keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/15.05.1997 privind privind asocierea Primariei Municipiului Timisoara cu Primaria orasului Faenza Italia, in vederea realizarii unui centru de sanatate ambulatoriulaborator, pentru tratarea afectiunilor minorilor, in Timisoara, Zona Spitalului Judetean

15.05.1997

Hotararea Consiliului Local 140/15.05.1997
privind privind asocierea Primariei Municipiului Timisoara cu Primaria orasului Faenza Italia, in vederea realizarii unui centru de sanatate ambulatoriulaborator, pentru tratarea afectiunilor minorilor, in Timisoara, Zona Spitalului Judetean


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0977366/30.06.1997 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Decretului Lege nr.115/1938 privind unificarea dispozitiilor referitoare la Cartile Funciare;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (m) si (y1) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba asocierea Primariei Municipiului Timisoara cu Primaria
Orasului Faenza din Italia, in vederea realizarii unui centru de sanatate
ambulatoriulaborator, pentru tratarea afectiunilor minorilor, in Timisoara
Zona Spitalului Judetean.
Centrul de sanatate mentionat la art.1 alin. 1 se va numi in continuare
si va putea fi folosit inactele oficiale cu denumirea de "CASA FAENZA".

Art.2: Toate operatiunile si demersurile privind asocierea si exploatarea
investitiei se vor reglementa prin incheierea unui protocol intre cele doua
municipalitati.
Protocolul care va cuprinde conditiile asocierii si modul de folosire,
vor fi puse in discutia Consiliului Local la o sedinta ulterioara.

Art.3: Terenul care va face obiectul asocierii are o suprafata de 3000 mp. si
va fi dezmembrat din terenul inscris in C.F. nr.53717 Timisoara, cu
nr.top.29073/1/1/1/1, cu o suprafata totala de 5 ha si 2625 mp.

Art.4: Lucrarile si amenajarile care se vor propune , se vor executa in baza
Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Constructie, in conditiile
legii. Functiunile urbane rezultate se vor integra in Planul Urbanistic General
al Municipiului Timisoara.

Art.5: Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
DreptOrdine, Directia Economica si Directia de Urbanism din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
IPROTIM;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
STEFAN PITROP
Contrasemneaza