keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 499/25.11.2008 privind aprobarea procedurii de admitere şi a procedurii de ieşire a unei persoane vârstnice în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 499/25.11.2008
privind aprobarea procedurii de admitere şi a procedurii de ieşire a unei persoane vârstnice în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.178/19.09.2008 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
Având în vedere Ordinul nr.246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) şi (d) şi alin.6 lit.(a) pct. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă procedura de admitere a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă procedura de ieşire a unei persoane vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciul Juridic ;
- Direcţiei Economice ;
- Direcţiei Patrimoniu ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei de Urbanism ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară ;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara ;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMISOARA

Anexa 2 PROCEDURA PRIVIND IEŞIREA PERSOANEI VÂRSTNICE

DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA ( SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ)

Cap.1. CONDITIILE ÎN CARE SE EFECTUEAZA IESIREA DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

Art.1. Conditiile in care se efectueaza iesirea din Caminul Pentru Persoane Varstnice Timisoara:

a. transfer la o altă unitate de asistenţă socială; b. în caz de deces (certificat de deces); c. la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal; d. în cazul unor abateri de la R.O.F. şi R.O.I. (părăsirea repetată a

căminului neanunţată şi neaprobată) sau comportament necorespunzător(consum exagerat de alcool,agresivitate)

e. la re/integrarea în familie/comunitate;

Cap. 2. DISPOZITIA DE IESIRE DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE :

Art.2. In functie de fiecare caz în parte dosarul de ieşire va conţine următoarele acte :

a) Certificatul de deces, in conditiile specificate la Cap.1., Art.1., lit.b; b) Referatul conducătorului Căminului pentru Persoane Vârstnice, in

conditiile specificate la Cap.1., Art.1., lit.a, c, d, e; c) Cererea personală a beneficiarului şi/sau a reprezentantului legal

cu specificarea noii locatii a persoanei vârstnice; d) Ancheta socială efectuată de personalul de specialitate a Serviciului

Pentru Persoane Varstnice Timişoara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala în cazul transferului la altă unitate de asistenţă socială;

e) Foaia de ieşire care precizează: data ieşirii; motivele; scurt istoric asupra rezidenţei în centru; locaţia în care se mută beneficiarul (altă unitate de asistenţă socială, locuinţa proprie etc.); persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului, conform Anexei 2.a.;

Art.3. Dosarul va fi analizat de comisia de ieşire din Căminul pentru Persoane Vârstnice . Art.4. Componenta Comisiei de iesire din Caminul pentru persoane varstnice precum si modalitatea de numire a acestor membrii este reglementata la procedura de admitere. Art.5. Hotărârea comisiei de ieşire din unitate a beneficiarului va fi consemnată în procesul – verbal al şedinţei în care se discută cazul . Art.6. Preşedintele comisiei va înainta propunerea de ieşire din unitate a beneficiarului directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară însoţită de copia procesului – verbal al comisiei . Art.7. În termen de 30 zile directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară va emite dispoziţia de ieşire din cămin în cazurile aflate la cap. I punctele a, c, d, e. In cazul I b, este suficient numai certificatul de deces pentru ieşirea din evidenţă. Art.8. Preşedintele comisiei transmite beneficiarului dispoziţia de ieşire din cămin . Art.9. La ieşirea din instituţia rezidenţială, beneficiarului sau familiei, eventual altei instituţii de asistenţă socială care preia beneficiarul i se predă o copie a dosarului care conţine:

a. Copii ale actelor beneficiarului (in cazul transferului in alta unitate), existente in dosarul de admitere;

b. Fişa de evaluare, c. Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire d. Foaia de ieşire; e. Dispoziţie de externare.

Art.10. Dosarul se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmanează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), al doilea se trimite, cu confirmare de primire, la Serviciu pentru protecţia Socială a persoanelor Vârstnice din cadrul D.A.S.C. Timişoara care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din instituţia rezidenţială.

ŞEF CĂMIN ELENA IOLANDA RĂDUCAN

Anexa 2.a. FOAIE DE IEŞIRE

DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

1. NUMELE SI PRENUMELE BENEFICIARULUI_________________________________ 2. DATA IEŞIRII:_________________________ 3. MOTIVELE

IEŞIRII:______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

4. LOCAŢIA ÎN CARE SE MUTĂ BENEFICIARUL: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 5. PERSOANA DE CONTACT CARE VA MONITORIZA EVOLUŢIA

ULTERIOARĂ A BENEFICARULUI: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 6. EVOLUŢIA STĂRII GENERALE DIN MOMENTUL INTERNĂRII PÂNĂ ÎN

MOMENTUL IEŞIRII: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 7. RECOMANDĂRI: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Şef CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Beneficiar/familie/reprezentant legal _________________________ _________________________________________

