keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 535/20.12.2017 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 535/20.12.2017
privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.6756/04.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6755/04.12.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic- anexă la Raportul de specialitate nr. 6755/04.12.2017 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
Având în vedere prevederile art. 502 alin. (3) din Ordonanţa nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului al municipiului Timişoara prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă lista cu membrii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timişoara, prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Membrilor Consiliului Comunitar Consultativ, conform anexei nr.2;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME ,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Nr. 6756/04.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind înființarea la nivelul Municipiului Timișoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit

drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara a făcut demersurile necesare pentru nominalizarea reprezentanţilor instituţiilor publice. În măsura în care instituţiile menţionate şi-au desemnat reprezentanţii, persoanele în cauză sunt prevăzute în anexă.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME ,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se va constituii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara. În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile menționate mai sus:

 Constituirea la nivelul municipiului Timișoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului al municipiului Timișoara prevăzut la Anexa 1;

 Aprobarea Listei cu membrii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara, prevăzută la Anexa 2;

3. Alte informații – Nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind înființarea la nivelul Municipiului Timișoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului;

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL jr.RODICA COJAN

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

ANEXĂ 1 la H.C.L.M.T. nr. …..…..……

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ

cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului al municipiului Timișoara

I. Dispoziții generale: Art. 1 (1) În baza dispozițiilor art. 114 din Legea 272/2004 - privind protecția și promovarea

drepturilor copilului, cu modificările și completările următoare, se constituie la nivelul municipiului Timișoara Consiliul Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului, structură fără personalitate juridică, care desfășoară activități cu caracter social la nivel local, pe bază de voluntariat.

(2) Consiliul Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului al municipiului Timișoara se substituie ca o formă de sprijin la nivel local pentru autoritățile locale, pentru direcțiile/serviciile de asistență socială, prin componența lor specializată constituind o alternativă la soluționarea problemelor apărute la nivel local în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

(3) Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorității locale și nici serviciului public de asistență socială.

(4) Membrii Consiliul Comunitar Consultativ sunt voluntari, nu beneficiază de retribuție sau de alte facilități pentru activitatea realizată în cadrul consiliului.

II. Misiunea Consiliul Comunitar Consultativ Art. 2 Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara contribuie la identificarea

nevoilor și resurselor comunității locale și la promovarea implicării acesteia în soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, sau după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare.

III. Scopul Consiliul Comunitar Consultativ Art. 3 Scopul Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a veni în sprijinul

comunității locale în vederea creșterii calității vieții copiilor și familiilor acestora, îndeplinind următoarele funcții:

- de colaborare: cu autoritățile publice competente, reprezentanții societății civile; - consultativă: pentru instituțiile publice și private cât și pentru comunitate; - de intervenție: primară, directă cât și prin implicarea membrilor comunității;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

IV. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ

Art. 4 Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

V. Principii Art. 5 Principiile în baza cărora se desfășoară activitatea Consiliului Comunitar Consultativ al

municipiului Timișoara sunt: a) Nediscriminarea; b) Respectul față de cetățean; c) Legalitatea; d) Confidențialitatea; e) Imparțialitatea;

VI. Modul de organizare și funcționare Art. 6 Cadru legal de înființare și funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ este

reglementat de legislația în vigoare, respectiv: - prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor

copilului, actualizată, care prevede următoarele: (1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. (2)În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cat si de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități. (3)Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale. (4)Pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

- Constituția României care prevede la art. 40 că: ″…în virtutea dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică dacă realizarea scopului propus permite aceasta″.

- Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale care prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

- Hotărârea nr. 1437/02.09.2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, care prevede la art. 9 alin. (7): ″dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost întocmit de serviciul public de asistență socială, punctul de vedere al autorităților locale și al structurilor comunitare consultative în legătura cu necesitatea luării unei masuri de protecție specială″.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Hotărârea nr. 1434/2004 privind Atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care la Anexa 1 art. 2, lit. c) pct. (3): ″acordă asistență tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului″.

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale care prevede la art. 6 lit. nn): ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″;

Art. 7 Componența Consiliului Comunitar Consultativ (1) Consiliul Comunitar Consultativ este format dintr-un număr de minim 9 persoane, membrii sunt

desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local a municipiului Timișoara dintre oameni de seamă ai comunității (oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, persoane implicate și receptive la problematica socială), selectați în funcție și de următoarele criterii: își desfășoare activitatea în cadrul comunității, locuiesc în comunitate, sunt cunoscuți în comunitate, au prestigiu, sunt disponibili,

(2) Desemnarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ precum și activitatea acestuia se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind eliminarea conflictului de interese și ținând cont de interesul superior al copilului.

(3) Consiliul Comunitar Consultativ va funcționa în următoarea structură: Președinte – ales prin vot liber, deschis, în ședința constitutivă, cu majoritate simplă dintre membrii

consiliului comunitar consultativ, Vicepreședinte – ales prin vot liber, deschis, în ședința constitutivă, cu majoritate simplă dintre

membrii consiliului comunitar consultativ, Secretar – ales prin vot liber, deschis, în ședința constitutivă, cu majoritate simplă dintre membrii

consiliului comunitar consultativ, Membrii Consiliului Comunitar Consultativ – membrii sunt desemnați prin Hotărâre a Consiliului

Local a municipiului Timișoara dintre oameni de seamă ai comunității (oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, persoane implicate și receptive la problematica socială).

(4) Componența Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica prin hotărâre de consiliu local.

Art. 8 Mandatul Președintelui, Vicepreședintelui și Secretarului este de 4 ani iar mandatul

membrilor consiliului comunitar consultativ este pe perioadă nedeterminată, înlocuirea acestora realizându-se conform prevederilor art. 7 alin. 6.

Art. 9 Sfera relațională și raporturi: a) între membrii Consiliului Comunitar Consultativ nu sunt raporturi de subordonare, aceștia

acționează ca o echipă, colaborează, cooperează, comunică, se sprijină în vederea identificării celor mai bune soluții la problemele comunității locale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

b) între membrii Consiliului Comunitar Consultativ și autorități: nu există raporturi de subordonare între consiliu și autoritățile care l-au creat, colaborează cu autoritățile publice locale și instituțiile de asistență socială, făcând recomandări, primesc asistență tehnică din partea Direcției/Serviciului Public de Asistență Socială.

c) între membrii Consiliului Comunitar Consultativ și comunitate: consiliul nu are prerogative de autoritate publică, comunitatea oferă sprijin consiliului și va fi sprijinită de aceasta pentru identificarea și soluționarea problemelor apărute, măsurile propuse/adoptate de consiliu nu creează obligații pentru cetățeni;

Art. 10 Înlocuirea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ se face în următoarele situații: - la cerere, - în caz de deces, - în cazul în care își schimbă domiciliului în altă localitate, - neparticiparea la trei întruniri consecutive, - incompatibilitate/conflict de interese, - își exercită necorespunzător atribuțiile, - manifestă comportament antisocial, Măsura înlocuirii pentru ultimele trei situații se face în urma votului membrilor Consiliului

Comunitar Consultativ, fiind necesară majoritatea simplă a acestora.

Art. 11 Sesizarea Consiliului Comunitar Consultativ (1) Consiliului Comunitar Consultativ se poate autosesiza atunci când intră în contact direct cu

situații care corespund atribuțiilor lor sau când sunt sesizați de către membrii comunității. Problemele comunității pot fi semnalate și de către personalul de specialitate din cadrul instituțiilor cu caracter social cât și de reprezentanții altor instituții locale.

(2) Consiliului Comunitar Consultativ poate invita persoanele/familiile vizate la întrunirile sale, acționând ca o structură puternică de influențare a cetățenilor, cu impact în soluționarea problemelor identificate.

Art. 12 Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ (1) În cadrul primei ședințe a consiliului se desemnează/alege președintele, vicepreședintele și

secretarul consiliului. (2) Consiliului Comunitar Consultativ se întâlnește în ședințe ordinare semestrial și în ședințe

extraordinare ori de câte ori este necesar în spațiul pus la dispoziție prin grija Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

(3) Convocarea ședințelor va fi făcută de către președinte prin secretarul Consiliului Comunitar Consultativ, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședințele ordinare, iar în cazul ședințelor extraordinare cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte.

(4) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ pot fi convocați în vederea participării la ședință prin intermediul emailului, telefonului, adreselor scrise și au obligația de a confirma participarea la ședință cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilite.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(5) Ședințele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenți la ședință cel puțin jumătate plus unu din membrii consiliului.

(6) Ședințele Consiliului Comunitar Consultativ sunt conduse de președinte, în cazul în care acesta absentează de la ședință, conducerea acesteia se asigură de către vicepreședinte.

(7) Cazurile și activitatea Consiliului Comunitar Consultativ, sunt organizate și monitorizate de secretar. Secretarul convoacă membrii, stabilește ordinea de zi, monitorizează cazurile și sistematizează activitatea consiliului. Acesta supune spre analiză problemele identificate, redactează recomandările/propunerile care vor fi transmise autorităților locale și altor instituții/organizații de interes public sau privat sau persoanelor fizice implicate în activități cu caracter social.

(8) Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate și face propuneri autorității locale.

(9) Consiliul Comunitar Consultativ adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți la ședință. (10) Hotărârile Consiliului Comunitar Consultativ se adoptă cu majoritate de voturi. (11) La ședințele consiliului comunitar consultativ se întocmesc procese verbale, redactate de

secretar și însușite sub semnătură de către toți membrii prezenți. (12) Procesul verbal va conține în mod obligatoriu informații cu privire la modalitatea prin care au

fost înștiințați/convocați membrii consiliului cât și mențiuni referitoare la prezență, ordinea de zi a ședinței, punctele de vedere ale membrilor cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, rezultatul votului pentru hotărârile adoptate.

(13) La ședințele Consiliului Comunitar Consultativ pot fi invitate, cu acordul membrilor și a persoanelor consiliate, și alte persoane care pot contribui la rezolvarea prolemelor supuse spre soluționare.

(14) Consiliul Comunitar Consultativ poate avea și ședințe publice, pentru a face cunoscută componența consiliului și pentru a face cunoscută comunității problematica ce privește copii și familiile acestora precum și soluțiile identificate în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.

VII. Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ

Art. 13 Consiliile Comunitare Consultative contribuie la îmbunătățirea și ameliorarea stării sociale a copiilor și familiei acestuia la nivel local al municipiului Timișoara, având următoarele atribuții:

- Promovează valorile familiale, a stabilității familiei și a îngrijirii copiilor de către părinți/familie,

- Identifică copiii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin, - Colaborează cu serviciile publice și private din comunitate în vederea identificării serviciilor sociale

care pot fi acordate copilului și familiei în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, - Sprijină familiile în vederea asumării responsabilităților parentale, - Inițiază și organizează, după caz, activități de strângere de fonduri, activități de binefacere pentru

copiii și familiile aflate în dificultate, - Organizează activități educative la nivel comunitar, - Mediatizează activitatea consiliului comunitar consultativ/ Informează comunitatea despre activitatea

consiliului, - Analizează cazurile identificate de membrii consiliului sau cele supuse analizei de către primar sau de

către asistenții sociali, - Analizează unele aspecte sociale ce privesc comunitatea în ansamblu,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Face propuneri primarului sau consiliului local, pentru rezolvarea problemelor sociale care privesc copiii, precum și pentru îmbunătățirea vieții sociale a acestora,

- Recomandă soluții pentru rezolvarea cazurilor identificate sau pentru ameliorarea unor situații sociale caracteristice comunității,

- Alte atribuții date prin lege în sarcina Consiliului Comunitar Consultativ.

VIII. Dispoziții finale Art. 14 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului Comunitar Consultativ, care trebuie să-l respecte și să-l cunoască. (2) Prezentul regulament poate fi modificat și completat, după caz, la cererea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Timișoara.

