keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 450/30.10.2015 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, reamenajarea şi echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere"

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 450/30.10.2015
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, reamenajarea şi echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 28211/27.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Contractul de comodat nr. SC2011-25910/21.11.2011 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), c) şi d) şi alin. (4) lit. d) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, reamenajarea şi echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere".
(2) Se aprobă trecerea la execuţia lucrărilor.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea,

reamenajarea și echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere“

În prezent Municipiul Timişoara are în derulare proiectul ,,Trafic management şi

supraveghere video”, POR Axa 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”; Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; Sub – domeniul: Poli de creştere, având ca obiect principal îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban şi supraveghere video metropolitană.

Proiectul prevede crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara.

Introducerea unor sisteme inteligente pentru monitorizarea şi controlul traficului rutier s-a dovedit a fi foarte importantă în reducerea accidentelor cauzate de viteza în exces şi de trecerea pe culoarea roşie a semaforului. Studiile arată că simpla reducere a vitezei cu 2 km/h determină şi reducerea accidentelor cu 5%.

Potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) din Reglementările-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, autorităţile administraţiei publice vor asigura administrarea drumurilor orăşeneşti şi comunale. Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor şi străzilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura: creşterea capacităţii de preluare a traficului; îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule; creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la trafic pe drumurile publice, etc.

Mai mult autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului (art. 23 alin. (3) lit. d) din Reglementările-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004). Prin HCL nr. 27/23.02.1999 s-a hotărât concesionarea unui teren din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29, cu plata taxelor aferente, în vederea realizării unui centru de semnalizări rutiere, în favoarea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.. În data de 21.11.2011, SC Drumuri Municipale Timişoara SA, prin Contractul de comodat nr. SC2011-25910, a dat în folosinţă gratuită cu titlu neoneros către Municipiul Timişoara, pe o perioadă de 10 ani, imobilul situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29, înscris în CF nr. 414100 Timişoara, nr. top 16886/128-29, constând în clădire cu destinaţia de Centru de semnalizări rutiere. Clădirea a fost edificată în anul 2005, iar de atunci nu s-au mai efectuat lucrări de reparaţii, îmbunătăţiri, etc. Prin contractul mai sus menţionat, municipiul Timişoara se obligă să întreţină bunul ca un bun gospodar, ca pe un bun al său şi să suporte cheltuielile de întreţinere. Clădirea este compusă din demisol, mansardă, parter, grădină şi teren, astfel:

 DEMISOL: 2 boxe şi spaţiu parcare;

apte

Cod FP 53-01, ver. 2

 PARTER: o boxă, 3 camere, un hol, o toaletă şi sală şedinţă;  MANSARDĂ: 6 camere, o sală conferinţă, o toaletă, 2 băi cu cabine duş şi 4 holuri.

Prin proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” este prevăzut a se realiza numai dotarea şi echiparea camerei de control şi camerei echipamentelor. Astfel că se impune reabilitarea, reamenajarea şi echiparea celorlalte camere din clădirea situată în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29. După montarea echipamentelor (cum ar fi: monitoare, servere, rack-uri, calculatoare, etc.) în camera centrului de comandă şi control nu se mai pot realiza lucrări de reabilitare, reamenajare a camerelor neamenajate datorită faptului că acestea sunt de înaltă tehnologie şi sunt sensibile la praf, umiditate, solutii de lacuit/vopsit/izolante etc., iar furnizorul acestora acordă garanţie pe o perioadă de 5 ani. Astfel, este necesar ca lucrările de reabilitare a celorlalte camere neamemnajate să se realizeze înainte de montarea echipamentelor asftel încât autoritatea contractantă să nu piardă garanţia acordată echipamentelor de către furnizor. Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem spre aprobare proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, reamenajarea și echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP