întârziere datorate de SC ZAM GRUP SRL, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009. Referitor la măsura nr. I.1 din Decizia nr.136/13.12.2013 cu privire la măsura nr. 1.7 din Decizia nr.39/07.05.2013, s-a dispus „Continuarea demersurilor în vederea ducerii la îndeplinire în totalitate a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/07.05.2013 și informarea periodică (trimestrială) a Camerei de Conturi a județului Timiș cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor, până la implementarea în totalitate a acestor măsuri astfel: - Informarea periodică (trimestrială) a Camerei de Conturi a Judeţului Timiș cu privire la măsurile întreprinse pentru încasarea penalităților de întârziere de la SC ZAM GRUP SRL, în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009”. Prin Decizia de prelungire nr.39/1 din 13.08.2015, s-a dispus prelungirea până la data de 15 aprilie 2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii 17 din Decizia nr. 39/07.05.2013. Urmare acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia nr. 39/1/13.08.2015 cu privire la măsura nr. 1.7 din Decizia nr. 39/07.05.2013, auditorii publici externi constată faptul că Serviciul Juridic, în baza referatului Biroului Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Economice, a inițiat o acțiune în instanță în contradictoriu cu SC ZAM GRUP.SRL având ca obiect obligarea la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentând penalități de întârziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009. Tribunalul Timiş prin Sentința Civilă 3248/2014 a admis acţiunea, iar Curtea de Apel prin Decizia Civilă nr.1479/2015 a respins ca inadmisibil recursul promovat de SC ZAM GRUP SRL și urmare a acestei hotărâri, societatea a fost repusă în termen de apel. SC ZAM GRUP SRL a formulat apel invocând în cuprinsul acesteia faptul că judecata s-a făcut în lipsa sa nefiind legal citată. Instanţa admite apelul formulat de pârâta apelată SC ZAM GRUP SRL Timişoara împotriva Sentinţei Civile nr.3248/09.09.2014, pronunţată de Tribunalul Timiș în dosar nr.11739/30/2013, în contradictoriu cu intimatul reclamat Municipiul Timişoara prin Primarul Municipiului Timișoara. Anulează sentința civilă recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanțe. Ca urmare măsura a fost parțial dusă la îndeplinire. Urmare verificării efectuate în perioada 03.07.2017 — 14.07.2017 cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii se constată că în rejudecarea dosarului nr.337/59/2016 (dosar Tribunalului Timiş nr. 11379/30/2013/al), conform Deciziei Civile nr. 1364/19.04.2016, Curtea de Apel Timişoara a admis recursul pârâtei SC ZAM GRUP SRL Timişoara, respingând pe fond acţiunea UATM Timişoara. Primarul Municipiului Timişoara a emis adresa nr.SC2017-017605/14.07.2017 prin care solicită Corpului de Control şi Antifraudă efectuarea unei acţiuni de control privind stabilirea NA

responsabilităților individuale pentru prejudiciul creat. În concluzie, măsura dispusă la nr. L7 în Decizia nr. 39/07.05.2013 a fost dusă parţial de îndeplinire. Din verificarea efectuată cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii nr.7 din Decizia nr.39/07.05.2013 auditorii publici externi au constatat următoarele: Municipiul Timişoara prin Primar, în calitate de reclamant, a procedat în data de 21.11.2013 la acționarea în instanță împotriva SC ZAM GRUP SRL fiind deschis în acest sens Dosarul nr. 11739/30/2013/al, la Tribunalul Timiş - Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal având ca obiect pretenții, respectiv obligarea pârâtei la achitarea debitului de 1.301.400 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26.06.2009. Reprezentantul SC ZAM GRUP SRL a solicitat admiterea excepţiei privind prescripția dreptului la acţiune al reclamantei şi respingerea cererii de chemare în judecată, ca fiind prescrisă. Prin Sentința Civilă nr.123/PINCA/22.01.2016 formulată de Tribunalul Timiş, devenită definitivă prin Decizia Civilă nr.1364/19.04.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, a fost respins recursul Municipiului Timişoara prin Primar, instanța considerând acţiunea reclamantului ca fiind prescrisă. În acest sens au fost reținute următoarele: „- potrivit art.7 din Decretul - Lege nr.167/1958, prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită, iar potrivit art.8, prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea, termenul de prescripţie fiind de 3 ani. - în speță, fiind vorba de răspundere contractuală, respectiv învocarea de către reclamant a depășirii termenului de execuţie prevăzut în contract cu 241 zile - acest termen putea și trebuia invocat de reclamant la momentul finalizării executării contractului - marcat de întocmirea Procesului verbal de predare - primire a documentației, respectiv de la data de 21.06.2010, nefiind vorba de vreun viciu ascuns a unei lucrări - care să rămână ascunsă în timp, nefiind necesară nici părerea vreunui specialist în evaluarea prejudiciului, clauzele contractuale fiind clare și fără echivoc (prin art.14.1 din contract părțile prevăzând penalități de 0,5%/zi deductibilă din prețul contractului pentru neexecutarea culpabilă a contractului). - astfel, termenul de prescripţie al dreptului la acţiune, în legătură cu pretențiile (penalități de întârziere) derivând din contractul încheiat între părți, începe să curgă de la data încheierii procesului verbal de predare - primire a documentaţiei, respectiv de la data de 21.06.2010, termenul împlinindu-se la data de 21.06.2013. - instanţa de fond a înlăturat apărările reclamantului privind existenţa Decizie emise de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș, întrucât emiterea unui astfel de document - de alifel inopozabil pârâtei- nu constituie motiv de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripţie”. Având în vedere cele de mai sus, prin Decizia Civilă nr.1364/19.04.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr.337/59/2016, definitivă la 24.05.2016, a fost respins recursul împotriva Sentinței Civile 123/PI/NCA din 22.01.2016, Decizia Camerei de Conturi a Judeţului Timiş invocată de entitate, nefiind considerată de instanță un act care să suspende cursul prescripției. Pe de altă parte, referitor la stadiul implementării măsurii nr.l.7 entitatea verificată a pus la dispoziția echipei de audit Situația cu privire la urmărirea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor din decizia nr.39/2013, înregistrată sub nr.SC2017-017618/14.06.2018, întocmită de Biroul de Control Intern Managerial, din care rezultă că structurile responsabile cu implementarea măsurii în cauză sunt Direcţia Economică, Corpul de Control și Antifraudă şi Serviciul Juridic. Din situația de mai sus se reține stadiul implementării măsurii nr.I.7 nemodificat față de stadiul prezentat la verificarea precedentă, respectiv: „Prin adresa nr. SC2017-017605 din 14.07.2017 Primarul Municipiului Timișoara solicită Corpului de Control și Antifraudă o misiune de control privind stabilirea responsabilităților individuale pentru 6 J

prejudiciile create conform deciziei Curţii de Conturi”, aceasta nefiind actualizată la data de 14.06.2018, ceea ce arată caracterul formal al urmăririi ducerii la îndeplinire a măsurii nr.1.7 din decizie, de către persoanele responsabile. Din verificarea efectuată în perioada 08.06.2018 — 21.06.2018, auditorii publici externi au constatat faptul că, urmare controlului realizat de Corpul de Control şi Antifraudă din cadrul UATM Timișoara cu privire la implementarea măsurii 1.7 din Decizia nr.39/2013, care a fost finalizat după mai mult de 5 luni de la solicitarea acestuia, a fost încheiat Raportul înregistrat sub nr.SC2017-017605/29.12.2017 din care rezultă că stabilirea responsabilităților individuale pentru prejudiciile create prin efectuarea unei cercetări administrative la data respectivă este tardivă ceea ce era bine-cunoscut înainte de declanșarea controlului respectiv, acest demers având un rol pur formal, având în vedere rezultatul controalelor similare precedente, spre exemplu din Raportul comisiei de disciplină încheiat în luna iunie 2017 se reține clasarea sesizării referitoare stabilirea persoanelor responsabile pentru neducerea la îndeplinire a măsurii nr.ll.] din Decizia nr.51/29.05.2014 emisă Camera de Conturi Timiş, urmarea auditului performanței efectuat în anul 2014 la UATM Timişoara. Precizăm faptul că potrivit HG nr.1344/31.10.2007, actualizată, privind normele de organizare şi funcționare a comisiilor de disciplină, art.28, alin.2 „Sesizarea se depune în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară şi trebuie însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin”, iar la art.85 alin.3 din Legea nr.188/1999 se prevede faptul că „(3) Dreptul conducătorului autorității sau instituției publice de a emite ordinul sau dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei”. În ce privește răspunderea patrimonială a personalului contractual, art. 254(1) din Codul muncii prevede că „Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”. lar art. 268 alin.(1]) lit. c) din Codul muncii, invocă prescripția dreptului material la acțiune în raport de data producerii prejudiciu. Astfel, art. 268 din Codul muncii stipulează la alin. 1 lit. c) următoarele: “(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate ()... c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune (...), precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor fată de angajator”. Legiuitorul, într-o reglementare complementară Codului Muncii, în speță Legea dialogului social nr. 62 din 2011, republicată, statuează la art. 211 pct. c) faptul că “Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: (..) c) plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate și restituirea unor sume care au format obiectul unor plăți nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei”. Corelând textele de lege mai sus citate, concluzionăm că răspunderea patrimonială a angajatului față de angajator, putea fi formulată în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acțiune, data naşterii acestui drept fiind considerată data la care angajatorul trebuia să cunoască paguba, respectiv data comunicării Raportului de control nr.CP2013-000412 din 10.04.2013, care nu a fost contestat de entitate. Se constată astfel faptul că entitatea s-a limitat la efectuarea unui control formal, declanşat cu mult peste termenul legal de sesizare în vederea efectuării unei cercetări administrative în scopul stabilirii responsabilităților persoanelor implicate, prevăzut la art.28, alin2 din HG nr.1344/31.10.2007, actualizată, ignorându-se în acest fel, în mod nejustificat, efectuarea demersurilor pentru ducerea la îndeplinire a măsurii în cauză, înlăuntrul perioadei legale de prescripţie, ceea ce a condus la prejudicierea bugetului entității. Din Raportul Corpului de Control şi Antifraudă se reţine și faptul că Serviciul Juridic a deschis acțiune în instanță în data de 28.11.2013 cu privire la obligarea SC ZAM GRUP SRL la achitarea debitului de 1.301.400 lei reprezentând penalizări de întârziere datorate, pe baza referatului înaintat de Biroul Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.SC 2013 - 33253/19.11.2013. De asemenea în Raportul de control se precizează faptul că la 7

data de 28.08.2013 Biroul Tehnic din cadrul Direcţiei Instituţii Școlare, Medicale, Sportive, Culturale întocmeşte referatul nr.SC2013-24429/28.08.2013 prin care solicită Biroului de Urmărire venituri întocmirea unei facturi în valoare de 1.301.400 lei, reprezentând , penalități de întârziere de predare a documentaţiei conform punctului 14.1 din contract, rezultând o întârziere de 241 de zile". Din cele de mai sus se constată faptul că toate aceste demersuri au fost efectuate după data de 21.06.2013, când s-a împlinit termenul de prescripţie, așa cum a fost precizat de instanța de judecată, în condițiile în care Decizia nr.39 a fost emisă de conducerea Camerei de Conturi Timiş în data de 07.05.2013, iar Raportul de control nr.CP2013-000412 a fost încheiat şi semnat bilateral în data de 10.04.2013. De precizat faptul că la nivelul entității a fost elaborată Procedura operațională PO -115 privind monitorizarea implementării măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi, Ediția 1 aprobată în data de 28.09.2015 şi Ediţia 2 aprobată în 14.07.2017 (anexa nr.3), din care rezultă faptul că „șefii structurilor din Primăria Municipiului Timişoara au obligația de a stabili, de a coordona și de a urmării îndeplinirea tuturor acţiunilor necesar a se realiza pentru implementarea, în termen, a măsurilor corective. (...) Termenele de realizare a acțiunilor se vor stabili astfel încât măsura corectivă să fie implementată în termenul dispus de Curtea de Conturi și/sau de Primarul Municipiului Timișoara. Structura responsabilă cu implementarea măsurilor corective va raporta, deîndată, Primarului Municipiului Timișoara orice întârziere constatată în procesul de implementare și care poate afecta termenul dispus”. De asemenea, precizăm faptul că Primarul Municipiului Timişoara a emis Nota internă nr.39/30.09.2015 înregistrată sub nr. SC2015-25756/30.09.2015, prin care s-a transmis în atenția tuturor şefilor de structuri ,, organigramice” de nivel 1, obligativitatea respectării procedurii privind monitorizarea implementării măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi şi instruirea în acest sens a personalului din subordine. Din documentele prezentate auditorii publici externi constată faptul că la nivelul entității, Biroul Managementul Calităţii procedează la centralizarea măsurilor luate de personalul din cadrul structurilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile emise de Camera de Conturi Timiş, pe care le transpune periodic în documentul „Formular de urmărire măsuri corective (F.U.M.C.) dispuse de Curtea de conturi”, document pe care îl transmite apoi Primarului în vederea aprobării. Prin informările transmise, Biroul Managementul Calității aduce la cunoştinţa Primarului Municipiului Timișoara, lipsa de implicare a personalului entității în ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile emise de Camera de Conturi Timiş. Astfel, din Informarea nr.SC2015-23357/21.12.2015 rezultă faptul că „La nivelul Direcţiei Economice...cu excepția procedurilor și instrucțiunilor de lucru elaborate în colaborare cu Biroul Managementul Calității, nu s-a înregistrat nici un progres (și nici nu se întrevede unul) cu privire la implementarea măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi...La nivelul Direcţiei de Mediu s-a constatat elaborarea unui plan de acţiuni detaliat și monitorizarea acestuia, un număr semnificativ de acţiuni neînregistrând însă progrese. La nivelul Direcţiei Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse s-a constatat că cele mai multe dintre măsurile încredințate nu au înregistrat progrese...” În Informare s-a concluzionat faptul că nu sunt respectate cele prevăzute în procedura operațională şi se apreciază ca fiind necesar „un impuls de autoritate, care să conducă la respectarea termenelor de raportare și a modului în care aceasta se realizează.” O altă informare a fost înregistrată sub nr.SC2016-6077/07.04.2016 fără ca aceasta să poarte o confirmare a primirii de către Primarul Municipiului Timişoara, din care rezultă faptul că nu s-au înregistrat progrese în ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse ca urmare a lipsei de implicare la nivelul conducerii structurilor în cauză, încredințarea sarcinilor privind ducerea la îndeplinire a măsurilor fiind atribuită unor persoane care nu cunoşteau ce au de făcut, nu au fost instruite sau sunt nou angajate. Față de cele precizate în informarea respectivă, s-a apreciat ca fiind necesară emiterea unei Note interne a Primarului Municipiului Timișoara, care să i