Anexa 1.a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Str. Inocenţiu Klein nr. 25-29, tel. 0256/208715 Nr.______________________________

COMUNICARE

Stimate domn/doamnă_________________________________________________ Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că potrivit Dispoziţei Primarului nr. _______________/__________________şi Deciziei Comisiei de Admitere/Ieşire în şi din Căminul de Persoane Vârstnice nr._______________/_______________s-a luat hotărârea: □ admiterii □ respingerii □ înscrierii pe lista de aşteptare

Decizia de admitere/respingere în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004;

Şef Cămin pentru Persoane Vârstnice Iolanda Răducan

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUN.TIMIŞOARA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA Str. INOCENTIU KLEIN Nr.25-29 Tel./Fax. 0256-208715 Nr.178 din 19.09.2008 APROBAT PRIMAR Dr. Ing.GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

pentru aprobarea procedurii de admitere şi ieşire a unei persoane vârstnice în şi din

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Având în vedere H.C.L. nr.316/29.07.2008 privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.250/13.05.2008 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice , precum şi Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice – standard 13 ; standard 17 , este necesar ca unitatea noastră să aibă :

- procedura de admitere a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara ;

- procedura de ieşire a unei persoane vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara .

Procedura de admitere a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice cuprinde actele necesare pentru admitere , criteriile de eligibilitate , modalitatea de emitere a dispoziţiei de admitere , persoana care emite dispoziţia , modalitatea de contestare în cazul respingerii unui dosar . Această procedură este necesară întrucât numărul de cereri de admitere în Căminul pentru Persoane Vârstnice este foarte mare şi nu există norme de aplicare a Legii nr.17/2000. Procedura de ieşire din Căminul pentru Persoane Vârstnice cuprinde condiţiile în care se efectuează ieşirea , modalitatea de emitere a dispoziţiei de ieşire , persoana care o emite , actele necesare pentru a ieşi din unitate . Ţinând cont de faptul că unitatea noastră este singura de acest gen din Timişoara , că un loc în cămin se obţine prin decesul unui beneficiar instituţionalizat ,( rata mortalităţii în unitate este mică ) prin plecarea unui beneficiar la cerere , sau prin transferul unui beneficiar , este necesar ca aceste proceduri să fie cunoscute , şi respectându-se , să asigurăm internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara , numai a acelor persoane care au într-adevăr nevoie . In acest scop au fost create aceste proceduri care să reglementeze condiţiile în care o persoană poate intra sau ieşi în sau dintr-o instituţie de acest fel .

Ţinând cont de toate cele menţionate propunem aprobarea : - procedurii de admitere a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara ; - procedurii de ieşire a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara .

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA ŞEF CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA ELENA IOLANDA RĂDUCAN AVIZAT JURIDIC ŞEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Manual_proceduri.pdf

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMISOARA

Anexa 1

PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA PERSOANEI VÂRSTNICE ÎN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMISOARA

CAP.1. ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

Art.1. Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara sunt următoarele:

a) Cerere de admitere adresată Comisiei de Admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice – semnată de către beneficiar si,sau reprezentantul legal al acestuia.Asistenta sociala se acorda si la cererea instantei judecatoresti,a personalului de specialitate din cadrul consiliului local,a politiei,a organizatiei pensionarilor,a unitatilor de cult recunoscute in Romania sau a organizatiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice.

b) B.I./C.I. (original si copie pag.1,2,3, flotant) ; certificat de naştere (original şi copie); de căsătorie (original şi copie), certificatul de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ (după caz,copie)

c) Acte medicale: - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie

care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea dacă este deplasabil sau nu;

- examen radiologic; - aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie - examen coproparazitologic; - examen psihiatric;

d) Adeverinţă de venit: cupon de pensie – original+copie xerox din ultima lună, sau alte acte din care rezultă veniturile realizate. In cazul în care solicitantul nu are venit va prezenta o adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice care să ateste acest fapt sau o adeverinta că este beneficiar al ajutorului social.Daca persoana varstnica nu are venit suficient pentru acoperirea costului mediu lunar de intretinere si are apartinatori, diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camin,daca realizeaza venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe tara in vigoare( se vor aduce adeverinte de salariu,de somaj,dupa caz)

e) Declaraţie notarială că nu are familie/reprezentant şi susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;

f) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF, contract de închiriere);

g) Grilă de evaluare socio-medicală efectuată de Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, conform HG 886/16.10.2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a persoanelor vârstnice;

h) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare;

i) În cazul în care există aparţinători, care au venituri, declaraţie notarială că suportă cheltuielile de înmormântare a persoanei vârstnice asistate.

