keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/05.04.2016 privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciului Public Crese Timisoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 108/05.04.2016
privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciului Public Crese Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-4935/29.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor si Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unităţíi de educatie timpurie anteprescolara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. a) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba infiintarea unui serviciu public fara personalitate juridica, denumit "Serviciul Public Crese Timisoara".

Art.2: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare , Organigrama, Statul de functii pentru Serviciul Public Crese Timisoara conform Anexelor nr.1,2,3, parti integrante ale prezentei hotărâri.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R E F E R A T privind infiintarea serviciului public crese si aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare a Serviciului Public Crese Timisoara Având în vedere prevederile Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor si Hotararea Guvernului nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, respectiv ART. 2 (1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat. (2) Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică.

Propunem: - înfiinţarea unui serviciu public fara personalitate juridica, denumit „Serviciul Public Crese

Timisoara”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

-aprobarea Regulamentului de organizare si functionare cu anexele organigrama si statul de functii ,conform anexelor 1,2 şi 3 la prezentul referat;

SECRETAR,

Ioan Cojocari

Şef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian Avizat juridic, Gabriela Iova

Cod FP-53-01 , ver 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/________2016

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Stat_functii.pdf

Anexa nr.___ la Referatul/ HCL nr. ______________/_____________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA APOBAT PRIMAR Nicolae Robu

Funcţii Numar

de conducere de execuţie posturi 1 Director S 1 2 Director cresa S 6 3 sef birou S 1

8 4 inspector de specialitate IA S 1 5 inspector de specialitate II S 1 6 medic 1/4 norma primar S 2 7 medic 1/4 norma specialist S 2 8 medic 1/4 norma S 2 9 asistent medical principal PL 4 10 asistent medical PL 4 11 asistent medical debutant PL 1 12 Educator puericultor principal M 30 13 Educator puericultor M 16 14 Educator puericultor debutant M 10 15 referent IA M 1 16 referent II M 1 17 administrator 1/2 norma I M 6 18 muncitor calificat-bucatar I 4 19 muncitor calificat-bucatar II 2 20 muncitor calificat-bucatar III 1 21 muncitor calificat-bucatar IV 1

22 muncitor necalificat-ajutor bucatar

I 2

23 muncitor necalificat-ajutor bucatar

II 2

24 muncitor necalificat-ajutor bucatar

III 1

25 muncitor necalificat-ajutor bucatar IV 1

26 ingrijitoare copii 36 27 ingrijitoare copii debutant 20 28 Sofer I 2 29 Ingrijitor 6

159

167

Total functii de conducere

Total functii de executie

Total general

SEF SERVICIUL RESURSE UMANE Rodica Aurelian

STAT DE FUNCŢII

SERVICIUL PUBLIC CRESE TIMISOARA

Nr.crt Grad/ Treaptă

Nivel studii

Atasament: Organigrama.pdf

Anexa nr.___ la Referatul/HCL nr. ________/___________ APROBAT PRIMAR Nicolae Robu

      

Director 1

C R

E S

"Fat Fru

C R

E S

"C osânze

C R

E S

”H arap

C R

E S

”S ânzia

C R

E S

”Zâna Zo

C R

E S

” Lucea”

B IR

O U

FIN A

N C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR

VICEPRIMAR

SERVICIUL PUBLIC CRESE TIMISOARA

1 23 1 42 1 21 1 21 1 19 1 21 1

167 din care

8 159

functii de conducere functii de executie

Total posturi:

3

RODICA AURELIAN SEF SERVICIU RESURSE UMANE

9

CO M PARTIM

EN T 

ADM IN ISTRATIV

S A

um os"

S A

zeana”

S AAlb”

S Aana”

S A

Zorilor”

S A

afărul

U L

C IA

R

Atasament: Anexa_1.pdf

1   

Anexa nr.1 la HCL nr. _____/______ REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.1 Serviciul Public Crese Timisoara este un serviciu de interes local care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară. Art.2 Serviciul Public Crese Timisoara funcţionează în Municipiul Timisoara, având sediul în Timisoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1 şi are în structura sa :

Creşa “Fat Frumos” , cu o capacitate de 65 de locuri – str. Mures nr. 6 si str. Muzicescu nr. 9; Creşa “Cosanzeana” cu o capacitate de 115 de locuri – str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13a,

str. Brandusei nr. 15 si str. Stegarilor nr. 2; Creşa “Harap Alb” cu o capacitate de 55 de locuri – str. Narciselor nr.5 si str. Semenic nr.8; Creşa “Sanzaiana” cu o capacitate de 60 de locuri- str. V Lupu nr. 29a si str. Leonard nr. 13; Creşa “Zana Zorilor” cu o capacitate de 50 de locuri- zona Stadion si str. Versului nr. 2; Creşa “Lucefarul “ cu o capacitate de 60 de locuri – str. Dragasani nr.1;

Art.3 Serviciul Public Crese Timisoara işi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare. Art.4 Spaţiile în care funcţionează Cresele sunt proprietateaMunicipiului Timisoara. Art.5 Serviciul Public Crese Timisoara este un serviciu de zi fără personalitate juridică. Art. 6 Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele aspecte: a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat; b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii; d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. Art.7 (1) Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile de educaţie antepreşcolară sunt: a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare; b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se oferă în baza unui contract, încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului şi conducerea unităţii, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (3) Modelul-cadru al contractului prevăzut la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Art. 8 (1) Cresa are urmatoarea modalitate de organizare:

2   

a) grupa mică - copii până la 1 an; b) grupa mijlocie - copii de 1-2 ani; c) grupa mare - copii de 2-3 ani. (2) Se recomandă constituirea grupelor eterogene şi repartizarea fraţilor şi prietenilor de vârste diferite în aceeaşi grupă. Art. 9 Numărul copiilor la grupa de antepreşcolari este în medie de 7 copii, dar nu mai puţin de 5 copii şi nu mai mult de 9 copii. Art. 10 Programul de funcţionare al creselor este program prelungit, 10 ore pe zi. Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 6,00-18,00. Art. 11 (1) Structura anului şcolar este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar. (2) Cresele vor fi închise temporar, cu acordul inspectoratului şcolar şi cu informarea părinţilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţie. (3) Perioadele prevăzute la alin. (2) se aduc la cunoştinţa tuturor reprezentanţilor legali cu cel puţin 45 zile înainte de închidere. Durata vacanţei se stipulează în contract. Art. 12 (1) Înscrierea copiilor în cresase face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie. Art. 13 (1) Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt: a) cerere de înscriere; b) copie de pe certificatul de naştere al copilului; c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali; e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic; f) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate; g) analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil. (2) Cererea de înscriere este însoţită de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii. (3) Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (2) se prezintă şi în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile. (4) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidenţă/prezenţă a copiilor. (5) Registrul prevăzut la alin (4) cuprinde: numele şi prenumele copilului, data naşterii, domiciliul, numele şi prenumele părinţilor, locul de muncă al acestora, data intrării copilului în unitate, copiii prezenţi/absenţi şi, după caz, motivul absenţei şi o rubrică de observaţii, unde se va scrie data transferului copilului şi unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidenţele unităţii şi motivul acesteia.

3   

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidenţă a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şilibera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Art.14 În vederea adaptării copilului, după înscriere, părintele/reprezentantul legal poate însoţi copilul la programul din creşă pe o perioadă de maximum 15 zile. Art. 15 Transferarea copilului de la o cresala alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul unităţii primitoare, în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare. Art.16 Scoaterea copilului din evidenţa unităţii care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face în următoarele situaţii: a) în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului; b) în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare; c) la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului. Art.17 (1) La nivelul unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară există următoarele documente de evidenţă: a) registru de evidenţă/prezenţă a copiilor; b) registru de evidenţă a meniurilor pe grupe de vârstă a copiilor, pentru programul prelungit sau săptămânal; c) registru de evidenţă a stării de sănătate a copiilor; d) dosar personal pentru fiecare copil. (2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel puţin următoarele documente: a) documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) din prezentul regulament; b) rezultatele evaluării realizate de către psihologul cu care unitatea în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară colaborează; c) jurnalul copilului; d) evaluările periodice realizate de echipa multidisciplinară din centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; e) planul de servicii, în situaţia copilului expus riscului de separare de familie; f) copie a dispoziţiei primarului privind susţinerea din bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale a contribuţiei ce revine părinţilor/reprezentanţilor legali; g) contractul privind furnizarea de servicii încheiat între părintele/reprezentantul legal al copilului şi conducerea unităţii. Art.18 Cresele respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spaţiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor şi activităţilor în aer liber, la mobilierul şi instalaţiile necesare asigurării condiţiilor de funcţionare, la condiţiile igienico-sanitare, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995, cu modificările ulterioare, precum şi la condiţiile de siguranţă care îi privesc pe copii. Art.19 (1) În cresa, mediul fizic trebuie să stimuleze dezvoltarea şi învăţarea activă a copiilor, să creeze ocazii de explorare şi descoperire şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale ale acestora. (2) Spaţiul trebuie organizat în aşa fel încât să asigure sănătatea şi protecţia copiilor, fără a le impune multe restricţii.

4   

Art.20 (1) Spaţiul din unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară va fi amenajat primitor şi atractiv şi va fi organizat astfel încât să existe: săli de grupă şi spaţii în aer liber, încăperi pentru primire (vestiare), spaţii pentru servirea mesei, spaţii de somn şi, eventual, cameră/centru de resurse pentru părinţi. (2) Spaţiul pentru întâlniri cu părinţii sau cu persoane din afara unităţii va fi amenajat în aşa fel încât să încurajeze şi să promoveze comunicarea şi valorile familiei şi ale comunităţii, precum şi pentru a stimula implicarea acestora în programul instituţiei. (3) Spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber va asigura dezvoltarea, învăţarea activă a copilului şi promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente şi îmbolnăviri. Art.21 (1) Încăperea pentru primire, respectiv vestiarul va fi iluminat şi ventilat natural, dimensionat astfel încât să se evite aglomeraţia la orele de primire/plecare şi va fi dotat cu mobilier funcţional, adaptat vârstei copiilor şi uşor de igienizat. (2) Încăperea va avea acces direct la un grup sanitar (cel puţin la o chiuvetă, pentru spălarea mâinilor) şi va conţine cuiere la înălţimea copiilor, dulapuri pentru păstrarea îmbrăcămintei copiilor în saci individuali, bănci de dimensiuni adecvate pe care să fie aşezaţi copiii pentru a fi îmbrăcaţi/încălţaţi. Art.22 (1) Spaţiul sălii de grupă va fi împărţit în cel puţin două zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfăşura activităţi mai zgomotoase, şi zona pentru activitate/învăţare, unde se vor desfăşura activităţile care necesită linişte şi concentrare. (2) În afara celor două zone, în sala de grupă trebuie să existe şi cel puţin două colţuri privilegiate de joacă, dotate cu materiale şi jucării specifice activităţilor pe care copiii le vor desfăşura. Acestea pot fi înfiinţate şi amenajate în funcţie de nevoile şi interesele copiilor şi de conţinutul educativ parcurs cu aceştia la un moment dat. (3) În zona pentru activitate trebuie să existe şi un spaţiu liniştit şi confortabil pentru odihnă. Acest spaţiu va fi dotat cu o saltea ori cu pernuţe moi pe care copiii se pot aşeza şi se pot odihni sau pot fi singuri cu ei înşişi atunci când simt nevoia. Art.23 Microclimatul unităţii pentru educaţie antepreşcolară va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995, cu modificările ulterioare. Art.24 Mobilierul utilizat în serviciile de educaţie antepreşcolară trebuie să fie adecvat vârstei, să ofere copilului o ambianţă familială, sigură şi confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educaţional favorabil şi să permită modularea, după necesităţile grupei. Art.25 Jucăriile, materialele şi echipamentele pentru dezvoltarea şi învăţarea copiilor vor fi adecvate vârstei şi nivelului de dezvoltare ale copiilor, vor asigura stimularea acestuia şi îi vor oferi ocazia să îşi exprime opţiunile şi să îşi dezvolte creativitatea. Ele nu vor constitui un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului. Art.26 (1) Educaţia antepreşcolară se realizează pe baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea şi remedierea timpurie a eventualelor deficienţe de dezvoltare. (2) Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate în curriculumul specific vârstei antepreşcolare, precum dezvoltarea fizică, sănătatea, igiena personală, dezvoltarea socio- emoţională, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a comunicării, dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor în învăţare, sunt esenţiale pentru realizarea unei educaţii particularizate, prin identificarea de către cadrul didactic atât a potenţialului copilului, cât şi a dificultăţilor/deficienţelor fiecărui copil în parte. (3) Educaţia antepreşcolară în perioada copilăriei timpurii vizează dezvoltarea generală a copilului, care urmează să îi asigure acestuia un start bun în viaţă.

