keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/02.02.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 12/02.02.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-636 din 12.01.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2015-6898 din 26.10.2015, prin care Ileana Alina-Mihaela şi Ileana Nicolae-Tiberiu, proprietari ai apartamentului nr.3, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30, înscris în C.F. nr.412860-C1-U5-Timişoara(conversie a C.F. nr.118804-Timişoara), nr. topo.12290-12291/III, solicită transcrierea Contractului de concesionare nr.7 din 16.05.2002, privind concesionarea suprafeţei de 20 m.p., conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.64 din 31.03.98, în vederea extinderii apartamentului menţionat mai sus ;
Având în vedere Adresa CT2015-6898 din 24.11.2015, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere Adresa CT2015-6898 din 25.11.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar ;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30, înscris în C. F. nr.412860-Timişoara(conversie a C.F. nr.4997), nr. topo.12290-12291, în suprafaţă de 1072 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnei Ileana Alina-Mihaela;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Aprobat: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC2016-636 din 12.01.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30

Având în vedere adresa nr.CT2015-6898 din 26.10.2015, prin care Ileana Alina- Mihaela şi Ileana Nicolae-Tiberiu, proprietari ai apartamentului nr.3, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30, înscris în C.F. nr.412860-C1-U5-Timişoara(conversie a C.F. nr.118804- Timişoara), nr. topo.12290-12291/III, solicită transcrierea Contractului de concesionare nr.7 din 16.05.2002, privind concesionarea suprafeţei de 20 m.p., conform prevederilor H.C.L. nr.64 din 31.03.98, în vederea extinderii apartamentului menţionat mai sus ;

Solicitanţii sunt proprietari ai apartamentului, conform Certificatului de moştenitor nr.52 din 13.10.2015, a Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2434 din 13.10.2015, la Biroul Notarial Bâc Ioan-Alin şi a Contractului de întreţinere autentificat sub nr.2433 din 13.10.2015, la acelaşi Birou Notarial ;

Având în vedere extrasul C.F. nr.412860-Timişoara, din care rezultă că, imobilul- teren situat în str. Odobescu nr.30, nr. topo.12290-12291, este atestat în domeniul public al Municipiului Timişoara, conform H.G. nr.1016 din 29.09.2005 ;

Având în vedere adresa CT2015-6898 din 24.11.2015, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în str. Odobescu nr.30, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2015-6898 din 25.11.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de concesionare a terenului aferent construcţiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Odobescu nr.30, înscris în C. F. nr.412860-Timişoara(conversie a C.F. nr.4997), nr. topo.12290-12291, în suprafaţă de 1072 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Drăgoi

p. SECRETAR, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi Simona Drăgoi DOTĂRI DIVERSE,                   Laura Koszegi

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE CONSILIER, URBANE şi CADASTRU, Doina Purdea Ilie Dumbravă

AVIZAT: Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2