keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 342/29.07.2008 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Teatrului German de Stat

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 342/29.07.2008
privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Teatrului German de Stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 014651/09.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere adresa nr. SC2008 - 014651/30.06.2008 a Teatrului German de Stat Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură,ştiinţă,învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Potrivit Ordonanţa Guvernului nr.21/ 2007 privind institutiile publice de spectacole si concerte precum si desfasurarea activitatilor de impresariat artistic
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2004 privind trecerea Teatrului German de Stat Timisoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 294/13.05.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului German de Stat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata.


HOTARASTE

Art.1: Se numeste ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie la Teatrul German de Stat ,D-na consilier Elena Wolf.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitara ;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei de Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Drumuri si Transporturi ;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice, Invatamant, Sport si Cultura;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
BĂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Teatrul_German.pdf

Red. 2ex

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2008 – 014651/09.07.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Teatrului German de Stat

Avându-se în vedere adresa Teatrului German de Stat cu nr. SC2008 – 014651/30.06.2008 prin

care se propune numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind institutiile şi companiile de

spectacole sau concerte, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007;

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare art.7 alin.(2) Consiliul de

Administraţie este format din cinci membrii, dintre care reprezentantul autorităţii administraţiei publice

centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz,

reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta.

Datorita faptului ca mandatul D-lui consilier Aurel Avram Jecu a expirat in urma alegerilor

locale din anul 2008 si avand in vedere necesitatea numirii unui reprezentant al Consiliului Local in

Consiliul de Administratie al Teatrului German de Stat sustinem propunerea acestei institutii de a numi

ca membru al Consiliul de Administraţie al Teatrului German de Stat pe D-na consilier Elena Wolf.

Violeta Mihalache Director Comunicare

Smaranda Haracicu Director Economic

Alina Pintilie Sef Birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Laura Arbănaş Consilier

Cod FP 53-01 ver 1