CAP.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE A BENEFICIARILOR

Art.2. Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor sunt următoarele: a) Are domiciliul stabil în Timişoara; b) Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane

obligate la aceasta,potrivit dispozitiilor legale in vigoare. c) Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de

locuit pe baza resurselor proprii.Nu se iau in considerare situatiile in care persoana varstnica nu are locuinta din cauza instrainarii sub diverse forme;contract de intretinere,contract de vanzare cumparare,renta viagera cu apartinatorii sau terte persoane

d) Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.Pentru a stabili ca o persoana are venituri insuficiente este necesar ca in dosarul de internare sa existe pentru o perioada de 3 luni facturile(de intretinere,curent,telefon,etc), respectiv bonuri pentru cumpararea medicamentelor care sa faca dovada ca veniturile nu pot acoperi intretinerea persoanei varstnice.

e) Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata f) Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio

medicale,datorita bolii ori starii fizice sau psihice. (Nu se aprobă internarea unei persoane cu handicap grav.)

CAP.3. DISPOZITIE DE ADMITERE

Art.3. Cererea de admitere împreună cu dosarul complet, cu actele la zi, se vor depune la sediul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice de către solicitant / familia acestuia / reprezentantul legal / asistentul social de la Primăria de domiciliu; Art.4. – (1) Dosarul va fi analizat de către o comisie constituită la nivelul

Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, numită Comisia de Admitere/Ieşire in si din Căminul pentru Persoane Vârstnice; (2) Comisia de Admitere/Ieşire în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice este formată din cinci membrii nominalizati din cadrul Directiei de asistenta sociala comunitara si Caminului pentru persoane varstnice Timisoara precum si din membrii supleanti din cadrul acelorasi institutii.

(3) Membrii Comisiei de Admitere/Ieşire în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt numiţi prin dispozitia directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară; (4) Comisia de admitere/ieşire în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice va verifica şi analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgenţă in situatiile in care se impune acest lucru.

Art.5. La şedinţa comisiei de admitere/ieşire în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice pot fi invitaţi asistenţii sociali ale căror cazuri sunt discutate,consemnandu-se in procesul verbal prezenta lor si punctul lor de vedere. Art.6. În cazul în care se necesita prezenta persoanei varstnice ,solicitantul cererii de internare va fi invitat la o şedinţă ulterioară, stabilită de comun acord de către membrii comisiei. Art.7. În cazul în care nu mai există locuri disponibile solicitantul va rămâne pe lista de aşteptare pentru admiterea în cămin,lucru consemnat in procesul verbal al Comisiei. Art.8. Directorul executiv al Directiei de asistenta sociala comunitara va emite dispoziţia de admitere/respingere în Căminul pentru Persoane Vârstnice în termen de 30 zile calendaristice de la data înaintării propunerii facute de preşedintele Comisiei de Admitere,insotită de procesul verbal al Comisiei. Art.9. – (1) Preşedintele Comisiei de Admitere in Camin va comunica in

scris beneficiarului in termen de 5 zile de la emitere, dispozitia de admitere sau respingere in unitate (Anexa 1.a.). (2) Preşedintele Comisiei de Admitere in Camin va comunica in scris beneficiarului decizia luata in cazul in care acesta ramane inscris pe lista de asteptare, dupa sedinta Comisiei de Admitere / Iesire in si din Caminul Pentru Persoane Varstnice.

Art.10. Dispozitia de admitere/respingere în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Art.11. În momentul admiterii beneficiarului în Căminul de Persoane Vârstnice, se va constitui un dosar care va fi avizat de către conducătorul unităţii si care va contine actele beneficiarului. Art.12. – (1) În momentul eliberării unui loc, in cadrul Caminului Pentru

Persoane Varstnice, Comisia de Admitere/Ieşire va analiza lista de aşteptare, precum şi situaţiile deosebite apărute pe parcurs, urmand a se emite o dispozitie pentru persoana care indeplineste conditiile prevazute in prezenta procedura de catre Directorul Executiv al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara. (2) Se consideră situaţii deosebite următoarele: • persoana este evacuată, nu are aparţinători legali şi nu are altă

posibilitate de a obţine o locuinţă; • persoana este agresată şi prezintă acte doveditoare în acest

sens (daca este posibil);

• persoana este externată din spital fără a avea o locuinţă unde să se întoarcă;

• alte situaţii, cu motivarea scrisă a Comisiei. (3) Persoanele care indeplinesc conditiile de admitere in institutie si care se gasesc totodata in situatii deosebite, au prioritate la admiterea in Caminul Pentru Persoane Varsnice.

