keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 472/20.12.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31403/13.12.2017 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2017 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2017 - 31403/13.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) si alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2017" şi Anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii".

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31.10.2017 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Serviciul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Comunicare - Relaţionare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2017 Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere: Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/disponibilizarii/redistribuirii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare, componenta a bugetului local; Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin, 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,. PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL Nr. SC2017 — BUGET RAPORT DE SPECIALITATE Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 Având în vedere: Expunerea de motive nr. a Primarului Municipiului Timişoara; Validarea Dispozitiei nr. 1831/29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; Referatul cu nr. SC 2017 — 4200/27.11.2017 al Directiei Economice de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 55.24.30 „Imprumuturi - dobanzi”; Referatul cu nr, E — 3632/07.12.2017 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul l — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 10173/27.11.2017 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv titlul X — alte cheltuieli; Referatul cu nr. 5484/29.11.2017 al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara, de redistribuire a unor sume prevazute in cadrul cap. 67.2A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv in cadrul cap. 67.2E.03.04 — venituri proprii, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 4107/23.11.2017 al Teatrului German de Stat Timisoara, de redistribuire a unor sume prevazute in cadrul cap. 67.2E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte — venituri proprii”, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 17744/11.12.2017 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv titlul X — alte cheltuieli; Referatul cu nr. BFS — 3975/12.12.2017 al Biroului Finantare Scoli, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.2E „Invatamant — venituri proprii”, titlul I — cheltuieli de personal si titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. BFS —- 3976/12.12.2017 al Biroului Finantare Scoli, de redistribuire a sumei prevazute la titlul IX — asistenta sociala, la titlul VII — alte transferuri; - Referatul cu nr, BES - 3978/12.12.2017 al Biroului Finantare Scoli, de includere a sumei de 136.362 lei, prevazute la titlul XIX — plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent; - Referatul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara cu nt. 7292/12.12.2017 de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 682A „Asistenta sociala”, respectiv 68.2E „Asistenta sociala — venituri proprii”; - Referatul cu nr. SC 2017 — 28949/20.11.2017 al Directiei Comunicare — Relationare, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 512A „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul cu nr. 4679/15.11.2017 al Filarmonicii Banatul, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.28.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte — venituri proprii”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul cu nr. SC 2017 — 25746/17,10.2017 al Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2A.08 „Medicina scolara”, titlul II — bunuri si servicii; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit, c şi alin. 4, lit, b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.l „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU Cod FP 33 - 01, Ver.

Atasament: ANEXA_1_HCL_472.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT - ANEXA NR. 1 Lf- tii Nr. 472 |20. 42. 2049- 5 s = & DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E S 5 E 5 GO g 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.062.625,25 1.666,22 1.064.291,47 VENITURI PROPRII 2 |49.90 682.264,93 -2.882,28 679.382,65 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 920.312,66 4.565,55 924.878,21 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 831.325,79 4.548,50 835.874,29 At. iMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 433.227,98 0,00 433.227,99 A12. ÎMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE S 100.06 432.001,03 8,00 432.001,03 Impozit pe venit 7 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 (03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit S (04.02 420.424,67 0,00 420.424,67 Cote defaicate din impozitul pe venit 10 (04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,67 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 (04.02.04 3.418,00 0,00 3.418,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 12 (00.07 1.226,96 9,00 1.226,96 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 05.02 1.226,96 9,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 (05.02.50 1.226,96 0,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 [90.09 114.852,14 0,00 114.952,14 Impozite si taxe pe proprietate 16 |97.02 114.952,14 0,00 114.952,14 Impozit pe cladiri -, 17 (97.02.01 90.657,00 0,00 99.657,00 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 29.115,28 0,00 29.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 61.541,72 0,00 81.541,72 Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 16.817,98 0,00 16.817,98 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 6.384,31 0,00 6.384,31 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 9.926,03 0,00 9.926,03 impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 507,64 0,00 507,64 axe luciciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante 24 07.02.03 5.407,80 0.00 5.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 25 (07.02.50 2.069,36 0,00 2.069,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 (00.10 281.926,95 4.548,50 286.475,45 Pag. 1/26

E 3 > a s = 8 Ș a 2 m = & DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E & 2 5 £ 5 Go 2 9 a a Sume defalcate din TVA 27 |11.02 243.337,50 4.548,50 247.885,00 orasolor or. si Mumia nau cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, 28 |11.02.02 238.564,50 4.548,50 243.113,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 (11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 |12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 32 |12.02.07 66,65 0,00 56,65 Taxe pe servicii specifice 33 |15.02 534,20 8,00 534,20 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 35 (15.02.50 104,48 0,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 37.988,50 0,00 37.988,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 30.448,12 0,00 30.448,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |18.02.02.01 14.792,36 0,00 14.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - P4 39 |16.02.02.02 15.655,76 0,00 15.655,76 Alte iaxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 |16.02.50 7.540,48 0,00 7.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 (00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 42 [18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 44 (00.12 88.986,87 17,05 88.003,92 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 (06.13 43.235,93 0,00 43.235,93 Venituri din proprietate 46 30.02 43.231,72 0,00 43.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 28.579,16 0,00 28.579,16 Alte venituri din concesii inchirieri de catre institutiile pu 48 |30.02.05.30 28.579,16 0,00 28.579,16 Venituri din dividende 49 |30.02.08 14.852,56 8,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 50 |30.02.08.02 14.558,82 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile şi companiile nationale e cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 93,64 0.00 93,64 Venituri din dobanzi 52 [31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 4,21 0,00 4,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 (00.14 45.750,94 17,05 45.767,99 Pag.2/26

E 3 5 e 5 5 a 5 = 2 Ss = e DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E 8 3 5 £ 8 8 8 a n Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 133,98 17,05 157,03 Venituri din prestari de servi 56 |33.02.08 5,99 0,00 5,89 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 57 |33.02.10 56,82 17,05 73,87. Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 |33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecaia, imput: i despagubiri 59 |33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02 3.221,95 0,00 3.221,95 Taxe extrajudiciare de timbru 51 |34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 82 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 17.749,20 0,00 17.749,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 17.696,86 0,00 17.896,36 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 [35.02.01.02 17.696,86 0,00 17.696,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02.50 52,34 0,900 52,34 Diverse venituri 67 |36.02 24.166,76 0,00 24.166,76 Taxe speciale 68 |36.02.06 8.174,12 0,00 8.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 69 [36.02.14 0,80 0,00 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 70 1.785,46 0,90 1.785,46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 71 [36.02.32.02 876,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de funciionare 72 |36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 |36.02.50 14.206,38 0,00 14.206,38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 |37.02 473,05 0,00 473,05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 j37.02.03 -93.780,74 0,00 -93.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 76 (37.02.04 93.780,74 0,00 93.780,74 Alte transferuri voluntare 77 [37.02.50 473,05 0,00 473,05 li. VENITURI DIN CAPITAL 78 |00.15 2.863,49 0,00 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri 79 |39.02 2.863,49 9,00 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 2,03 0,00 2,03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 (39.02.03 2.346,61 0,00 2.346,61 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 82 |39.02.07 272,65 0,00 272,65 Depozite speciale pentru constructii de construinte 83 |39.02.10 242,20 0,00 242,20 Pag.3/26

5 i e 8 & g 8 s £ a = e DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E & a E g 5 e 3 a a HI. OPERATIUNI FINANCIARE 84 |00.16 2.899,33 -2.899,33 0,00 Incasari din acordarea împrumuturilor acordate 85 |40.02 2.899,33 -2.899,33 0,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 86 ;40.02.11 2.899,33 -2.899,33 0,00 IV. SUBVENTII 87 00.17 47.050,39 0.00 47.050,38 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 |90.18 47.050,39 0,00 47.050,38 Subventii de la bugetul de stat 89 |42.02 45.765,62 0,60 45.765,62 A. De capital 90 34.803,68 0,00 34.803,68 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 91 |42.02.16 7.006,00 9,00 7.000,00 Subventii de ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi sanatate 92 142.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in 93 |42.02.18 5.060,73 0,00 5.060,73 ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 94 |42.02.18.03 5.060,73 0,00 5.060,73 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 95 |42.02.20 22.742,95 0,00 22.742,95 B. Curente 96 10.961,94 0,00 10.961,94 Subventii primite din Fondul de interventie 97 |42.02.28 2.020,00 0,00 2.020,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 98 |42.02.34 90,00 0.00 90.00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 99 [42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administrati 100 [43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 tegrati În aratand ludetutul peniru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 101 |43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume FEN postaderare în contut platilor efectuate 102 [45.02 89.499,38 0,00 89.499,38 Fondui European de Dezvoltare regionala 103 45.02.01 83.480,39 0,00 89.480,39 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 104 |45.02.01.01 89.480,39 0,00 89.480,39 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 105 [45.02.15 18,39 9,00 18,99 Sume primite in contul platilor efectuafe în anul curent 106 (45.02.1501 0,00 0,00 0,00 Sums primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 107 |45.02.15.02 18,99 0,00 18,99 TOTAL CHELTUIELI 108 1.065.535,25 1.666,22 1.067.201,47 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 832.809,58 2.333,38 835.142,96 Pag. 4/26

s e a = s DENUMIREA INDICATORILOR = | £ E Ss E 5| 3 5 = : o 9 e an a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11010; 3238.892,58 4.558,50 334.451,08 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 111 j20] 277.901,76 -1.352,10 276.549,66 TITLUL HI DOBANZI 112130 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 TITLUL IV SUBVENTII 113 (40; 131.577,72 0,00 131,577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 [51 33.928,04 0,00 33.929,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 115 55! 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 [56 1.400,58 0,00 1.400,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 11757) 26.805,00 0,00 26.806,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 158 i 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 [58 14.857,85 326,98 15.184,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 (70| 197.486,55 0,00 197.486,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 [71 172,301,55 0,00 172.301,55 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 122|72 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 123 [81 ; 38.774,92 0,00 38.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 124 185 -3.535,80 -667,16 -4.202,96 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 125 |50.02 85.834,25 -1.199,05 84.635,20 Autoritati publice si actiuni externe 126 |51.02 71,388,47 0,95 11.389,42 CHELTUIELI CURENTE 127 |o1 i 67.170,74 450,00 67.620,74 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 128 [10 ! 50.855,06 0,00 50.955,06 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 129 |20 | 14.715,68 0,00 14.715,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 130 [59 i 1.500,00 450,00 1.850,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 181 (70 4.508,18 0,00 4.506,18 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 13271 4.508,18 0,00 4.506,18 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 133 [85 -288,45 -443,05 -737,50 Din total capitol i Autoritati executive si legislative 134 |51.02.01 71.388,47. 0,95 71.389,42 Auiaritati executive 135 |51.02.01.03 71.388,47 0,95 71.389,42 Alte servicii publice generale 136 [54.02 2.110,68 9,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 137 [01 * 2.110,68 0,00 2.110,68 Pag. 5/26

| _ „| 8 3 + | £ 8 8 DENUMIREA INDICATORILOR => | £ E Ss E CC N 3 £ 5 i 8 s 8 | n a TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 138 |20i 150,88 0,00 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 |51 | 1.860,00 0,00 1.860,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 |70i 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Fondul National de Preaderare 141 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiite publice locale 142 5402.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 143 [54.02.10 1.960,00 0,00 1.860,00 Alte servicii publice generale 144 |54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 145 55.02 12.335,10 -1.200,00 11.135,19 CHELTUIELI CURENTE 146 [01] 12.335,10 -1.200,90 11.135,10 TITEUL HI DOBANZI 147 [30] 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 [70| 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 149 [55.02.00 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 Partea a Hl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 150 [59.02 34.020,61 -7,00 34.013,61 Ordine publica si siguranta nationala 151 |61.02 34.020,61 -7,00 34.013,61 CHELTUIELI CURENTE 152 |01; 29.642,63 0,00 29.642,63 TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL 153 [10] 27.100,00 0,00 27.100,00 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 154 ţ20 2.542,83 0,00 2.542,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 15570" 4.379,35 0,00 4.379,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156 4.379,35 0,00 4.379,35 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 157 |85 -1,37 -7,00 -8,37 Din total capitol : Ordine publica 158 161.02.03 33.326,61 -7,00 33.319,61 Pol locala 159 [61.02.03.04 33.326,61 -7,00 33.319,61 Proteciie civila si protectie contra incendiilor (proteciie civile nonmilitara) 160 [61 02.05 694,00 0,00 694,00 Partea a ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 161 [64.02 539.331,45 4.235,98 543.567,43 invatamant 162 [65.02 270.012,40 4.187,40 274.199,80 CHELTUIELI CURENTE 163 [01 | 251.038,29 4.348,51 255.386,80 Pag. 6/26

= 8 - £ 5 g 3 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR > | eg E Ss E CI 5 = 5 O e o | a a TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 164 (10: 183.373,50 4.548,50 187.922,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 185 20| 51.848,21 -199,99 51.748,22 TITLUL VIE ALTE TRANSFERURI 186 55| 4.017,00 0,00 4.017,00 Titiut VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 167 [56| 558,73 0,00 558,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 168 [57| 4.883,00 0,00 4.883,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 169 |59i 6.257,85 0,00 8.257,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 170 [70 18.056,81 0,00 19.056,81 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 171 71| 19.056,81 0,00 19.056,81 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 172 -82,70 -161,11 -243,81 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 173 [65.02.03 76.218,42 871,64 77.090,06 Invatamant prescolar 174 |65.02.03.01 46.785,64 835,02 47.620,66 Invatamant primar 175 65.02.03.02 29.432,78 36,62 29.469,40 Invatamant secundar 176 55.02.04 193.698,567 3.315,76 1987.014,43 Invatamant secundar inferior 177 65.02.04.01 59.444,45 741,48 60.185,93 Invatamant secundar superior 178 65.02.04.02 131.887,67 2.587,08 134.474,75 Invatamant profesional 179 [65.02.04.03 2.366,55 -12,80 2.353,75 Invatamant postliceal 180 |65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 181 [85.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 182 [66.02 69.730,71 50,90 69.780,71 CHELTUIELI CURENTE 183 [01 | 44 448,29 50,00 44.488,28 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 184 [10 | 8.851,94 0,00 8.851,94 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 185 |20 [ 4.527,31 50,00 4.577,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 |51 i 31.069,04 9,00 31.069,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 |70| 25.742,42 0,00 25.742,42 TITLUL Xili ACTIVE NEFINANCIARE 188 [71| 25.742,42 0,00 23.742,42 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 189 [85| -460,00 0,00 -460,00 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 190 60.351,46 0,00 60.351,46 Spitale generale 191 |66.02.08.01 60.351,46 0,00 80.351,46 Pag. 7/26

5 3 & £ 2 DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E s 3 5 = s 3 s 9 a a Servicii de sanatate publica 182 [66.92.08 9.379,25 50,00 9.429,25 Cultura, recreere si religie 193 [67.02 123.758,90 10,00 123.768,90 CHELTUIELI CURENTE 19401] 115.217,19 10,00 115.227,19 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 195 [10 24.443,13 10,00 24.453,13 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 196 |20' 90.744,06 0,00 90.744,06 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 |51: 0,00 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 198 [56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 199|70* 8.883,71 0,00 8.883,71 TITLUL Xilt ACTIVE NEFINANCIARE 200 |71 8.883,71 0,00 8.883,71 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 201 (85 -342,00 0,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 202 [67.02.03 54.141,91 10,00 54.151,91 Institutii publice de spectacole si concerte 203 (67.02.03.04 30.485,03 0,00 30.465,03 Case de cultura 204 (67.02.03.06 23.626,88 10,00 23.636,88 Alte servicii culturale 205 |67.02.03.30 50,00 0.00 50,00 Servicii recreative si sportive 206 67.02.05 66.949,24 0,00 66.949,24 Sport 207 30.985,78 0,00 30.985,78 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 208 |67.02.05.03 33.963,46 0,00 35.963,46 Servicii religioase 209 [67.02.06 2.729,75 0,00 2.729,75 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 210 [67.02.50 -62,00 0,00 -62,00 Asigurari si asistenta sociala 211 [68.02 15.829,44 -11,42 75.818,02 CHELTUIELI CURENTE 212 (01; 73.878,14 38,58 73.915,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 213 [10 34.763,10 0,00 34.763,10 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 214 (20 9.100,04 161,60 9.261,64 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 215 51; 900,00 0,00 900,00 TITLUL tX ASISTENTA SOCIALA 216 |57. 21.923,00 0,00 21.923,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 217 158| 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 218 [59 7.100,00 -123,02 6.976,98 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 (70 2.053,41 0,00 2.053,41 Pag. 8/26

E DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E s E ă 8 > £ 3 o 2 2 a a TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 220 |71; 2.053,41 0,00 2.053,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 221 [85| -102,11 -50,00 -152,11 Din total capitol i Asistenta acordata persoanelor in varsta 222 |68.02.04 2.047,16 0,00 2.047,16 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 223 (68.02.05 44.688,20 24,80 44.714,00 la in caz de boli 224 (68.02.0501 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 225 |68.02.05.02 44.689,20 24,80 44.714,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 226 [68.02.06 3.037,00 -399,40 2.637,60 Crese 227 [68.02.11 6.470,02 0,00 6.470,02 Prevenirea excluderii sociale 228 |68.02.15 19.586,06 363,18 19.949,24 Ajutor social 229 |68.02.15.01 11.115,97 343,18 11.459,15 Cantine de ajutor social 230 |68.02.15.02 8.470,09 20,00 8.490,09 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 231 |88.02.50 0,00 0,00 0,00 Aite cheltuieli în domeniul asistentei sociale 232 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 233 [69.02 92.463,63 -1.363,71 91.099,92 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 234 |70.02 71.601,81 -1.363,71 70.238,10 CHELTUIELI CURENTE 235 |01- 29.985,65 -1.363,71 28.621,94 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 236 [10| 405,85 0,00 405,85 TITEUL Il BUNURI SI SERVICII 237 j20 29.047,30 -1.363,71 27.683,59 i VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 [56 * 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 |70 9.405,88 0,00 9.405,88 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 240 |71 3.405,88 0,00 9.405,88 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 241 |81! 34,467,92 0,00 34.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 242 |85: -2.257,64 0,00 -2.257,64 Din total capitol : Locuinte 243 (70.02.03 4.986,08 0,00 4.986,08 Dezvoltarea sistemului de locuinte 244 |70.02.03.01 4.986,08 0,00 4.986,08 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 245 170.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 246 70.02.05 4.883,11 -450,00 4.433,11 Alimentare cu apa 247 |70.02.05.01 4.883,11 -450,00 4.433,11 Pag. 9/26

5 i e = = s DENUMIREA INDICATORILOR > g E s E & > s E s s a a Amenajari hidrotehnice 248 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat public si etectrificari rurale 249 70.02.06 3.003,50 0,00 9.003,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 250 |70.02.07 627,82 0,00 627,82 Alte servi n domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 251 |70.02.50 52.101,30 -913,71 51.187,58 Protectia mediului 252 |74.92 20.861,82 0,00 20.881,82 CHELTUIELI CURENTE 253 |01 | 20.779,30 0,00 20.779,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 254 |20 ; 20.500,00 0,00 20.500,00 ul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 |58 i 279,30 0.00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 |70 | 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 257 |71 82,52 0,00 82,52 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 258 |74.02.05 20.582,52 0,00 20.582,52 Salubritate 2359 [74.02.05.01 17.000,00 0,00 17.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 260 |74.02.05.02 3.582,52 0,00 3.582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 261 |74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 262 |79.02 313.885,31 0,00 313.885,31 Combustibili si energie 263 |81.02 75.434,01 0,00 75.434,01 CHELTUIELI CURENTE 264 |01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITEUL IV SUBVENTII 265 |40 | 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 266 |70 . 26.129,01 0,00 26.129,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 267 (71 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 268|72, 25.185,00 0,00 25.185,00 Din tatal capitol Energie termica 269 (81.02.06 75.434.01 0.00 75.434,01 Transporturi 270 (84.02 238.451,30 9,00 238.451,30 CHELTUIELI CURENTE 271 (01 * 136.898,57 0,00 136.898,57 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 272 |20 54. 825,85 0,00 54.625,85 TITLUL IV SUBVENTII 273 |40 | 82.272,72 0,90 82.272,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 274|70 | 87.247,26 0,00 97.247,26 Pag. 10/26

2 2 E & DENUMIREA INDICATORILOR e E S E & 8 5 = > o o s n a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275 |71 97.247,26 0,00 97.247,26 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 276 |81 4.307,00 0,00 4.307,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 277 |85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 278 |84.02.03 238.451,30 0,00 238.451,30 Drumuri si poduri 279 |84.92.03.01 41.434,36 0,00 41.434,36 "Transport in comun 280 |84.02.03.02 127.616,57 0,00 127.616,57 Strazi 281 |84.02.03.03 69.400,37 0,00 69.400,37 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 282 |36.02 0,00 0,06 0,00 REZERVE 283 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 284 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 285 [99.02 2.810,00 0,00 2.910,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 841.001,36 1.666,22 842.667,58 TOTAL VENITURI 2 |00.01 841.001,36 1.666,22 842.667,58 VENITURI PROPRII 3 |49.90 678.724,84 -2.882,28 675.842,56 VENITURI CURENTE 4 |090.02 825.853,32 4.565,55 830.420,87 A. VENITURI FISCALE 5 (09.03 831.325,79 4.548,50 835.874,29 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI BIN CAPITAL & (00.04 433.227,99 0,00 433.227,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 (00.06 432.001,03 0,00 432.001,03 impozit pe venit 8 |03.02 11.576,36 0,00 11.576,38 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 (03.02.18 11.576,36 0,00 11,576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 420.424,67 0,00 420.424,67 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 (04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,67 Sume alocate din coiele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 3.418,00 0,00 3.418,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 (00.07 1.226,96 0,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 (05.02 1.226,36 0,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 (05.02.50 1.226,96 0,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 j00.09 114.952,14 9,00 114.952,14 Pag. 11/26

2 e 3 5 sg s a 2 «= Ss DENUMIREA INDICATORILOR > g = E E s 2 > = 5 o g 2 a a Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 114.952,14 0,09 114.952,14 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 90.657,06 09,00 90.657,00 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 29.115,28 0,00 29.115,28 impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 61.541,72 0,00 61.541,72 impozit pe terenuri 21 |07.02.02 16.817,98 0,00 16.817,98 impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 6.384,31 0,00 6.384,31 impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 9.926,03 0,00 9.926,03 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 507,64 0,00 507,64 Taxe judiciare de timbru, faxe de timbru pentru aciivitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugeiul de stai = restante 25 07.02.03 5.407,80 0,00 5.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 26 (07.02.50 2.069,36 0,00 2.069,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 281.826,95 4.548,50 286.475,45 Sume defalcate din TVA 28 |11.02 243.337,50 4.548,50 247.886,00 oraaclor, municip lor, si Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 29 |11.02.02 238.564,50 4.548,50 243.113,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 |11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 |11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 |12.02 56,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 33 |12.02.07 66,65 0,00 66,85 Taxe pe servicii spe 34 [15.02 534,20 0,00 534,20 impozit pe spectacole 35 [15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 104,48 0,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 [16.02 37.988,50 0,00 37.988,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 30.448,12 09,00 30,448,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PE 39 [16.02.02.01 14.792,36 0,00 14.792,36 Taxa asupra mijloacelor de îransport - PJ 40 (16.02.02.02 15.655,76 0,00 15.655,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 7.540,48 0,00 7.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 [00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 1.218,71 8,00 1.218,71 Pag. 12/26

i g 5 m = SI = o DENUMIREA INDIGATORILOR = e E Ss E ă 3 5 E 3 SG 2 2 a a Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 45 (00.12 5.470,47 17,05 3.453,42 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 [00:13 43.235,93 0,00 43.235,93 Venituri din proprietate 47 |30:02 43.231,72 0,06 43.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30:02.05 28.579,16 0,00 28.579,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre înstitutiile publice 49 |30:02.05.30 28.579,16 0,00 28.579,16 Venituri din dividende 50 [30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din ende de la alti platitori 51 |30:02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile şi companiile nationale şi societăţile cu capital majoritar de stat 52 |30:02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 53 [31.02 4,21 9,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 54 |31:02.03 4,21 0,00 4,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 [00.14 -48.706,40 17,05 -48.689,35 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 139,98 17,05 157,03 Venituri din prestari de servi 57 |33.02.08 5,99 0,00 5,98 Contribuiia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 56,82 17,05 73,87 Coniribuiia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor sacial 59 [33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 |33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 51 |34.02 3.221,95 0,00 3.221,95 Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 63 [34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02 17.749,20 0,00 17.749,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 |35.02.01 17.696,86 0,00 17.696,86 Veniiuri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte înstitutii de specialitate 66 |35.02.01.02 17.696,86 0,00 17.696,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 87 |35.02.50 52,34 0,00 52,34 Diverse venituri 68 [36.02 23.490,16 0,00 23.490,16 Taxe speciale 69 [36.02.06 8.174,12 0,00 8.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 70 [36.02.14 0,80 0,00 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 71 |36.02.32 1.108,86 0,00 1.108,86 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 72 |36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 |36.02.50 14,206,38 0,00 14.206,38 Pag. 13/26

n. 8 : 8 3 8 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 5 3 2 £ o 8 og a a Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 |37.02 -93.307,69 0,00 -93.307,69 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvaltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 |37.02.03 -93.780,74 0,00 -93.780,74 Alte transferuri voluntare 76 (37.02.50 473,05 0,00 473,05 HI. OPERATIUNI FINANCIARE 77 00.16 2.899,33 -2.899,33 0,00 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 78 [40.02 2.899,33 -2.899,33 0,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea galuritor temporare de casa 79 400211 2.899,33 -2.899,33 0,00 IV. SUBVENTII 80 j00.17 12.246,71 0,00 12.246,71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 100.18 12.246,71 9,00 12.246,71 Subventii de ia bugetul de stat 82 [42.02 10.961,94 0,90 10.961,94 B. Curente 83" 10.961,94 0,90 10.861,94 Subventii primite din Fondul de interventie B4 |42.02.28 2.020,00 0,00 2.020,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 [42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanat 85 |42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administratii 87 |43-02 1.284,77 0,90 1.284,77 n Invatamant de lucetul i pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 88 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 TOTAL CHELTUIELI 89 841.001,36 1.666,22 842.667,58 CHELTUIELI CURENTE 90 [oi 802.978,01 2.333,38 805.311,39 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL st |10 329.892,58 4.558,50 334.451,08 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 92 [20 277.901,76 -1.352,10 276.548,66 TITLUL HI DOBANZI 93 30: 12.335,10 -1.200,0 11.135,10 TITLUL W SUBVENTII 9% |40 131.577,72 0,00 131.577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 |51 5.590,00 0,00 5.590,00 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI 96 |55' 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 [57 26.806,00 0,00 26.806,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 98 |59 14.857,85 326,88 15.184,83 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 99 |81' 38.774,92 0,00 38.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 100 [85 -751,57 -667,16 -1.418,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 101 |50.02 81.466,52 -1,199,05 80,267,47 Pag. 14/26

5 = e DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E s s E sg = 8 ? 2 a a Autoritati publice si actiuni externe 102 [31.02 57.020,74 0,95 67.021,69 CHELTUIELI CURENTE 103 [01: 87.170,74 450,00 67.620,74 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 104|10 50.955,08 0,00 50.955,06 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 105 |20 14.715,68 0,00 14.715,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 106 [59 1.500,00 450,00 1.850,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 107 [85 -150,00 -448.05 -598,05 Din total capitol Autoritati executive si legislative 108 [51.02.01 867.020,74 0,95 67.021,69 Autoritati executive 109 |51.02.01.03 67.020,74 0,95 67.021,69 Alte servicii publice generale 118 [54.02 2.110,68 0,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 111 |01 2.110,68 0,00 2.110,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 |20 150,68 0,00 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 [51 1.860,00 0,00 1.860,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 114 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 115 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 116 [54.02.10 1.960,00 0,00 1.960,00 Alte servicii publice generale 117 [54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 118 |55.02 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 CHELTUIELI CURENTE 119 [01 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 TITLUL Il! DOBANZI 120 12.335,10 -1.200,00 11.135,10 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 121 155.02.00 12,335,10 -1.200,00 11.135,10 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 122 [59.02 29.641,26 -7,00 29.634,26 Ordine publica si siguranta nationala 123 |61.02 29.641,26 -7,90 29.634,26 CHELTUIELI CURENTE 124 [01* 29.642,63 0,00 28.642,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 125 |10, 27.100,00 0,00 27.100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 |20: 2.542,63 0,00 2.542,63 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 127 |85: -1,37 -7,00 -8,37 Pag. 15/26

= E 3 E 3 8 2 3 DENUMIREA INDICATORILOR Ss £ E £ E 8 s £ Ss 8 8 8 n a Din total capitol Ordine publica 128 (61.02.03 29.441,26 -7,00 29.434,26 Politie locala 129 |61.02.03.04 28.441,26 -7,00 29.434,26 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonrnilitara) 130 [61.02.05 200,00 0,00 200,00 Partea a Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 131 j64.02 455.044,44 4.235,98 458.280,42 Invatamant 132 [65.02 250.396,86 4.187,40 254.584,26 CHELTUIELI CURENTE 133 01 250.4798,58 4.348,51 254.828,07 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 134 |to 183.373,50 4.548,50 187.922,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 135 |20 51.948,21 -199,99 51.748,22 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 136 |55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 137 |57 4.883,00 0,00 4.883,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 138 |59 6.257,85 0,00 5.257,85 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 139 [85 -82,70 -181,11 -243,81 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 140 [65.02.03 75.601,20 871,64 76.472,84 Invatamant prescolar 141 |65.02.03.01 46.168,42 835,02 47.003,44 invatamant primar 142 |65.02.03.02 29.432,78 36,62 29.469,40 invatamant secundar 143 [65.02.04 174.700,35 3.315,76 178.016,11 invatamant secundar inferior 144 |65.02.04.01 55.879,30 741,48 56.620,78 Invatamant secundar superior 145 |65.02.04.02 116.454,50 2.587,08 118.041,58 Invatamant profesional 146 |65.02.04.03 2.366,55 -12,80 2.353,75 Invatamant postliceal 147 [65.02.05 895,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 148 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 149 [66.02 16.109,25 50,00 16.159,25 CHELTUIELI CURENTE 150 |01 16.109,25 50,00 18.159,25 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 151 [10 8.851,94 0,00 8.851,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 152 [20 4.527,31 50,00 4.577,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 153 [51 2.730,00 0,00 2.730,00 Din total capitol Pag. 16/26

5 3 EI E CE g 5 = = u S o DENUMIREA INDICATORILOR = i 8 E S E SI 8 5 E 3 2 2 a a | medicale in unitati sanitare cu paturi 154 66.02.06 6.730,00 0,00 6.730,00 Spitale generale 155 |66.02.06.01 6.730,00 0,00 6.730,00 Servicii de sanatate publica 156 [66.02.08 9.379,25 50,00 3.428,25 Cultura, recreere si religie 157 |67:02 114.845,18 10,00 114.855,19 CHELTUIELI CURENTE 158 jo1; 115.187,19 10,00 115.197,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 159 [10| 24.443,13 10,00 24.453,13 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 180 [20 90.744,06 0,00 90.744,06 TITEUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 161 [851 -342,00 0.00 -342,00 Din total capitol | Servicii culturale 162 [67.02.03 52.013,42 10,00 52.023,42 Institutii publice de spectacole si cancerte 163 |67.02.03.04 28.386,54 0,00 28.386,54 Case de cultura 164 [67.02.03.06 23.626,88 10,00 23.636,88 culturale 165 (67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 recreative si sportive 166 [67.02.05 60.193,77 0,00 60.193,77 Sport 167 |67.02.05.01 29.639,97 0,00 29.639,97 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 168 |67.p2.05.03 30.553,80 0,00 30.553,80 Servicii religioase 169 |67.02.06 2.700,00 0,00 2.700,00 Alte servi: recreel 170 |67.02.50 -62,00 0,00 -62,00 Asigurari si asistenta sociala 171 [68.02 73.693,14 -11,42 73.681,72 CHELTUIELI CURENTE 172 |01 73.786,14 38,58 73.824,72 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 173 (10! 34.763,10 0,00 34.763,10 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 174 |20 9.100,04 161,80 9.261,64 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 |51 800,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 176 |57' 21.823,00 0.00 2.923,00 THLUL XI ALTE CHELTUIELI 177 |58 7.100,00 -123,02 5.976,98 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 178 [85 -93,00 -50,00 -143,00 Din total capitol i Asistenta acordata persoanelor in varsta 179 68.02.04 2.008,11 0,00 2.008,11 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 180 [68.02.05 44.608,53 24,80 44.633,33 Pag. 17 / 26

| 5 5 5 E 5 5 a 5 a = u = DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E s E 3 5 £ 3 3 2 2 a a | Asistenta sociala in caz de boli 181 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 182 68.02.05.02 44.608,53 24,80 44.633,33 Asistenta sociala pentru fai 183 [68.02.06 3.037,00 -399,40 2.637,60 Crese 184 [68.02.11 5.800,02 0,00 5.900,02 Prevenirea excluderii sociale 185 [68.02.15 18,139,48 363,18 18.502,66 Ajutor social 186 |68.02.15.01 10.195,54 343,18 10.538,72 Cantine de ajutor social 187 7.943,94 20,00 7.963,94 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 188 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 188 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 190 [69.02 84.338,57 -1.363,71 82.974,86 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 191 70.02 63.838,57 -1.363,71 62.474,86 CHELTUIELI CURENTE 192 |o1] 29.453,15 -1,383,71 28.089,44 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 193 [10 405,85 0,00 405,85 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 194 |20 , 29.047,30 -1.363,71 27.683,59 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 195 |81 1 34.467,92 0,00 34.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 196 [85| -82,50 0,00 -82,50 Din total capitol | Locuinte 197 |70.02.03 -30,00 0,00 -50,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 198 |70.02.03.01 -50,00 0,00 -50,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 199 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 mentare cu apa si amenajari hidrotehnice 200 4.500,00 -450,00 4.050,00 mentare cu apa 201 |70.02.05.01 4.509,00 -450,00 4.050,00 Amenajari hidrotehnice 202 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat publ 203 [70.02.06 8.800,01 0,00 8.800,01 mentare cu gaze naturale in localitati 204 [70.02.07 627,82 0,00 627,82 n domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 205 |70.02.50 49.960,74 -913,71 49.047,03 Protectia mediului 206 |74.8: 20.500,00 0,00 20.500,00 CHELTUIELI CURENTE 207 |01 | 20.500,00 0,00 20.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 208 [20 | 20.500,00 0,00 20.500,00 Pag. 18 / 26

5 El 3 E £ DENUMIREA INDICATORILOR > £ E Ss E 5 3 > < i e e a a Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 209 |74.02.05 20.500,00 0,00 20.500,00 Salubritate 210 |74.02.05.01 17.000,00 0,00 17.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 211 74l 2.05.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 212 (74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 213 |79.02 190.510,57 0,00 190.510,57 Combustibik si energie 214 (81.02 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI CURENTE 215 01| 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 216 (40| 498.305,00 0,00 48.305,00 Din total capitol Energie termica 217 181.02.06 49.305,00 0,00 49.305,00 Transporturi 218 84.02 141.205,57 0,00 141.205,57 CHELTUIELI CURENTE 218 |01 136.898,57. 0,00 136.898,57 TITLUL HN BUNURI SE SERVICII 220 |20; 54.625,85 0,00 54.625,85 TITLUL IV SUBVENTII 221 |40 | 82.272,72 0,00 82.272,72 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 222 |81| 4.307,00 0,00 4.307,00 Din total capitol Transport rutier 223 84.02.03 141.205,57 0,00 141.205,57 Drumuri si poduri 224 184.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 225 (84.02.03.02 87.879,72 0,00 87.879,72 Strazi 226 84.02.03.03 53.325,85 0,00 53.325,85 Partea a VIi-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 227 96.02 0,00 0,00 09,00 REZERVE 225 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 229 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 230 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 | 221.623,89 0,00 221.623,89 TOTAL VENITURI 2 00.01 221.623,89 0,00 221.623,89 VENITURI PROPRII 3 [49.90 3.540,08 0,08 3.540,09 Pag. 19/26

a 5 5 Sl 8 & 5 DENUMIREA INDICATORILOR > ! = E S E SI: 2 3 £ s i 6 8 | - a VENITURI CURENTE 4 94.457,34 0,00 94.457,34 C. VENITURI NEFISCALE 5 94.457,34. 0,00 94.457,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & [00.14 94.457,34 0,00 94.457,34 Diverse venituri 7 |36.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 8 |36.02.32 676,60 0,06 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a ai rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 9 |36.02.32.02 676,60 0,00 876,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 37.02 93.780,74 0,00 33.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 [37.02.04 93.780,74 0,00 93.780,74 Il. VENITURI DIN CAPITAL 12 [80.15 2.863,49 0,00 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 39.02 2.863,49 0,00 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale insiitutiitar publice 14 [39.02.01 2,03 0,00 2,03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15 |39.02.03 2.346,61 0,00 2.346,61 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 16 [39.02.07 272,65 0,00 272,65 Depazite speciale pentru constructii de construinte 17 [39.02.10 242,20 0,00 242,20 IV. SUBVENTII 18 Î 34.803,68 0,00 34.803,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19 34.803,58 0,00 34.803,68 Subventii de la bugetul de stat 20 34.803,68 0,00 34.803,68 A. De capital 21 34.803,68 0,00 34.803,68 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 22 |42.02.16 7.090,00 09,90 7.000,06 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 23 |42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in 24 42.02.18 5.060,73 0,00 5.060,73 Subceniii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale peniru finantarea altor Înves n sanatate 25 |42.02.18.03 5.060,73 0,00 5.060,73 l Subventii de la bugeiul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 26 42.02.20 22.742,95 0,00 22.742,95 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 27 145.02 89.499,38 0,00 89.499,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 28 [45.02.01 89.480,39 0,00 89.480,39 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 29 |45.02.01.01 89.480,39 0,00 89.480,35 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 30 [45.02.15 18,99 0,00 18,99 Pag. 20/26

