keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 434/29.11.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale" la Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 434/29.11.2005
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale" la Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 18106/20.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea Învăţământului nr.84/1995;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată, prin Legea nr. 108/2004;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.102/28.11.2000 privind preluarea de către Primăria Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/12.06.2001- privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public;
În temeiul art.38 lit. (c) , (d), (f), (m) şi (n) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale" întocmit de SC "CONSTRUCT PROGARANT" SRL, la Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara, cu valoarea de 97.000 euro, cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.57.02 - "Învăţământ", conform Listei de investiţii aprobată pe anul 2005;
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DANIEL B.URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. …………………………………………. Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie

”achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale” la Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara.

Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli de întreţinere la unităţile de învăţământ subordonate ISJ Timiş şi care îşi desfăşoară activitatea în imobile trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/28.11.2000; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/12.06.2001 , privind aprobarea Regulamentului de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local către instituţii de învăţământ public; Având în vedere că Studiul de Fezabilitate existent a fost întocmit de către S.C.CONSTRUCT PROGARANT SRL si pus la dispoziţia conducerii Grupului Şcolar Electrotimiş cu titlu gratuit ; Având în vedere faptul că finanţarea obiectivelor se face din Bugetul local cap.57.02.- „Învăţământ”,

P r o p u n e m: 1. Aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii ”achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale ” întocmit de către S.C.CONSTRUCT PROGARANT SRL, la Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara, cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : ing. Lucian Ciobanu

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Red. LC Dact. MH Ex.2.

    Atasament: Anexa.pdf

    ANEXĂ

    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AL INVESTIŢIEI : Valoarea totală a investiţiei : 97.000 euro Eşalonarea investiţiei : 2005-2006 Durata de realizare : 8 luni Finanţarea investiţiei : 339.500 RON din bugetul local Avize şi acorduri : Aviz privind oportunitatea investiţiei. Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura buna funcţionare a centralei termice şi buna desfăşurare a procesului de învăţământ.

    ÎNTOCMIT,

    Ing. Lucian Ciobanu