*NOTA: * ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL RĂMÂNE PE LISTA DE AŞTEPTARE ÎNTRUCÂT NU EXISTĂ LOCURI DISPONIBILE ACTELE MEDICALE ŞI CUPONUL DE PENSIE VOR FI ACTUALIZATE

Sef Camin pentru persoane varstnice Timisoara Răducan Elena Iolanda

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMISOARA

Anexa 2 PROCEDURA PRIVIND IEŞIREA PERSOANEI VÂRSTNICE

DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA ( SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ)

Cap.1. CONDITIILE ÎN CARE SE EFECTUEAZA IESIREA DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

Art.1. Conditiile in care se efectueaza iesirea din Caminul Pentru Persoane Varstnice Timisoara:

a. transfer la o altă unitate de asistenţă socială; b. în caz de deces (certificat de deces); c. la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal; d. în cazul unor abateri de la R.O.F. şi R.O.I. (părăsirea repetată a

căminului neanunţată şi neaprobată) sau comportament necorespunzător(consum exagerat de alcool,agresivitate)

e. la re/integrarea în familie/comunitate;

Cap. 2. DISPOZITIA DE IESIRE DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE :

Art.2. In functie de fiecare caz în parte dosarul de ieşire va conţine următoarele acte :

a) Certificatul de deces, in conditiile specificate la Cap.1., Art.1., lit.b; b) Referatul conducătorului Căminului pentru Persoane Vârstnice, in

conditiile specificate la Cap.1., Art.1., lit.a, c, d, e; c) Cererea personală a beneficiarului şi/sau a reprezentantului legal

cu specificarea noii locatii a persoanei vârstnice; d) Ancheta socială efectuată de personalul de specialitate a Serviciului

Pentru Persoane Varstnice Timişoara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala în cazul transferului la altă unitate de asistenţă socială;

e) Foaia de ieşire care precizează: data ieşirii; motivele; scurt istoric asupra rezidenţei în centru; locaţia în care se mută beneficiarul (altă unitate de asistenţă socială, locuinţa proprie etc.); persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului, conform Anexei 2.a.;

Art.3. Dosarul va fi analizat de comisia de ieşire din Căminul pentru Persoane Vârstnice . Art.4. Componenta Comisiei de iesire din Caminul pentru persoane varstnice precum si modalitatea de numire a acestor membrii este reglementata la procedura de admitere. Art.5. Hotărârea comisiei de ieşire din unitate a beneficiarului va fi consemnată în procesul – verbal al şedinţei în care se discută cazul . Art.6. Preşedintele comisiei va înainta propunerea de ieşire din unitate a beneficiarului directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară însoţită de copia procesului – verbal al comisiei . Art.7. În termen de 30 zile directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară va emite dispoziţia de ieşire din cămin în cazurile aflate la cap. I punctele a, c, d, e. In cazul I b, este suficient numai certificatul de deces pentru ieşirea din evidenţă. Art.8. Preşedintele comisiei transmite beneficiarului dispoziţia de ieşire din cămin . Art.9. La ieşirea din instituţia rezidenţială, beneficiarului sau familiei, eventual altei instituţii de asistenţă socială care preia beneficiarul i se predă o copie a dosarului care conţine:

a. Copii ale actelor beneficiarului (in cazul transferului in alta unitate), existente in dosarul de admitere;

b. Fişa de evaluare, c. Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire d. Foaia de ieşire; e. Dispoziţie de externare.

Art.10. Dosarul se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmanează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), al doilea se trimite, cu confirmare de primire, la Serviciu pentru protecţia Socială a persoanelor Vârstnice din cadrul D.A.S.C. Timişoara care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din instituţia rezidenţială.

ŞEF CĂMIN ELENA IOLANDA RĂDUCAN

Anexa 2.a. FOAIE DE IEŞIRE

DIN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

1. NUMELE SI PRENUMELE BENEFICIARULUI_________________________________ 2. DATA IEŞIRII:_________________________ 3. MOTIVELE

IEŞIRII:______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

4. LOCAŢIA ÎN CARE SE MUTĂ BENEFICIARUL: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 5. PERSOANA DE CONTACT CARE VA MONITORIZA EVOLUŢIA

ULTERIOARĂ A BENEFICARULUI: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 6. EVOLUŢIA STĂRII GENERALE DIN MOMENTUL INTERNĂRII PÂNĂ ÎN

MOMENTUL IEŞIRII: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 7. RECOMANDĂRI: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Şef CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Beneficiar/familie/reprezentant legal _________________________ _________________________________________

Anexa 1.a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Str. Inocenţiu Klein nr. 25-29, tel. 0256/208715 Nr.______________________________

COMUNICARE

Stimate domn/doamnă_________________________________________________ Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că potrivit Dispoziţei Primarului nr. _______________/__________________şi Deciziei Comisiei de Admitere/Ieşire în şi din Căminul de Persoane Vârstnice nr._______________/_______________s-a luat hotărârea: □ admiterii □ respingerii □ înscrierii pe lista de aşteptare

Decizia de admitere/respingere în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004;

Şef Cămin pentru Persoane Vârstnice Iolanda Răducan