keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 434/30.07.2013 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 434/30.07.2013
privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-020926-23.07.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În conformitate cu art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor, astfel:
- Includerea dirijorului Ion Românu pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 şi amplasarea bustului acestuia pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central din Timişoara;
- amplasarea bustului lui Wilhelm Muhle în Parcul Rozelor.
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 132 din 24.03.2009, rămân neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 ver.1

România Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2013 – 020926-23.07.2013

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 – Timişoara, tel. +40 256 – 408.348, www.primariatm.ro

Referat

privind modificarea Anexei nr.1 a HCL 132 din 24.03.2009 privind conferirea unei

identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin crearea în

Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor

Prin HCL nr. 132 din 24.03.2009 a fost aprobată realizarea în Parcul Central al Municipiului

Timişoara, a unei Alei a Personalităţilor. În anexa aferentă Hotărârii Consiliului Local amintită mai

sus, au fost cuprinse personalităţi ale municipiului care, in decursul timpului, au adăugat valoare

Timişoarei prin contribuţia lor în diferite domenii de activitate: pictură, sculptură, muzică, literatură,

inginerie, arhitectură, medicină.

La iniţiativa domnului Diodor Nicoară şi prin donaţia sculptorului Aurel Gheorghe Ardeleanu,

solicităm modificarea Anexei nr.1 din HCL nr. 132 din 24.03.2009 prin amplasarea pe Aleea

Personalităţilor a bustului dirijorului Ion Românu.

Ion Românu (1918-1980) a fost dirijor, profesor, teoretician al muzicii, instrumentist

(vioară/violă), organizator de viaţă muzicală. Este printre ultimii reprezentanţi din marea pleiadă de

dirijori de cor ai Banatului secolului XX – filiera Ion Vidu, Atanasie Lipovan, Antoniu Sequens, Iosif

Velceanu, Sabin Drăgoi, Filaret Barbu, Vadim Şumski, Nicolae Ursu. Pune un accent puternic pe

repertoriul naţional şi în special cel bănăţean, ale cărui tainice plămădiri şi rădăcini le-a cunoscut cum

doar marii lui precursori le-au ştiut şi pe care le-a transmis cu grijă urmaşului său de suflet, Diodor

Nicoară. A dat glas ca nimeni altul muzicii lui Nicolae Ursu, Ion Vidu, Sabin Drăgoi. Cu lucrări ale

ultimilor doi a realizat şi un disc. Şi-a încântat publicul din tot Banatul, din Bucureşti, Iaşi dar şi pe cel

din Serbia (Glogoni şi Vârşeţ) iar Radio Novi Sad programează şi acum înregistrări ale sale. Vârful

carierei dirijorale, Ion Românu l-a atins cu ciclul marilor oratorii de Georg Friedrich Händel:

“Samson”, “Das Alexander-Fest”, “Der Messias” şi “Juda Maccabeul”.

De asemenea, în urma modernizării Parcului Rozelor şi datorită faptului că Wilhelm Muhle a

fost cel care a făcut amenajarea iniţială a acestui parc propunem amplasarea bustului acestuia în Parcul

FO53-01 ver.1

Rozelor, si nu pe Aleea Personalităţilor din Parcul Central asa cum s-a hotărât prin HCL nr. 132 din

24.03.2009 . Avînd în vedere motivele enumerate mai sus,

PROPUNEM Aprobarea modificarii Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 24.03.2009 privind

conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin crearea în Parcul

Central a unei Alei a Personalităţilor, astfel:

- Includerea dirijorului Ion Românu pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 Hotărârii Consiliului

Local nr. 132 din 24.03.2009 şi amplasarea bustului acestuia pe Aleea Personalităţilor din

Parcul Central din Timişoara;

- amplasarea bustului lui Wilhelm Muhle în Parcul Rozelor.

Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 132 din

24.03.2009 privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin

crearea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor, rămân neschimbate.

Alina Pintilie Avizat Director juridic

Direcţia Comunicare

Adriana Indrieş

Consilier