genereze obligativitatea implicării și participării directe a conducerii structurilor organizatorice la ședințele care au ca obiect măsuri dispuse de Curtea de Conturi. Având în vedere cele de mai sus, se reține faptul că prin constatările sale, Biroul Managementul Calității confirmă, în fapt, lipsa de interes din partea persoanelor responsabile din cadrul entității verificate care nu au procedat la ducerea la îndeplinire a măsurii nr.7 din Decizia nr.39/2013, în sensul încasării penalităților de întârziere de la SC ZAM GRUP SRL, conform clauzelor contractuale, înlăuntrul termenului legal de prescripţie. În concluzie se constată, astfel tardivitatea demersurilor efectuate în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr.1.7 din Decizia nr.39/07.05.2013, atât în legătură cu deschiderea acţiunii în instanță doar în data de 28.11.2013 cu privire la obligarea SC ZAM GRUP SRL la achitarea debitului de 1.301.400 lei, în condițiile în care dreptul la acțiune era prescris la data de 21.06.2013, așa cum a fost stabilit de instanța de judecată, cât şi în ce priveşte atragerea răspunderii, având în vedere că entitatea nu efectuează demersuri înlăuntrul termenului legal de prescriere pentru a stabili răspunderea persoanelor, raportat la pierderea patrimonială recunoscută de Primarul Municipiului Timişoara atunci când solicită Corpului de Control și Antifraudă o misiune de control privind stabilirea responsabilităților individuale pentru prejudiciile create, dar și de instanța de judecată prin Decizia Civilă nr.1364/19.04.2016 în care se reţine că nu este necesară „părerea vreunui specialist în evaluarea prejudiciului, clauzele contractuale fiind clare și fără echivoc (prin art.14.1 din contract părţile prevăzând penalități de 0,5%/zi deductibilă din prețul contractului pentru neexecutarea culpabilă a contractului)”. Potrivit definiției, prejudiciul reprezintă pierderea provocată patrimoniului public sau privat al statului, al unei unități administrativ-teritoriale sau al unei entități publice a acestora. Acesta trebuie să fie recuperat integral prin acoperirea pierderii, precum şi a dobânzilor şi a penalităților de întârziere. În speța în cauză, prejudiciul constă în pierderea patrimonială provocată UATM Timişoara provocată de neluarea măsurilor legale în vederea încasării penalităților de întârziere, calculate în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009, în cazul în care demersurile efectuate nu se mai află înlăuntrul termenului legal de prescripţie, ceea ce afectează buna gestiune economico-financiară la nivelul entității. Cauza neducerii la îndeplinire a măsurii nr.7 dispuse prin Decizia nr.39/2013 constă în neurmărirea de către personalul responsabil din conducerea entității a încasării penalităților de întârziere, calculate în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.06.2009, înlăuntrul perioadei legale de prescripţie. Actul normativ încălcat: Prin neducerea la îndeplinire a măsurii nr.7 dispuse prin Decizia nr.39/2013, au fost încălcate prevederile: - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, MO nr.574/24.07.2014, punctul 32. Cu privire la auditul public extern efectuat de Curtea de Conturi, conducerea entității supuse verificării are următoarele obligații: (.) d) ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere a deficienţelor constatate de către auditorii publici externi în urma acţiunilor de verificare efectuate, precum și a celorlalte măsuri și preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficiențe în viitor, condiție a realizării unei bune gestiuni financiare; e) stabilirea întinderii prejudiciului (dacă este cazul) și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege”; - Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, republicată, art. 33 3) În situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și

regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate. ” Având în vedere cele de mai sus a fost solicitată notă de relații domnului Prof. univ. dr. ing. Robu Nicolae- Primar în perioada iunie 2012 — prezent, care în calitate de ordonator principal de credite are obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Deciziile Curții de Conturi. Din cele relatate în răspunsul la nota de relații se reține o prezentare a derulării faptelor cu privire la acest aspect, fără a contesta constatările auditorilor publici externi referitoare la neducerea la îndeplinire de către entitate a măsurii nr.7 din Decizia nr.39/2013. În plus a fost exprimată nemulțumirea faţă de aparatul primăriei precizând că acesta nu poate face față volumului de muncă cerut, fiind anexate mai multe note interne prin care începând din 2014, s-a atras atenția angajaților implicați că au obligația să pună în practică măsurile Curţii de Conturi rămase executorii şi răspunderea conexă. Auditorii publici externi au reținut faptul că prin note interne au fost comunicate structurilor interne obligații cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor din deciziile Camerei de Conturi Timiș, însă față de explicațiile prezentate, în condițiile neexercitării atribuțiilor stabilite prin contractul individual de munca şi fişa postului de către persoanele responsabile, aşa cum reiese din notele interne invocate, nu au fost prezentate acte şi documente din care să rezulte măsuri în vederea aplicării prevederilor legale în astfel de situații. Totodată conducerea entității nu s-a asigurat că demersurile sunt efectuate în termenul legal de prescripţie, astfel că acestea nu au condus la încasarea penalităților de întârziere ce fac obiectul prezentei constatări. În plus, de la data ultimei verificări efectuate, entitatea nu a prezentat documente noi din care să rezulte măsurile luate pentru acoperirea pierderii patrimoniale cauzată de neîncasarea penalităților de întârziere, prezentând echipei de control doar Raportul Corpului de Control şi Antifraudă nr.SC2017-017605/29.12.2017, din care se reține faptul că efectuarea unei cercetări administrative pentru stabilirea persoanelor responsabile este tardivă, aspect cunoscut deja înainte de declanşarea controlului respectiv, acest demers având un rol pur formal, având în vedere controalele similare precedente, aşa cum am arătat în cuprinsul constatării. Având în vedere cele de mai sus, auditorii publici externi nu au reținut argumente care să conducă la înlăturarea abaterii constatate, ca urmare echipa de audit motivează păstrarea aspectelor constatate prin nerespectarea prevederilor legale. b) Măsura dispusă prin Decizia nr.39/4/20.07.2018 pentru remedierea abaterilor prezentate la punctul a) de mai sus: „se acordă prelungirea până la data de 31.01.2019 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispusă prin Decizia nr. 39/07.05.2013 prelungită cu Decizia nr. 136/13.12.2013, cu Decizia nr. 39/1/13.08.2015, cu Decizia nr. 39/2/27/07/2016, precum și cu Decizia nr. 39/3/20.11.2017”. c) Termenul stabilit pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr. 1.7: 31.01.2019 d) Detalierea aspectelor rezultate în urma acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurii dispusă la punctul 1.7. din Decizia nr. 39/4/20.08.2018 10

Având în vedere încadrarea în categoria activelor contingente (creanță) a acestor venituri nerealizate în sumă de 1.301.400 lei, potrivit IAS 37, activul contingent este definit ca fiind acel activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare și a cărei existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariţia unuia sau _mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii”, reprezentând penalități de întârziere datorate conform contractului de servicii nr.74/26 06 2009, entitatea nu a prezentat documente din care să rezulte prezentarea situaţiei de fapt către organul deliberativ, în vederea luării măsurilor legale în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 36 (4) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**), respectiv art. 129 (4) din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ. „ (4) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exerciţiului bugetar”; III Sinteza aspectelor rezultate în urma acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 39/3/20.11.2017 a) măsurile care au fost duse la îndeplinire în totalitate: __; b) măsurile care au fost duse la îndeplinire parțial: __; c) măsurile care nu au fost duse la îndeplinire: măsura nr.7 Prezentul Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie/recomandărilor transmise prin scrisoare, care conține împreună cu anexele un nr. de 11 pagini, a fost întocmit în 2 (două) exemplare şi a fost înregistrat sub nr. SC2019- 022391/06.09.2019 la entitatea verificată şi la nr. 212 din data de 06.09.2019 în registrul unic de control. Din acestea un exemplar se lasă entității, iar un (1) exemplar se va restitui echipei de control în termen de până la 5 zile calendaristice de la data înregistrării acestora la entitatea verificată sau de la data confirmării lor de primire. Prin semnarea raportului de follow-up se recunoaşte restituirea tuturor actelor și documentelor puse la dispoziție auditorilor publici externi. Împotriva prezentului raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie/recomandărilor transmise prin scrisoare pot fi formulate obiecţii de către conducătorul entității în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării actului la entitatea verificată sau de la data confirmării de primire a acestuia. Echipa de control A Unitatea Administrativ — Teritorială Municipiul Timişoara, Auditori publici externi N Vuia Mirela Cecilia A NA IL PRIMAR N) / prof. univ. dr. Nicolae ROBU Stîngaciu Darius Emanuel Beni = : 11

Preambul În temeiul 0OUG nr.34/2006 pb contractelor de concesiune de lucrări pu cu modificari și i prin Legea nr.337 de servicii, înti 1. Partile contractante ICIFIUL TIMIȘOA 6/408300, fax 0256/4906 HI Primar şi Smaranda Haracicu — Director Direcţia Economică nr.RO90TREZ62124630270XXXXX deschis la Trezoreria Timișoa E şi eprezentata prin SE tm tn E H < m S ru erpretați astfel: â. cuntracte prezentul contract si toate Antenele ale. b. ACHIZITOR si PRESTATOR - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite pre temeri contract; c. prețul contractului- RU plătibi! Prestatorului de contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzatoa prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare O echipamentele, în anexa/anexcle la prezentu ue contract si serviciile or prestate cânfârm contractului £ furia majoră- un eveniment sau vinei acestora, care nu putea îi imposibilă execuarea şi respectiv, ilor, care nu se datorează greşe! ăzut la momentul încheierii contractului şi care face prev îndeplinirea contractului; sunt asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricţii spre ca urmare a unei arene, RDI enumerarea nefiind SR ci E 8. zi —zi calendai a an-365 de zile. 3. Întepretare 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „.zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacă rîu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII 4. Obiectul și prețul contractului 4.1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie elaborarea și predarea de către PRESTATOR a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție “LOCUINTE SOCIALE str]. de la Brad-eficiente din punct de vedere energetic”, irarea asistenței tehnice pe perioada de A MUNIG 1 l | DIRE CIA TA DIRECTOR

i de praiectare STA TORUL ta tehnică ac iucrărilor p area la recepţia | ea unor elemeni contractului TIORUL pentru obiectivul de vedere energetic” in itate 1, — Contractul intra în vigoa ranției de AM atr. iu sunt anexe şi c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Acord de asociere nr.2/20.05.2009 incheiat cu S.C. C 3. Standarde 9, 1. — Serviciile prestate în baza contractului vor respecta sîand: ema de proiectare şi cele prezentate dez către PRESTATOR în propunerea sa tehnică. 10. Caracterul confidențial al contractului 10.1 Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste inforr realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementării: legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 11. Drepturi de proprietate intelectuala 11.1. - Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu prestarea serviciilor; b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice in care o astfel de incalcare rezulta respectarea Ten ACHIZITOR. îe, CU eX ceptia situa MUNICIPIUL TIMISOARA 2 DIR RECTIA: PATRIMONIU” EC. NICUSOR C-TIN MIU DIRECTOR:

a exclusi ezentulu se realizi Remuneratia & i turilor patrimoniale achizitorul neavar i sate în predare primire. fa se va preda în 4(pairu) e lia iat să asigure obținerea de avize. ngineering, asistența tehnică. 13. osi igațiile principale ale Ackizitorului a — Achizitorul are obiigația de a pune la dispozitie Prestatoru esta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 132 - Achizitorul se obligă să recepționeze, serviciile prestate în momentul finalizarii lor 13.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în cel mai scurt timp pos recepţia facturii de către acesta. 14, Sancțiuni pentru neîndeptinirea culpabilă a obligațiilor 1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-și execute obli sumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractul REEL o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,5 din prețul contractului pentru fiecar E intarziere pana la stingerea obiigatiilor. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin preze eu și repetat, dă dreptul părţii lezate de a con vo N ÎMISOARA DIRECTIA PTA IMONIU IE EC. NICUSOR C-TIN MIUT DIRECTOR

n prezent ilor executi ) are esionalismul şi promp' unerea sa tehnică. Prestatorul se ob ă să supravegheze terialele, instalațiile, echipamentele şi efinitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea a revazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformita graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tu metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit contractului. 17, Alte responsabilități ale Achizitor 17.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului o care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care contractului. TI a a orice facili ide e MUNICIPIUL TIMISOARA 4 DIRECTIA PATRIMONII EC: NICUSOR C -TI Di RECTOR" F

mnderea sa e: o prelungire conform pr . Achizitorului de a solicita penalități Prestatoru 20, Modalităţi de plată 26.1. — Plata se va face în baza ficturii emi fiecare obiect conform termenelor de predare a documentai 20.2 Piata facturilor reprezentand contravaloarea serv hizitor in perioada 24-31 a lunii in care se face predarea docurn ata de acceptare a facturii si data platii sa fie cel putin 10 zile 1. Ajustarea pretului contractului 21.1 — Pentru serviciile prestate, pl declarate în propunerea financiară , ai 21.2. — Preţul contractului este ferm, contractului 21. Amendamente 22.1. — Părţile contractante au dreptul, pe durata modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai iei unor cireun' ț care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la cata încheierii contractului. Uiu ca intre = i SICIPIULT MISOARA = 4 DIRECȚIA PATEIMORNIU “- EC, NICUSCR C-TINMILT DIRECTOR

LALELE DE A VIL 234 d 9 'S[IIS UI eSIUSSURII 31 d anuț areauniuo2 9G ([)-' TIE OS DE BIUPLUO UIp 10j159] 1) EA [nene 1'5T '67 "BUBUIOI EILUI] 31SI [NJILIIUOI PZLIUIDANS ALI EGUUIŢ - '1'T EZEIU1DANB 0123 EQLUIŢ 7 21IRD e 1dapul e] at? ap 35 gs eo ama O JIgeIUL pol ul d E] op a]! - TUI os dapui Nd ame = nus DOO “azOANp ULIĂ E up — TIT LT — ap eiețd apunaid d op IS A] [npezB op nuosIwod NES UI aJoUNd fojieuuos pre) p1Suoo e ap irirgd Imdoi ip arad E dna po 2 10[13851190 Po! 97 AJozaI PS osasnaI NU II! U; nes Ul Ja ODUI TA) ayeod as 3183 eJigerure ajeo ad e en 338 vored nued oiz0IezUNĂS ej Eli 3 ingnd ne nu zi DUR ord uţ poți E DUTA Id o Ioru > nora JSAIJ PA NU PLUNIS 1525) - UL 23'10

'11DYĂLNO ILYĂTSIT NONE 235 arav1Ads Id TALYd VILOTUII LI TADIANIS i JDYIVE YANVEV 7Ws8 ! H0IDTUIA FIINONODA VILDTAIA * DNI Se 1> ÎHDICIHD În 1 "IVI DUL es E niuză 11 red dog iad ap 133101d op Ruiz (T) 23 III: în Te Uujsisi UI

Apr 10 2013 11:38 HP LASERJET FAX 0256437750 p.3 ORDIN DE INCEPERE Referitor la contractul nr.74 din data 26.06.2009 privind elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitie ” Locuinte Sociale str. Il, de la Brad- Eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara” va comunicam ca in conformitate cu formularul de oferta, aveti obligatia de a incepe lucrarile de elaborare proiect in data de 15.07.2009. Reprezentant Beneficiar, Reprezentant AntreX& NT

Nr.:117/24.09.2009 ORDIN DE SISTARE Referitor la contractul nr.74 din data 26.06.2009 privind elaborarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitie ” Locuinte Sociale str. I.I. de la Brad- Eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara” va comunicam sistarea lucrarilor de elaborare a documentatiei tehnice la data de 24.09.2009 pana la lamurirea urmatoarelor probleme: Reglementarea dimensiunilor subsolului tehnic si a legaturii dintre ele din punct de vedere al sigurantei la foc. Reglementare sisteme de incalzire si celelalte utilitati. ca. 4 Reprezentant Antreprenor Reprezentant Beneficiar a | j V

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA B-dul C.D. Loga nr.1 Tel: 408300 DP2009-011688 / 03.12.2009 Către, SC"ZAM GRUP"SRL str. Episcop J.Nischbach nr.4 Timisoara Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Timişoara cu numărul de mai sus, referitoare la proiectul "Construire ansamblu locuinţe sociale” de pe str. I.l.de la Brad privind asigurarea încălzirii celor 495 apartamente, suntem de acord cu varianta extinderii reţelei de gaz şi dotarea cu centrale individuale pentru fiecare apartament în parte realizându-se astfel o contorizare separată. VICEPRIMAR, 7 DIRECTOR, sân n LL LLC Ing: Adrian Orza C-tin Miuţ Red.PP cod. FP-6l1. ver.02 Dact. MH Ex. 2 Intocmit:

A = “TEI IUG GOI 91 ap UI MMUDAIOId Dp LUDIMUNUIOD LA ,LILOSTUN 912p2A p 12und up PUI FI sp ŢI As IJUMIOŢ ,, ap nnuod ATU LIEp UTP TU ŢNI2EUOLD Ul IONII 343d3INI NIAYO

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Nr.:158/08.02.2010 Incheiat azi 08.02.2010. cu ocazia predarii-primirii documentatiei faza PT+ CS.+ P.A.C.+ D.DE.. proiect nr.135/2009. * Locuinte Sociale sir. 1.1. de la Brad- Eficiente din punct de vedere energetic-Timisoara Reprezenta Bran Reprezentant Beneficiar Am E Am RI i ÎN

'S dB WYZ'D'8 JUD WYZ 'D'S BIPOJSNI UI BUBUUBI BIDhoa ap Jound up Map -bb4s[ DJ PP TI BIUPMIOŢ „ “6007/S '1U BIIBIUBLINDO 0107'£0'60/6ST N IPOJSHI Ip [VIDA 'd OSLLE+3S20 KHJ dH BE:TI ETD2Z OT Jdy

it DĂ If TI FE Fii MBA _ £ 197 LG si sa POD | PANU] UIOZ ți ŞI 2 VIVIDOS IINIDOT,VIEINVSNV TURE SNOO TA 1 0107 UZUL] VION RIN INIVNIE SAO FI DP UALUII | UI PU E d nouri DIOZPO SI UIP POZEUD-OIDZĂCI HI IVI Post pd Ion St PPE, NINA E

SC ZAM GRUP SRL Sîr Episcop J. Nischbach nr 4 Tirsoara, jud. Timis 135/868/2004 CUI. Rol6275113 RO21 BRDE 3605 V245 2577 3600 f structura | instalat NOTA privind proiectul “Construire Ansamblu Locuinte Sociale” " SC. ZAMGRUP S.R.L. aduce la cunostinta decalarea termenului de pradare al lucrarii “Construire Ansamblu Locuinte Sociale" — Str. |.lonescu de la Brad (fosta baza RATT), acest fapt datorandu-se problemelor aparute pe parcursul proiectarii propriu-zise, dupa cum urmeaza: 1. Modificarea circulatiei auto prevazuta În P.U.Z.-ul existent (aprobat prin HCL 472) Aceasta modificare a survenit in urma studiilor de specialitate s: este conforma concluziilor echipei de structuristi, experti si instalatori, care a considerat nefiabila din punct de vedere constructiv si nejustificata din punct de vedere al costurilor de realizare solutia din PUZ, privind drumului de incinta si restul circulatiei auto. Aceasta modificare a fosi discutata intr-o faza anterioara a proiectului si in cadrul Primariei Timisoara cu autoritatile contractuale şi reprezentanti ai Biroului de Urbanism. 2. Modificarea ternsi program initiala In urma calculelor structurala s-a redus numarul apartamentelor de la 495 (numar prevazut in faza S.F. al proiectului) le 460, S-au pastrat in schimb reglementarile existente in PUZ. referitoare la cadrul constru't si indici de ocupare al terenului. 3. Diminuarea numarului de parcaje In urma schimbarii circulatiei auto s-a redus numarului parcajelor subterane si supraterane. Propunerea noastra este ca deficitul sa se suplimenteze pe terenul de langa cel studiat (lateral stanga) cu un numar de 100 de locuri minim necesar). 14 aprilie 2010

Lu = 19 26 n Lu 20 11 21 18 22 25 Lu 36 37 7 38 14 lanuarie Ma Mi Jo Vi Sî Du 1234 6& 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Mai Ma Mi Jo Vi Sî Du 1 23 5> 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 Septembrie Ma Mi Jo Vi Sî Du 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 vo 23 24 25 26 27 40 41 42 43 44 Lu Ma 16 23 17 24 Lu 1 2 8 9 15 16 22 23 Ma Lu Ma 5 6 12 13 19 20 26 27 Februarie Mi Jo Vi 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 lunie Mi Jo Vi 345 10 11 12 17 18 19 24 25 (26 Octombrie Mi Jo vi 1 2 7 8 39 14 15 16 21 22 23 28 29 30 si 7 14 21 28 si 13 20 27 si 10 17 24 31 2009 Du 8 15 22 Du 11 18 25 10 12 13 14 28 29 30 31 44 45 46 47 48 49 Lu 16 23 30 Lu 13 20 27 Lu 16 23 30 Martie Ma Mi Jo Vi 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 81 lulie Ma Mi Jo Vi 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31 Noiembrie Ma Mi Jo Vi 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 Si 14 21 28 si 4 11 18 25 7 14 21 28 Du 15 22 29 Du 12 19 26 18 16 18 31 32 33 34 35 36 49 50 51 52 53 Lu Ma 13 14 20 21 27 28 Lu 10 17 24 31 11 18 25 Lu Ma 1 Aprilie Mi Jo Vi Sî Du 1 23 45 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 August Mi Jo Vi Sî Du T 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 Decembrie Mi Jo Vi Si Du 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 22 28 29 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

za d 1200 Bd Pe Ă N SĂ, PUMN SAME i Ă "az 3P IT ap O PPLHUOD UIp |'I 12d JUD aLIuZundop 3I3IZINUI punuazardo? SIUI] E LINJUOD ap IBJ3UIBI P '1U UIp | I9d uOJuOD 12] 00F'10£'1 Sp nguod BINJLJ O PS PA '6007'9GIT/FL "FU op ajoznej> e nu „MID IS LD rudey UI pun MIMIAS p — „IHIBIIUI sp up — Cop ] "TIS — A[BEIOS LHLIUSUNIOp PUIALIA VII sd NI BIBI) OP M[BONG LI) Y 11 £100 dd VL ISN „pa MISI, JINHIL | IS '31YIDIAIIA A 1 HEALII SRI VISTA - VAVOSINIE

| | | ap X 9z|oce - |; UIp in(nyastep |, = 1 [2101 eliipedxe pujaud srea JS eIngULUISS t au gr ai a RI i î _ L- £ 2, , f 9 (715) 5 7 2 - la - — 19| a VAI 1 2890 | WAN Ma 23120[3A Jeyun WITT "A 1805 a 3Is9 AVERSE LEEA TINTE IRA CRESE eoueg | “nene nau 2 ZIAR IN INu0D " (nuz "aun; 220 niepnp | pg JUNO) IN :mniopnf MIR FARSE ete AŞ 1 a 2801 1) FIFA VEVOSDUL n Bat 05 tampiti = mt 003/5184 3961 VID FISH 9 DOD |.

II 33] aILO e amunsd aseposd sp JN1D UZ Z 35 IS ABIL VS 01079017 Vp UI * varsBuns L] pupd MIZIRUL dp 1Z Njiad [niasd UIp %S'Q ap BI0 O NS DI guUNS O ivi jeuod BO MINOS jnjosd utp aonpsp t ap mdaip ae * IPOD ULIĂ ageumse 2nIaxS J$-pS 3jtaSna nu * BAISNJIXI VS LUA UIp UŢ |NZBI UI ne edynd edziuizdopurau +] Jad n up apa nd UIp PRIZE] 1] NS AIA etnii "INS odqgns * 15 e VI a ap AZI ID SINIID UL“ AIpOA 13 Ip [N 13331g0 puya) vapoid gs u * gs 35 * [9 odgns * mynyoequoo eyemnq “ 9 RJ JP MINI pie 1$ ap perg er 1] AMULM BI * IOJLIRIDNȚ PL 9! “a Op JIUNĂ UIp ad SIUI) oi "NS a[LIDOG IĂUIMIOŢ * Op Nud 3dIUUA) A apa ap varcpird IS DMINSUDI || NAOS Op MNPDLIUCI [MIO * IOJBIJSILULUPE IP PAID [PD US ud "OY Mae * CIISLTII TNI I3UIOI MINNSIBIY [MIO L[ PINSIBAUT * osuuop * pu * | Ul [NIPES NI * Dp UI ŢAS UI |, ina UT IU HIIMIIS 1 38 1 1 ap er puț E e TITAN Iu 8255] uțad A NI Pingqarie Sp aUNIS2IUOI IP 10[3]3B1)UOD PB IS td Sp DUnIsI3H0D Ip IP pUIALUIĂ * 000T/ JU DOO PZPA U] 600790 9&fL MU 1DIA49S Dp DIDA UI ] MI ]D [730] 10) Nud TUS NFZ DS PALO DiudIsUL UI UI Jâun purtad JVugIII TA A EI pn EVEI HI SUN | Ă x ÎL Stoa CAN Ia i | | | MALINIA ou ia |, E NAVA VEVOSIINEL La

BO Ip 281034 URp50g MINUNI AIAIZILIUL Sp 1$ 10] D 18133[03 "Domuguun * puratid * 09-Od :poo * Doivse 1$ POIIRUUIA) * pcuoerivrodo vinpaso1d 1S pIsINA JNȚOAU E] : 3 mound Pb posvasogpoapnf ae ad Iupradmdat vituiap Wu YU I-AI UL [NZLI UI PI ' grep gupd * 19] Ap UL E[0790'£0/ ULOIOLE TU NIA NL BLI3S PSILUSULI IS PILISIBANUL * EJIUDOJUI JS0J * G007I0'VT/FLIU NIIALOS 1g)soad ap ajuapososd nd UI ŢIS JQNID WYZ IS op ap 1oprizujeusd varemunasp nyuad [n[vI IP ISI e IS B SILUUIA LL sundsEy

PROCES VERBAL de predare-primire documentatie conform contract nr,74 / 26.06.2009 : = HE O 4 Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi între MUNICIPIUL TIMISOARA, reprezentată prin ing.Marius Duma si SC ZAM GRUP SRL, reprezentată prin Les Smaranda Prin prezentul proces verbal se adevereste că, MUNICIPIUL TIMISOARA a primit de ta SC ZAM GRUP SRI. urmatoarele Protect tehnic. Caiet de sarcini, PAC si DDE pentru „Construire Ansamblu Locuinte Sociale” - la Brad (fosta baza RATT). 2) Avize cerute prin Certificatul de urhinism La dorumentatie urmeaza a se depune si avizele actualizate. Docriaentatia este în custodie la lirma proiectanta, în 5 (cinci) exemplare. Am primit, MUNICIPIUL TIMISOARA ing.Puma Marius Am predat, SC LAS i

FT Furnizor: ZAM GRUP S.R L. Seria. TMWCF nr. 8221099 17 Nr. înm, ORC. J35/658/24.03.2004 N CUL: 16275113. Atrib. fisc. R Curoartr, [Un U AVC Sediu: TIMISOARA, STR. EPISCOP 4 JOSEPH NISCRESACH, NR. 4, DEMISOL fe = CTURA LED, Nr. l | Cont: RO21 BRDE 360S V245 2577 3600 FISCAL Ă E rad aia est Banca: BRD TIMISOARA acul 46 Cap. social: 200 lei ISS TI Codul fiscal(C.U.1):. RE d Nr. facturii ... 44 set dvi 3 Da AIA Cu Lroze: ROTI E62(5 061X | Data 'ziua, luna, anu!) 4, (d xxolos 3 | Nr. aviz însotire a măriii ... idacă este cazul) .. % ET 5(3r4) Denumirea produselor i Ut [| Ti ) ÎMI | pe sau a seryiclilor | fo al PA —lei— HA | ȘI — ME TEUNICE [e IF Porol [ i | n EEE LOCiNȚE SILME STA Pra , a | fa | | ui! | Pate no! i Tar Bulelinul/cariea de identitate .. eliberat(ă) Bi. seria MIT ar | l | nătura | Total de plată DE, reni LE Hi PE (col, În „| Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la - (185 2 00 = “| data de ..... eterna nana OA.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU BAZE SPORTIVE BIROUL TEHNIC Nr.DP2010-009916/06.12.2010 Către, BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE Sucursala Timisoara Spre știință: SC"ZAM GRUP”SRI, Str. Str. Episcop Joseph Nischbbach nr.4 Timișoara Referitor la lucrarea de proiectare :-"Construire Ansamblu Locuinte Sociale" la str.I.Lde la Brad(fosta baza RATT) „care face obicctul contractului nr.74/26.06.2009 încheiată între Municipiul Timișoara în calitate de achizitor, şi SC"ZAM GRUP "SRL Timişoara în calitate de executant , Valoare totală decontata si executata oste de 1.080.000 Lei pentru care s-a constituit garanția de bună execuție în valoare de 27.000,08 lei în contul ar. RO96BRDE3605A60792043600 deschis pe numele executantului , Confirmăm prin prezenta următoarele: Cuantumul de 100 % din valoarea garanţiei de bună execuție a lucrării, în sumă de 27.000,00 lei la care se adaugă valoarea depusă la inceputul lucrării cu OP 67/07.08.2009 in sumă de 28.552,00 lei, se poate restitui executantului. VICEPRIMAR: DIRECTOR, Ing. Adţiay "Olga Be. Nicuşor C-tin Miuţ INTÂGMIT Sing.Păvân Răgru LI. Red; VĂ Dact;VG 5 Fx2

N9T n PENA cre DST SAPA SOMNUL OR PESE VIE E TES DINA ICV OR CONFORM IGINALUL |

Cod Dosar nr. 11739/30/2013/al ROMÂNIA TRIBUNALUL TIMIŞ SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINŢA Nr. 123/PI/NCA/2016 Ședința publică de la 22 Ianuarie 2016 Completul compus din: PREȘEDINTE IVAN BUGARSKY Grefier MIRCEA ZBERCEA Perol se află judecarea acţiunii formulată de reclamantul MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâta SC ZAM GRUP SRL. având ca obiect pretenții. La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă pentru reclamant c.j. Silaghi Cosmin iar pentru pârâtă se prezintă av. Bilțiu Teodora. Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care: Se constată că s-a depus la dosar prin registratura instanței la data de 14.01.2016 de către reclamant răspuns la întâmpinare. Reprezentantii părților arată că nu mai au alte cereri. Instanţa în temeiul art. 248 NCPC pune în discuția părților excepţiei prescripției extinctive - invocată de pârâtă. Reprezentanta pârâtei solicită admiterea excepţiei privind prescripția dreptului la acțiune al reclamantei si respingerca cererii de chemare în judecata, ca fiind prescrisa. În susținerea celor afirmate a arâtat că societatea si-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale. astfel încât. la data de 21.06.2010. s-a încheiat intre pârti Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului. fara obiecțiuni. Ulterior, la data de 10.12.2013. reclamanta Municipiul Timişoara prin Primar. formulează o cerere de chemare in judecata, prin care solicita obligarea paratei SC ZAM GRUP SRL [a achitarea sumei de 1.301.400 lei, reprezentând penalităţi de întârziere conform Contractului. În motivarea acostei acțiuni, reclamanta a susținut în mod nefondat ca. proiectul ce a făcut obiectul Contractului. ar fi fost predat cu 241 zile de întârziere. Din cuprinsul procesului-verbal nu rezulta în niciun fel faptul că. reclamanta ar fi invocat vreo predare cu întârziere a proiectului. ci rezulta doar îndepl'nirea obligațiilor contractuale de către parata SC ZAM GRUP SRL. iar la expirarea perioadei de garanție respectiv, la data de 06.12.2010, reclamanta a eliberat in întregime garanția de buna execuție către parata SC ZAM GRUP SRL. Acest fapt, echivalează cu stingerea raportului contractual născut între părți, în temeiul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009, astfel. termenul de prescripţie al dreptului la acțiune, în legătura cu pretențiile ce rezulta din contractul încheiat intre parți. începe sa curgă de la momentul încheierii procesului-verbal de predare-primire a documentației. respectiv de la data de 21.06.2010. Arată că dreptul reclamantei la acţiune s-a prescris după trecerea termenului general de prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 21.06.2013. Nu solicită cheltuieli de judecată. Reprezentantul reclamantului solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată. Nu solicită cheltuieli de judecată, Instanța reține cauza spre soluţionare, potrivit disp. art. 394 noul cod de pr. civ..

- AI UI UI dopul PaJLJ2I30S BI Ljuasa UJ PUPILIL BI UI Sp 1112133 "19ZnBO npuoj ad Ialjdaoxa UI - U] JP! PUII) to "Pyeoopnf UI alt Ap ILAJBI IS je e] mnnydosp erjduosoad PUIAtid Iarjdaoxa vagagiupe ud e EIUOSIUIL '"ȚY'S dN13 WeZ IS BIBI TU qAS S[OC'LO'€T op ej SUL] por ad J80J L [nILSOJ L 'ajurjsul IStIajoov fai PSILULI) PUII) LZNBO LjUIJUIS IeSOp UL SHUI ngeunqu] ap paviunuoad '+107'6060/8tTE Ju 1ajunuag LILOSIUI] "ŢI S dNID UZ 'J'S sp supe *tItoSnuI] jody 3p t934nD op TU uud mi “pode E 'ŢIS dID DS “LILOSILUI jedy op ton) ap pyejunuoad a[IAIO I9IZI00 UJ "AD '201d poD (£) UE Sp e bjuaploul *LO 'ns1ndaa1 LI e-s Jody op op Ş107'20'97/6LpI “au BIIAJI BIZIII ud IRI 'ŢY'S WEZ 'D'S Sind 19]599L LALJOĂUU) "pd anu! Jeraudul '6007'90'97/FL JIU ap [MJILIJUOI ULIQJUOI 3JLI0INP ZISIZILIUL op Liejieuod Sp AP NI “JULULJIII 12] 007'10£'] op Iawns "sed ep "TIS WYZ DS PItipd no uj * VIVOSINIL mueurezoa ap PIC[NULIO] supe JU [NIESOp UJ SHULL JNJLUNngII] op ptjunuoad viuguos ud e nu BJLItd '£10%08 DNO UIp O£ IGUII) ap ex) ap BJJNVS 3)53 TU DAO “HAI POD 'BLII '6911 AID poD 046 “696 ue PooAuT U] UIP +] UOJUOS DIEI 'alaIZILIUI ap 3]IZ IP IT MIA) NV 80301d ULId Ibpord 18 vompasd muuad BICp ANUL IPIU] “IM[AJILIUOD |NJI3Iq0 BAL) IVI asposd op Ad Jvloyauj ne ajired '0107'90'17 Pl “RO 10[1)eR1]go L| pULd op 12 alba) NIJUSĂ Jnjasd UIp % ap 100 0 N3 pluns O ligijeuad vo jasd up aonpai e sp [n10JIZIUDL e piqudjno vanunjdepuțou nquad pl 19d “Ier Hnnzde ILIPULUAS n op a[!Z op (71 ap JS0J & IM[NJILIJUOD L BILINIIXI Mp JNUIULIIJ po EILIL "1aljnoexa [NJLUIȚ LJ VaJUNJIIJA 1 JO[LIBION] L LO In E ap tprouad ad a01UlJaj LOJLINĂISL ap 19und UIp -peIg CI ap ']'] BIS ajeI20s * IaljUsaAUI ap Nud L DJI ap vocpod IS PUI [nJ2a1gO ap Iiupd anul YBIPUPUI '9007/FE DNO UL * PO BILIE |NJULLUL[III UJ op no 14] jad -6007'90'9;tL AU Ap UIOJUCI IOIZILIUI Sp pu pupyuozasda "Tal op CJ PoreÂNgO pundsIp 2s LS PjUNUOId LA as 23 Bjunuos "to JIS SAUD WVZ IS tapapd UI e NIYd VIVOSIWII TAMIDINAW E [OTIL DL por ad POUNIIDP ULIJ DI DIDISUOD "DiPf Op VÎNYLSNI

astlel incat. la data de 21.06.2010. s-a inchetat intre părti Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului. fara obiecţiuni. Au arătat că între parți s-a încheiat Contractul de servicii nr. 74 26.06.2009. iar ulterior. la data de 21.06.2010. s-a semnat intre aceleași parti, Procesul-verbal de predare- primire a documentației, conform Contractului. Din cuprinsul acestui Proces-verbal. rezulta fara dubiu Îndeplinirea in totalitate a obligaţiei de predare a proiectului, precum si faptul ca. întreaga documentație a rămas in custodia paratei SC ZAM GRUP SRL. o lunga perioada de timp. Din cuprinsul acestuia Proces-verbal nu rezulta în niciun fel faptul ca. reclamanta ar fi invocat vreo predare cu întârziere a proiectului. ci rezulta doar îndeplinirea obligațiilor contractuale. Mai mult. la expirarea perioadei de garanție respectiv, la data de 06.12.2010, reclamanta a eliberat in întregime garanția de buna execuție către parata SC ZAM GRUP SRL.Acest fapt. echivalează cu stingerea raportului contractual născut intre parti, in temeiul Contractului de servicii nr. 74/26.06.2009. Astfel, termenul de prescripţie al dreptului la acţiune, in legătura cu pretențiile ce rezulta din Contractul încheiat intre parti. începe sa curgă de la momentul încheierii Procesului-verbal de predare-primire a documentației, respectiv de la data de 21.06.2010. În acest sens, dreptul reclamantei la acțiune s-a prescris după trecerea termenului general de prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 21.06.2013. Conform prevederilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctiva. „dreptul la acțiune, având un obiect patrimonial. se stinge prin prescripţie. daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege; odată cu stingerea dreptului la acțiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la acțiunz privind drepturile accesorii: orice clauza care se abate de la reglementarea legala este mda." iar potrivit prevederilor art. 3 din acelaşi act normativ: „termenul prescripției este de 3 ani. iar in raporturile dintre organizațiile socialiste. de 18 luni." , Avind in vedere prevederile legale de mai sus rezulta ca, dreptul la acţiune al reclamantei a început sa curgă de la data la care s-a cunoscut așa-zisul număr al zilelor de întârziere. respectiv. de la data de 21.06.2010. aceasta fiind data încheierii procesului verba! de predare-primire a proiectului. care s-a încheiat fara obiecțiuni. Fata de aceasta data. la data introducerii cererii de chemare in Judecata, respectiv, la data de 10.12.2013, dreptul reclamantei era deja prescris, termenul de trei ani prevăzut de lege fiind depăşit cu aproape 6 luni. Mai mult, asa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosar de către reclamanta. insasi factura de penalități a fost încheiata dupa trecerea termenului de prescripţie de 3 ani. respectiv la data de 28.08.2013, aceasta nefiind niciodată comunicata paratei. În conformitate cu pet. 27.1 din contractul încheiat intre parți. reclamanta avea obligația sa facă toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin tratative directe. orice neințelegere care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului. iar doar după trecerea unui număr de 15 zile de la începerea tratativelor pe cale amiabila partea putea solicita soluționarea diferendului de către instanța de judecata. Au mai arătat că la incheierea contractului, s-a stabilit o anumita tema de proiectare așa. cum rezulta clauzele acestuia. iar ulterior întâlnirilor cu fostul Primar al Municipiului Timişoara. cu Arhitectul sef, cu Directorul Direcției de patrimoniu Timişoara si cu un angajat la Primăriei Timișoara. tema a fost modificata complet, stabilindu-se legăturile si posibilitățile de racordare la utilități. modificându-se numărul de parcări subterane care trebuiau sa respecte normative in vigoare. precum si numărul de apartamente aferente proiectului.

In concluzie. la momentul la care proiectul de rezistenta a fost au apărut dilerite modilicări solicitate de achizitor, aspect ce a dus la necesitatea reluărit în intregime a protectului si la decalarea termenului de predare a acestuia. Conform intelegerii pârtilor. având in vedere modificările i+ ite, si termenul prevăzut in contract a suferit modificări. La daia de 06.12.2010, s-a procedat de către reclamanta Municipiul Timișoara la restituirea in integralitate a garanţiei de buna execuție, atestând astfel îndeplinirea obligațiilor de către parata SC ZAM GRUP SRL si stingerea raportului juridic născut in temeiul Contractului. Ulterior. prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a calculat un număr 241 de zile de întârziere pentru predarea proiectului, Fata de acest aspect, au arătat ca nu corespunde realității din speța întrucât, asa cum rezulta din înscrisurile anexate, însuşite si semnate de către un reprezentant al intimatei. lucrările la proiectul inițial au suferit modificări si au fost sistate de mai multe ori. Conform Ordinului de sistare înregistrat sub nr. 117/24.09.2009, părțile de comun acord au hotărât sistarea lucrărilor de elaborare a proiectului la data de 24.09.2009. pentru lămurirea următoarelor probleme, si anume, reglementarea dimensiunilor subsolului tehnic si a legăturii dintre ele din punct de vedere al siguranței la foc si reglementarea sistemelor de încălzire si a celorlalte utilități. Ulterior, prin Ordinul de începere înregistrat sub nr. 149/16.12.2009, la data de 16.12.2009, s-a decis si acceptat reluarea lucrărilor la proiect. Fata de aceste aspecte, așa zisul număr de zile întârziere nu se ridica la 241, așa cum arata intimata in cererea de chemare in judecata, tara a lua in considerare notificarea Înregistrata sub nr. DP2010-003704 din data de 15.04.2010, prin care parata SC ZAM GRUP SRL notifica decalarea termenului de predare a proiectului si fara a lua in considerare modificările apărute si hotărâte de către achizitor după ce proiectul de rezistenta era finalizat si a trebuit sa fie refăcut. Astfel. prin cererea înregistrata sub nr. DP2010-003704 din data de 13.04.2610 la Primăria Municipiului Timişoara, parată SC ZAM GRUP SRL ii aduce acesteia la cunoştinţa ca, decalarea termenului de predare al proiectului se datorează modificării circulației auto prevăzita in PUZ-ul existent, modificării temei de program iniţial, precum si din cauză diminuării numărului de parcaje, Au precizat ca, reclamanta nu a a formulat un răspuns la notificare, nici in termenul leyal de 30 de zile, nici ulterior, acceptând tacit cele precizate de către parata SC ZAM GRUP SRL. În drept au invocat dispozițiile 0UG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; dispozițiile art. 969, art. 970, Cod civil: Reclamantul a formulat răspuns întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiei prescripției dreptului la acțiune întrucât termenul de prescriptive a fost întrerupt prin emiterea Deciziei nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi a Județului Timiş. prin care se constata la pet. 7, ca parata nu a respectat clauzele stabilite prin contractul de prestări servicii nr. 74/26.06.2009 ( extras din aceasta decizie este depus la dosarul cauzei). Apreciază ca, de la data emiterii deciziei mai sus arătate parata a luat cunostiinta de existent penalităților de întârziere solicitate, ulterior fiind emisa si factura nr. 3701779/28.08.2013. Pe fondul cauzei, au arătat ca, potrivit pct. 6, Durata contractului, subpet. 6.1 , Prestatorul se obligă să elaboreze şi să predea documentația tehnică pentru obiectivul de investiție „ Locuinţe Sociale str. LI. de la Brad - eficiente din punct de vedere energetic „ în decurs de 120 de zile de la data semnării contractului ..,

Contorm pet. 14 Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor . subpet. 14.1 părțile au prevăzut în cazul în care din vina sa exclusivă . prestatorul nu reuşeşte să-şi execule obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.5”5 din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor... În data de 21.06.2010 s-a încheiat între Municipiul Timișoara şi SC ZAM GRUP SRL procesul verbal de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009. Raportat la cele prezentate mai sus au precizat că între data stabilită pentru predarea documentației tehnice prin contractul de servicii și data predării efective prin proces verbal a acesteia rezultă un număr de 241 de zile de întârziere pentru care SC ZAM GRUP SRL datorează Municipiului Timișoara penalități de întârziere în sumă de 1.301.400 lei stabilite conform subpct. [4.1 din contractul de servicii potrivit calculului: 1.080.000 lei (valoare contract) x 0.5%/zi x 241 zile = 1.301.400 lei. Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: În fapt. părțile au încheiat în temeiul QUG 34/2006 privind achizițiile publice. contractul de servicii 74/26.06.2009. având ca obiect elaborarea și predarea de către prestator a documentației tehnice pentru obiectivul de investiţiei „Locuinţe sociale str [.I. de la Brad- eficiente din punct de vedere energetic", asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor. actualizarea proiectului ca urmare a execuției lucrărilor și efectuarea auditului energetic al construcțiilor la finalul execuției. Potrivit art, 6 din contract ul încheiat de părţi, termenul de executare a contractului a fost de 120 de zile de la data semnării actului. Prin Ordinul de Sistare ur. | 17/24.09.2009 (fila 23) s-au sistat lucrările de elaborare a documentației. până la reglementarea sistemelor de încălzire și celelalte utilități. lucrările fiind reluate prin Ordinul nr. 149/16.12.2009 (fila 24). La data de 21.06.2010 vărțile au încheiat Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului (proiect tehnic, caiet de sarcini. PAC și DDE. avize). părțile neformulâna nici un fel de obiecțiuni (fila 30). Ulterior. la data de 06.12.2010, reclamanta a eliberat în întregime garanția de bună execuție către pârâtă. raporturile contractuale dintre părți stingându-se asttel în totalitate. În acest sens, se reține că potrivit art. 30 din HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. „După acceptarea recepțici de cărre investitor cu sau fără obiccţii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori si alte asemenea, decât cele consemnate în procesul-verbal de receptie. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul conform legii.” Conform art. 92 alin. 2 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 34/2006 „În cazul contractului de sericii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui Saranţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.” Referitor la excepția prescripției extinctive a dreptului la acțiune. asupra căreia instanța se va pronunța cu prioritate potrivit art. 248 NCPC. instanța reține raportat la contractului nr. 74/26.06.2009 , aplicabilitatea în cauză a Decretului 167/1938 privind preseripția extinctivă. având în vedere dispozițiile art. 6 al. 4 din Noul Cod Civil , cât ȘI art. 201 d'n Legea 71/2011, care arată că „Prescripțiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit. În acest sens. relativ recent. prin Decizia nr. I din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României. partea l. nr. 283 din [7 aprilie 2014 . Secţiile Unite ale

y "O EI OU IND PURA "IIS DS nd UL Sul] “pif u QD UI N HYVIVI YA UIId VUVOSIINIL Sp vounijoe psulosaad vo e] Injnydosp vridaoxa up 11SYYYLOH 1237 H13WNNNI 'AAILOW 31S33Y NILNId "pyvoopni Ap R NU ga Joe pupi] Lo PA IS *BJROOAUI tljdaoxa PA DOO VIP 987 UL 'FOOT/SS vă] UIP 8] “UL Mal?) UI LiULISUI '8S61/L91 292] — Up UL UI DIM SIdxa 2Jo2 up — njnsmo t ap Nes aibpuadsns ap aznbo 10UN BptAOp PUBILJOU [MULUUL]III “IUL E DP nl bu pdnp pape TTOZTTOT op vep vi 150) L LO DIDpeA UI PULA sp atodnianu] nus arepuodsns ap ANOLU NU [1qezodour — JUALUNIOP Sp Je1st MUN JPONLUI 'SILUIŢ NUOD Sp — P 1NJUOD sp taţi) ap asia PUIALIĂ LINJEJUI PA ap ej os-nputundiui musti 23 01009017 pap 'Mariejuatunoop amuud-ampard ap je IIAALIUI Pinp op vB gs *Hirpd ap JLIoUPUI Ip ap itzi ajiuajoad no UI ej mjngdap je atiduosaad sp nusuua] 2)ISy nuguod IMJNJIL:;UCI njosd uIp 12/04 5'0) ap UIp 1 +] ue ud) LI) 18 BILL PUN) MLNIILIUOD ajeznejo “ngntorpnfosd UL InunalA purgou *dun MI PUBURI ES SIDO — JUN DB SUNISE MIJA Sp LQIOA '0107'90'17 sp ap e op Sp APOIBLU — IN[MIOBIUOD IUBINIOXI CJ DP JLIOAUI LIMAN IS tajnd joadsu jsaov — a]IZ nd UI op mynusuua) e SUL Sp DOIBAOAUI BIBpUNdSLI ap LAIOA puri) Viods UJ "ue £ ap pur ariduasaad nusuuia op apundsți 8109 Ja ad 18 eqnSed posvound ps LINQaI) NUS JNISOUNI InqnSed pugo vyep bj op p$1nd vs loqnSud UI v] & "B JBI BIIJIS 2100 b ap nus ounijoe e] ajseu os pura bItp op pămno ps erjduoso1d — JAI UIp | UL JIALIOS 'ajuejsu! agsa “arjnsnp 18 alios ap Hm) IB)[eu] ape neo op ap "BJIALI “d POD [NON (4) UC LIS e NHALIOĂ ICI, 7 pdap ojndoout 18) ua In) op Judsdfipur D20MU] JOd 18 ID 'mofo up Pivoopnf op DID JofiSD Dj 9C6]//9] “su VIP ȘI IAD uPIDI "DID DJ 110 Dudu ] DP 19JDP IOLMDIUD AIUD DD II IMpoD puntid iu DB up gIST MD IS TISE DOE) UD 9 IAD OJD 1$ LD p1pO3 PULUIT D u7 njuod MM Mp FT UD IS IDG Im d? 1$ IN] u] „po E 10) Ad TU UI 8] Sum ej BAD ApoD UIP FIST UR IS CIS'T UR ($) une 9 UB fe 8 AID [Apo 007,87 Iu 1893 ul nuzuad | [07/17 1 PORT Up CTT Ut [OT RC UR IO name 18 UI NP MIRA] UL UN pupuoiinos '[' 3351]

sediul procesual ales la Cab.A+, Gabor din Timişoara. str. Paul Chinezu. nr. 2, ap HI. jud. Timiș. Fără cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. care se va depune la Tribunalul Timiș. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 ianuarie 2016 Grefier Preşedinte Zbercea Mircea Bugarsky van RED TEHN BIM Z [Il februarie 2016 Soy 2 com

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL JURIDIC Nr. SC2013-33253/28.11.2013 Către, TRIBUNALUL TIMIŞ Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar, Primarul Municipiului Timişoara si Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C. D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, cont nr. RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Timişoara, prin reprezentanții săi legali, formulează prezenta: ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ împotriva pârâtei SC ZAM GRUP SRL, cu sediul în Timişoara, str. Episcop Joseph Nischbach, nr4, ap. demisol, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/858/2004, CUI 16275113, pentru ca în contradictoriu cu aceasta şi în baza probelor ce se vor administra să dispuneţi: - obligarea pârâtei la achitarea debitului de 1.301.400 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate conform subpct 14.1 din contractul de servicii nr. 74/26.06.2009 - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. MOTIVE În fapt, arătăm că în baza OUG nr. 34/2006 , privind atribuirea contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat contractul de servicii nr . 74/26.06.2009 intre Municipiul Timişoara in calitate de Achizitor şi SC Zam Grup SRL in calitate de Prestator, reprezentată prin Les Smaranda Victoria — în calitate de administrator . Obiectul contractului de servicii îl constituie elaborarea şi predarea de către Prestator a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție „„ Locuinţe Sociale str. LI. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic „asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor , actualizarea proiectului ca urmare a execuţiei lucrărilor şi efectuarea auditului energetic al construcțiilor la finalul execuției . Conform pct. 6 , Durata contractului , subpct. 6.1 ,„„ Prestatorul se obligă să elaboreze şi să predea documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiție ,, Locuinţe Sociale str. I.I. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic „ în decurs de 120 de zile de la data semnării contractului „. .

Conform pct. 14 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor , subpct. 14.1 „părțile au prevăzut în cazul în care din vina sa exclusivă , prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate prin contract , atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor ,, În data de 21.06.2010 s-a încheiat între Municipiul şi SC ZAM GRUP SRL procesul verbal de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009 . Raportat la cele prezentate mai sus vă rugăm să observați că între data stabilită pentru predarea documentației tehnice prin contractul de servicii şi data predării efective prin proces verbal a acesteia rezultă un număr de 241 de zile de întârziere pentru care SC ZAM GRUP SRL datorează Municipiului Timişoara penalități de întârziere în sumă de 1.301.400 'ei stabilite conform subpct. 14.1 din contractul de servicii potrivit calculului: 1.080.000 lei (valoare contract) x 0,5%/zi x 241 zile = 1.301.400 lei In ceea ce priveşte timbrajul cererii, raportat la obiectul demersului litigios, precizam ca suntem scutiți de la plata taxei de timbru in conformitate cu dispozițiile art. 30 din 0UG nr. 83/2013, privind taxele judiciare de timbru republicată şi modificată prin car: instituţia noastră este scutită de la plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. Potrivit art. 30 din 0UG nr. 80/2013 „„ Sunt scutite de taxa judiciara de timbru acțiunile si cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor. Preşedinţia României, Guvernul României. Curtea Constituţională. Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finanțelor Publice. indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice. (2) In interesul prezentei ordonanțe de urgenta, in categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe si din dobânzi si comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum si veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, precum si veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile. În concluzie rugăm instanța de judecată să constate că, reclamanții în calitate de instituție publică sunt scutiți de la plata taxei de timbru, atâta timp cât taxa de timbru este venit la bugetul de stat iar plata acesteia de către o instituție bugetare reprezintă o debitare a aceluiași buget de stat, motiv pentru care solicităm scutirea de la plata taxei judiciare de timbru. În categoria veniturilor publice se includ veniturile bugetului de Stat, bugetelor locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, etc. Având în vedere aceste motive considerăm pe deplin întemeiată acțiunea noastră, motiv pentru care solicităm admiterea acesteia aşa cum a fost formulată, în sensul obligării pârâtei SC ZAM GRUP SRI, la plata debitului restant, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată, constatând legalitatea si temeinicia solicitării .

Anexăm : - contractul de servicii nr. 74/26.06.2009 încheiat cu SC ZAM GRUP SRL, - proces verbal de predare primire a documentației conform contract ; - factura fiscală nr. 3701779/28.08.2013: - extras din Decizia curții de conturi nr. 39/07.05.2013 În drept, art. 969 - 970 C. Civil, , art. 1270 N.C.Civil, art. 433 C.P.Civ, art. 1169, 1178, art.1225 C. civ., QUG nr. 342996-0UG nr. 80/2013, dispozițiile contractului de servicii care constituie legea părților, nr. 74/26.06.2009 Depunem prezenta în două exemplare pentru comunicare . Solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră.- ŞEF SERVICIU, PRIMAR, RVI DANIEL VĂCĂRESCU NICOLAE ROBU ! CONSILIER JURIDIC, GABRIELA ALBU GA/3-

ROMANIA JUDETUL TiMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL JURIDIC Nr. SC2013-33253/28.11.2013 Către, TRIBUNALUL TIMIŞ Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar, Primarul Municipiului Timișoara si Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-du! C. D. Loga ar.l, “od fiscal nr.14756536, cont nr. RO89TREZ62124310220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Timişoara, prin reprezentanții săi legali, formulează prezenta: A ACȚIUNE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ riva pârâtei SC ZAM GRUP SRL. cu sediul în Timişoara. str. Episcop Joseph demisot, înregistrată la Oficiu! Registrului Comerțului sub h rcs d: 1 16273113, pentru ca în contradictoriu cu aceasta şi în | Sr - obligarea | pârârei la achitarea debitului de 1.301.400 lei. repr de întârziere datorate conform suopct 14.1 din DELTEI de servicii nr. 74 - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. E O an > 2 > o NO MOTEVE În fapt, arătăm că în baza OUG nr. 34/2006 , privind atribuirea contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 537/2006, s- incheiat contractul de servicii nr. 74/26.06.2009 intre Municipiul Timişoara in calitate de chizitor și SC Zam Grup SRL in calitate de Prestator, reprezentată prin Les Smaranda Victoria — în calitate de administrator . Obiectul contractului de servicii îl constituie elaborarea şi predarea de către Prestator a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție .. Locuinţe Sociale str. Li. de la Brad eficiente din puncr de vedere energetic „ asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor , actualizarea proiectului ca urmare a execuţie: lucrărilor și efectuarea auditului energetic a! construcțiilor la finalul execuţiei . Conform pct. 6 , Durata contractului , subpct. 6.1 .. Prestatorul se obligă să elaboreze şi să predea documentația tehnică pentru obiectivul de investiție ,, Locuinţe Sociale str. [.I. de la Brad -eficiente din punct de vedere energetic .. în decurs de 120 de zile de la data semnării contractului ..

Conform pct. [4 Sancţiuni pentru înca culpabilă a obiigațiilor , subpct. sa exclusivă , prestatoru 5 execute obligațiile asumate prin contract . atunci prețul contractulu: ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă i de 050 10 din satul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obiigațiilor .. În data de 21.06.2010 s-a încheiat între Municipiul Timişoara "38 SCZAM GRUP SRL procesul verbal de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului de servicii nr. 74:26.06.200%. Raportat la cele prezentate mai sus vă rugăm să os ați că între data stabilită pentru predarea documentației tehnice prin contractul de servicii şi date predării efective prin proces verbal a acesteia rezultă un număr de 241 de zile dei întârziere pentru care SC ZAM GRUP SRL datorează Municipiului Timişoara penalități de întârziere în sumă de 1.301.400 lei stabilite conform subpct. 14.1 din contractul de servicii potrivit calculului: 1.080.008 lei (valoare contract) x 0.5%/zi x 241 zile = 1.391.400 lei În ceea ce priveşte timbraju! cererii, raportat la obiectul demersului precizam ca suntem scutiți de la piata taxei de timbru in conformitate cu dispoziţiile din 0UG nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru republicată și modificată prin care instituția noastră este scutită de la plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. Potrivit art. 30 din 0UG nr. 8032013 ,„ Sunt scuti _ taxa judiciara E timbru acţiunile s: cererile. 1 siv căile de atac formulate. po de Sent Camera Deputaților. Președinția României, Guvernul României. Cur utea Const ituțională Cum de Conturi, Consiliu! Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Pubiic si d Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuaia a acestora, când ati ca obiect venituri publice (2) In interesul prezentei ordonanțe de urgenta, în categoria venituri publice se GE veniturile bugetului de stat. bugetului asigurărilor sociale de stat, Sp locale, bugetelor fondurilor speciale. inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, di Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe si E dobânzi si comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum si veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, precum si veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile. În concluzie rugăm instanța de judecată să constate că. reclamanții în calitate de instituție publică sunt scutiți de la plata taxei de timbru, atâta timp cât taxa de timbru este venit la bugetul de stat iar plata acesteia de către o instituție bugetare reprezintă o debitare a aceluiaşi buget de stat, motiv pentru care solicităm scutirea de la plata taxei iudiciare de aȘi drent ar Greptu C lt art. 30 art. 3U timbru În categoria veniturilor publice se includ veniturile bugetului de Stat. bugetelor locale. bugetul asigurărilor sociale de stat. etc. Având în vedere aceste motive considerăm pe deplin înteineiată acţiunea noastră, motiv pentru care solicităm admiterea acesteia aşa cum a fost formulată, în sensul obligării pârârei SC ZAM GRUP SRL, la plata debitului restant. cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată. constatând legalitatea si remelnicia solicitării .

Anzxăm : - contractul de servicii nr. - process verbal de predare primire a documentației con - factura fiscală nr. 3701779.28.08.201 5 - extras din Decizia curții de conturi ar. 39/07.03.20 În drept. art. 969 - 970 C, Civil. . art. 1270 N.C.Civii, art. 453 CP.Cix. art. 1169, TA, art.1223 C. ctv.. QUG nr. 342906-0UG nr. 80/2013, dispozițiile contractului Lai de servicii care constituie i legea ărților, nr. 74/26.06.200% Depunem prezenta în două exem plare pentru comunicare . Solicităm ude carea cauzei şi în lipsa noastră.- 7426.06. a încheiat cu SC PRIMAR. ES ŞEF SERVICIU, NICOLAE ROBU DANIEL VĂ ACĂ ĂRESCU e At EA - 4 ABM ȘŞEB BIROU CONSILIER JURIDIC. MIHAELATUMITREU GABRIELA ALEU | j n N GA/3-

PRUNĂPTA ATUNICIPIULUI APROBAT TIMIȘOARA RAȚ DIRECȚIA ECONOMICĂ NICOLAE ROBU d OLE MĂRIE UE VENITURI | privimb ovchidorea unei acțiuni stii? SC LIMGNRUP SRL oiubii local al neuntcipiitui Timişoara it nr, pentru recuperarea obligaţiilor datorate bi E 4 afis iii dp caza în baza contractului de servi șede ta duita semri Conform pot Bă. prestătorut nu reuş tul de a d i CA po ATA O sumă cehii rit cu o cotă procentuală de 35 din 1 31) rul arz dr out urate prin cont da Cont 1 1 Rocare zi de întirziore rea obligațiilor contractului pi ln du dU LOG sei Intr Alu Ft abat de predare primire a tehnice care face otiectul servicii ne, - PE, . Hi ur a contructului ae

MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT: _ DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE. i 7 MEDICALE. SPORTIVE SI CULTURALE / PRIMAR BIROUL TEHNIC [Nicplaș/ Robu Nr. SC 2013.72h4 23. 2013 _ AXE WITT In ateatia: Biroului de Urmarire Venituri Spre stiint: Directia Economica REFERAT Privind documentatia tehnico-economica „Locuinte sociale — str. I. 1. de la Brad —eficiente din punct de vedere energetic” — Contract de Servicii nr. 74/26.06.2005 Avind in vedere faptul ca S.C. „Zam Grup” S.R.L. nu a indeplinit clauzele Contractului de Servicii nr, 74/26.06.2009, va rugam sa intocmiti o factura peatru suma de 1.301.400 lei calculata conform pet. 7 din Decizia nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi a Judetului Timis. reprezeritind penalitati de intirziere predare documentatie cnf. pet. 13. din contract. rezultind o intirziere de 241 de zile. Întoemit, Marius Duma 1 LS Red. PG Dact PU

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL SERVICIUL JURIDIC Nr. SJ.2015-1014/22.02.2016 CATRE, TRIBUNALUL TIMIS SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV Referitor dosar nr. 11739/30/2013/al Reclamant: Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Municipiul Timisoara prin Primar s.a. Pârât: SC. Zam Grup SRL Obiect : Pretentii Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar, Primarul Municipiului Timişoara si Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, cont nr. RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Timisoara, in contradictoriu cu SC. Zam Grup SRL cu sediul ales la Cab. av. Gabor Simona, in Timisoara, str. Paul Chinezu nr. 1, ap. 11, prin reprezentanții săi legali, formulează prezentul : RECURS împotriva Sentintei civile nr. 123/PU/NCA/22.01.2016 pronuntata de câtre Tribunalul Timis în dosar nr.de mai sus, rugându-vă a-l înainta împreună cu dosarul cauzei, instantei competente, unde solicităm admiterea recursului, casarea sentintei recurate, in sensul admiterii actiunii institutiei noastre, având în vedere urmatoarele

MOTIVE Consideram ca, prima instanta a pronuntat o hotarâre judecatoreasca nelegala si netemeinica, netinând cont de dispozitiile legale în materie si de starea de fapt reala dovedita cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, si ca atare, în temeiul art. 488 pct. 6 si 8 N.Cp.c. solicitam admiterea recursului, casarea sentintei recurate, in sensul admiterii actiunii institutiei noastre, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom justifica. Invederam instantei de recurs ca, in mod eronat s-a admis exceptiei prescriptiei dreptului la actiune intrucat termenul de prescriptive a fost intrepupt prin emiterea Deciziei nr. 39/07.05.2013 a Camerei de Conturi a Judetului Timis, prin care se constata la pct. 7, ca parata nu a respectat clauzele stabilite prin contractul de prestari servicii nr. 74/26.06.2009 ( extras din aceasta decizie este depus la dosarul cauzei), Apreciem ca, de la data emiterii deciziei mai sus aratate parata a luat cunostiinta de existent penalitatilor de intarziere solicitate, ulterict fiind emisa si facture nr. 3701779/28.08.2013. Pe fondul cauzei, va invederam ca, potrivit pct. 6, Durata contractului, subpct. 6.1 „Prestatorul se obligă să elaboreze și să predea documentația tehnică pentru obiectivul de investiție „„ Locuinţe Sociale str. I.I, de la Brad eficiente din punct de vedere energetic „în decurs de 120 de zile de la data semnării contractului ,, . Conform pct. 14 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor , subpct. 14.1 „ părțile au prevăzut în cazul în care din vina sa exclusivă , prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate prin contract , atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor „. În data de 21.06.2010 s-a încheiat între Municipiul Timişoara și SC ZAM GRUP SRL procesul verbal de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009 . Raportat la cele prezentate mai sus vă rugăm să observați că între data stabilită pentru predarea documentației tehnice prin contractul de servicii și data predării efective prin proces verbal a acesteia rezultă un număr de 241 de zile de întârziere pentru care SC ZAM GRUP SRL datorează Municipiului Timişoara penalități de întârziere în sumă de 1.301.400 lei stabilite conform subpct. 14.1 din contractul de servicii potrivit calculului: 1.080.000 lei (valoare contract) x 0,5%/zi x 241 zile = 1.301.400 lei. Anexam, prezentului recurs delegatia consilierului juridic Cosmin-Silviu Silaghi, precum si taxa de timbru in suma de 10 lei.

Pentru toate aceste motive, solicitam admiterea recursului, casarea Sentintei civile nr. 123/PUNCA/22.01.2016, in sensul actiunii institutiei noastre ca temeinica, legala si fondata. În drept, art. 488 pct. 6 si 8 N.C.p.c. Depunem prezentul recurs în doua exemplare pentru comunicare. Solicitam judecarea cauzei si în lipsa noastra. PRIMAR, ŞEF SERVICIU, NICOLAE ROBU WI SEF BIROU CONTENCIOS, CONSILIER JURIDIC, MIHAELA PUMITRU COSMIN-ȘILVIU SILAGHI CSS/3 Pr ai PRIMA / fat LC / i a

, (edueys) Hr 31NIQ3S3Y|d 'S1 nu e op erje6jlqo 'eeee0/LO :ejoued |jiso[o; IS e1es0d AAA 'Jesop UIp Sjusuundop ajoun ezjlenzin & njuod 'BION IwISIJ IS NLVYLSININOY SOIIN31NOD VILI3S vVYVOSIWIL 134Y 3 IE op '9L0Z 61 op PI gyejunuod 1U SIIND edoo 'WBIJUNWOD EA BIeUUNS/RULUEOP FIEUNS 9LOZ SIA 6 30 VA NIA 9L0Z/Y9EL AN VTIAMD 3UYYIVLOH " 3WYIINNWNOD 1 LE/E LOZ/OS/BELLL 1UD9A 'sop eoyqnd putaud 122140 sin29y [E |nIpEIS |$ SOI0UBJUOD :euejeN 9LOZI6SIZEE "UN INUVSOA SINIL nţopn['L 1 'V901 09 vuVOSINIL ININIdIDINAW :ezeusoa 1VISI3 IS ALL SOIODN31NOD vILD3S vuVOSINIL Z'WN VAOA S3d3l vid 13dY 30 VaLANS VINYINOI

zorerie Mun. CONT 5071147565336 DOCUMEI 1747 23.06.24 1746 23.06.2010 Total sume final DATA PLATII CORESPOX 23062010 23.06.2010 10 23.06.2010 6101 23.06.20, MUNICIPIUL TIMISOARA RO7STREZGZ1507I XXX003947 -ATITOR/ CODPLAT T BENEFICIAR BEN OR/ CIAR 14756536 ROYGBRDE360SA60792043600 16275113 ) 506916275113 ROI6 REZG215069XXXOI00I3 16275113 201 NUME PLATITORI DEBIT BENEFICIAR 00 00 Fe MUNICIPIUL TIMISOARA. ZAM GRUP SRL, 27.000,00 ZAN GRUP SRL, 1.258.200.00 1.285.200.00 1.285.773.00 0 CREL 1.808.022,84 1.649,90 00 00 1.649,90 1.810.245,74 524.472,74 EXPLICATII NR. CHT.t54 8701004 DISP.FD.SPEC.CONTRUCTII LOCUINTE OUG 1 CV GAR F 8221099210610 PT LOC SOC IT DELA BRAD FD LOC ARTILO CV 82209921 06 10 PT LOC SOCI 1 DELA BRAD FD LOC ARTIO

Nr. 1746 PLATITI LEI, adică 1.258.200 unmiliondouasutecincizecisioptmiidouasutelei ORDIN DE PLATA PLATITOR L MUNICIPIUL TIMISOARA AT MUNIC MISOA -] Cod de identificare fiscală 14756536 B-DUL CD LOGA NR Î Adresa Codul BIC TREZROBU | Cod IBAN plătitor RO78TREZ6215071XXX003947 De la Trezorerie operativa Municipiul Timisoara - TIMISOARA | BENEFICIAR ZAM GRUP SRL | Semnătura Primirea/ Acceptarea Cod de identificare fiscală Codul BIC TREZROBU 16275113 Cod IBAN benef. [ RO16TREZ6215069XXX010013 | | NORMAL URGENT Tipul transferului La | Trezorerie operativa Municipiul Timisoara Reprezentând : | CV F822109921 06 10 PT LOC SOC LI DELA BRAD FD LOC ARTIO Sc - Data emiterii E Semnătura si Stampila (875) Data debitării : | ORDIN DE PLATA Nr. pm] PLATITI LEI, adică 27.000 L douazecisisaptemiilei PLATITOR MUNICIPIUL TIMISOARA 14756536 B-DUL C D LOGA NR 1 Cod de identificare fiscală | Cod IBAN plătitor Adresa Codul BIC TREZROBU | RO78TREZ6215071XXX003947 De la Trezorerie operativa Municipiul Timisoara - TIMISOARA ZAM GRUP SRL BENEFICIAR Primirea/ Acceptarea N Semnătura Cod de identificare fiscală 16275113 Cod IBAN benef. [. RO96BRDE360SA60792043600 Codul BIC BRDEROBU NORMAL URGENT Tipul transferului La BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE Reprezentând "VGARF822109921 06 10 PT LOC SOC II DELA BRAD FD LOC ARTIO (880) Data debitării :

MUNICIPIUL Data emiterii: 22.06.2010 TIMIȘOARA Sa imentul de „specialitate: Serviciul Tehnic-Edilitate Nr.: .&l. 22.06.2810 ORDONANTARE DE PLATA Natura cheltuieli : Contravaloare P.T. Locuinte Sociale str.I.I.de la Brad - Timisoara Lista documentelor justificative :- F.F. nr.8221099 din 21.06.2010 Nr./ data angajamentului legal - Contract de servicii nr.74 /26.06.2009 Modul de plată (virament/numerar) - virament Lei / Valută - lei Suma datorată beneficiarului: C lei Avansuri acordate si reținute beneticiarului: 27 000,00 lei „garantie 2.5% se depune in contul RO56 BRDE 360S A607 9204 3600 Suma de plată(lei) : 1258 200,00lei Suma de plată (valuta) - felul valutei - suma în valută - cursul valutar - suma în lei Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare Subdiviziunea clasificației Disponibil înaintea Suma de plată | Disponibil după bugetare efectuării plății efectuarea plății Cap./Subcap/titlu/art/alin Ct.(8066) 70.02.03.01 -F.L. 1 362 550,00 1 285 200,00 77 350,00 Numele şi adresa Beneficiarului: Nr. de cont: ROI6 TREZ 6215 069X XX01 0013 ZAM GRUP S.R.L. —str. Episcop Trezoreria Timisoara Joseph Nischbbach nr.4 Timisoara Cod: R 16275113 Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv Specialitate: SERII CFPP CFPP Director, Data: oile SA SEf Serviciu, Ing. Lucian Ci 1 FI -tin Miut Viza Semnatura Data: 22.06.2010 Semnatura: | / V Anexa 3, ORD.1792/2002 Coroborat cu ORD.1917/2005

GIUNE 4 Eco Furnizor: ZAM GRUP S.R.L. Sera TMWCF nr. 8221099 Nr. înm. ORC: J35/858/24.03.2004 CUL 18275113; Atrib. fisc. R Sediu TIMISOARA, STR. EPISCO n DEE e Eat FACTURA udeiu a de susan FISCALĂ Sr social: 200 la FINA E Nr. facturii... TI sal ROKTAEEEZIŞ C6 SF Data (ziua, luna, anul) ALA E A. (3 Nr. aviz însoţire a mări SRR (dacă asta Cota TVA. EA Valoarea E | Denumirea produselor | art | — sau “a serviciilor UM ERE ETA | —loi- = ității Şi Fegularitătii Valoarea TVA, - lei + A 2 3 7 a 533) s „pe Sanz Aliate TEUNILE SIGALE STA, _6E LE AS: Ă 7 buc | ARE bee ESEZ PAC buc ! n 4 . Da - LS A i 13. (00 28.502 LPT da | Sermătura și “il Bate privind SET Z0£,.255 Î stampită" “a. | Numele LAMĂ, fugrfizorului [oii TR X E Buletinul/cartea de identitate seria ar AFC „ eliberat(ă) (d = Serqnătura Total de plată | > | îl A îl | Mijlocul de transpy a as îi (col.5+c0l.8) E dnei ee e ) E: "o | i a 18 data dB iii Semnăturile ............--

E E ra Pun Su EpULILUŞ SOŢ VAVOSINIE TAHIDINAW d1HD INVZ IS tu | op | E 4epord | | i | | TUPIes op 39183 | | II | o | Tada' | to[duio3 IPL, | | SFULL DI ZIAV | | III HIOUBSJA | | J20101d 10JBIȚIDA ZA | | ULIOJUOI | | 03 za | DVI | NUI IUOI 4 21501) E] ap'Ţ IIS — Nesu ITI IS IVI ANBJUSUINIOp NUgUO mood Vel 4dd! d 991 ! E ! NOLVZITVIINII

MUNICIPIUL Data emiterii: 22.06.2010 TIMIȘOARA Compartimentul de specialitate: Serviciul Tehnic-Edilitate Nr: O(/22-ct 20 LO PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI IN LIMITA CREDITELOR BUGETARE Scopul: „ P.T.- Locuinte sociale str.I.L.de la Brad ” Beneficiar: Municipiul Timisoara Calculul disponibilului de credite bugetare - lei - Subdiviziunea Credite Credite Disponibil Suma angajată Disponibil clasificației bugetare bugetare | de credite valuta Curs Lei de credite bugetului aprobate angajate | ce mai valuta rămas de aprobat: Cap./Subcap./ | Ct. 8060 Ct.8066 | poate fi r angajat Titlu/Art./Alin. angajat Felul | Suma 0 1 2 3=col.1-2 4 5 6 7 8=col.3-7 70.02.03.01 1.362.550 0,00 1.362.550 1.362.550 0,00 Fond loc. TOTAL: 1.362.559 lei Compartimentul de Compartimentul de Control finaficiar preventiv specialitate contabilitate CFPP: TI CFPP Director, Data: sf ] DBA sri viei Ecf Nicusor C-tin N |ut Data: at? alb AU AA Semnatura: / V Sef Serviciu, Ing. Lucian Ciol nu e / ui iza d Semnatura Sem natura ui Intocmit, | În, Sing. Petru Pavan |V La | | i Data: 22.06.2010 Ordonator de credite, cir Semnatura: 7 = Ze “o Ball d decat 4 02020 B / / A 4 5! 5 fe Lb A Anexa 2, ORD.1792/2002 Coroborat cu ORD.1917/2005 OI E)

MUNICIPIUL Data emiterii: 22.06.2010 TIMIŞOARA Compartimentul de specialitate: Serviciul Tehnic-Edilitate Nr. 01/2206. te o ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL Scopul: ,.. P.T.- locuinte sociale str.I.I.de la Brad ” Beneficiar: Municipiul Timisoara - lei - Înregistrarea bugetara Suma Cap.: 70.02.03., Subcap.: 70.02.03.01, titlu.:........ art.:......alin.: B 1 362 550,00 Suma totala.: 1362 550,00 Tipul angajamentului: individual Spatiu rezervat CFPP Viza d Semnatura: &, Refuz de viza | Inregistrare individuala | | | DIRECTIA PATRIMONIU, Data:.......... Ec. Nicusor C-tin Miy NN | SEFSERVICIU, NEI e Data: orice Ing. Lucian (Ciobanu Semnatura: Intocnfit, EREI Sing. Petru Pava Ap j Data: 22.06.2010 Ordonator de credite, DALAI seste Semnatura: o... ( - Anexa 2, ORD.1792/2002 Coroborat cu ORD.1917/2005 n

ROMÂNIA OPERATOR 2928 CURTEA DE APEL TIMIȘOARA SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2016:016.001364 Dosar nr. 337/59/2016 — 04.03.2016 DECIZIA CIVILĂ NR. 1364 Şedinţa publică din 19 aprilie 2015 PREŞEDINTE:DIANA DUMA-PĂTRASCU JUDECĂTOR: RĂZVAN PĂTRU JUDECĂTOR: CORINA BALCU GREFIER: MIHAELA LUPU S-a luat în examinare recursul formulat de reclamanții recurenţ; hluiicipiul Timişoara teprezentat prin Primar. Primarul Municipiului Timişoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara împotriva Sentinţei civile nr. 123/PI/INCA/22.01.2016. pronunțată Je către Tribunalul Timiș în dosar nr. 11739/30/2013/al, în contradictoriu cu pârâ'» intimată S C. Zam arup S.R.L având ca obiect litigiu privind achiziţiile publice. La apelul nominal făcut în şedinţă publică de către grefier se pri 7irtă consilier iur*die Alina Jenariu în reprezentarea reclamanţilor recurenți și avocat Bilţiv Teodora în reprezentarea pârătei intimate. Procedura de citare este legal îndeplinită, S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care. nemaifiind aite cereri de formulat sau probe de administrat. instanţa constată cauza în stare de judecaiă și acordă cuvântul pentru dezbateri. Reprezentanta reclamanţi;or recurenţi solicită admiterea recursului astfel cn a fo pentru motivele dezvoltate în scris. fără cheltuieli de judecată. Reprezentanta pârâtei intimate solicită respingerea recursului instanţe ca fiind temeinică și legală. cu cheltuieli de judecată în sună de 4900 Iei. onorariu avocat. conform facturii anexată la dosar. ii primei a menţinerea hotăi CURTEA Deliberând asupra recursului de față. constată următoarele: Recursul pârâtei: Împotriva Sentinței civile nr. 123/PINCA/22.01.2016. pronunţată de către Tribunalul Timiş în dosar nr. 11739/30/2013/al au declarat recu:s reclamanții recurenţi Timiş reprezentat prin Primar. Primarul Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Muriciniu Timişoara. solicitând casarea sentinţei recurate şi admiterea acţiunii. În motivare se arată că prima instanţa a pronunțat o hotărâre judecătoreasca neiegala și netemeinica, neţinând cont de dispoziţiile legale în materie şi de starea de fapt reala dovedita cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. Și ca atare în temeiul art. 488 pet. 5 şi 8 noul Cod de Procedură Civilă solicită admiterea recursului. casarea sentinței recurate. Î* sensul admiterii acțiunii. cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Consideră că. în mod eronat s-a admis excepţiei prescripției dreptului la acţivae intrucât termenul de prescriptive a fost întrerupt prin emiterea Deciziei nr 39/0745 “amerei de Conturi a Judeţului Timiș. prin care se constată la pet. 7. că pârâta rii a resp tauzele strhilite prin contractul de prestări servicii nr. 74/26.06.2009 . Apreciază că. de la data emiterii deciziei mai sus arătate pârâta a luat 2uroştinţă de existent penalităților de întârziere solicitate. ulterior fiind emisa și factura nr 774'7792R 03 202, l

a elibera restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de ia «atu iri de câtre contractanta obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridi-ut pănă lu acea dată pretenții asupra ei”. - potrivit art. 7 din Decretul — Lege 167/1958. prescripţia începe să curgă de la daia când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită. ia“ conform art. 8. preseripția dreptului la acțiune în repararea pagubei începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea. termenul de prescripţie rind de 3 ani. - în speţă. fiind vorba de răspundere contractuală. respectiv invocarea de către reclamant a depășirii termenului de execuţie prevăzut în contract cu 241 zile — acest aspect putea și trebuia invocat de reclamant la momentul finalizării executării contractului — marsat de întocmirea Procesului-verbal de predare-primire a documentaţiei. respectiv de la data de nefiind vorba de vreun viciu ascuns a unei lucrări — care să rămână ascunsă în timp. neftind necesară nici părerea vreunui specialist în evaluarea prejudiciului. clauzele contractual: Ad echivoc (prin art. 14.1 din contract părţile prevăzând penalităţi de 0.5%/zi deductibilă din prețul ecntractului pentru neexecutarea culpabilă a contractului). - astfel, termenul de prescripţie al dreptului la acţiune, în legătură cu preterțiile (penalități de întârziere) derivând din contractul încheiat de părţi. începe să curgă de la data încheierii procesului- verbal de predare-primire a documentației. respectiv de la data de 21.06.2010. termenul împl'nindu- se la data de 21.06.2013. - instanța de fond a înlăturat apărările reclamantului privind existența Deciziei emise de Curtea de Conturi a României — Camera de Conturi Timiș. întrucât emiterea urui astfel de document — de altfel inopozabil pârâtei — nu constituie motiv de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripţie. Cu privire la dispoziţiile legale aplicabile. Curtea reţine că Își "rfemeiază pe dispozițiile unui contract încheiat la data de 26.06.2009. Curtea subliniază că dispoziţiile speciale ale Ordonanţei de urgenţă a Guverr lui nr. 342096 se completează cu dispoziţiile Codului civil în materia răspunderii con zle. îr conformitate cu dispoziţiile art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006. care prevede că „în măsura în curs: prezente ordonanță de urgență nu prevede altfel. sunt aplicabile dispozițiile dreptului corn”. În lipsa unor reglernentări contrare în O.U.G. nr. 34/2006. Curtea reține așadar. incidenţa dispozițiilor Cod civil în materia răspunderii contractuale. Totodată. Curtea subliniază că pentru actul juridic. legiuitorul a stabilit c: în vigoare la data încheierii actului juridic nu numai în privința condiţiilor de validitate și. pe cale de consecinţă. a nulității. ci și pentru alte aspecte ce privesc acti d cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului. peniru efectoie actului ju (inclusiv cele produse după intrarea în vigoare a unei noi legi). chlicatiilor asumate de părţi. pentru încetarea actului juridic. Această regulă se desprinde atât din dispoziţiile art. 6 alin. (2) și (3) din noul C.civ !reluate în art. 3 și art. 4 din Legea nr. 71/2011). cât şi din art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, potrivit căruia. "contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în Iol ceea ce priveşte încheierea. interpretarea, efectele, executarea și încetarea si“. Astfel. conform art. 6 alin. 2 din noul Cod civil. „actele şi uptele juridice încheiate ori, după săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot conera alte efecte îrsirii ori legii ca juridice decdt cele prevăzute de legea în vigoare la duta incheierii sut”. TE producerii lor”. iar potrivit alineatului al treilea al art. 6, „actele juridice 1. unt sau afectate de ulte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii voi sunt di poziţiilor legii vechi. neputând fi considerate valabile ori, după caz. eficace potrivit dispozițiilor legii noi”. Raportat la aceste reglementări, instanța reţine că dispozițiile legale aplica''le contractului de servicii nr. 74/26.06.2009. încheiat între părţi. sunt cele din vechiul Cod civil. în viacare în perioada La

intre Municipiul Timişoara şi pârâta intimată S.C. Zam Grup S.R.L.. cu atăt ma, mult cu cât actul Curţii de Conturi nu este opozabil pârâtei. ci reclamantului — acest aer vizând obli ţii stabilite în sarcina Municipiului Timișoara. obligaţii inopozabile pârâtei atâta vreme cât Municipiul Timișoara când s-a împlinit predare primire a nu a promovat o cerere de chemare în judecată până la data de 21.06.20 termenul de prescripţie de 3 ani de la data semnării Procesul verbal documentației tehnice din 21.06.2010. În consecinţă. Curtea apreciază că soluţia instanței de fond este temeinică şi legală. recursul formulat de reclamanţii recurenți Municipiul Timişoara reprezentat prin Primar. Primarul Municipiului Timişoara și Consiliul Local al Municipiului Timişoara împotriva Sentinței civile nr. 123 /PUNCA/22.01.2016. pronunțată de către Tribunalul Timiş în dosar nr. 11739'35/2013/al urmând a fi respins ca nefondat. în temeiul art. 496 al. | NCPC, Acordarea cheltuielilor de judecată: Având în vedere dispozițiile art. 453 alin. L din noul Cod de procadu „partea care pierde procesul va fi obligută. la cererea părţii care «i castigat, să Fi plătească acesteia cheltuieli de judecată”, ținând seama că s-a constatat caracte:ul al recursului. Curtea va obliga reclamanții recurenți la plata cheltuielilor judiciare efectuate de pârâtă în recurs. respectiv la plata sumei de 4.000 lei. reprezentând onorariu avocat. ră ci: il. conform cărora PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge recursul formulat de reclamanţii recurenți Municipiu! reprezentat prin Primar. Primarul Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu sediul în Timişoara. b-dul C.D. Loga. nr. |. iud. Timiș: împotriva Sertinjei civile nr. 123 /PUNCA/22.01.2016. pronunțată de către Tribunalul Timiș în dosar nr. 11739302013/al, în contradictoriu cu pârâta intimată S.C. Zam Grup S.R.L. având CU! RO 16275113. 135/858/2004. cu sediul procesual ales la Cab.Av. Gabor Simona. din Timişoara. str. Paul Chinezu. rr. 2. ap. |. jud. Timiș. Obligă reclamanții recurenţi la plata sumei de 4000 lei către pârâtă. cu titlu! de cheltuieli de judecată în recurs. reprezentând onorariu avocat, Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 19.04.2016. PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR DIANA DUMA-PĂTRAȘCU RĂZVAN PĂTRU CORINA BACI 4 fi GREFIER MIHAELA LUPU Red.RP- 10.05.2016 Tehnored LM = 11.05 2016 2 expl/SM — emis, Comunicări Prima instanţă = Tribunalul Timiş Judecător - Ivan Bugarskv

Vl „i a ţ - (edurey5)_ "19819 SIL 'oueos.ed ejoJed e6|nnip nu e op Ijony :eJosed IS 1es0g eaunijoes |jeseode 'Jesop UIp EZIJeNZIA E nJUBd :EION "TVDSIJ IS ALLVALSININOY SOIDN31LNOD 3 vILD3S SIWIL 848 sp '9LOZ ZZ op ejep ej '9L0Z/EZI '1U 'Veimeje "WEDIUNWIOD BA “UWOP BIELUIIS BUENUE| Z7 30 VLVO NIA 9LOZ/EZL "UN 3J4VIINNAWOID MNBJJSIUILUpE Joe |NIqO PUOJ :Injnesop Je |nIpeIs IB9SI) IS AJEJJSIUILUpE SOI3UBIUOZ :BloIeW VE/ELOZ/OS/GEZLL "UN INuYsoa SINIL 1 1U li YVNIYd V 1NIdIDINNIN 0 -1BJeUIJSOQ = RU ZE a 6/2) _ ps ÎN | St -20- TVOSI4 IS SOIDN3LNOD 30 VIiD3s “e -U- BI j VHVOSIINIL i 2 UN VAOA S3d3L VL-d Vu Fa SINIL 10 fn ui VINYWOY

Cod ECLI ECLI:RO:TBTIM:2016:020.000123 Dosar nr. 11739/30/2013/al ROMÂNIA TRIBUNALUL TIMi$ SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINȚA Nr. 123/PV/NCA/2016 Şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2016 Completul compus din: PREȘEDINTE IVAN BUGARSKY Grefier MIRCEA ZBERCEA Pe rol se află judecarea acțiunii formulată de reclamantul MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR în contradictoriu cu pârâta SC ZAM GRUP SRL, având ca obiect pretenții. La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă pentru reclamant c.j. Silaghi Cosmin iar pentru pârâtă se prezintă av. Bilțiu Teodora. Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Se constată că s-a depus la dosar prin registratura instanței la data de 14.01.2016 de către reclamant răspuns la întâmpinare. Reprezentanții părților arată că nu mai au alte cereri. Instanța în temeiul art. 248 NCPC pune în discuția părților excepţiei prescripției extinctive - invocată de pârâtă. Reprezentanta pârâtei solicită admiterea excepţiei privind prescripția dreptului la acțiune al reclamantei si respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind prescrisa. În susținerea celor afirmate a arătat că societatea si-a îndeplinit în totalitate obligațiile contractuale, astfel încât, la data de 21.06.2010, s-a încheiat intre pârti Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului, fara obiecțiuni. Ulterior, la data de 10.12.2013, reclamanta Municipiul Timişoara prin Primar, formulează o cerere de chemare in judecata, prin care solicita obligarea paratei SC ZAM GRUP SRL la achitarea sumei de 1.301.400 lei, reprezentând penalități de întârziere conform Contractului. În motivarea acestei acțiuni, reclamanta a susținut în mod nefondat ca, proiectul ce a făcut obiectul Contractului, ar fi fost predat cu 241 zile de întârziere. Din cuprinsul procesului-verbal nu rezulta în niciun fel faptul că, reclamanta ar fi invocat vreo predare cu întârziere a proiectului, ci rezulta doar îndeplinirea obligațiilor contractuale de către parata SC ZAM GRUP SRL, iar la expirarea perioadei de garanție respectiv, la data de 06.12.2010, reclamanta a eliberat in întregime garanția de buna execuție către parata SC ZAM GRUP SRL. Acest fapt, echivalează cu stingerea raportului contractual născut între părți, în temeiul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009, astfel. termenul de prescripţie al dreptului la acțiune, în legătura cu pretențiile ce rezulta din contractul încheiat între parți, începe sa curgă de la momentul încheierii procesului-verbal de predare-primire a documentației, respectiv de la data de 21.06.2010. Arată că dreptul reclamantei la acțiune s-a Prescris după trecerea termenului general de prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 21.06.2013. Nu solicită cheltuieli de judecată. Reprezentantul reclamantului solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată. Nu solicită cheltuieli de judecată. Instanța reține cauza spre soluționare. potrivit disp. art. 394 noul cod de pr. civ..

INSTANŢA Deliberând usupru cauzei de față, constată că: Prin acțiunea înregistrată pe rolul instanței la 21.11.2013, reclamantul MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIN PRIMAR a chemat în judecată pârâta SC ZAM GRUP SRL, pentru ca, prin sentința ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtei la achitarea debitului de 1.301.400 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate conform contractului de servicii nr 74/26.06.2009- pet 14.1, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii, reclamantul arată că , în temeiul OQUG 34/2006, s-a încheiat între părți contractul de servicii 74/26.06.2009, obiectul contractului fiind elaborarea şi predarea de către prestator a documentației tehnice pentru obiectivul de investiţiei , Locuinţe sociale str [.I. de la Brad- eticiente din punct de vedere energetic, asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, actualizarea proiectului ca urmare a execuției lucrărilor şi efectuarea auditului energetic al construcțiilor la finalul execuției. Reciamantul arată că termenul de executare a contractului a fost de 120 de zile de la data semnării actului, iar, conform pct l4 pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. achizitorul are dreptul de a reduce din preț ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la stingerea obligațiilor. Reclamantul arată că, la 21.06.2010, părțile au încheiat PV de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului, aşa încât: între data stabilită pentru predarea documentației tehnice şi data predării efective a acesteia prin proces verbal, au trecut 241 de zile de întârziere, pentru care pârâta datorează penalitățile calculate contorml4 din contract. În drept, invocă art 969, 970 Cod civil, 1169, 1178, 1225, Cod civil, OUG nr 34/2006. Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru, potrivit art. 30 din 0QUG 80/2013. Pârâta nu a formulat întâmpinare. Prin sentința nr.3248/09.09.20i4 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 11739/30/2013, s-a admis acțiunea formulată de reclamantul MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIN PRIMAR , în contradictoriu cu pârâta SC ZAM GRUP SRL. Obligă pârâta la plata sumei de 1.301.400 lei către reclamant, cu titlu de penalități de întârziere datorate conform contractul de servicii nr. 74/26.06.20009, încheiat între părți. Împotriva acestei sentințe s-a formulat recurs pârâta S.C. Zam Grup S.R.L. iar prin Decizia civila nr. 1479/26.02.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timişoara, s-a respins ca inadmisibil recursul, reținând ca, incidența art. 457 alin. (3) Cod proc. civ.. În considerarea Deciziei civile nr. 1479/26.02.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timişoara, SC. Zam Grup SRL. a formulat apel, iar prin Decizia nr. 39/27.05.2015pronunțată de Curtea de Apel Timişoara, s-a admis apelul formulat de S.C. Zam Grup S.R.L. Timişoara împotriva Sentinței Civile nr. 3248/09.09.2014, pronunțată de Tribunalul Timiş în dosar nr.11739/30/2013, s-a anulat sentința civilă menţionată cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanțe, reținându-se nelegala citare a pârătei. Dosarul a fost reînregistrat pe rolul tribunalului Timiş la data de 23.07.2015 sub nr. 11739/2013/al. Pârâta S.C. Zam Grup S.R.L. Timişoara a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea excepţiei privind prescripția dreptului la acțiune al reclamantei si respingerea cererii de chemare in judecata, ca fiind prescrisa, iar în subsidiar: - in situația respingerii excepţiei invocate, pe fondul cauzei, respingerea cererii de chemare in judecata. ca nefondată arătând în esență că societatea si-a îndeplinit in totalitate obligațiile contractuale.

astfel incat, la data de 21.06.2010, s-a încheiat intre părti Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului, fara obiecțiuni. Au arătat că între parți s-a încheiat Contractul de servicii nr. 74/26.06.2009. iar ulterior. la data de 21.06.2010, s-a semnat intre aceleași parti, Procesul-verbal de predare- primire a documentației, conform Contractului. Din cuprinsul acestui Proces-verbal. rezulta fara dubiu Îndeplinirea in totalitate a obligaţiei de predare a proiectului, precum si faptul ca. întreaga documentație a rămas in custodia paratei SC ZAM GRUP SRL, o lunga perioada de timp. Din cuprinsul acestuia Proces-verbal nu rezulta în niciun fel faptul ca, reclamanta ar fi invocat vreo predare cu întârziere a proiectului, ci rezulta doar îndeplinirea obligațiilor contractuale. Mai mult. la expirarea perioadei de garanție respectiv, la data de 06.12.2010. reclamanta a eliberat in întregime garanția de buna execuție către parata SC ZAM GRUP SRL.Acest fapt, echivalează cu stingerea raportului contractual născut intre parti, in temeiul Contractului de servicii nr. 74/26.06.2009. Astfel, termenul de prescripţie al dreptului la acțiune, in legătura cu pretențiile ce rezulta din Contractul încheiat intre parti, începe sa curgă de la momentul încheierii Procesului-verbal de predare-primire a documentației, respectiv de la data de 21.06.2010. În acest sens, dreptul reclamantei la acțiune s-a prescris după trecerea termenului general de prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 21.06.2013. Conform prevederilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctiva, „dreptul la acțiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie. daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege; odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la acțiune privind drepturile accesorii: orice clauza care se abate de la reglementarea legala este mda," iar potrivit prevederilor art. 3 din acelaşi act normativ: „termenul prescripției este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizațiile socialiste, de 18 luni." Având in vedere prevederile legale de mai sus rezulta ca. dreptul la acțiune al reclamantei a început sa curgă de la data la care s-a cunoscut așa-zisul număr al zilelor de întârziere, respectiv, de la data de 21.06.2010, aceasta fiind data încheierii procesului verbal de predare-primire a proiectului, care s-a încheiat fara obiecţiuni. Fata de aceasta data, la data introducerii cererii de chemare in judecata, respectiv, Ia data de 10.12.2013. dreptul reclamantei era deja prescris, termenul de trei ani prevăzut de lege fiind depăşit cu aproape 6 luni. Mai mult, asa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosar de către reclamanta, insasi factura de penalități a fost încheiata dupa trecerea termenului de prescripţie de 3 ani, respectiv la data de 28.08.2013, aceasta nefiind niciodată comunicata paratei. În conformitate cu pet. 27.1 din contractul încheiat intre parți, reclamanta avea obligația sa facă toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neințelegere care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului, iar doar după trecerea unui număr de 15 zile de la începerea tratativelor pe cale amiabila partea putea solicita soluționarea diferendului de către instanța de judecata. Au mai arătat că la încheierea contractului, s-a stabilit o anumita tema de proiectare așa. cum rezulta clauzele acestuia, iar ulterior întâlnirilor cu fostul Primar al Municipiului Timişoara, cu Arhitectul sef, cu Directorul Direcției de patrimoniu Timișoara si cu un angajat la Primăriei Timişoara, tema a fost modificata complet, stabilindu-se legăturile si posibilitățile de racordare la utilități, modificându-se numărul de parcări subterane care trebuiau sa respecte normative in vigoare, precum si numărul de apartamente aferente proiectului.

Contorm pet. 14 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor , subpct. 14.1 „ părțile au prevăzut în cazul în care din vina sa exclusivă , prestatorul nu reuşeşte să-și execute obligațiile asumate prin contract , atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului ca penalități o sumă echivalenti cu o cotă procentuală de 0.5%% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor „, În data de 21.06.2010 s-a încheiat între Municipiul Timişoara și SC ZAM GRUP SRL procesul verbal de predare primire a documentației tehnice care face obiectul contractului de servicii nr. 74/26.06.2009.. Raportat la cele prezentate mai sus au precizat că între data stabilită pentru predarea documentaţiei tehnice prin contractul de servicii și data predării efective prin proces verbal a acesteia rezultă un număr de 241 de zile de întârziere pentru care SC ZAM GRUP SRL datorează Municipiului Timișoara penalități de întârziere în sumă de 1.301.400 lei stabilite conform subpct. l4.l din contractul de servicii potrivit calculului: 1.080.000 lei (valoare contract) x 0,5%/zi x 241 zile = 1.301.400 lei. Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: În fapt, părțile au încheiat în temeiul OUG 34/2006 privind achizițiile publice, contractul de servicii 74/26.06.2009, având ca obiect elaborarea și predarea de către prestator a documentației tehnice pentru obiectivul de investiţiei „Locuinţe sociale str I.I. de la Brad- eficiente din punct de vedere energetic”, asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, actualizarea proiectului ca urmare a execuției lucrărilor şi efectuarea auditului energetic al construcțiilor la finalul execuţiei. Potrivit art. 6 din contract ul încheiat de părți, termenul de executare a contractului a fost de 120 de zile de la data semnării actului. Prin Ordinul de Sistare nr. 117/24.09.2009 (fila 23) s-au sistat lucrările de elaborare a documentației. până la reglementarea sistemelor de încălzire şi celelalte utilități. lucrările fiind reluate prin Ordinul nr. 149/16.12.2009 (fila 24), La data de 21.06.2010 părțile au încheiat Procesul-verbal de predare primire a documentației tehnice care făcea obiectul contractului (proiect tehnic, caiet de sarcini, PAC ȘI DDE. avize). părțile neformulând nici un fel de obiecțiuni (fila 30). Ulterior. la data de 06.12.2010, reclamanta a eliberat în întregime garanția de bună execuție către pârâtă, raporturile contractuale dintre părți stingându-se astfel în totalitate. În acest sens, sc reține că potrivit art. 30 din HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, „După accepturea recepției de către investitor cu sau fără obiccţii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi alte asemenea, decâi cele consemnate în procesul-verbal de recepție. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform RE Contorm art. 92 alin. 2 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 34/2006 „În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.” Referitor la excepția prescripției extinctive a dreptului la acțiune, asupra căreia instanța se va pronunța cu prioritate potrivit art. 248 NCPC, instanța reține raportat la contractului nr. 74/26.06.2009 , aplicabilitatea în cauză a Decretului 167/1958 privind prescripția extinctivă, având în vedere dispozițiile art. 6 al. 4 din Noul Cod Civil , cât şi art. 201 din Legea 71/2011 , care arată că „Prescripţiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit“. În acest sens, relativ recent, prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 283 din 17 aprilie 2014 , Secţiile Unite ale E

E) sediul procesual ales la Cab.Av. Gabor Simona. din Timişoara. str. Paul Chinezu, nr. 2, ap. LI. jud. Timiş. Fără cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată în ședința publică de la 22 ianuarie 2016. Preşedinte Grefier Bugarsky lvan Zbercea Mircea RED TEHN BIM.Z. II februarie 2016 4 ex, 2 com i