5   

Art.27 Conţinutul educaţiei antepreşcolare se realizează conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art.28 În cresa, strategiile personalizate aplicate în demersul didactic valorizează copilul, îl diferenţiază şi îl individualizează potrivit ritmului şi nevoilor proprii, în vederea sprijinirii dezvoltării sale. Art.29 (1) În activitatea desfăşurată în crese se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârste timpurii, precum şi ca metodă de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii. (2) Tipurile de activităţi desfăşurate cu copiii în unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt: a) jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, jocul didactic; b) activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi gospodăreşti; c) activităţi de muzică şi de mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, cântece, euritmie; d) activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini; e) activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente; f) activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă. Art.30 (1) Durata activităţilor desfăşurate cu copiii antepreşcolari variază în funcţie de nivelul de vârstă şi de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea. Indiferent de durata recomandată pentru desfăşurarea unei activităţi, educatoarea îşi va adapta demersul didactic în funcţie de reacţia copilului/copiilor. (2) Pentru sugari, durata unei activităţi este de cel mult 5 minute, pentru copiii cu vârste între 1 şi 2 ani durata activităţii creşte până la cel mult 10 minute, iar pentru copiii cu vârste între 2 şi 3 ani activităţile durează 15-20 minute. (3) Activităţile în educaţia antepreşcolară vor fi alternate cu pauze. Acestea vor avea o durată cel puţin egală cu durata activităţii. Art.31 (1) În cresa se întocmeşte un orar zilnic orientativ, dar predictibil pentru succesiunea activităţilor, cu valoare de ghid, în funcţie de numărul şi vârsta copiilor înscrişi, de nivelul de dezvoltare şi caracteristicile nevoilor lor individuale, ţinându-se seama şi de preferinţele părinţilor. (2) În alcătuirea orarului pentru grupele de copii 1-2 ani şi 2-3 ani se vor avea în vedere îmbinarea activităţilor dinamice de învăţare cu activităţi liniştite, respectiv: 30-60 de minute de activitate, de două ori pe zi, constând în desenat, ascultat poveşti, somn, în funcţie de personalitatea şi dorinţa copilului şi îmbinarea acestor activităţi din sala de grupă cu cele de afară. (3) Programul sugarilor va fi strict individualizat. Art.32 (1) Scopul evaluării progresului copiilor antepreşcolari în unităţile care oferă servicii de educaţie timpurie este acela de a orienta şi de a optimiza dezvoltarea şi învăţarea copilului în intervalul de la naştere la 3 ani.

6   

(2) Evaluarea progresului copiilor antepreşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, aprobate ca Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Art.33 (1) Structura personalului din creşe, este formată din: a) personal de conducere: director; b) personal didactic: educator-puericultor; c) personal de specialitate: asistent medical; d) personal nedidactic: administrator, bucătar, contabil, ajutor de bucătar, îngrijitoare. Art.34 (1) Cresele colaborează cu serviciul public de asistenţă socială din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în situaţia în care au înscrişi copii cu risc de separare de familie. (2) Pentru asigurarea îngrijirilor medicale în caz de urgenţă, unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară solicită servicii de urgenţă teritoriale. (3) În vederea evaluării potenţialului copilului şi stimulării dezvoltării optime a acestuia, unitatea în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară colaborează cu psihologi, mentori, metodişti ai inspectoratului şcolar judeţean, precum şi cu alţi specialişti. (4) Activităţile din cadrul unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară au ca principiu fundamental munca în echipă. Art.35 Personalul didactic din unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară se normează pe ture. Art.36 (1) Organizarea şi coordonarea activităţii creşelor se asigură de către director. Directorul răspunde de organizarea şi coordonarea activităţii personalului, de relaţia cu părinţii/reprezentantul legal, de activitatea metodică şi de perfecţionare, de păstrarea şi gestionarea patrimoniului unităţii respective. (2) Directorul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Directorul reprezintă unitatea în relaţia cu inspectoratul şcolar, cu autoritatea administraţiei publice locale, cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi cu alţi factori interesaţi în educaţia copiilor antepreşcolari. (4) Directorul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) exercită atribuţiile ce revin creşei fără personalitate juridică; b) propune proiectul de buget al creşei; c) propune aprobarea structurii organizatorice şi a numărului şi categoriilor de personal; d) participă la selectarea personalului din cadrul creşei; e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creşei; f) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii creşei în comunitate; g) răspunde de calitatea serviciilor de educaţie antepreşcolară, precum şi de asigurarea formării continue a personalului didactic şi nedidactic; h) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul creşei şi propune sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile. Art.37 (1) Asistentul medical are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează triajul zilnic al copiilor; b) verifică avizele epidemiologice şi cauzele absenţei copiilor, colaborând cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor; c) asigură asistenţa medicală de urgenţă şi solicită serviciul de ambulanţă, când este cazul; d) anunţă imediat părinţii privind situaţia de urgenţă în care se găseşte copilul; e) colaborează cu medicul şcolar şi cu medicul de familie al copiilor;

7   

f) administrează copiilor, cu acordul părinţilor, tratamentul prescris de medicul curant şi tratamentul în regim de urgenţă prescris de medicul de ambulanţă; g) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor medicale ale copiilor; h) întocmeşte meniurile, respectând normativele nutriţionale pentru fiecare categorie de copii în parte; i) monitorizează modul în care se pregăteşte, se distribuie şi se administrează alimentaţia copiilor, în funcţie de vârsta acestora; j) controlează zilnic condiţiile de funcţionare ale blocului alimentar şi verifică respectarea meniurilor; k) controlează rezultatele evaluărilor periodice ale personalului; l) controlează starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor; m) ţine evidenţa medicamentelor aflate în creşă, prin înscrierea acestora în centralizatorul de consum; n) izolează copiii bolnavi sau suspecţi de a fi bolnavi/purtători de boli infecto-contagioase şi informează conducerea unităţii asupra acestor cazuri; o) efectuează educaţia pentru sănătate a părinţilor şi copiilor; p) efectuează termometrizarea copiilor, cântăreşte şi măsoară copiii, consemnând datele în fişa medicală. (2) Activitatea asistentului medical este coordonată metodologic de medic. Art.. 38 (1) Educatorul-puericultor din creşă are, în principal, următoarele atribuţii: a) realizează activităţi de îngrijire şi de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea creşterii gradului de independenţă; b) realizează activităţi care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; c) asigură formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal; d) realizează programe care cuprind activităţi ce urmăresc creşterea receptivităţii generale la stimuli în vederea dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor în învăţare; e) înregistrează progresele realizate de copil în jurnalul acestuia; f) colaborează activ cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează unitatea. Art.39 (1) Educatorul-puericultor are obligaţia de a comunica în scris părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, prin jurnalul de legătură al copilului, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, cel puţin următoarele informaţii, cu avizul directorului: a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare; b) starea emoţională şi afectivă a copiilor; c) dificultăţi/deficienţe identificate; d) orice alte elemente care necesită luarea unor măsuri sau a căror cunoaştere de către părinţi/reprezentanţi legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. (2) Educatorul-puericultor poate comunica prin orice mijloace de comunicare părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor informaţii cu privire la activităţile desfăşurate cu copiii şi rezultatele acestora. Art.40 (1) Valorile şi misiunea unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară, condiţiile de înscriere, programul de funcţionare, informaţiile cu privire la categoriile de personal şi atribuţiile acestora, drepturile şi obligaţiile părinţilor/reprezentanţilor legali vor fi aduse la cunoştinţa acestora de către conducerea unităţii, în momentul depunerii dosarului. (2) Părinţilor/Reprezentanţilor legali li se vor pune la dispoziţie numele şi numerele de telefon ale persoanelor responsabile din creşă, precum şi regulamentul intern al acesteia.

