keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 417/12.09.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 417/12.09.2014
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 22495/27.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. 25782 /18.08.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi modificările;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 31629/2014 conexat cu nr. 30746/2014 şi 27322/2014, pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timiţoara.
În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Ordinul nr. 1932/2009 - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;
În baza prevederilor art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din Hotărârea de Guvern. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr.1 şi 2 la Hotărârea nr. 210/20.05.2014 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara şi se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 35/25.02.2014, privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. .................din ........................ APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Modificarea Organigramei și Statului de funcții se impun datorită dinamicii cadrului

legislativ și al complexității activităților desfășurate de către structurile instituției în baza

prerogativelor conferite de lege Poliției Locale.

În vederea creșterii eficienței și performanței activităților desfășurate este necesar și oportun

înființarea unei structuri funcționale care va colecta, prelucra și stoca date și informații, rezultate din

activitatea tuturor compartimentelor Poliției Locale, realizând produse analitice și de sinteză,

documente de planificare și informare necesare exercitării actului managerial la nivelul instituției.

De asemenea se impune evaluarea permanentă a resurselor și vulnerabilităților ce prezintă

stări de pericol pentru ordine și siguranță publică în zona de competență precum și organizarea

unor acțiuni cu caracter educativ preventiv în instituțiile de învățământ repartizate Direcţiei Poliţiei

Locale Timişoara.

Având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 31629/2014 conexat

cu nr. 30746/2014 și 27322/2014, pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Poliției Locale

Timișoara.

Având în vedere rezultatele examenului de promovare în clasă organizat în data de

29.07.2014 – proba scrisă şi 31.07.2014 – interviul, pentru functionarii publici din cadrul Directiei

Politiei Locale Timisoara, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o

formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă în specialitatea în care

îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite

sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

Cod FO 53-01, ver. 2

DGA a TLV Tod cent Li x Ta 9001 SSI

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1), (2) din Ordinul nr. 1932/2009 – privind

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a

funcţionarilor publici:

,,(1) Promovarea funcţionarilor publici care au fost admişi la examenul de promovare în clasă se

face prin transformarea postului pe care sunt încadraţi într-o funcţie publică de execuţie de grad

profesional asistent sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu

stabilirea salariului în condiţiile prevăzute de legislaţia privind salarizarea unitară a personalului

din administraţia publică.

(2) În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, transformarea postului în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se poate

face într-o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic “;

În conformitate cu prevederile art.5 alin. 1) si 2) din Anexa nr. I – reglementări specifice

functionarilor publici la Legea nr. 284/28 decembrie 2010, privind salarizarea unitara a personalului

plătit din fonduri publice:

,, (1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al

autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc,

în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa

corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut

anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în

clasa “;

Conform art. 63 şi art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr. 611/2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu

modificările și completările ulterioare, în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia

publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa

unui post vacant.

Prin adresa nr. 25261/30.06.2014 a fost înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici că instituţia noastră organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat

superior deţinut de funcţionarii publici, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Ținând cont de rezultatele examenului de promovare în gradul profesional imediat superior

celui deținut organizat în data de 12.08.2014 proba scrisă și în perioada 14.08.2014-18.08.2014

interviul, pentru funcționarii publici din cadrul instituției.

Având în vedere că prin modificarea Organigramei se propune înființarea Serviciului

Comunicare, Prevenire și Dispecerat și a Biroului Prevenire, Analiză și Sinteză precum și

transformarea Biroului Intervenții Rapide în Compartimentul Intervenții Rapide se impune

modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliţiei Locale Timişoara. Cod FO 53-01, ver. 2

Menționăm că în ședința din 19.08.2014 Comisia Locală de Ordine Publică, constituită

conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a avizat favorabil proiectul de modificare a

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Luând în considerare cele de mai sus,

PROPUNEM:

modificări ale structurii organizatorice (Organigrama), modificări în structura funcțiilor publice,

respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

1. Înființarea Biroului prevenire, analiză și sinteză prevăzut cu 1+5 posturi prin preluarea următoarelor posturi:

• 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior de la

Compartimentul Consiliere Cetățeni, structură care se va desființa.

• înființarea unui post de șef birou prevenire, analiză și sinteză (postul de șef birou

Intervenții Rapide s-a redus și s-a înființat acest post).

• 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional asistent de la Biroul Ordine

Publică.

2. Biroul Intervenții Rapide se transformă în Compartimentul Intervenții Rapide care va fi condus nemijlocit de către șeful serviciului de ordine publică în vederea coordonării

unitare a activității din domeniul ordinii și siguranței publice. În acest sens postul de șef

birou Intervenții Rapide se va desființa, iar domnului Staicu Justinian Ioan – șef birou

Intervenții Rapide i se vor aplica prevederile art. 99, alin(1), lit.b) din Legea nr.188/1999

– privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.

3. Înființarea Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat cu un post de șef serviciu

prin preluarea unui post de polițist local, clasa III, debutant de la biroul Ordine Publică și

transformarea acestuia în șef serviciu care va asigura coordonarea celor trei birouri din

subordine: Biroul Dispecerat și Control Acces, Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și

Registratură, Biroul prevenire, analiză și sinteză în vederea diseminării unitare și în timp

util a datelor și informațiilor necesare conducerii instituției în vederea exercitării actului

managerial.

4. Biroul Ordine Publică se reduce la un număr de 1+115 posturi prin relocarea a 4 posturi la

alte compartimente.

5. Transformarea postului vacant de consilier clasa I, grad profesional superior în consilier,

clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și

Registratură, întrucât la concursul organizat pentru ocuparea acestui post (consilier, clasa

I, grad profesional superior) nu s-a înscris nici un candidat.

Cod FO 53-01, ver. 2

6. Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice va fi suplimentat cu un post de

consilier, clasa I, gradul profesional asistent prin transformarea și mutarea unui post

vacant de polițist local, clasa III, grad profesional asistent de la Biroul Ordine Publică.

Această modificare este impusă de volumul și complexitatea activității desfășurate în

domeniul achizițiilor publice, conform legislației specifice.

7. Transformarea următoarelor posturi – functii publice, ca urmare a rezultatelor examenului

de promovare în clasă:

- 8 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional superior în 8 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

- 8 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 8 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

- 2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 2 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent.

8. Transformarea următoarelor posturi – functii publice, ca urmare a rezultatelor examenului

de promovare în grad profesional:

- 4 posturi de CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent în 4 posturi de CONSILIER, clasa I,

grad profesional principal.

- 12 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional asistent în 12 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa I, grad profesional principal.

- 2 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal în 2 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa I, grad profesional superior.

- 1 post de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent în 1 post de POLIȚIST LOCAL,

clasa III, grad profesional principal.

- 16 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal în 16 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa III, grad profesional superior.

9. Modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției

Poliţiei Locale Timişoara, conform anexei, parte integrantă la prezentul referat și abrogarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 35/25.02.2014, pentru modificarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 441/2010.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

instituției.

Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru

posturile transformate, conform prevederilor legale.

Menționăm că numărul de posturi al Direcției Poliției Locale Timișoara – 344 - se

încadrează în numărul maxim de posturi de 1163 stabilit pentru ordonatorul principal de credite –

Primăria municipiului Timișoara, conform legislației în vigoare. Cod FO 53-01, ver. 2

Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea Organigramei și Statului de

funcții conform anexei 1 și 2 parte integrantă la prezentul referat.

Director Executiv Adjunct, PENTRU SECRETAR

Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI

Șef Serviciu Resurse Umane,

Jr. IOAN HADA

Consilier,

VIOLETA ROBU

Avizat juridic,

Red.: V.R.

Cod FO 53-01, ver. 2

Atasament: Anexa_3_ROF.pdf

CUPRINS

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE ______________________________________________________ 2 Capitolul II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ _____________________________________________ 4 Capitolul III - Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara _________________________ 8

Atribuţiile Directorului Executiv __________________________________________________________ 8

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 1 __________________________________________________ 9

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 2 _________________________________________________ 10

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 3 _________________________________________________ 11 Capitolul IV - Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente _________________ 15 Capitolul V - Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara __________ 17

Art.27. Compartiment Audit Public Intern _________________________________________________ 17

Art.28. Biroul Juridic __________________________________________________________________ 18

Art.29. Serviciul Resurse Umane ________________________________________________________ 20

Art. 30. Compartimentul Control Intern ___________________________________________________ 24

Art. 31. Serviciul Ordine Publică _________________________________________________________ 25

Art. 32. Biroul Ordine Publică ___________________________________________________________ 27

Art. 33. Biroul Reclamaţii Sesizări _______________________________________________________ 29

Art. 34. Biroul Poliţia Pieţelor ___________________________________________________________ 31

Art. 35. Compartimentul Intervenţii Rapide _______________________________________________ 33

Art.36. Biroul Transport Urban __________________________________________________________ 35

Art.37. Serviciul Circulaţie Rutieră _______________________________________________________ 38

Art.38. Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat ________________________________________ 40

Art. 39. Biroul Dispecerat si Control Acces _________________________________________________ 41

Art.40. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură__________________________________ 43

Art. 41. Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză ________________________________________________ 46

Art.42. Serviciul Pază Obiective _________________________________________________________ 48

Art. 43. Serviciul Financiar – Contabilitate și Achiziţii Publice __________________________________ 49

Art.44. Compartimentul Logistic Administrativ _____________________________________________ 52