1 5 e d 5 5 5 = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 ; 2 E S E SI! 2 3 < 5 9 9 9 a m | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.15.01 0,00 0,00 0,00 Sume primite in coniul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.15.02 18,99 0,00 18,98 TOTAL CHELTUIELI 33 224.533,89 0,00 224.533,89 CHELTUIELI CURENTE 34 29.831,57 0,00 29.831,57 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 |51! 28.339,04 0,00 28.339,04 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36 |56| 1.400,53 0,00 1.400,53 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exierne nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58| s2,00 0,00 92,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 |70; 197.486,55 0.00 187.486,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 i71| 172.301,55 0.00 172.301,55 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 40 |72i 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 41 [85| -2.784,23 0,00 -2.784,23 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 |50.02 4.367,73 0.00 4.367,73 Autoritati publice si actiuni externe 43 |51.02 4.367,73 0,00 4.367,73 CHELTUIELI CURENTE 44 |01! 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70i 4.506,18 0,00 4.506,18 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71| 4.508,18 0,00 4.506,18 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANil PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 47 185| -138,45 0,00 -138,45 Din total capitol | Autoritati executive si legislative 48 |51.02.01 4.367,73 0,00 4.367,73 Autoritati executive 49 |51.02.01.03 4.367,73 0,00 4.367,73 Alte servicii publice generale 50 [54.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 51 |o11 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 52 51; 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 [70| 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 54 |54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administraiiile publice locale 55 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 56 54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 57 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Pag.21/26

| _ + „|| 8 i 5| | £ 3 E 8 DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E E > 1 2 9 | _ n | Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58 59.02 4.379,35 0,00 4.379,35 Ordine publica si siguranta nationala 59 |61 02 4.379,35 0,00 4.379,35 CHELTUIELI CURENTE so [01| 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 |70 i 4.379,35 0,00 4.379,35 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 62 [71] 4.379,35 0,00 4.379,35 Din tatal capitol Ordine publica 63 [61.02.03 3.885,35 0,00 3.885,35 Politie locala 64 |61.02.03.04 3.885,35 0,00 3.885,35 Proiectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonrmilitara) 65 |61.02.05 494,00 0,00 494,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 66 |64.02 84.287 01 0,00 84.287,01 Invatamant 67 |65.02 18,615,54, 0,00 19.615,54 CHELTUIELI CURENTE 68 558,73 0,00 558,73 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 59 | 558,73 0,00 558,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 |70! 19.056,81 0,00 18.056,81 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 71 71, 18.056,81 0.00 19.056,81 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 72 |65.02.03 817,22 0,00 617,22 Invatamant prescolar 73 65.02.03.01 617,22 0,00 617,22 Invatamant primar 74 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 75 |85.02.04 18.998,32 0,00 18.998,32 Invatamant secundar inferior 76 |65.02.04.01 3.565,15 0,00 3.565,15 Invatamant secundar superior 77 |65.02.04.02 15.433,17 0,00 13.433,17 Invatamant profesional 78 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 79 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 80 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 81 (66.02 53.621,46 0,00 53.621,46 CHELTUIELI CURENTE 82 [01 28.339,04 0,00 28.339,04 TITLUL VI! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 [51] 28.339,04 0,00 28.339,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70| 25.742,42 0,00 25.742,42 Pag. 22/26

i _ _ s|| 5 8 = DENUMIREA INDICATORILOR = E S E 2 E = s o 2 2 a a | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71i 25.742,42 0,00 25.742,42 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 86 [85| -460,00 0,00 -460,00 Din total capitol [ Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 53.621,46 0,00 53.621,46 Spitale generale 88 66.02.06.01 53.621,46 0,00 53.621,46 Servicii de sanatate publica 89 [66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 90 67.02 8.913,71 0,00 8.913,71 CHELTUIELI CURENTE 91 |Oo1T | 30,00 0,00 30,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 |51] 0,00 0,00 0,00 Titlul VIEI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 93 |56 [ 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 |70| 8.883,71 0,00 8.883,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 95 471 i 8.883,71 0,00 8.883,71 Din total capitol | Servicii culturale 96 |67.02.03 2.128,49 0,00 2.128,49 Institutii publice de spectacole si concerte 97 |67.02.03.04 2.078,49 0,00 2.078,48 Case de cultura 98 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 99 |67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 100 [67.02.05 6.755,47 0,00 6.755,47 Sport 101 67.02.05.01 1.345,81 0,00 1.345,81 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 102 [67.02.05.03 5.409,66 0,00 5.409,66 Servicii religioase 103 29,75 0,00 29,75 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 104 0,00 0,00 9,00 Asigurari si asistenta sociala 105 2.136,30 8,00 2.136,30 CHELTUIELI CURENTE 106 92,00 0,00 92.00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrul 107 92,00 0,00 92,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 108 2.053,41 0,00 2.053,41 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 108 2.053,41 0.00 2.053,41 TITLUL XIX PAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 110 -9,11 0,00 -9,11 Din total capitol Pag. 23/26

s 5 8 El, 8 5 £ E DENUMIREA INDICATORILOR = | E s E & 3 € g d 8 3 n n Asistenta acordata persoanelor În varsta 111 68.02.04 39,05 0,00 39,05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 112 [68.02.05 80,67 0,00 80,57 Asistenta sociala in caz de boli 113 68.02.0501 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invali 114 68.02.05.02 80,87 0,00 80,87 Asistenta sociala pentru familie si copii 115 [68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 116 [68.02.11 570,00 0,00 570,00 Prevenirea excluderii sociale 117 [68.02.15 1.446,58 0,00 1.446,58 Ajutor social 118 |68.02.15.01 920,43 0,90 920,43 Cantine de ajutor social 119 526,15 0,00 526,15 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 120 [68.02.50 0,00 5,00 0,00 Alte cheltuie domeniul asistentei sociale 121 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 122 [69.02 8.125,06 0,90 8.125,06 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 123 (70.02 7.763,24 0,00 7.763,24 CHELTUIELI CURENTE 124 |01| 532,50 0,00 532,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 |56 [ 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70| 9.405,88 0,00 9.405,88 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 127|71] 9.405,88 0,00 9.405,88 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 128 -2.175,14 0,00 2.175,14 Din total capitol | Locuinte 129 70.02.03 5.036,08 0,00 5.036,08 Dezvoltarea sistemului de locuinte 130 79.02.03.01 5.036,08 0,00 5.036,08 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 131 70.62.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 132 70.02.05 383,11 0,00 383,11 Alimentare cu apa 138 |70.92.05.01 383,11 0,00 383,11 Amenajari hidrotehnice 134 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 135 |70.02.06 203,49 0,00 203,49 Alimentare cu gaze naturale in localitati 136 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 137 |70.02.50 2.140,56 0,00 2.140,56 Protectia mediului 138 74.02 361,82 0,90 361,82 Pag. 24/26