Director General jr. Rodica Cojan

Șef Serviciu Întocmit Codruța Darida Corina Constantin

Atasament: Anexa.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL STRATEGII PROGRAME „În slujba oamenilor membrilor Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor ANEXA 2 la HCLMT. nr. al 2.27 Lista copilului la nivelul municipiului Timişoara Nr. Nume / Prenume Instituţie / Organizaţie crt. I Jr. Rodica Cojan Director General - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara 2 Marcov Zlatiborca Consilier local — Consiliul Local al municipiului Timişoara 3 Codruța Darida Şef Serviciu - Serviciul Strategii Programe - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara 4 Radu Popa Şef Serviciu - Complex de Servicii pentru Copii "SE Nicolae” 3 Amina Dragoescu Şef Serviciu —Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi "Podul Lung” 6 Loredana Petrescu Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistenţă Socială - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara 7 Corina Constantin Serviciul Strategii Programe - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara 8 Georgeta Aurelia Zorliu Asistent social - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş 9 Loredana Moigradean Asistent medical — Spitalul Clinic Judeţean de Urgență "Pius Brînzeu” Timişoara Secţia Clinică Pediatrie 10 Dr. Cristina Valea Preşedinte - Fundaţia Pro Vita Medica 11 Ada Diana Gabor Fundația United Way România 12 Oriana Goleanu Fundația de Ajutor Medical Prifilaxis 13 Lavinia Hogea Psiholog - Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timişoara Clinica Obstetrică Ginecologie 14 Ionel Ciucure Vicepreşedinte - Fundaţia Umanitară Chosen România 15 Gabriela Povian Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană CRIS-DU Areopagus 16 Badea Cristina Liliana Asistent Social - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu Timişoara 17 Boldea Petria — Elena Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin Nr.21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 0256/220583 e-mail:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII PROGRAME „În slujba oamenilor 18 Țăranu Delia Şcoala Gimnazială nr. 1 Timişoara 19 Kovacs Dragana Şcoala Gimnazială nr. 6 Timişoara 20 Palfalvi Rodica Loredana Director adjunct - Școala Gimnazială nr. 7 "Sfânta Maria” Timișoara 21 Străin Petru Claudiu Director - Școala Gimnazială nr. 15 Timişoara 22 Măran Daniela Voichiţa Director - Școala Gimnazială nr. 21 Timişoara 23 Filip Cristina Nicoleta Director - Școala Gimnazială nr. 25 Timişoara 24 Boldura Ana Maria Director - Școala Gimnazială "Rudolf Walther” 25 Marincu Zina Aspazia Liceul Teologic Penticostal "Logos” Timişoara 26 Istin Lia Director - Liceul Waldorf Timişoara 27 Ardelean Diana Colegiul Tehnic Electrotimiş Timişoara 28 Belciug Calina Loredana Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand 1” Timişoara 29 Părău Delia Mihaela Director adjunct - Colegiul de Silvicultură şi Agricultură Casa Verde Timişoara 30 Bejan Simona Ecaterina Director — Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 31 Nemțuţ Dan Agent Şef principal de Poliţie - Secţia 1 de Poliţie 32 Orbulescu Ovidiu Agent Șef principal de Poliţie - Secţia 2 de Poliție 33 Golban Gheorghe Agent Șef principal de Poliţie - Secţia 3 de Poliţie 34 Gheorghescu Maria Agent Șef principal de Poliţie - Secţia 4 de Poliţie 35 Cosmaniucz Cristian Agent Șef principal de Poliţie - Secția 5 de Poliţie 36 Itineanţu Petru preot - Parohia Freidorf, zona Polonă 37 Goia Cătălin preot - Parohia Sf. Mc. Gheorghe, cartier Kunez 38 Toie Mircea preot - Parohia Calea Lugojului, zona Badea Cârţan 39 Timotei Sbera preot - Parohia Ronaț, cartier Ronaţ 40 Alexandru Ranca preot - Parohia Fratelia, cartier Fratelia 41 Ligia Iunia Dugulescu Asociaţia Evanghelistică și de Caritate "Isus Speranţa României” 42 Letiţia Mark Asociaţia Femeilor Țigănci "Pentru Copiii Noştri” *Sediu administrativ: Str, Ioan Pl. Sediu social: Bulevardu avoşin Nr, 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm(Qgmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL STRATEGII PROGRAME „În slujba oamenilor 43 Ifrim Doina Asociaţia Femeilor Ţigănci "Pentru Copiii Noştri” 44 Cristina Șeica Federația Caritas a Diecezei Timişoara 45 Loredana Tranca Asociaţia Creştină For Help 46 Lia Aron Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Timişoara 47 Alexa Simona Asistent Social - Societatea pentru Copii şi Părinţi 48 Delia Bajireany Organizaţia Salvaţi Copiii Timiş 49 Andreea Canca Asistent social - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Judeţului Timiş 50 Daniel Tut Pastor Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani - Calea Martirilor nr. 96, Timişoara 51 Dan Prichici Pastor - Biserica Aletheia 52 Dr, Simona Ecaterina Dude | Cabinet Medical HGT Med SRL 53 Dr. Ionica Ciucure Cabinet Medical Dr. Stoian SRL 54 Dr. Ştefănescu Claudia Cabinet Medical Dr. Ştefănescu Claudia 55 Anca Menina Danci Director executiv - Fundația de Abilitare Speranţa 56 Ioana Haţegan Biroul de Avocatură Haţegan 7, DIRECTOR GENERAL J R.RODICA COJAN n Șef Serviciu Strategii-Programe Codruța Darida Întocmit, Corina Constantin KIT *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin Nr.21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm(Qgmail.com

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Nr. _____________2017

Raport de specialitate privind înființarea la nivelul municipiului Timișoara a Consiliului Comunitar Consultativ

cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și

implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

(2)În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cat și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.

(3)Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale.

(4)Pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se impune constituirea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

Misiunea Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și la promovarea implicării acesteia în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416.050, Fax: 0356/416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, sau după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. Scopul Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a veni în sprijinul comunității locale în vederea creșterii calității vieții copiilor și familiilor acestora. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile art. 114 ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Ordonanței nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 502 alin. (3),

PROPUNEM:

1. Constituirea la nivelul municipiului Timișoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții

în protecția și promovarea drepturilor copilului. 2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ

cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului al municipiului Timișoara prevăzut la Anexa I

3. Aprobarea Listei cu membrii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara, prevăzută la Anexa II

DIRECTOR GENERAL JR.RODICA COJAN

Șef Serviciu Strategii-Programe Întocmit, Codruța Darida Corina Constantin