keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/18.02.2020 privind modificarea şi aprobarea condiţiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 65/18.02.2020
privind modificarea şi aprobarea condiţiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 3588/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1260 din 13.02.2020 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 1260/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
În conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4, lit. c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2121/2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Simion Moşiu;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.02.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.a)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă condiţiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 508 din 22.10.2013 privind condiţiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de poliţist local la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara şi anexa.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

CU WELT Anexa la H.C.L. nr. ce TM 1. Condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție specifice de polițist local la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara: a) Apt medical și fizic; b) Apt psihologic pentru portarmă şi ture de noapte; c) Permis categoria B; d) Probă suplimentară sportivă, pentru evaluarea performanței fizice a candidaților; 2. Probele sportive şi baremele minime de promovare pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor înscrişi la concurs sunt următoarele: Nr. BAREME MINIME PROBELE SPORTIVE er. Bărbaţi Femei 1 Abdomene ( flexii abdominale) 44 40 2 Alergare — viteză - 50 m plat T4 9”0 3 Alergare - rezistență 1000 m - 4'10” 800 m - 410” 4 Deplasare cu bicicleta — 100 metri - - Obiect suspendat = o minge de tenis de câmp, suspendată la o înălțime de 2,55 metri, măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului Detentă pe verticală (din deplasare, 5. candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol) 3. Toate probele sportive sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. 4. Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă, iar dacă candidatul nu a promovat fiecare probă este declarat „Respins”. Candidatul respins este eliminat din concurs şi nu va mai parcurge celelalte probe. 5. Precizările tehnice şi metodice privind probele sportive sunt prevăzute în Procedura privind organizarea și desfăşurarea probei suplimentare sportive, pentru evaluarea performanței fizice a candidaților, aprobate la nivelul instituţiei publice, conform art. 47, alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-01, Ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE NR. 1260 din 13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la

Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local;

Facem următoarele precizări: Conform dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale potrivit cărora, poliţia

locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în domeniile prevăzute de lege.

Luând în considerare evoluția și complexitatea fenomenului infracțional și contravențional care impune intervenția polițiștilor locali și participarea la acțiuni cu grad ridicat de risc, în condiții de pericol deosebit care pot afecta sănătatea și integritatea fizică a polițiștilor locali se impune recrutarea unor candidați cu calități motrice deosebite și rezistență, mobilitate și trăsături de personalitate puternice precum disciplina, voința, starea de echilibru emoțional.

Capacitatea, calitatea și eficiența resurselor umane din cadrul poliției locale contribuie la dezvoltarea unui serviciu public de interes local eficient în scopul satisfacerii nevoilor comunității, menținerea și încrederea cetățenilor în acest serviciu public, la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru Direcția Poliției Locale.

Ținând cont de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2121/2020 prin care se fac observații de ordin legal cu privire la condiția specifică de ocupare a unei funcții publice de execuție specifice de polițist local privind ”criteriul de înălțime”, aprobat prin H.C.L. nr. 508/22.10.2013 privind condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara, în care se precizează:

”cu privire la condiția specifică de ocupare: ”criteriul de înălțime: 1,75 m la bărbați; 1,70 m la femei”, vă comunicăm că aceasta contravine dispozițiilor art. 467 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 4 lit. c) din H.G. nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care dispun cu privire la principiile aplicabile oricărui concurs, inclusiv cel privind egalitatea accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale”

Având în vedere aspectele prezentate mai sus și ținând cont de art. 47 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii calității în recrutarea și selecția candidaților, pentru îmbunătățirea imaginii și prestigiului instituției, a prestanței polițistului local în stradă și dezvoltarea capacității de acțiune și intervenție operativă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu propunem aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de

Cod FO53-01, Ver. 2

execuție specifice de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara. Condițiile specifice eliminatorii propuse se află în anexă, parte integrantă la prezentul raport.

În concluzie, ținând cont de prevederile art. 467, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

”(1) Concursul pentru ocuparea unei funcţii publice are la bază principiile competiţiei, transparenţei, competenţei, precum şi pe cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.”

coroborat cu art. 4, lit. c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

”c) egalitatea de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii ”

care dispun cu privire la principiile aplicabile oricărui concurs, inclusiv cel privind egalitatea accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale, apreciem că proiectul de hotărâre propus, privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef birou Consultanță și Evidență Juridică, Jr. DAN MIRCEA TĂNASE

Consilier, VIOLETA ROBU

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver. 3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii

pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale În prezent condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție

specifice de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 508/22.10.2013 privind condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Luând în considerare evoluția și complexitatea fenomenului infracțional și contravențional

care impune intervenția polițiștilor locali și participarea la acțiuni cu grad ridicat de risc, în condiții de pericol deosebit care pot afecta sănătatea și integritatea fizică a polițiștilor locali se impune recrutarea unor candidați cu calități motrice deosebite și rezistență, mobilitate și trăsături de personalitate puternice precum disciplina, voința, starea de echilibru emoțional.

Ținând cont de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2121/2020 prin care se fac observații de ordin legal cu privire la condiția specifică de ocupare a unei funcții publice de execuție specifice de polițist local privind ”criteriul de înălțime”, aprobat prin H.C.L. nr. 508/22.10.2013 privind condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara, în care se precizează:

”cu privire la condiția specifică de ocupare: ”criteriul de înălțime: 1,75 m la bărbați; 1,70 m la femei”, vă comunicăm că aceasta contravine dispozițiilor art. 467 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 4 lit. c) din H.G. nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care dispun cu privire la principiile aplicabile oricărui concurs, inclusiv cel privind egalitatea accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale”

Având în vedere aspectele prezentate mai sus și ținând cont de art. 47 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completaările ulterioare, în scopul creșterii calității în recrutarea și selecția candidaților, pentru îmbunătățirea imaginii și prestigiului instituției, a prestanței polițistului local în stradă și dezvoltarea capacității de acțiune și intervenție operativă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu propunem aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara. Condițiile specifice eliminatorii propuse se află în anexă, parte integrantă la prezentul referat.

Cod FO53-03, Ver. 3

În conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

”(1) Concursul pentru ocuparea unei funcţii publice are la bază principiile competiţiei, transparenţei, competenţei, precum şi pe cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.”

coroborat cu art. 4, lit. c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

”c) egalitatea de şanse, principiu potrivit căruia este recunoscută vocaţia la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii ;”

care dispun cu privire la principiile aplicabile oricărui concurs, inclusiv cel privind egalitatea accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale, propunem modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, conform anexei prezentate de către Direcția Poliției Locale Timișoara.

3. Alte informații Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

instituției. 4. Concluzii Având în vedere considerentele expuse, propunem modificarea și aprobarea condițiilor

specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN