keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/16.10.2015 privind interzicerea organizării de evenimente pe raza Municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 424/16.10.2015
privind interzicerea organizării de evenimente pe raza Municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu numărul SC2015 - 23545/03.09.2015 a d-lui consilier Radu Ţoancă;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(d) şi alin 6 lit.(a) pct.7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se interzice organizarea de evenimente pe raza Municipiului Timişoara (nunţi, înmormântări, zile de naştere, zile onomastice, petreceri) care se desfăşoară pe domeniul public şi afectează traficul, circulaţia persoanelor, ordinea şi liniştea publică.

Art.2: Sunt exceptate de la prevederile art. 1 evenimentele care obţin în prealabil avizele Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice pe raza Municipiului Timişoara şi Comisiei de Circulaţie.

Art.3: Comisia Locală de Ordine Publică va întocmi un raport cu propuneri de intervenţie sub coordonarea Poliţiei Locale.

Art.4: Se mandatează Poliţia Locală a Municipiului Timişoara ca în colaborare cu alte instituţii ale statului să pună în aplicare prezenta hotărâre, inclusiv prin stoparea şi interzicerea unor astfel de manifestări care aduc atingere ordinii şi liniştii publice, precum şi prestigiului Timişoarei.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş;
- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI VEZI NOTĂ

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

fure de N Ţacale n devent VA ui oohale ca e dac vepowu | G rauri sir AUR „ge NI alte Porc aţi apr et url ve SI Me- toane. MA ace Corsi ÎN a Vocale Sa eluhmete che SA Coe i RA ris N ași „nea e Ap , bi a ocola Of SERI de | ce A N Gh CN*ra lea S doza, dn capră o% cra i Ox he da) ca „rate SIN Di uC ahas e 5 sil UI , ai "Pod Toon | „rm Oana 3 05 9215 Sp

Atasament: HCL_424_NOTA.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMARIA Directia Secretariat General NOTA La Proiectul de hotarare privind interzicerea organizarii de evenimente pe raza Avand in vedere reglementarile legale in vigoare cu privire la ordinea si linistea publica, si anume: « - Legea nr. 60/1991- cu privire la organizarea si desfasurarea activitatilor publice, modificata; - Legea nr. 61/1991 — privind sanctionarea faptelor de incalcare a. unor norme de - Legea nr. 550/2004 — privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane; - Legea nr. 218/2002 — privind organizarea si functionarea Politiei Romane; - Legea nr. 155/2010 — a Politiei Locale; - Hotararea Consiliului Local nr. 45/2011 privind Planul de Ordine si Siguranta Publica a Municipiului Timisoara. Legea nr. 24/2000. — privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative prevede la art. 16 al. 1: „ In procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari la mai multe articole sau alinieate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative, Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaza norma de trimitere.” Din considerentele expuse mai sus, proiectul de hotarare propus nu poate fi avizat de legalitate. e SIMONA