keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 488/20.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 488/20.12.2005
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor" - municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC 2005-20979/06.12.2005 al Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. SC2005-7964/28.04.2005 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Calea Martirilor;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor", potrivit proiectului P 03/11/2005 întocmit de S.C. PRO -NA - VER S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 "Alimentări cu apă", iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă şi canalizare a străzii Calea Martirilor;
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT_-_Martirilor_apa-canalizare.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2005- 20979/06.12.2005

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi pe strada Calea Martirilor. Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe acest traseu.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2005- 7964/28.04.2005 încheiat de Municipiul Timişoara cu cetăţenii domiciliaţi pe strada Calea Martirilor, achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţeni.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de apă şi canalizare - strada Calea Martirilor” este estimată la 2.257.400 lei (cu TVA), respectiv 618.465 Euro (1 EURO=3,65 lei la data de 25.11.2005).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de apă şi canalizare – strada Calea Martirilor ” se face din bugetul local, Capitolul 63.02.09 ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/11/2005 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P.

IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MIRELA LASUSCHEVICI MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : ML Ex:1

Atasament: ANEXA_-_Martirilor_apa-canalizare.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Extindere reţea de apă şi canalizare– str. Calea Martirilor” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.257.400 lei 618.465 EURO - construcţii-montaj : 2.065.145 lei 567.792,93 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 2.257.400 lei / 2.065.145 lei

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate : - canal L =470 m, D= 600 mm,tuburi PAFS, SN10000 L =50 m, D= 400 mm,tuburi PVC-KG

debit transportat Qmax = 22,52 dmc/sec - conducta de apă Dn315 x 28,7 mm ; PE-HD, Pn10 lungimea conductei L =930 m, debit transportat Q max.h =32,52 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU