keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 456/09.09.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie "Pasarela Gelu-Crizantemelor"

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 456/09.09.2019
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie "Pasarela Gelu-Crizantemelor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 18822/25.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 18822/25.07.2019 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.07.2019 - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 18822/25.07.2019; 24385/18.10.2018
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice nr. SC2019 - 18822/25.07.2019;24385/18.10.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 15/01.07.2019 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere contractul de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018 în baza căruia a fost întocmită Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii aferentă obiectivului de investiţii, "Pasarela Gelu-Crizantemelor" de către SC Pod Proiect SRL ;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) şi lit.d), alin.4 lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Pasarela Gelu-Crizantemelor", întocmită de SC Pod Proiect SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Obiectivul de investiţie "Pasarela Gelu-Crizantemelor" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii aferent obiectivului de investiții, „Pasarela Gelu-Crizantemelor”, întocmit de către SC Pod Proiect SRL- Iaşi în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 6 luni Valoare de investitie (INV) 12.633.464,68 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 10.272.991,72 lei ((inclusiv TVA) Cantitate UM

 Lungimea totala a pasarelei (suprastructura): - 46,50 m  Latimea pasarelei: - 5,80 - 8,40  Numarul de deschideri si lungimea lor: - 8,00+30,50+8,00 m  Lăţime bretele acces pasarela - 2,5 m  Gabarit pe orizontală trepte acces - 4,60 m  Suprafaţă trotuare - 401,00 mp;  Suprafata zona verde proiectata - 548,50 mp;  Lungime pista biciclisti proiectata - 238,60 m;

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR DANIELA TRUŢA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Pasarela Gelu-Crizantemelor”

1. Descrierea situaţiei actuale

Pasarela Gelu are o lungime de 46,00 m iar lăţimea este de 2,20 m. În prezent traficul care se desfăşoară pe pasarelă este pietonal, iar circulatia ciclistă de pe un mal pe altul este împiedicată de panta abruptă de urcare-coborâre a scărilor pasarelei. Lucrările de întreţinere la acesta pasarelă au fost în general sporadice. În timp s-a produs degradarea betonului de acoperire a armăturii, care prin dislocare a favorizat corodarea acesteia din urmă. În prezenţa unei umidităţi ridicate, fenomenele de coroziune şi îngheţ-dezgheţ au avut efecte amplificate. Se reduce astfel capacitatea portantă a elementului de rezistenţă şi în final a structurii în ansamblu. Având în vedere cele mai sus menţionate pentru conservarea capacităţii portante a structurii la nivelul actual, respectiv pentru păstrarea structurii în exploatare la parametrii normali, se impune efectuarea în cel mai scurt timp, a lucrărilor de consolidare a structurii pasarelei.

Reabilitarea acestei pasarele are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere social. Realizarea lucrărilor, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a structurii acesteia şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

Din toate considerentele prezentate mai sus, lucrările propuse sunt impetuos necesare şi oportune. Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, “Pasarela Gelu-Crizantemelor” a fost

întocmită de către SC Pod Proiect SRL- Iaşi în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Pasarela Gelu-Crizantemelor”.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Obiectivele preconizate a se îndeplini odată cu realizarea investiţiei sunt: • asigură traversarea canalului Bega atât pietonal cât şi ciclist în condiţii bune de siguranţă şi confort;

• crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei; • se asigura o îmbunătăţire a aspectului arhitectural al zonei si al oraşului;

• economie in ceea ce priveste costurile de mentenanta; • creşterea mobilităţii populaţiei şi sigurantei pietonilor; • îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin aportul pomilor nou plantaţi.

Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie – “Pasarela Gelu-Crizantemelor”.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

cod FO53-03,Ver.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE şi REŢELE DE UTILITĂŢI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii

,,Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii ,,Pasarela Gelu- Crizantemelor”. Facem următoarele precizări: Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi prin Biroul Drumuri, Poduri şi Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Pasarela Gelu-Crizantemelor”.

Pasarela Gelu are o lungime de 46,00 m iar lăţimea este de 2,20 m. În prezent traficul care se desfăşoară pe pasarelă este pietonal, iar circulatia ciclistă de pe un mal pe altul este împiedicată de panta abruptă de urcare-coborâre a scărilor pasarelei. Lucrările de întreţinere la acesta pasarela au fost în general sporadice. În timp s-a produs degradarea betonului de acoperire a armăturii, care prin dislocare a favorizat corodarea acesteia din urmă. În prezenţa unei umidităţi ridicate, fenomenele de coroziune şi îngheţ-dezgheţ au avut efecte amplificate. Se reduce astfel capacitatea portantă a elementului de rezistenţă şi în final a structurii în ansamblu. Având în vedere cele mai sus menţionate pentru conservarea capacităţii portante a structurii la nivelul actual, respectiv pentru păstrarea structurii în exploatare la parametrii normali, se impune efectuarea în cel mai scurt timp, a lucrărilor de consolidare a structurii pasarelei.

