keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 452/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 452/10.10.2014
privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 025818/01.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Decretul-Lege nr. 61/1990 - privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;
Având în vedere Legea nr. 85/1992 - privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
Având în vedere Legea nr. 112/1995 - pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
Având în vedere Legea nr. 79/1997 - pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
In conformitate cu art.15 lit (e) din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată.
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 340/2010 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 218/1997 privind modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2013 privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997.
Având in vedere art. 658 alin. 1 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, se concesionează la cererea beneficiarilor, în vederea extinderii construcţiilor existente.
În situaţia în care imobilul are mai multe apartamente cu părţi comune indivize, autorizarea extinderii va fi admisă numai cu acordul tuturor coproprietarilor, conform Cărţii Funciare colective.

Art. 2: Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeasi adresă poştală cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I.

Art. 3: Se concesionează în vederea extinderii construcţiilor existente doar terenurile care nu fac obiectul revendicării de către foştii proprietari în baza Legii nr.10/2001, Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.247/2005 şi nici nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.
Terenul necesar extinderii se va concesiona fără licitaţie publică, pe durata de 49 de ani.
Construcţiile ce constituie "extinderi" vor avea numai destinaţia de: locuinţă magazie, bucătărie, vestibul de intrare, garaj, balcon, logie, şi vor avea suprafaţa maximă egală cu suprafaţa construită aferentă casei/apartamentului cumpărat conform contractului de vânzare-cumpărare, a imobilului ce se extinde, cu condiţia respectării procentului de ocupare a terenului (POT) şi a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stabilite prin regulamentele de urbanism aprobate, pentru zonele rezidenţiale.
Prin suprafaţa imobilului ce se extinde se înţelege suprafaţa construită cu autorizaţie de construire sau dobândită prin contract de vânzare cumpărare.
Extinderea propusă se poate face pe o suprafaţă la sol, cel mult egală cu suprafaţa construită iniţială a casei/apartamentului cu respectarea Planului Local de Urbanism.

Art. 4: Terenurile asupra cărora proprietarul construcţiilor a dobândit un drept de superficie, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile se atribuie prin contract de concesiune pe durata existenţei dreptului de superficie.
Art. 5: Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in Anexa la prezenta hotărâre.
Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului.

Art. 6: Pentru contractele de concesionare in derulare, având in vedere clauzele contractuale stipulate in aceste documente, taxa de concesionare asupra terenurilor proprietate de stat destinate constuctiilor, se modifica incepând cu data de 01.01.2015 conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.7: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 340/2010 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 218/1997 privind modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara; Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2013 privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1   

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL TERENURI NICOLAE ROBU NR. SC2014-025818/01.10.2014

REFERAT

privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi

Legii nr. 79/1997

Prin HCL nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997, s-a aprobat ca terenurile aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, sa poata fi concesionate în vederea extinderii constructiilor existente.

Prin HCL nr. 340/ 28.09.2010 s-a modificat art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997.

Prin HCL nr. 218/09.12.1997 s-a aprobat modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara, cu actualizarea anuala cu rata inflatiei.

Prin HCL nr. 162/29.03.2013 privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, negocierea tarifelor de concesiune se va face de catre Comisia de negociere abilitata de Consiliul Local , iar suma negociata va fi supusa aprobarii Consiliului Local.

Prin HCL nr. 164/29.03.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/24.02.2009, privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997 s-a aprobat modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009.

Avand in vedere ca HCL nr.218/1997 nu a mai suferit nicio modificare in ceea ce priveste cuantumul taxelor de concesiune, actualele contracte nu mai sunt echitabile din punct de vedere al taxelor de concesiune, Primaria Municipiului Timisoara incasand mult mai putin raportat la preturile reale. Urmare a verificarii cuantumului taxelor de concesiune, s-au stabilit taxele in lei/mp/an pentru extinderile de locuinta si de spatii cu alta destinatie, dupa cum urmeaza:

Prin Procesul Verbal inregistrat cu nr. SC 2014-019009/30.07.2014 incheiat cu ocazia intrunirii Comisiei numita prin Dispozitia Primarului nr. 483/28.04.2014 si modificata prin Dispozitia Primarului nr. 833/28.07.2014 pentru stabilirea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta s-au stabilit ca baza de calcul a taxei de concesiune preturile de vanzare.

Comisia a hotarat ca baza de calcul a taxei de concesiune preturile de vanzare a terenurilor intravilane ale Municipiului Timisoara stabilite de catre notarii publici pe zone. Valorile sunt exprimate in euro/mp la cursul din data de 30.07.2014 (4.4025), dupa cum urmeaza:

Zona A 240E/mp

2   

Zona B 140E/mp Zona C 90E/mp Zona D 34E/mp

In conformitate cu art. 17 din Lege 50/91 - Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, prin hotararea consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de piata. Avand in vedere cele mai sus mentionate, taxele de concesiune vor fi :

‐ Zona A 42.26 lei/mp ‐ Zona B 24.65 lei/mp ‐ Zona C 15.85 lei/mp ‐ Zona D 5.99 lei/mp

Aceste taxe vor fi supuse aprobarii Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistica, pana la expirarea contractului. PROPUNEM : Terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr.79/1997, pot fi concesionate în vederea extinderii construcţiilor existente. În situaţia în care imobilul are mai multe apartamente cu părţi comune indivize, autorizarea extinderii va fi admisă numai cu acordul tuturor coproprietarilor, conform Cărţii Funciare colective.

Prin terenurile aferente imobilelor se înţeleg terenurile situate la aceeasi adresă poştală cu clădirea de locuit, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I.

Se pot concesiona în vederea extinderii construcţiilor existente doar terenurile care nu fac obiectul revendicării de către foştii proprietari în baza Legii nr.10/2001, Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.247/2005 şi nici nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Terenul necesar extinderii se va concesiona fără licitaţie publică, pe durata de 49 de ani. Construcţiile ce constituie "extinderi" vor avea numai destinaţia de: locuinţă magazie, bucătărie, vestibul de intrare, garaj, balcon, logie, şi vor putea avea suprafaţa maximă egală cu suprafaţa construită aferentă casei/apartamentului cumpărat conform contractului de vânzare- cumpărare, a imobilului ce se extinde, cu condiţia respectării procentului de ocupare a terenului (POT) şi a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stabilite prin regulamentele de urbanism aprobate, pentru zonele rezidenţiale. Prin suprafaţa imobilului ce se extinde se înţelege suprafaţa construită cu autorizaţie de construire sau dobândită prin contract de vânzare cumpărare. Extinderea propusă se poate face pe o suprafaţă la sol, cel mult egală cu suprafaţa construită iniţială a casei/apartamentului cu respectarea Planului Local de Urbanism

Terenurile asupra cărora proprietarul construcţiilor a dobândit un drept de superficie, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile se atribuie prin contract de concesiune pe durata existenţei dreptului de superficie. Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in anexa la prezenta hotărâre.

Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului.

Pentru contractele de concesionare in derulare, având in vedere clauzele contractuale stipulate in aceste documente, taxa de concesionare asupra terenurilor proprietate de stat destinate constuctiilor, se modifica incepând cu data de 01.01.2015 conform prevederilor din prezenta hotărâre.

3   

La data emiterii prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 340/2010 pentru modificarea art.1 din HCL 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997; Hotărârea Consiliului Local nr. 218/1997 privind modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara; Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2013 privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SORIN IACOB DRAGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

ARHITECT ŞEF CIPRIAN CĂDARIU

DIRECTIA C.T.D.D.

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM EMILIAN SORIN CIURARIU

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

ŞEF BIROU TERENURI PETRU CRISTESCU

AVIZAT JURIDIC Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: ANEXA.pdf

1

ANEXA

Taxele de concesiune pe zone sunt: - Zona A 42.26 lei/mp/an - Zona B 24.65 lei/mp/an - Zona C 15.85 lei/mp/an - Zona D 5.99 lei/mp/an

ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTIA C.T.D.D. SORIN IACOB DRAGOI DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI

SEF BIROU TERENURI, PETRU CRISTESCU