keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 491/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25896/20.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitii Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16, in valoare de 1,038,782 lei intocmit de Birou Individual de Arhitectură "Popa I. Viorel" cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa la prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Sectia_3_Politie.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007- REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CREARE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16 Sectia 3 Politie este situată în Timişoara ,Calea Sagului nr.16 unde îşi desfăşoară activitatea un numar mare de angajati.

Având în vedere că imobilul unde îşi desfăşoară activitatea este insuficient pentru numărul mare de angajati, s-a dovedit ca necesară extinderea , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea a unei săli de conferinte pentru 45 de personae cu S=67 mp, un grup sanitar cu doua cabine S=13.00mp, un birou cu anexa S=18mp si o casa a scarii care va face legatura cu etajul. La etaj se vor realize trei birouri fiecare cu S=12.00mp si doua grupuri sanitare pe sexe, cu cate doua cabinete fiecare, cu S=9.00mp.In curtea imobilului se vor organiza 6 locuri de parcare. Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcţie in regim P+E si creare acces auto. Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”PROZIM”SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlul gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2008-2009 Durata de realizare a investiţiei: 24 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii “EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CREARE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16, în valoare de 1.038.782,00 lei întocmit de SC’ PROZIM”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Intocmit, Sing.Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei " EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CREARE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16 DEVIZUL GENERAL 4.1 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 95.299,35 LEI 4.2 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 889.785,00 LEI 4.4 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 53.697,65 LEI TOTAL 1.038.782,00 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiţie este de 1.038.782,00 LEI Eşalonarea investiţiei : Proietare –2008 Execuţie –2008- 2009 durata de realizare a investiţiei :24 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma Intocmit sing. Pavleac Silvia

Atasament: ANEXA.Sectia_3_Politie.pdf

ANEXA LA HOTARAREA NR._________________

Indicatori tehnico - economici pentru realizarea investitiei Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din

Timisoara, Calea Sagului nr. 16 DEVIZUL GENERAL 3.1 STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE 95.299,35 LEI 4.1 LUCRARI DE CONSRUCTII SI INSTALATII 889.785,00 LEI 4.4 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 53.697,65 LEI TOTAL 1.038.782,00 LEI 5.PRINCIPALII INDICATORI Valoarea de investitie este de 1.038.782,00 Esalonarea investitie: Proiectare -2008 Executie 2008-2009 durata de executie a investitiei :24 luni 6. AVIZE SI ACORDURI - Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele de drept - Aviz de mediu - Aviz CNCAN DIRECTOR, SEF SERVICIU, ec. Nicusor C-tin Miut ing.Marius Duma