keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 569/12.11.2019 atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 569/12.11.2019
atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019 - 28691/11.11.2019, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Având în vedere Raportul de Specialitate nr.SC2019 - 28691/11.11.2019  al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.11.2019  Anexa la Raportul de Specialitate nr.SC2019 - 28691/11.11.2019;
     Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT 2018-004687/25.09.2018 prin care Asociaţia Casa Faenza solicita  înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2,  Timişoara, Aleea Sănătăţii , nr.15, situat în interiorul curţii asociaţiei, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza.
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
     În conformitate cu prevederile art.874 si 875 din Codul Civil.
     În conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit.d) si art.349, 350, 351, 352, 353 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
    În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) si alin. (6), lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019  privind Codul administrativ;
     În temeiul art.196, alin 1, lit (a) si art. 139, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă  atribuirea în  folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza, avand valoare de inventar de 226.690,31 ron.

Art.2: Predarea-primirea noului corp de cladire se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.3: Obligatiile beneficiarului sunt de a folosi bunul dat in administrare conform destinatiei sale, de a suporta costurile de intretinere a acestuia, precum si interzicerea de a instraina bunul respectiv.

Art.4: Raspunderea si sanctiuniile beneficiarului se aplica conform art.352 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Directia  Cladiri,  Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
  - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
  - Primarului Municipiului Timişoara;
  - Serviciului Juridic;
  - Direcţiei Urbanism;
  - Direcţiei Dezvoltare;
  - Direcţiei Economice;
  - Direcţiei de Mediu;
  - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
  - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
  - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
  - Direcţiei Comunicare- Relationare;
  - Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
  - Biroului Audit;
  - Biroului Managementul Calităţii;
  - Corpului de Control si Antifrauda a Primarului;
  - Asociatiei Casa Faenza
  - Mass-media locale.
     


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara,

Aleea Sănătăţii, nr.15

Descrierea situaţiei actuale :

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. CT2018-004687/25.09.2018 a Asociaţiei Casa Faenza, privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2, situat în interiorul curţii asociaţiei.

Având în vedere Protocolul încheiat în anul 2000 între Municipiul Timiloara şi Primăria Faenza , privind realizarea unei construcţii cu destinaţia de Centru Diurn pentru Minorii afectaţi de autism, denumit în continuare Casa Faenza.

Având în vedere Referatul de necesitate din 575/20.11.2013 Asociaţia Casa Faenza a solicitat Municipiului Timişoara sprijin pentru construcţia unui nou corp de clădire în interiorul curţii asociaţiei.

Primind răspuns pozitiv la solicitare, noul corp de clădire a fost ridicat şi recepţionat în anul 2015 fiind compus din: o sală pentru părinţi, o grupă de lucru cu copii, o sală multisenzorială şi un cabinet psihologic.

Pentru a fi recunoscută activitatea desfăşurată în noul corp de clădire de către inspecţia socială şi alte instituţii de control este necesar înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire.

1. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

Prin atribuirea noului corp de clădire şi a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani, va fi recunoscută activitatea desfăşurată în noul corp de clădire de către Inspecţia socială şi alte instituţii de control.

IT TTX LOST IT IT TI

2. Alte informatii:

Corpul 2 de clădire a fost înscris în Cartea Funciară nr. 414313 prin lucrarea nr. 156853/24.07.2018 în proprietatea Municipiului Timişoara domeniu public. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2, situat în interiorul curţii asociaţiei.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.SC 2019- /

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara,

Aleea Sănătăţii, nr.15

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019-. / a Primarului Municipiului Timişoara privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15.

Facem următoarele precizări:

Asociaţia Casa Faenza este o organizaţie ne-guvernamentală de protecţie specială a copiilor cu sindromul autism, fără scop patrimonial şi are ca obiectiv abilitarea şi integrarea socială a copiilor cu sindrom autism, accentuându-se importanţa intervenţiei precoce. A fost fondată în anul 2001 de către Primăria Municipiului Timişoara, Primăria Oraşului Faenza din Italia şi Comitetul de Prietenie Faenza – Timişoara. Prin HCL 140/15.05.1997 se aproba asocierea Primăriei Timişoara cu Primăria Faenza din Italia în vederea realizării unui Centru de sănătate ambulatoriu-laborator pentru tratarea afecţiunilor minorilor. Asociaţia este acreditată de către Ministerul Muncii şi are licenţiat serviciul social Centrul de Zi pentru Copii Autişti în cadrul căruia serviciile de evaluare, abilitare şi monitorizare a copiilor diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist şi a familiilor acestora sunt gratuite. Terenul atribuit pe care s-a construit acest centru este de 3000mp, suplimentat cu 480mp (conform HCL256/1999), înscrişi în CF 414343, top. 29073/1/1/1/1/2, unde s-a construit Casa Faenza şi respectiv un spaţiu de agrement şi recreere.

IT TTX LOST IT IT TI

Datorită numărului mare de solicitări pentru serviciile oferite, în anul 2013, Asociaţia Casa Faenza a solicitat sprijin către Primăria Municipiului Timişoara pentru construcţia unui corp nou de clădire în interiorul curţii asociaţiei format din 2 săli grupă, 1 cameră senzorială, 1 sală aşteptare părinţi, 3 grupuri sanitare şi un hol de acces. Primind răspuns pozitiv, noul corp de clădire a fost construit, fiind recepţionat în anul 2015. Având în vedere Studiul de Fezabilitate, construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza în Timişoara Aleea Sănătăţii nr. 15, format din 2 săli grupă, 1 cameră senzorială, 1 sală aşteptare părinţi, 3 grupuri sanitare şi un hol de acces. Având în vedere Autorizaţia de Construiree nr. 10/06.01.2015 privind executarea lucrărilor de construire corp nou de clădire în regim parter pentru Asociaţia Casa Faenza. Având în vedere planul de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu nr. 156853/09.08.2018. Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT 2018-004687/25.09.2018 prin care Asociaţia Casa Faenza solicita înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii , nr.15, situat în interiorul curţii asociaţiei, pentru Centrul Comunitar de Zi Casa Faenza. Conform adresei nr. SC2019-004687/07.11.2019, a Direcţiei Economice, Biroul Evidenţă Patrimoniu, valoarea de inventar a noului corp de clădire al Asociaţiei Casa Faenza, situat în Timişoara, Aleea Sănătăţii , nr.15, este de 226.690,31 ron. Conform Codului Civil Art. 874 alin.1şi 875, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică , se acordă cu titlu gratuit pe termen limitat în favoarea Instituţiilor de utilitate publică. În conformitate cu prevederile art.352 şi art.129, alin.(2), lit. C, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ. Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2019-4687/14.05.2019 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2019-4687/08.05.2019, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare.

Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea solicitării asociaţiei Casa Faenza, privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15

Predarea- primirea, se va face în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei. Scopul prezentei solicitări este pentru a fi recunoscută activitatea desfăşurată în noul corp de clădire de către inspecţia socială şi alte instituţii de control şi este necesar înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de folosinţă gratuită pe 49 ani a noului corp de clădire identificat cu număr cadastral 414313-C2, situat în interiorul curţii asociaţiei

PROPUNEM: Aprobarea privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Casa Faenza pe o perioadă de 49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul curţii asociaţiei, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timişoara, Aleea Sănătăţii, nr.15

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1