keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 548/11.11.2014 privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani

11.11.2014

Hotararea Consiliului Local 548/11.11.2014
privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-28414/27.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 428/24.11.2009 privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" a construcţiilor "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" cu nr. CCT2014-66/22.10.2014;
În conformitate cu prevederile art.867, 868 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor- "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani, cu încă 5 ani, începând cu data de 24.11.2014.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Clădiri ,Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. şi Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu".

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE Nr.SC2014 –

REFERAT privind prelungirea termenul de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu

prin H.C.L.M.T nr. 428/24.11.2009, asupra construcţiilor -„Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă” situate în

Timişoara str. Drăgăşani

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al

Municipiului Timişoara materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare,

Medicale,Sportive şi Culturale – Compartiment Spitale, privind prelungirea

termenul de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul

Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu, prin HCLMT nr.

428/24.11.2009, asupra construcţiilor -„Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi

„Spălătorie creşă”, situate în Timişoara, str. Drăgăşani.

În baza H.C.L.M.T nr. 428/24.11.2009, construcţiile – Creşa cu program

săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă”cre, situate în Timişoara str. Drăgăşani

proprietatea publică a municipiului Timişoara, au fost transmise în administrarea

Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu pentru desfăşurarea

activităţii Creşei cu program săptămânal nr. 17, pe o perioadă de 5 ani începând

cu data de 24.11.2009 până în data de 24.11.2014.

Predarea - primirea construcţiilor mai sus menţionate precum şi obligaţiile

proprietarului şi administratorului au fost stabilite prin Protocolul de predare –

primire nr. DP2009-8815/09.12.2009;

Având în vedere că termenul de exercitare a dreptului de administrare al

Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu asupra acestor

construcţii expiră la data de 24.11.2014;

Cod.FP53-01, ver 2

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis

Ţurcanu” cu nr. CCT2014-6622.10.2014, prin care solicită prelungirea durate de

administrare asupra acestor construcţii cu încă 5 ani, supunem spre analizare şi

aprobare Consiliului Local:

1. Prelungirea termenul de exercitare a dreptului de administrare transmis

către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu prin HCLMT

nr.428/24.11.2009, asupra construcţiilor - „Creşa cu program săptămânal nr. 17”

şi „Spălătorie creşă”, situate în Timişoara str. Drăgăşani, cu încă 5 ani, începând

cu data de 24.11.2014.

VCEPRIMAR, PT. SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi Drecţia Instituţii Şcolare, Medicale, Drecţia Clădiri Terenuri şi Sportive şi Culturale Dotări Diverse PT. DIRECTOR , DIRECTOR, Mihai Ioan Costa Laura Koszegi

CONSILIER, ŞEF BIROU, Ioana Ciucur Călin N. Pîrva

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ştefan

Cod.FP53-01, ver 2