Reabilitarea acestei pasarele are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere social. Realizarea lucrărilor, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a structurii acesteia şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor. Din toate considerentele prezentate mai sus, lucrările propuse sunt impetuos necesare şi oportune. Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, “Pasarela Gelu-Crizantemelor” a fost întocmită de către SC Pod Proiect SRL- Iaşi în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Pasarela Gelu-Crizantemelor”. Valoarea totală a investiţiei ,,Pasarela Gelu-Crizantemelor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 6.526.056,82 lei (inclusiv TVA), din care construcţii montaj C+M - 5.607.289,11 lei (inclusiv TVA). Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Drumuri şi Poduri.

Cod FO 53-01, ver.1

Ţinând cont de prevederile: - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat şi Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Natională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” şi - având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem aprobarea Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii aferent obiectivul de investiţii “Pasarela Gelu-Crizantemelor”. . DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Daniela TRUŢA

Atasament: Deviz_general_HCL_Gelu-Crizantemelor.pdf

Pag1 OBIECTIV: [01] - Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul | Faza: DALI Beneficiar: Primaria Timisoara Proiectant: SC POD PROIECT SRL DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7 al obiectivului de investitii Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul | Conform H.G. nr. 907 din 2016 5 i Valoare Valoa Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA e tati (fara TVA) cu TVA crt. de cheltuieli lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 12 Amenajarea terenului 2.367.100,06 449.749,01 2.816.849,07 121 [01.1] Lucrari la pasarela 2.367.100,06 449.749,01 2.816.849,07 13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 75.148,72 14.278,26 89.426,98 initiala 131 [01.2] Lucrari de protectie a mediului 75.148,72 14.278,26 89.426,98 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 734.202,85 139.498,54 873.701,39 141 [01.3] Retele edilitare 734.202,85 139.498,54 873.701,39 TOTAL CAPITOL 1 3.176.451,63 603.525,81 3.779.977,44 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 21 [01.6] Bransamente 15.500,00 2.945,00 18.445,00 TOTAL CAPITOL 2 15.500,00 2.945,00 18.445,00 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 31 Studii 0,00 0,00 0,00 311 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 312 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 313 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 32.400,96 6.156,18 38.557,14 autorizatii 33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 35 Proiectare 14.000,00 2.660,00 16.660,00 35.1 Tera de proiectare 0,00 0,00 0,00 352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 2.000,00 380,00 2.380,00 interventii si deviz general 384 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 0,00 0,00 0,00 executie 356 Proiect tehnic si detalii de executie 12.000,00 2.280,00 14.280,00 36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 37 Consultanta 53.341,32 10.134,86 63.476,18 3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 26.670,66 5.067,43 31.738,09 372 Auditul financiar 26.670,66 5.067,43 31.738,09 38 Asistenta tehnica 29.470,66 5.599,43 35.070,09 381 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.800,00 532,00 3.332,00 3811 pe perioada de executie a lucrarilor 2.800,00 532,00 3.332,00 3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 0,00 0,00 0,00 de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii

DEVIZUL GENERAL: Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul | 1 2 3 382 Dirigentie de santier 26.670,66 TOTAL CAPITOL 3 129.212,94 CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41 Constructii si instalatii 5.334.131,88 411 [01.1] Lucrari la pasarela 4.477.682,47 412 [01.4] Amenajare arhitecturala 794.676,91 41.3 [01.5] Teste si verificari 61.792,50 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 14 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 montaj si echipamente de transport 45 Dotari 0,00 46 Active necorporale 0,00 TOTAL CAPITOL 4 5.334.131,88 CAPITOL 5 Alte cheltuieli 51 Organizare de santier 117.350,90 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 106.682,64 5.12 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10.668,26 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 94.960,43 5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 43.163,83 5.23 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 8.632,77 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 43.163,83 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 construire/desfiintare 53 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.713.910,83 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 50.000,00 TOTAL CAPITOL 5 1.976.222,16 CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 61 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 62 Probe tehnologice si teste 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 TOTAL GENERAL 10.631.518,61 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1 euro = 4,7182 lei, curs la data de 11.06.2019 Beneficiar, Primaria Timisoara Raport generat cu ISDP., www.devize.ro, e-mail: office Bintersoft.ro, tel.: 0236 477.007 8.632.766,15 Proiectant, 4 5.067,43 24.550,47 1.013.485,06 850.755,87 150.988,81 11.740,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.485,06 22.296,67 20.269,70 2.026,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.643,06 9.500,00 357.439,73 0,00 0,00 0,00 2.001.946,07 1.640.225,57 Pag2 5 31.738,09 153.763,41 6.347.616,94 5.328.418,34 945.665,52 73.533,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.347.616,94 139.647,57 126.952,5 12.695,23 94.960,43 0,00 43.163,83 8.632,77 43.163,83 0,00 2.039.553,89 59.500,00 2.333.661,89 0,00 0,00 0,00 12.633.464,6' 10.272.991,72