keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"

19.10.2018

Hotararea Consiliului Local 489/19.10.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24275/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24275/17.10.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-24275/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul CTEA nr. 21/16.10.2018 al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.;
Luând în considerare adresa S.C. EPMC Consulting S.R.L., înregistrată cu nr. CDE2018-995/16.10.2018.
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II".

Art. 2: Se aprobă Analiza cost-beneficiu pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II".

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II" , prezentaţi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 507/02.05.2018 şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE, REŢELE DE GAZ NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul

Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de

hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Facem următoarele precizări: Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în

vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” reprezintă etapa a doua a unei iniţiative investiţionale de amploare ce vizează, pe termen lung, conformarea sistemului de termoficare cu obligaţiile comunitare privind emisiile de poluaţi în aer şi creşterea eficienţei energetice a sistemului.

Identificarea obiectivelor investiţionale, prioritizarea şi programarea acestora s-a realizat prin intermediul Master Planului. Astfel, documentul stabileşte o listă de investiţii grupate pe două etape/faze. În cadrul etapei I a proiectului au fost încadrate investiţiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligaţiile de mediu, iar în cadrul etapei a II-a, investiţiile ce au ca scop creşterea eficienţei energetice a sistemului şi a calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică.

Aplicaţia de finanţare şi documentaţiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanţate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicaţii” şi ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Documentaţiile necesare pentru demararea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” in cadrul POIM 2014-2020 axa prioritara 7, au fost comunicate de către S.C. EPMC Consulting S.R.L., în calitate de consultant, prin adresa înregistrată cu nr. CDE2018-995/16.10.2018.

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Timişoara şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea unor tronsoane de reţea primară şi parţial a reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum şi

recirculaţia acesteia, aferente a 25 puncte termice, în vederea creşterii eficienţei energetice a sistemului, reducerii emisiilor de poluanţi şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanţarea prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara.

Necesitatea reabilitării reţelelor termice primare şi secundare rezultă în principal din următoarele considerente:

- pierderi mari de căldură, care în ultimii 3 ani au crescut de la 19,33% la 29,8% din cantitatea de căldură produsă în sursă, tendinţa fiind una crescătoare;

- număr mare de avarii care au afectat calitatea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu căldură a consumatorilor, pierderi de fluid şi căldură;

- lipsa sistemului de detectare şi monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte); - pe conductele de branşament ale instalaţiilor interioare din blocuri nu sunt montate regulatoare

de presiune diferenţială şi nici robinete de echilibrare; - eficienţa scăzută a sistemului de transport şi distribuţie cauzată de pierderile mari în acest

sistem determină emisii crescute CO2, având impact negativ asupra mediului. Investiţia în reţele conduce, prin reducerea pierderilor în reţele, conduce la reducerea consumului

de combustibil şi apă de adaos, de aceea este considerată investiţie în eficienţă energetică. Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce şi cantitatea de CO2 şi emisii

de NOx, SO2 şi pulberi evacuate în atmosferă. Ca urmare a reabilitării unei părţi a reţelei primare şi secundare se reduc cheltuielile cu reparaţiile

accidentale şi se evită cheltuielile necesare înlocuirii acestor conducte. Indicatorii tehnico-economici incluşi în proiect sunt următorii:

Investiţie Preţuri constante Preţuri curente

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii Euro Exclusiv

TVA 120,163.20919 26,205.61111 125,029.89845 27,266.95565

din care: C+M

109,084.46570 23,789.52015 113,540.02070 24,761.20310

Inclusiv TVA 142,809.06503 31,144.29821 148,118.41984 32,302.18080

Din care: C+M

129,810.51419 28,309.52898 135,112.62464 29,465.83169

Capacităţi fizice În urma realizării investiţiei se vor reabilita:

 Reţele termice de transport - 9.067 m traseu;  Reţele termice de distribuţie – 20.095 m traseu;  Total lungime de traseu reabilitat – 29.162 m traseu.

Punctele termice aferente acestor reţele (25 puncte termice) nu se vor reabilita.

Comisia Tehnico-Economică din cadrul Companiei de Termoficare Colterm S.A. a emis Avizul CTEA nr. 21/16.10.2018 pentru Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici.

Ţinând cont de aspectele prezentate mai sus, precum şi de importanţa investiţiilor incluse în studiul de fezabilitate, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu privind Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” şi a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAŞCU

Red. F.C. Ex. 1

Cod FO53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din

municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

Secţiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanţarea prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timişoara.

Aplicaţia de finanţare şi documentaţiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte finanţate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicaţii” şi ulterior au fost revizuite conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Timişoara şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicaţia de Finanţare, întocmită în vederea obţinerii finanţării proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” in perioada 2014- 2020, ce va beneficia de co-finanţare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului„Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULIŢĂ

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1 la HCL……/…….

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a”

Autoritate contractantă: Ministerul Fondurilor Europene Beneficiar: Municipiul Timişoara Amplasament: Municipiul Timişoara

Indicatorii tehnico-economici:

Investiţie Preţuri constante Preţuri curente

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii Euro Exclusiv

TVA 120,163.20919 26,205.61111 125,029.89845 27,266.95565

din care: C+M

109,084.46570 23,789.52015 113,540.02070 24,761.20310

Inclusiv TVA

142,809.06503 31,144.29821 148,118.41984 32,302.18080

Din care: C+M

129,810.51419 28,309.52898 135,112.62464 29,465.83169

Capacităţi fizice In urma realizării investiţiei se reabilitează:

 Reţele termice de transport – 9,067 km traseu.  Reţele termice de distribuţie – 20,095 km traseu.  Total lungime de traseu reabilitat – 29,162 km traseu.

Punctele termice aferente acestor reţele (25 puncte termice) nu se reabilitează.

ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAŞCU