keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 429/27.11.2007 pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 429/27.11.2007
pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.25364/ 13.11.2007 al Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi ,din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate , protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate prevederile Legii nr.12/09.01.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu Ordinul comun M.A.I. - M.T.C.T. nr.1373/20.07.2006 şi nr.1413/18.08.2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.216/30.05.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă lista nominală pentru acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii d locuinţe proprietate personală;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_subventie.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI A p r o b a t: Nr. _______________________________ P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind acordarea subvenţiei prevăzute de OUG nr.51/28.06.2006 aprobată şi

modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală pentru numitul NAGY SCRIDON FRANCISC LIVIU

Având în vedere OUG nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, care prevede acordarea de subvenţii de la bugetul de stat în vederea construirii unei locuinţe prin credite ipotecare şi Ordinul comun M.A.I. – M.T.C.T. nr.1373/20.07.2006 şi nr.1413/18.08.2006 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală s-a emis H.C.L.M.T. nr.26/2007 modificată prin H.C.L.M.T. nr.81/2007 privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, precum şi actele justificative necesare în vederea accesului persoanelor la acest program.

Ca urmare a solicitării înregistrată cu numărul D82007-3993/17.10.2007 a numitului Nagy Scridon Francisc Liviu, cu privire la acordarea subvenţiei prevăzute de O.G. nr.51/2006, la data de 02.10.2007 s-a întrunit Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi în urma analizării actelor depuse de către susnumitul s-a constatat că acesta îndeplineşte prevederile legale pentru acordarea subvenţiei şi a fost declarat eligibil.

Astfel, la data de 31.10.2007 a fost afişată lista cu persoanele declarate eligibile în vederea acordării unei subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea nr.12/2007 şi O.U.G. nr.7/2007, întocmindu-se

2

proces verbal de afişare. Lista cuprinde un singur solicitant, respectiv domnul Nagy Scridon Francisc Liviu

Având în vedere faptul că în termenul legal de 7 zile de la afişarea listei nu s-au depus contestaţii şi faptul că lista cuprinde un singur solicitant se impune emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care numitul Nagy Scridon Francisc Liviu să fie declarat eligibil în vederea acordării subvenţiei. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca Avizat juridic, Jur. Mirela Lasuschievici

Atasament: Anexa_-_lista_eligibilitate.pdf

Anexă la HCL nr. ___________ din _______________

LISTA cu persoanele declarate eligibile în vedere acordării unei subvenţii de la

bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea 12/2007 şi O.U.G. nr.7/2007

Nr. crt.

Nume prenume solicitant

Numărul şi data cererii

1. NAGY SCRIDON FRANCISC LIVIU

D82007-3993/17.10.2007

ŞEF SERVICIU PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI, Ing. Otilia Sîrca