Art. 45. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității ____________________ 56

Art. 46. Serviciul Protecţia Mediului ______________________________________________________ 57

Art. 47. Serviciul Inspecţie Comercială ____________________________________________________ 58

Art.48. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal _____________________________________ 59 Capitolul VI - DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE___________________________________ 61 Capitolul VII - DISPOZIŢII FINALE ______________________________________________________ 62

1

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web :www.polcomtim.ro ANEXĂ la _____________ din _______________

R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE Ş I FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE Art.1 . (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare Timişoara, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Timişoara, sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 si HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizarea şi funcţionarea a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament. Art.2. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, denumită în continuare Direcţie, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi sub directa coordonare a Primarului. (2)Poliţia Locală Timişoara se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f) evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.

(3)Poliţia Locală Timişoara poate asigura cu titlu gratuit serviciile de ordine şi siguranţă prevăzute de art.14 din Legea nr.4/2008, cu prilejul organizării competiţiilor sau jocurilor sportive în incinta sau pe arenele sportive din Municipiul Timişoara, la solicitarea cluburilor sau asociaţiilor sportive finanţate de Consiliul Local pe baza planurilor de acţiune întocmite în acest sens.

Art.3.(1) Sediul Direcţiei Poliţiei Locale se află în Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54.

2

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA 7 cent d

(2) Direcţia poate organiza în Timişoara birouri (secţii) de ordine publică, în sedii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în vederea eficientizării activităţii şi a creşterii gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor. Art.4. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Art.5. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Art.6.În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (2) În relaţiile cu acestea, Direcţia este reprezentată de Directorul executiv sau de Directori executivi adjuncţi (înlocuitori legal). (3) Poliția Locală Timișoara poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau misiunilor specifice. Art.7. Şeful Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al întregului personal pe care-l conduce şi îl controlează. Art.8.. (1) Conducerea instituţiei asigură la nivelul structurii conduse desfăşurarea activităţii la nivelul standardelor certificate prin Sistemul de Management al calităţii. (2) Angajaţii Direcţiei, răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calităţii. Art.9. (1) Directorii Executivi Adjuncţi, Şefii de serviciu, birouri şi compartimente, răspund în faţa Şefului Poliţiei locale, de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de calitate. (2) Personalul cu funcţie de conducere au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia. Art.10. Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal, Regulamentul de organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu avizul ANFP. Art.11. (1) Antetul documentelor şi corespondenţa Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, va avea următorul conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (2) Direcţia dispune de cod fiscal, conturi bancare deschise la Trezoreria Municipiului Timişoara şi unităţile bancare, ştampilă proprie de formă rotundă cu următorul conţinut: „România, Consiliul Local al municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.” (3) Poliţia Locală Timişoara este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu.

3

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.12. (1) Direcţia Poliţia Locală Timişoara, este condusă de un director executiv, ajutat de trei directori executivi adjuncţi. (2) Şeful Poliţiei Locale şi adjuncţii acestuia sunt numiţi în funcţii de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art.13. (1) Structura organizatorică al Direcţiei, cuprinde servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama anexată la prezentul Regulament (anexa nr.1). (2) Serviciul şi biroul – sunt compartimente funcţionale ale Direcţiei, prin care se realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz, şef de birou iar în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop. (3) Personalul biroului, serviciului este subordonat, după caz şefului de birou sau şefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspund de activitatea acestora în condiţiile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale. Art.14. (1) Personalul Poliţiei locale Timişoara, este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Direcţiei se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament. Art.15. Organizarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic, face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului în ansamblul său. Art.16. (1) Activitatea desfăşurată de către structurile Direcţiei, în scopul realizării atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale, de coordonare, reprezentare, control şi de colaborare), potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte. (2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile subordonate acestora, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionare a sistemului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii serviciilor, birourilor, coordonatorilor compartimentelor şi personalul subordonat acestora. (3) În cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţională între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a activităţii acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse. (4) Relațiile autoritate ierarhică presupun:

a) subordonarea directorului executiv față de primarul municipiului Timișoara b) subordonarea directorilor executivi adjuncți, a șefilor de serviciu, șefilor de

birou, după caz, față de directorul executiv, în limitele competențelor stabilite de lege și de structura organizatorică;

c) subordonarea șefilor de serviciu, șefilor de birou față de directorii executivi adjuncți;

d) subordonarea șefului de birou față de șef serviciu; e) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori;

(5) Între structurile Direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele instituţiei.

4

(6) La nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, activitatea de coordonare şi de control este atributul Directorului Executiv şi se realizează direct ori prin intermediul şefilor de serviciu şi de birou. Art.17. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, sunt următoarele:

Director Executiv

Director Executiv Adjunct 1

Director Executiv Adjunct 2

Director Executiv Adjunct 3

Serviciul Resurse Umane Serviciul Protecția Mediului Serviciul Inspecție Comercială Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal Biroul Juridic Compartimentul Audit Public Intern Compartimentul Control Intern

Serviciul Ordine Publică - Biroul Ordine Publică - Biroul Reclamații Sesizări - Biroul Poliția Piețelor - Compartimentul Intervenții Rapide - Biroul Transport Urban Serviciul Circulație

Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat - Biroul Dispecerat și Control Acces - Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură - Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză

Serviciul Pază Obiective Serviciul Financiar-Contabilitate și Achiziții Publice Compartimentul Logistic Administrativ Compartimentul C.I.M și M.C

5

Art.18.(1) La nivelul municipiului Timișoara se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, prin hotărâre a consiliului local, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ. (2) Comisia locală este constituită, din: primar, şeful structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de autoritatea deliberativă. (3) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primaul municipiului Timișoara. (4) Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local. Art.19. (1) Comisia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-

teritoriale, pe care îl actualizează anual; d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul

unităţii administrativ teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului. (3) Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Art.20. În privinţa organizării şi funcţionării Poliţiei Locale Timișoara, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale are următoarele atribuţii:

a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi;

b) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi nu este ocupată;

c) stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activităţii poliţiei locale; d) aprobă, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru

funcţionarea poliţiei locale; e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea Poliţiei Locale Timișoara, în condiţiile

legii, şi stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia; f) stabileşte, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna funcţionare a

poliţiei locale şi pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale.

6

Art.21. (1) În privinţa organizării şi funcţionării poliţiei locale, Primarul are următoarele atribuţii:

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale şefului poliției locale și adjuncții acestuia;

b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii poliţiei locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;

e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale;

f) prezintă autorităţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a poliţiei locale;

g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale;

i) organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale;

j) primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale, precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;

k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative.

Art.22.În cazul Poliţiei Locale Timișoara organizată ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului.

7

CAPITOLUL III

Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Atribuţiile Directorului Executiv

Art.23.Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

− organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale; − întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; − asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; − răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; − aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; − asigură organizarea și desfășurarea activității Poliției Locale Timișoara pe baza și în spiritul

competențelor stabilite prin legi, H.C.L. și dispoziții ale primarului; − informează zilnic primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile intreprinse de către

instituție; − de ordonator terțiar de credite; − sesizează aspecte din competența altor servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului

Timișoara și propune primarului intervenția acestora; − asigură elaborarea și fundamentarea proiectului Planului de Ordine și Siguranță Publică a

mun. Timișoara; − informează trimestrial sau ori de câte ori este necesar Comisia Locală de Ordine Publică

despre activitatea Poliției Locale; − studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a

sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; − analizează semestrial și anual activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi

de comisia locală de ordine publică; − asigură informarea operativă a Consiliului Localal Municipiului Timişoara, a structurii

teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale;

− reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

− asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

− propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; − asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; − organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; − întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei; − coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de

păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare; − urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

8

− întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

− menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

− analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

− organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; − organizează activităţile de securitate și sanătate în muncă, de prevenire şi stingere a

incendiilor; − numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de

serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei Locale. − aprobă fișele de post pentru personalul din subordine; − asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității

în activitatea instituției; − asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute

de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției și în activitatea proprie;

− respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calitaății în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

− îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter

obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 1 Art.24. Directorul Executiv Adjunct 1 – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

− organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale în domeniul ordinii și liniștii publice și al circulației rutiere;

− coordonează nemijlocit activitateaServiciului Ordine Publică,Biroului Ordine Publică;Biroului Reclamatii Sesizari,Biroului Poliția Piețelor, Biroului Intervenţii Rapide șiServiciului Circulaţie Rutieră;

− analizează activitatea şefilor de servicii ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;

− analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanţă precum şi a obiectivelor stabilite.

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

− informează deîndată directorul executiv despre evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și a fluenței traficului rutier;

− organizează şi conduce tragerile cu armamentul din dotare cu întreg efectivul cu drept de port – armă;

9

− organizează evaluările anuale privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și ședințele de tragere cu armamentul;

− participă din partea Direcţiei la şedinţele Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Timişoara;

− stabileşte reguli şi direcţionează prin măsuri funcţionarea eficienta a serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora îşi îndeplinesc atribuţiile,structurile din subordine;

− asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii.

− rezoluţionează şi stabileşte sarcini în reclamaţiile şi sesizările adresate serviciilor din subordine.

− participă la întocmirea sau realizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică a municipiului Timișoara;

− participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie, serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;

− organizează, urmărește și controlează modul de păstrare, utilizare și întreținere a armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție;

− evaluează situația operativă la nivelul municipiului, pe domenii de activitate și elaborează prognoze, strategii și tactici pe care le supune analizei și aprobării directorului executiv al Poliției Locale Timișoara;

− constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

− participă din partea instituției la ședințele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

− participă nemijlocit la activitatea de selecție și recrutare a pesonalului din structurile subordonate;

− verifică periodic modul de echipare a personalului și al mijloacelor din dotare; − asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității

în activitatea proprie; − asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute

de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției;

− respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calitaății în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

− în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 2

Art.25 Directorul Executiv Adjunct 2 – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

− organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea Biroului Dispecerat și Control Acces; Biroului Comunicare, Relații cu Publicul și Registratiră și Compartimentului Consiliere Cetățeni;

− analizează activitatea şefilor de birou/compartiment ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;

− analizează contribuţia efectivelor din serviciile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanţă precum şi a obiectivelor stabilite.

10

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

− stabileşte reguli şi direcţionează prin măsuri funcţionarea eficienta a serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora îşi îndeplinesc atribuţiile, structurile din subordine;

− organizează testările periodice privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și executarea tragerilor;

− asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii.

− rezoluţionează şi stabileşte sarcini în reclamaţiile şi sesizările adresate birourilor din subordine.

− analizează lunar activitatea personalului din subordine; − asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica

stabilită; − asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce

reglementează activitatea din domeniu; − verifică și asigură starea permanentă de funcționare a aparaturii și sistemelor de

comunicații din dotarea Dispeceratului; − organizează și asigură sistemele de cooperare cu celelalte instituții: Poliția, Jandarmeria și

serviciile de urgență; − verifică modul de echipare a personalului și a mijloacelor din dotare; − participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu subunitățile de poliție, jandarmerie,

serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea; − participă nemijlocit la activitatea de selecție și recrutare a pesonalului din structurile

subordonate; − constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine,

prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create; − asigură operativitatea transmiterii informațiilor la intervenția la evenimente, verificarea in

baza de date a M.A.I a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

− asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea proprie;

− asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției;

− respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calitaății în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

− în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia.

Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 3

Art.26 Directorul Executiv Adjunct 3 – se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

− asigură și răspunde de managementul domeniului său de activitate; − organizează, conduce şi coordonează activitatea Serviciului Pază Obiective şi

Compartimentului Logistic Administrativ. − conduce şi coordonează activitatea serviciului financiar-contabilitate si achizitii publice;

11

− coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreţinere, utilizare şi păstrare a mijloacelor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Locale;

− urmăreşte situaţia execuţiei bugetare şi încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

− asigură măsurile necesare pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere,potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 prin crearea conditiilor de lucru corespunzătoare, comisiei de inventariere a patrimoniului;

− asigură organizarea C.F.P.P.; − coordonează întocmirea listei de investiţii care se supune aprobării odată cu bugetul de

venituri și chetuieli al instutuției; − coordonează și urmărește elaborarea programului anual de achiziţii publice; − urmareste si verifica fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al

instituţiei, pe care-l înaintează spre aprobare Directorului executiv şi ordonatorului principal de credit;

− răspunde împreună cu Șeful Serviciului Financiar Contabilitate și Achiziții Publice de elaborarea la termenele scadente a proiectului bugetului propriu;

− urmărește respectarea termenelor scadente pentru elaborarea și depunerea proiectului bugetului de cheltuieli al instituţiei;

− repartizează împreună cu Şeful Serviciului Finciar Contabilitate, creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi monitorizează execuţia bugetară în scopul realizării unei bune gestiuni financiare;

− urmărește respectarea termenelor scadente pentru depunerea situațiilor financiar contabile;

− urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea contabilităţii, creditelor bugetare şi a cheltuielilor, precum şi prezentarea la termen a raportărilor lunare, trimestriale şi anuale;

− verifică existenţa angajamentelor legale; − analizează, ţine evidenţa şi urmăreşte activitatea achiziţiilor publice în instituţie, precum şi

activităţile administrative de aprovizionare tehnico-materială, de echipament, armament şi muniţii, auto şi carburanţi-lubrifianţi;

− întocmeşte/formulează propuneri de imputare a prejudiciului produs de angajat, angajatorului în timpul şi în legătură cu serviciul;

− coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Direcţiei Poliției Locale Timișoara;

− monitorizează aplicarea procedurilor interne aprobate în dacrul DPLT, pentru serviciile și compartimentele din subordine;

− avizează operaţiunea de autoevaluare în cadrul Sistemului de Control Intern /Managerial; − coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile

proprii direcţiei conform cadrului procedural; − asigură în calitate de coordonator implementarea planului sectorial SNA afferent DPLT; − în lipsa Directorului executiv exercită prerogativele acestuia. − stabilirea necesarului de formare profesională a personalului din subordine si coordoneaza

activitatea de pregatire profesionala; − planificarea şi gestiunea resurselor umane din subordine; − să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa;

12

− analizează activitatea şefilor de servicii/birouri ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri punctuale de eficientizare a activităţilor specifice;

− organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

− asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în condiţiile legii;

− rezoluţionează şi stabileşte sarcini în vederea solutionarii reclamaţiilor şi sesizărilor adresate serviciilor din subordine;

− îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi decizii ale Directorului Executiv; − organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a

activităţii compartimenelor din subordine, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; − răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc in cadrul

compartimentelor din subordine şi de circuitul lor în cadrul institutiei. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele şi funcţia celui care îl întocmeşte, semnează şi răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;

− urmăreste modul în care s-a realizat valorificarea rezultatelor inventarierii; − verifică respectarea disciplinei de casa prin efectuarea personal sau prin altă persoană

împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat a controlului casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora;

− asigură îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

− răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

− răspunde de buna pregătire profesională a salariaţilor din subordine şi propune măsuri pentru perfecţionarea cunoştinţelor acestora;

− răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul biroului/serviciilor pe care le coordonează;

− organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor;

− participă la întocmirea sau reactualizarea planificărilor de pază ale obiectivelor aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

− participă şi răspunde de încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;

− urmărește și propune măsuri pentru îmbunătățirea modului în care se tine evidența tehnico operative a patrimoniului instituției;

− coordonează activitatea de pregătire a personalului din subordine; − monitorizează derularea contractelor de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere,

revizii şi reparaţii; − avizeaza si supune aprobarii Consiliului Local proiectele bugetului de venituri si cheltuieli si

proiecte de hotarari privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; − avizează referate de specialitate pentru proiecte de hotarari initiate de serviciile din

subodinea sa , precum si de serviciile din instituţie atunci cand se estimează o cheltuială din fonduri publice;

− asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate;

− respectă cerinţele documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate si monitorizeaza aplicarea acestora;

13

− elaboreaza fisele de post pentru conducatorii comparitmentelor din subordine si contrasemneaza fisele de post pentru functionarii publici si personalul contractual din subordine;

− evalueaza performantele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine ;

14

CAPITOLUL IV

Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente

Şefii de servicii, de birouri şi compartimente, au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului/ compartimentului , pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:

1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

2. răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor pe care le conduc;

3. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, dispune de superiorii ierarhici;

4. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;

5. informează pe conducătorii compartimentelor respective asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestora;

6. stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine; 7. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul

compartimentului; 8. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile

legii; 9. Repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru

personalul din subordine; 10. stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor

conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund; 11. urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de

activitate al compartimentului; 12. întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru

serviciile pe care le conduc şi le prezintă directorilor generali; 13. verifică, vizează şi/sau propun spre avizare lucrările din compartimentele pe care le

conduc; 14. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul

de activitate al Direcţiei; 15. urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din

subordine; 16. stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a

timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora;

17. avizează şi urmăresc graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;

18. realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă serviciului resurse umane;

15

19. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;

20. asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea proprie;

21. asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice domeniului de activitate;

22. respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calitaății în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

23. exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

16

CAPITOLUL V Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Art.27. Compartiment Audit Public Intern Compartimentul Audit Public Intern, este subordonat direct şi nemijlocit Directorului Executiv, desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, asigură consiliere conducerii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; Auditul Public Intern evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care-şi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public; c) efectuează activităţi de audit public intern cu privire la eficienţa sistemului de control

intern, la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;

d) efectuează activităţi de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

e) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; h) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; i) auditorii interni trebuie să respecte prevederile codului privind conduita etică a

auditorului intern; j) auditorii intern au obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale; k) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public

intern; l) desfăşoară misiuni de consiliere cu aprobarea Directorului Executiv, numai în condiţiile

în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorului intern;

m) auditează, cel puţin o dată la trei ani şi fără a se limita la acestea, următoarele: - angajamentele bugetare şi legale - plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al

statului; - concesionarea sau închirierea din domeniul public al statului; - constituirea veniturilor publice - alocarea creditelor bugetare - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor, de conducere

şi control şi sistemele informatice;

17

n) personalul de conducere şi de execuţie din structurile auditate au obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.

Art.28. Biroul Juridic

Asigură îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, privind elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării juridice şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe de jurisdicţie, interesele instituţiei, avizează legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri). Şeful biroului este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate,

inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în

sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului

sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile Biroului Juridic sunt: o reprezintă Direcţia Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date de Directorul

Executiv şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;

o ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;

o redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Direcţia este parte;

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Direcţiei;

o întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;

o elaborează şi prezintă conducerii Direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;

o ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

o în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;

18

o participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

o formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; o primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi

birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

o exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; o face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală Timişoara

justifică un interes; o asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în

cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, precum şi personalului acesteia; o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze

răspunderea patrimonială a Direcţiei, în calitate de ordonator secundar de credite; o verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de

specialitate din cadrul instituţiei; o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere

drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său; o avizează deciziile emise de Directorul Executiv; o avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atunci

când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare; o asigură consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare la

modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor; o participă, când este cazul în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile

publice; o participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Direcţie; o participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării

concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante; o întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii), care au legătură cu domeniul de

activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort; o asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei

colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative; o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei; o înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu

depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

o întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Timişoara, spre soluţionare; o ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a

procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti; o întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia

contestaţiilor la proceselor verbale; o în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cu celelalte

unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

19

o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

o asigură informarea Şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

o îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Direcţiei;

Art.29. Serviciul Resurse Umane Asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane,

referitoare la recrutare, selecţie, încadrare, evaluare, promovare, formare şi perfecţionare profesională, salarizarea personalului, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, sănătate şi securitate în muncă, informatizare.

Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv şi are următoarele

atribuţii: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de gestionarea și actualizarea bazei de date WinPers; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în

sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului

sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Serviciul Resurse Umane are următoarele atribuţii: o întocmeşte documentele aferente concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor

publice sau contractuale, corespunzătoare posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii, solicitând avizele corespunzătoare de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

o răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor, de constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, verificând îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de lege;

o elaborează împreună cu șefii profesionali programul de stagiu pentru funcționarii publici debutanți și monitorizează activitatea acestora;

o organizează concurs/examen pentru promovarea funcționarilor publici pe categorii de funcții, promovare în clasă și în grade profesionale;

o elaborează documente privind încadrarea/numirea în funcția publică, promovarea, sancţionarea, modificarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, definitivarea în funcţie, etc., pentru personalul Poliţiei Locale Timişoara;

o stabileşte drepturile salariale ale personalului la numirea în funcția publică/angajare, la acordarea gradației;

o modifică salariul conform legislației în vigoare la promovarea în clasă, grad profesional sau în funcții de conducere.

20

o elaborează lunar Statul de Personal al instituției; o întocmește lunar Statul de Funcții al instituției; o elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind modificarea Organigramei,

Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Functionare; o întocmește proiectul Regulamentului Intern al instituției; o programează controlul medical periodic și examenul medical la reluarea activității,

monitorizeazăefectuarea controlului de către toți angajații, gestionează și operează în baza de date WinPers fişele de aptitudini eliberate de medicina muncii;

o monitorizează procesul de întocmire și actualizare a fişelor de post pentru personalulangajat și pentru posturile vacante;

o întocmește documentele specifice angajării – propuneri de numire, referate de numire în funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, decizii de numire în funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, etc;

o îndrumă și monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;

o gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă și rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici;

o elaborează proiecte, planuri, situații statistice, estimări pe termen scurt, mediu și lung, referitoare la strategia resurselor umane ale instituției;

o întocmește ”Planul anual de perfecționare profesională” pe care îl transmite ordonatorului principal de credite;

o monitorizează procesul de formare și perfecționare profesională; o avizează documentele necesare participării personalului la cursurile de perfecționare; o gestionează dosarele profesionale ale personalului instituției; o operează și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici; o eliberează și vizează periodic legitimaţiile de serviciu ale angajațilorîn condiții legale și

urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților ; o actualizează lunar baza de date a instutuției, verificând periodic exactitatea datelor

cuprinse în dosarele profesionale ale angajaților; o întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice; o completează și transmite trimestrial la ANFP, raportul privind respectarea normelor de

conduită; o transmite semestrial la ANFP Raportul privind situația implementării procedurilor

disciplinare; o întocmește și transmite lunar către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta

asupra câștigurilor salariale (S1) ; o întocmește și transmite trimestrial către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta

locurilor de muncă vacante (LV); o întocmește și transmite anual către Direcția Regională de Statistică Timiș, Ancheta

salariilor în luna octombrie (S2); o întocmește și transmite anual către Direcția Regională de Statistică Timiș, Costul forței

de muncă (S3); o operează online pe portalul de management al ANFP datele privind funcțiile publice și

funcționarii publici operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcției, clasei, gradului profesional, schimbarea gradației, sancțiunile aplicate funcționarilor publici, radierea sancțiunilor, etc.;

o eliberează adeverințele de vechime și vechime în specialitatea funcției,pentru funcționarii publici, precum și alte documente la cererea angajaților, conform legii;

