keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 590/09.12.2014 privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 590/09.12.2014
privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32806 / 05.12.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 6556/04.12.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2014 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către C.S. Drumuri Municipale Timişoara S.A. a unei suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă retragerea concesiunii asupra terenului situat în Timişoara, Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp atribuită direct catre S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane.

Art. 2: Se aprobă demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timişoara a parcării supraterane pe suprafaţa de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Administratorul Public din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C Drumuri Municipale Timişoara S.A..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53-01, VER. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C.

DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin HCLMT nr. 173/15.04.2014

Prin Hotărârea nr. 173/15.04.2014, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat

atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. - Serviciul Administrare Parcări, pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Piata Foch Ferdinand, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp, în vederea realizarii unei parcări supraterane.

Prin acelaşi act normativ, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat redevenţa în cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcărilor, Caietul de sarcini privind selecţia partenerului de asociere şi negocierea contractului de asociere în participaţiune, Contractul de asociere şi a numit Comisia pentru selectarea partenerului pentru realizarea obiectivului.

În vederea realizării acestei parcări supraterane a fost identificat terenul din Piata Foch Ferdinand, delimitata la sud si sud- est de Parcul Civic si Ceasul Florar, la nord de Magazinul “ Bega”, la vest de str. Telbisz, identificat prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp.

Realizarea locurilor de parcare în locaţia mai sus menţionată ar conduce la: • mărirea numărului locurilor de parcare şi accesibilitate la spatiile de parcare în general şi

pentru persoanele cu handicap în particular; • reducerea perioadei de parcare a vehiculelor în centrul oraşului şi pe străzi; • asigurarea parcajelor si îmbunătăţirea serviciilor de parcare; • îmbunătăţirea fluxului circulaţiei, prin reducerea zonelor de aglomeraţie; • ar conduce la străzi mai sigure pentru pietoni, biciclişti, motociclişti şi şoferi; • ar facilita îmbunătăţirea accesului pentru vehiculele de urgenţă şi transport public; • ar avea efect, direct sau indirect, asupra calităţii vieţii pentru rezidenţi şi asupra calităţii

mediului prin reducerea poluării. • ar avea efect asupra blocajelor în circulaţie, prin eliminarea lor. Pentru realizarea construcţiei s-a impuns selectarea unui investitor, de către Comisia numită

prin HCLMT nr. 173/15.04.2014, care să susţină finanţarea şi realizarea obiectivului. Documentele pentru selectarea investitorului care să susţină finanţarea şi realizarea parcării

– Caietul de sarcini şi Contractul de asociere- au fost postate pe site-ul operatorului sistemului de parcare şi, de asemenea, au fost date anunţuri repetate în presa locală şi centrală.

În urma demersurilor efectuate în vederea realizării parcării supraterane mai sus menţionate nu s-a prezentat niciun investitor. Astfel, se impune realizarea parcării din fonduri locale ale Municipiului Timişoara ţinând cont de lipsa locuilor de parcare din zona centrală.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, precum şi adresa SC Drumuri Municipale Timişoara SA cu nr. 6556/04.12.2014, propunem spre aprobare următoarele: - retragerea concesiunii asupra suprafeţei de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu) în suprafaţă de 1852 mp atribuită direct catre S.C. Drumuri

ata

COD FO 53-01, VER. 2

Municipale Timişoara S.A., prin HCLMT nr. 173/15.04.2014 în vederea realizării unei parcări supraterane. - demararea unui Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru realizarea de către Municipiul Timişoara a parcării supraterane pe suprafaţa de de teren din Piata Foch Ferdinand, identificată prin CF nr. 420077/6 (număr provizoriu).

VICEPRIMAR, SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,