keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/24.11.2009 privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu" a construcţiilor „Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani

24.11.2009

Hotararea Consiliului Local 428/24.11.2009
privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu" a construcţiilor „Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2009-8815/09.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 223/30.05.2006 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce asigură transportul urban;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 247/30.06.2009 privind retragerea dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara asupra construcţiilor "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
Având în vedere adresa nr. DP2009-8815/18.09.2009 Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu" prin care a solicitat transmiterea dreptului de administrare asupra construcţiilor"Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani;
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea construcţiilor extratabulare "Creşa cu program săptămânal nr. 17" şi "Spălătorie creşă" situate în Timişoara str. Drăgăşani - proprietatea publică a Municipiului Timişoara din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu", pe o perioadă de 5 ani.

Art.2: Predarea construcţiilor menţionate la art. 1 precum şi obligaţiile proprietarului şi administratorului vor fi stabilite prin protocolul de predare primire ce se va încheia între cele două părţi.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Louis Ţurcanu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR.DP2009-8815/09.11.2009 Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu REFERAT Privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu a construcţiilor „Creşa cu program săptămânal

nr. 17” şi „Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile, privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu” a construcţiilor „Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani. Creşa cu program săptămânal nr. 17 şi Spălătoria creşei situate în Timişoara str. Drăgăşani, au fost edificate de RAT Timişoara în ani 1970 şi au fost inventariate de către aceştia ca domeniul public al Municipiului Timişoara, fiind transmise spre înregistrare în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara, după care prin HCL nr. 223/30.05.2006, au fost transmise în administrarea R.A.T Timişoara. Aceste construcţii nu sunt evidenţiate în CF şi sunt situate pe terenurile cu următoarele numere topografice respectiv cadastrale : - nr. top 5600 înscrisă în CF nr. 400524 –domeniul public al Municipiului Timişoara;

- nr. cadastral 411537 nr. înscris în CF nr. 411537 – proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; - nr. cadastral 412246 înscris în C.F. nr. 412246 - domeniul public al Municipiului Timişoara. - nr. top 5605 înscris în CF. nr. 2335 - proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, teren revendicat în baza Legii nr. 10/2001 dosar nesoluţionat până în prezent; Înscrierea acestor construcţii în cartea funciară este posibilă doar după soluţionarea revendicări în baza Legii nr. 10/2001 şi aducerea tuturor terenurilor la aceiaşi situaţie juridică – domeniul public al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Aceste construcţii extratabulare – domeniul public al Municipiului Timişoara, aflate în administrarea R.A.T Timişoara au fost închiriate de către R.A.T Timişoara la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu” pentru creşă. Prin HCL nr. 247/30.06.2009 a fost retras dreptul de administrare al R.A.T Timişoara asupra construcţiilor „Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani. Cod FP53-01,ver1

Prin adresa nr.DP2009-8815/18.09.2009 Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu” a solicitat transmiterea dreptului de administrare asupra construcţiilor„Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani, întrucât R.A.T Timişoara nu mai are calitatea de a închiria aceste construcţii. Având în vedere cele de mai sus, Propunem: Emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe: 1. Transmiterea construcţiilor extratabulare „Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă”, situate în Timişoara str. Drăgăşani- domeniul public al Municipiului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu”, pe o perioadă de 5 ani. 2. Predarea construcţiilor menţionate la art. 1 precum şi obligaţiile proprietarului şi administratorului vor fi stabilite prin protocolul de predare primire ce se va încheia între cele două părţii. DIRECTOR, PT. ŞEF SERVICIU, Ec.Nicuşor C-tin Miuţ Ing. Călin Pîrva ÎNTOCMI, Sing. Ioana Ciucur AVIZAT SERVICIUL JURIDIC ŞEF. SERVICIU, Jr. Mirela Lasuschevici Cod FP53-01,ver1