keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 44/29.07.2016 privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 44/29.07.2016
privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-017335/15.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă "Modelul Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

PAGINA 1/1

PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării investiţiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „ ..................................................................................................................................... ” Generat de imobilul ..............................................................................................................

Identificat prin .......................................................................................................................

Beneficiar .................................................................................................................................

Conform Avizului de oportunitate nr. ................. din data de ................................

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Nr. Crt.

Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale şi notariale şi a

investiţiilor propuse 1

Evaluarea estimativă a costurilor

Responsabilul finanţării

Etapele de realizare a operaţiunilor şi investiţiilor (perioada preconizată)

1 2 3 4

Primăria Municipiului Timişoara, Primar,

..............................................................

Investitor, ..............................................................

reprezentat prin .............................................................. Observaţie: Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z. şi cu stabilirea responsabilităţii pentru fiecare acţiune în parte.

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SC 2016‐017335/15.07.2016 Se aprobă, Primar,

Nicolae Robu

REFERAT

pentru aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;

Având în vedere art. 18 din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Planului de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin P.U.Z., plan de acţiune ce evidenţiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, precum şi etapizarea realizării investiţiilor;

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care sa se aprobe  „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”, conform Anexei care va face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local.

Arhitect‐Şef, Andreea Stănilă

Consilier, Gabriela Ghilezan

Consilier, Steluţa Ursu

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel Văcărescu