i 8 3 3 El: 8 3 e i DENUMIREA INDICATORILOR > i e E E E Sl. 8 5 E 5 O 2 9 a a CHELTUIELI CURENTE 139 [01 278,30 0,00 279,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 140 [56| 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 |70, 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142|71] 82,52 0,00 82,52 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 143 [74.02.05 82,52 0,00 82,52 Salubritate 144 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 145 |74.02.05.02 82,52 0,00 82,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 146 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 147 79.02 123.374,74 0,00 123.374,74 Combustibili si energie 148 |81 02 26.129,01 0,90 26.129,01 CHELTUIELI CURENTE 149 [01 | 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 [70| 26.129,01 0,00 26.129,01 "TITLUL XIII ACTIVE NEFINANGIARE 151 [71] 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 152172 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capital | Energie termica 153 81.02.06 26.129,01 0,00 26.129,01 Transporturi 154 84.02 97.245,73 0,00 97.245,73 CHELTUIELI CURENTE 155 |01 [ 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 [70 | 97.247,26 0,06 897.247,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15771] 97.247,26 0,00 97.247,26 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 158 [85 | -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol : Transport rutier 159 84.02.03 97.245,73 0,00 97.245,73 Drumuri si poduri 160 184.02,03.01 41434,36 0,00 41,434,36 Transpart in comun 161 184.02.03.02 39.736,85 0,00 39.736,85 Strazi 162 [84.02.03.03 16.074,52 0,00 16.074,52 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 163 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 164 |97.02 9,00 0.00 0,00 Pag. 25/26

Ps £ El 8 a 2 5 DENUMIREA INDICATORILOR > g E s E 8 3 - < = 6 e i a a | EXCEDENT 165 [98.02 0,00 0,00 "0,06 DEFICIT 166 (99.02 2.810,00 0,00 2.910,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 26/26 SEF SERVICIU BUGET, nod

Atasament: ANEXA_2_HCL_472.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII-SURSA E CU AMENDAMENT-ANEXA NR. 2 LA HOL Nr. 572 [212.207 a e a = s DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E 8 3 E > 6 8 o a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 38.628,29 124,38 38.752,67 1. VENITURI CURENTE 2 00.02 38.351,55 91,38 38.442,93 GC. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 38.351,55 91,38 38.442,93 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 [00.08 1.693,80 25,51 1.719,31 Venituri din proprietate 5 (30.10 1.693,80 25,51 1.719,31 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 (30.10.05 1.234,77 25,51 1.260,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu publice 7 (30.10.05.30 1.234,77 25,51 1.260,28 Alte venituri din proprietate 8 |30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII S$ [00.09 36.657,75 65,87 36.723,62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 35.607,66 -35,33 35.572,33 Taxe si alte venituri in invatamant 11 |33.10.05 5.293,36 20,00 6.313,36 Venituri din prestari de servi 12 |33.10.08 159,00 4,50 163,50 Contributia de intretinere a persoanelor ăsistate 13 |33.10.13 1.054,30 -390,00 664,30 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 |33.10.14 18.460,80 221,75 19.682,65 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 [33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 [33.10.19 876,55 -5,00 970,55 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 |33.10.50 7.283,83 114,42 7.398,25 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 (34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de peri 20 |34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 21 36.10 816,81 85,00 301,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 |36.16,32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 23 |36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 24 [36.10.50 811,81 85,00 896,81 Pag. 1/8

5 5 £ z 5 £ g 5 m 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR > E E E S 3 s = 5 a e e a n Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 225,28 16,20 241,48 Donaiii si sponsorizari 26 |37.10.01 35,40 18,20 51,60 moni i subventii de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 27 |3710.03 -341,00 40,00 -301,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 |37.10.04 341,00 -40,00 301,00 Alte transferuri voluntare 29 (37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 100.10 216,74 33,00 249,74 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 40.10 0,00 33,00 33,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 [40.10.15 0,00 33,00 33,00 Sume zate de administratiile locale din excedeniul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 33 |40.10.15.02 0,00 33,00 33,00 34 |41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 35 |41.10.06 216,74 0,00 216,74 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 j00.18 60,00 0,60 60,00 Subventii de la alte administratii 37 43.10 60,09 0,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul local 38 43.10.22 60,00 0,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 39 |43.10.22.02 60,00 0,00 560,00 TOTAL CHELTUIELI 40 38.869,26 -116,59 38.752,67 CHELTUIELI CURENTE 41 |of 38.475,26 -116,59 38.338,67 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42 |10 8.788,56 50,01 8.838,57 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 43 |20 29.159,48 -166,60 28.992,88 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 |57 355,00 0,00 355,00) TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 |59 172,22 0,00 172,221 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |/0 394,00 0,00 394,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 394,00 0,00 394,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 48 |64.10 38.859,26 -116,58 38.742,67 Invatamant 43 [65.10 35.096,72 201,21 35.297,93 CHELTUIELI CURENTE 50 |ot 34.902,72 201,21 35.103,93 Pag.2/8

5 e E si DENUMIREA INDICATORILOR > s E £ E | s 8 a = ŞI O e SI a a | i TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL si |10 8.298,56 50,01 8.348,57 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 52 |20 26.076,94 151,20 26.228,14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 53 [57 355,00 0,00 355,00 TITEUL XI ALTE CHELTUIELI 54 |59 172,22 0,00 (72,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 (70 194,00 0,00 [194.00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 56 j7t 194,00 0,00 [94,00 Din total capitol | Servicii educationale complementare 57 |65-10.12 0,00 0,00 | 0,00 Scoala dupa scoala 58 [65.10.1201 0,90 0,00 | 0,00 Invatamant prescolar si primar 59 |65.10.03 16.587,60 50,00 16.537,80 Invatamant prescolar 60 |65.10.03.01 11,7/05,28 0,90 11./05,28 Invatamant primar 51 |65.10.03.02 4.882,32 50,00 4.832,32 Invatamant secundar 62 [65.10.04 13.887,38 151,20 14.p38,58 invatamant secundar inferior 63 [65.10.04.01 2.674,87 151,20 2.826,07 Invatamant secundar superior 64 |65.10.04.02 10.969,65 0,00 10.869,65 Invatamant profesional 65 |65.10.04.03 242,86 0,00 742,86 Invatamant postliceal 86 |65.10.05 3.051,36 0,01 3.051 37 A re pentru educatie 67 |63-10.11 1.570,38 0,00 1.570,38 Internate si cantine pentru elevi 68 |65.10.11.03 1.570,38 0,00 1,570,38 Cultura, recreere si religie 69 |67.10 2.708,24 72,20 2.780,44 CHELTUIELI CURENTE 70 |01 2.508,24 72,20 2.580,44 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 [10 480,00 0,00 480,00 ŢITLUL fi BUNURI SI SERVICII 72 |20 2.028,24 72,20 2.100,44 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 (0 200,00 0,00 200,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74 |71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 75 |67.10.03 2.708,24 72,20 2.780,44 Institutii publice de spectacole si concerte 76 167.10.03.04 1.858,24 72,20 1.930,44 Case de cultura 77 167.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag.3/8

z 5 g 8 m == au = o DENUMIREA INDICATORILOR > E = Ss E ă 3 E s pă, e a a Asigurari si asistenta sociala 78 |68.10 1.054,30 -390,00 664,30 CHELTUIELI CURENTE 75 |01 1.054,30 -390,0A 664,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80 |20 1.054,30 -390,00 884,30 CHELTUIELI DE CAPITAL st |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 82 |68.10.04 1.054,30 -380,00 564,30 Asistenta sociala in caz de boii si invaliditati 83 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inval 84 [|68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 85 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 86 |69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 87 70.10 10,00 0,00 10,06 CHELTUIELI CURENTE 88 [01 10,00 0,00 10,00 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 89 [10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 90 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 91 (70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 92 |96.10 0,00 0,06 0,00 REZERVE 93 |97.10 0,00 0,00 0,09 EXCEDENT 94 [38.10 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 95 [99.10 240,97 -240,97 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 38.227,2S 131,38 "TOTAL VENITURI 2 |00.01 38.227,29 131,38 38.358,67 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 38.010,55 131,38 38.1 41,93 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 38.010,55 131,38 38.141 33 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.693,80 25,51 9,31 Venituri din proprietate 6 |30.10 1.693,80 25,51 1.119,31 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 1.234,77 25,51 Pag. 4/9

5 a 5 3 e = a & a 5 = 2 s E & DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E a = s € s & e g a a Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 1.234,77 25,51 1.260,28 Alte venituri din proprietate 3 30.10.50 458,03 0,00 159,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 |00.09 36.316,75 105,87 36.122,62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 |33.10 35.607,66 -35,33 35.572,33 Taxe si alte venituri in invatamant 12 |33.10.05 5.293,36 20,00 6.513,36 Venituri din prestari de servici 13 |33.10.08 159,00 4,50 | 53,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 33.10.13 1.054,30 -390,00 64,30 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 [33.10.14 19.460,80 221,75 19.582,85 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 [33.10.16 11,72 0,00 11,72 Yenituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfeciionare 17 [33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, ariistice si spo 18 |33.10.19 976,55 -6,00 970,55 Alte venituri din prestari de servi alte activitati 19 |33.10.50 7.283,83 114,42 7.398,25 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 |34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 22 |36.10 816,81 85,00 $01 81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 |36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 24 |36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 25 138.10.50 811,81 85,00 396,81 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 -115,72 56,20 [59,52 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 35,40 16,20 51,60 Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 28 |37.10.03 -a41,00 40,00 -301,00 proprii si subveni Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 215,74 0,06 216,74 3t 41.10 216,74 0,08 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 32 41.10.06 216,74 0,00 216,74 Pag.5/9

= e e E s DENUMIREA INDIGATORILOR s e E s E s 3 : Ga s s a a TOTAL CHELTUIELI 33 38.475,26 -116,59 38.558,67 CHELTUIELI CURENTE 34 |01 38.475,26 -116,59 38.B58,67 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 [10 8.788,56 50,01 8.838,57 TITLUL [Ft BUNURI SI SERVICII 36 (20 29.159,48 -166,60 28.892,88 TITLUL IX ASISTENTA SOGIALA 37 (57 355,00 0,00 355,00 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 38 [59 172,22 0,00 [72,22 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39 [64.10 38.465,26 -116,58 38.348,67 Invatamant 40 |65.10 34.802,72 201,21 93,93 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 34:902,72 201,21 35.103,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 42 |1a 8.298,56 50,01 8.848,57, "TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 43 |20 26.076,94 151,20 26.p28,14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 157 355,00 0,00 355.00 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 45 |59 172,22 0,00 [72.22 Din total capitol Servicii educationale complementare 46 |65.10.12 0,00 0,00 | 0,00 Scoala dupa scoala 47 |65.10.12.01 0,00 0,00 | 0,00 invatamant prescolar si primar 48 |65.10.03 16.587,60 50,00 Invatarnant prescolar 49 |63.10.03.01 11.705,28 0,00 Invatamant primar 50 |65.10.03.02 4.882,32 50,00 4.832,32 Invatamant secundar 51 |65.10.04 13.693,38 151,20 13.544,58 Invatamant secundar inferior 52 |65.10.04.01 2.674,87 151,20 2, 826.07 invatamant secundar superior 53 165.10.04.02 10.775,65 0,00 1 0.775,85 Invatamant profesional 54 165.10.04.03 242,86 0,00 Invatamant postliceal 55 (65.10.05 3.051,36 0,01 Servicii auxiliare pentru educatie 56 |65.10.11 1.570,38 0,00 internate si cantine pentru elevi 57 |65.10.11.03 1.570,38 0,00 Cultura, recreere si religie 58 |67.10 2.508,24 72,20 CHELTUIELI CURENTE 59 jo1 2.508,24 72,20 TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL 60 |1o 480,00 0,00 Pag.6/8

a 5 a E 5 DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E 3 5 £ 5 O o e a a TITLUL H BUNURI SI SERVICII si 120 2.028,24 72,20 Din tota! capitol Servicii culturale 82 [67.10.03 2.508,24 72,20 Înstituiii publice de spectacole si concerte 63 |67.10.03.04 1.658,24 72,20 Case de cultura 64 |67.10.03.06 850,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 65 |68.10 1.054,30 -390,00 CHELTUIELI CURENTE 66 j01 1.054,30 -380,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 87 20 1.054,30 -390,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68 [68.10.04 1.054,30 -390,00 664,30 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 69 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 70 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 71 |68.10.06& 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 72 [68.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare pubiica 73 |70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 74 |01 10,00 0,00 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75 |to 10,00 0.00 10,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 76 |70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 77 |96.18 0,00 0,00 0,00 REZERVE 78 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 73 198.10 0,00 0,00 9,08 DEFICIT 80 |98.10 247,97 -247,97 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 401,00 -7,00 394,00 TOTAL VENITURI 2 (00.01 401,00 -7,08 i. VENITURI CURENTE 3 (00.02 341,00 -40,00 C, VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 341,00 -40,00 Pag.7/8

5 E 3 5 m = =] = e DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E E E â > g E s ă 4 a a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 j00.09 341,00 -40,00 301,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 (37.10 341,00 -40,00 301,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 341,00 -40,00 301,00 il. VENITURI DIN CAPITAL 8 |00.10 0,00 33.00 33,00 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 9 |40.10 8,00 33.00 33,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 10 |40.10.15 9,00 33,00 33,00 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 11 |40.10.15.02 0,00 33,00 33,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12 (00.18 60,06 0,00 60,00 Subventii de la alte administratii 13 [43.10 60,00 0,00 60,06 Sume alcoate de la bugetul locai 14 |43.10.22 60,08 0,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 15 |43.10.22.02 560,00 0,00 60,00 TOTAL CHELTUIELI 16 394,00 0,00 394,00 CHELTUIELI CURENTE 17 of 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 [70 394,00 0,00 394,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19 [71 394,00 0,00 394,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 20 [64.10 394,00 0,00 394,00 Invatamant 21 |65-10 194,00 0,00 194,00 CHELTUIELI CURENTE 22 |o1 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 |70 194,00 0,00 194,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 24 171 194,00 0,00 194,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 25 [65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 26 |65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 27 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 28 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,90 invaiamant primar 29 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 30 [65.10.04 184,00 0,00 194,00 invatamant secundar inferior 31 |65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Pag.8/9

> E 5 8 £ E s DENUMIREA INDICATORILOR > = £ Ss E 8 > = 5 5 e e a a Invatamant secundar superior 32 |65.10.04.02 194,00 0,00 194.00 Invatamant profesional 33 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 34 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 35 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 36 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 37 |67.10 200,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 38 |o1 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 200,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 j71 200,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 41 67.10.03 200,00 0,00 200.00 publice de spectacole si concerte 42 |67.10.03.04 200,00 0,00 400,00 Case de cultura 43 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 |96.10 0,09 0,00 0,00 REZERVE 45 |97.10 9,00 0,00 5,00 EXCEDENT 46 |38.10 7,00 -7,00 0,00 DEFICIT 47 99.10 0,00 0,00 8,00 PRIMAR, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU Pag.9/8 RAM DU