8   

Art.41 (1) Părinţii/Reprezentantul legal al copilului au/are dreptul la: a) consiliere şi sprijin din partea personalului unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce priveşte educaţia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum şi pentru probleme de ordin medical şi/sau social; b) primirea oricăror informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul didactic şi nedidactic le poate furniza, în funcţie de evoluţia copilului. (2) Părinţii/Reprezentantul legal al copilului au/are următoarele obligaţii: a) să comunice reprezentanţilor unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară orice informaţii cu privire la starea de sănătate a copilului, precum şi informaţii necesare dezvoltării armonioase a copilului; b) să respecte regulamentul intern al cresei; c) să achite contribuţia lunară pentru copilul/copiii înscris/înscrişi la cresa. Art.42 (1) Cresele sunt obligate să dezvolte o reţea de suport profesional, putând apela ori de câte ori au nevoie la servicii specializate, cum ar fi servicii de consiliere psihologică şi socială, servicii specializate de sănătate etc. (2) Următoarele instituţii publice sau private pot face parte din reţeaua de suport profesional a unităţilor de educaţie antepreşcolară: a) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; b) centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; c) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; d) Direcţia de Sănătate Publică; e) agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială; f) inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; g) inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti; h) serviciul public de asistenţă socială; i) autorităţi ale administraţiei publice locale; j) instituţii de cult; k) organisme private acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului; l) alte instituţii publice sau private acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Art.43 (1) În vederea formării unor reţele de sprijin comunitar, complementare serviciilor de educaţie timpurie, cresa oferă: a) îndrumare şi consiliere a părinţilor; b) cursuri de educaţie parentală sau alte cursuri solicitate de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor; c) materiale suport (broşuri, cărţi, studii, postere, pliante etc.) pentru informarea părinţilor/reprezentanţilor legali şi a altor membri ai comunităţii asupra dezvoltării copilului şi a cerinţelor educaţionale ale acestuia; d) consilierea părinţilor/reprezentantului legal în vederea identificării de soluţii la problemele identificate în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi oferite de către instituţia de educaţie timpurie, independent sau prin centrele de resurse pentru părinţi, centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, centrele de resurse şi perfecţionare, centrele de documentare şi informare ori, în parteneriat, prin centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, Casa Corpului Didactic sau alţi parteneri educaţionali cu preocupări în acest domeniu.

9   

Art.44 (1) Orice persoană care lucrează în unitatea de educaţie antepreşcolară, precum şi părinţii/reprezentanţii legali pot identifica potenţiali parteneri comunitari, instituţii publice/ private sau persoane care să contribuie la creşterea calităţii îngrijirii copiilor în cadrul unităţii de educaţie antepreşcolară şi, eventual, să devină persoane de sprijin pentru perioadele de criză ale unora dintre familii. (2) Cresele pot încheia parteneriate cu partenerii identificaţi, cu respectarea prevederilor legale. Art.45 (1) Cresele vor încuraja participarea voluntarilor la activităţile desfăşurate în unitate, ţinându-se cont de corespondenţa dintre competenţele personale şi activităţile prestate. (2) Voluntarii care doresc să participe la activităţile din cresa vor solicita acest lucru, în scris, directorului, urmând ca în contractul de voluntariat încheiat conform prevederilor legale în vigoare să se precizeze rolul, programul, limitele de competenţă stabilite şi agreate de comun acord. (3) Voluntarii beneficiază de o formare de minimum 8 ore înainte de a-şi începe activitatea în cadrul unităţii de educaţie antepreşcolară şi prezintă un certificat medical din care să rezulte că acesta nu se află în evidenţele medicale cu boli transmisibile şi este apt să desfăşoare activităţi cu copii. Art.46 În vederea asigurării transparenţei şi creşterii prestigiului social al unităţii şi al profesioniştilor care lucrează în ea, conducerea cresei va aloca un spaţiu destinat promovării parteneriatului cu familia şi comunitatea, a serviciilor oferite, precum şi a altor informaţii utile legate de dezvoltarea şi educarea copilului în intervalul de la naştere la 4 ani. Art.47 Finanţarea se realizează din următoarele surse: a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic şi nedidactic şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, stabilite conform prevederilor legale; d) donaţii; e) sponsorizări; f) alte surse legal constituite. Art.48 (1) Părinţii/Reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului, în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu lunar brut cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d) din HG nr.1252/2012. (2) Sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinţii/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii. (3) Contribuţia poate fi achitată şi prin tichete de creşă, tichete sociale şi/sau cupoane sociale, potrivit legii. Art.49 (1) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în cresa, suportată de părinţii/reprezentantul legal al acestora, se stabileşte în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului la programul zilnic. (2) Numărul de zile în care copiii au frecventat cresa este monitorizat prin registrul de evidenţă/prezenţă completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul-puericultor. (3) Contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi la cresa se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.

10   

(4) Contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care au frecventat programul de creşă pe o perioadă de până la 3 zile lucrătoare este reportată pentru luna următoare. Art.50 (1) Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în cresă, suportată de părinţii/reprezentantul legal al acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, precum şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi. (2) Valoarea contribuţiei se stabileşte în următoarele cote procentuale şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară. (3) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi sau grupe de educaţie antepreşcolară înfiinţate pe lângă grădiniţe, şi se aprobă anual prin act administrativ al instituţiei care are în administrare creşa.