keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 561/20.12.2017 Privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 561/20.12.2017
Privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2017 -32145/20.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-32145/20.12.2017 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 20.12.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2017 - 32145/20.12.2017;
Avand in vedere avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017-32145/20.12.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 202/2016 privind aprobarea majorarii capitalului social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
Avand in vedere prevederile articolelor 1566-1586 din Codul Civil;
Avand in vedere Procesul-Verbal al sedintei Consiliului Local din data de 20.12.2017
Tinand seama de amendamentele domnului consilier Dan Diaconu;
In conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Contractul de cesiune a creantei pe care Aquatim SA o are asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, conform Anexei la prezenta hotarare.
Platile efective vor fi efectuate de Primaria Municipiului Timisoara catre AQUATIM in contul creantei in cauza, doar dupa adoptarea bugetului Primariei Municipiului Timisoara pe 2018, cu prevederi bugetare corespunzatoare, dedicate acestui scop.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Aquatim SA si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timisoara

Art.3: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Aquatim SA;
- Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2017-32145/20.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, Facem următoarele precizări:

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 202/2016 s-a aprobat majorarea capitalului social al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA cu suma de 83,95 milioane lei.

Datoriile cumulate ale Companiei Locale de Termoficare Colterm SA catre Aquatim SA se ridica la suma de 10,9 milioane lei (exclusiv penalitati), datorii acumulate in timp din lipsa fondurilor necesare pentru achitarea acestora. Aquatim SA furnizeaza catre Colterm SA apa necesara producerii energiei termice.

Urmare a negocierilor intre reprezentantii Municipiului Timisoara, Aquatim SA si Colterm SA s-a hotarat cedarea creantei Aquatim SA catre Municipiul Timisoara, printr-un contract de cesiune de creanta (atasat). Astfel, suma care reprezinta pretul cesiunii de creanta va fi achitata de catre Municipiul Timisoara in contul majorarii de capital social datorate de aceasta catre Colterm SA.

În conformitate cu prevederile articolele 1566-1586 din Codul Civil, Propunem aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra

Colterm SA catre Municipiul Timisoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

SEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P, IOAN ZUBASCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2017-32145/20.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. RE2017- 2499/20.12.2017 (anexată), Compania Locală de Termoficare Colterm

S.A. Timişoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara, ca urmarea a înţelegerii dintre părţi.

Avand in vedere faptul ca datoria acumulata a Colterm SA aduce prejudicii situatiei economice a Aquatim SA, partile au convenit semnarea unui contract de cesiune de creanta prin care suma care reprezinta pretul cesiunii de creanta va fi achitata de catre Municipiul Timisoara in contul majorarii de capital social datorate de aceasta catre Colterm SA. Aquatim SA furnizeaza catre Colterm SA apa necesara producerii energiei termice.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de cesiune de creanta încheiat între Municipiul Timişoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi Aquatim S.A., şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Contract.pdf

CONTRACT DE CESIUNE DE CREANŢĂ Art. 1. Partile contractante: 1. Aquatim SA, cu sediul în Timişoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, nr. înregistrare R.C. J35/4096/1992, CUI RO 3041480, prin director general Ilie Vlaicu, în calitate de CEDENT si 2. Municipiul Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga, nr. 1, CIF 14756536, prin primar Nicolae Robu, în calitate de CESIONAR 3. Compania Locala de Termoficare COLTERM SA, cu sediul în Timişoara, Str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, nr. înregistrare R.C. J35/185/2004, CUI RO16063013, prin director general Emil Serpe, în calitate de DEBITOR CEDAT Art. 2. Obiectul contractului si preţul cesiunii Prezentul contract are ca obiect cesiunea creanţei în valoare totală de 10.893.919,75 lei pe care CEDENTUL o are la data încheierii prezentului contract faţă de Compania Locala de Termoficare COLTERM SA.

Preţul cesiunii este în total suma de 10.893.919,75 lei, iar plata se face de către CESIONAR prin ordin de plată în contul CEDENTULUI cu IBAN ......................................, deschis la Banca....................., sucursala................................ Suma care reprezintă preţ al prezentei cesiuni de creanţă va fi achitată de cesionar în contul majorării de capital social datorate de acesta debitorului cedat COLTERM SA. Creanţa cedată de către Compania Locala de Termoficare COLTERM SA, respectiv suma totală de 10.893.919,75 lei, reprezintă o parte din valoarea cu care a fost majorat capitalul social al societăţii prin HCL nr 202 din 15.11.2016. În termen de 1(una) luna de la data încheierii prezentului contract, CEDENTUL se obligă să remită CESIONARULUI titlul constatator al creanţei. Prezentul contract se semnează şi de către debitorul cedat, respectiv Compania Locala de Termoficare COLTERM SA, cu sediul în Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, J35/185/2004, CUI RO 16063013, prin reprezentant legal, director general Emil Şerpe. Aceasta constituie acceptare a cesiunii de creanţă din partea debitorului cedat conform prevederilor art. 1578, alin. 1, litera a Cod civil. CEDENTUL declara ca este unic titular ale creantei cedate si ca nu a mai cedat aceasta creanţă unui terţ şi se obligă să nu întreprindă nimic care să împiedice CESIONARUL în realizarea drepturilor cedate. Art.3. Efectele cesiunii De la data efectuarii plăţii creanţei cesionate, CESIONARUL beneficiază de toate drepturile şi accesoriile creanţei cedate, existente în momentul încheierii prezentului contract. Art.4. Alte clauze Prezentul contract intră în vigoare, azi data semnării lui şi se completează de plin drept cu dispozitiile Codului civil şi ale Legii 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Încheiat azi 20.12.2017, în 3 (trei) exemplare originale. CEDENT CESIONAR DEBITOR CEDAT AQUATIM SA Primaria Municipiului Timisoara Compania Locala de Termoficare COLTERM SA DIRECTOR GENERAL PRIMAR DIRECTOR GENERAL ILIE VLAICU NICOLAE ROBU EMIL SERPE