21

o gestionează contractele de muncă, angajamentele de serviciu, fişele de post, declaraţiile de avere şi declaraţiile de individuale de interese;

o operează datele referitoare la personalul contractual în registrul de evidenţă a salariaţilor – REVISAL și datele referitoare la funcționarii publici în Registrul de evidență al funcționarilor publici;

o ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar modificarea gradației serviciului financiar-contabilitate și achiziții publice;

o întocmește dosarele în vederea pensionării personalului și le înaintează în termenul legal organelor competente;

o ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor angajaților, verificând pontajele lunare, pe care le transmite serviciului financiar-contabilitate și achiziții publice;

o efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor angajaților, ţine evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor, evidenţa concediilor medicale, a concediilor fără salariu, concediilor pentru evenimente familiale deosebite, evidenţa orelor suplimentare efectuate de salariaţi, etc.;

o prezintă propuneri privind încadrarea, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă, pregătirea, promovarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind drepturile care se cuvin personalului contractual;

o urmăreşte respectarea programului zilnic de muncă, verificând prezenţa la serviciu a angajaților, semnalând directorului executiv neregulile constatate şi propunând aplicarea de măsuri în consecință;

o analizează situaţia încadrărilor la nivel de compartimente şi supune spre aprobare directorului executiv propunerile şefilor de compartimente cu privire la promovarea sau retrogradarea din funcţie a personalului;

o verifică, analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de personal;

o monitorizează, prezintă propuneri şi raportează la termenele stabilite situaţiile privind dinamica de personal, starea şi practica disciplinară în rândul personalului;

o coordonează și monitorizează activităţile de pregătire profesională şi fizică, tragerile cu armamentul din dotare, pe baza planificărilor aprobate de conducerea instituţiei, asigură desfăşurarea examenului anual la aceste categorii de pregătire;

o ține evidența pregătirii profesionale a personalului instituției și monitorizează defășurarea acesteia, trimestrial, conform procedurii.

o asigură aplicarea corectă a prevederilor legale specifice; o îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. Atribuţii privind sănătatea şi securitate în muncă, prevenire şi stingerea incendiilor - controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare

privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;

- acordă consultanţă compartimentelor din cadrul instituţiei cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;

- asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic);

- ţine şi completează fişele de instructaj individual; - identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale, stabileşte nivelul de

risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;

22

- cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

- elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei; - elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de

protecţie şi de lucru a salariaţilor; - întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru

toate zonele de lucru; - întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi

autorizaţiilor de mediu; - se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate; - îndeplineşte şi alte atribuţii delegate ierarhic. Atribuţii pe linie de informatizare-comunicaţii o organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile

de mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicaţie;

o controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi informatică din instituţie;

o asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de comunicaţie şi informatică;

o execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru efectuarea casărilor;

o organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor împotriva bruiajului radio;

o organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică;

o controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, precum şi în depozit;

o cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi informatică;

o dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire; o administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare; o gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât

şi specifice; o realizează, actualizează şi administrează site-ul Direcţiei; o realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei; o oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie; o centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi

elaborează soluţiile optime de achiziţie; o participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru

toate serviciile direcţiei; o urmăreşte noutăţile informatice hardware şi software şi evoluţia acestora; o administrează reţeaua informatică a direcţiei; o asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la transparenţa în

administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice; o acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii

calculatoare şi periferice;

23

o instruieşte şi perfecţionează personalul direcţiei cu privire la utilizarea hardware şi software a staţiilor de lucru;

o asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.);

o coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei;

o colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Timişoara;

o organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de calcul, pe măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei;

o propune strategia de informatizare a Poliţiei Locale Timişoara: o asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu

caracter personal. o pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele

instalate; o ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate structurile

Direcţiei; o implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice; o participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea

sau comunicaţii IT;

Art. 30. Compartimentul Control Intern Compartimentul Control Intern se subordonează nemijlocit Directorului Executiv, având următoarele atribuții specifice:

- verifică cererile, sesizările, reclamațiile și plângerile formulate împotriva funcționarilor publici, polițiștilor locali și a personalului contractual, în legătură cu executarea sarcinilor de serviciu și cu privire la încălcarea normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

- verifică rapoartele personalului instituției precum și cererile, sesizările sau plângerile adresate conducerii Direcției Poliției Locale Timișoara, propunând măsuri legale;

- efectuarea cercetării administrative la solicitarea Comisiei de disciplină pentru fapte sesizate ca abateri disciplinare de către personalul instituției, prezentarea la finalizare a unui raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum și documentele care au stat la baza întocmirii;

- face propuneri conducerii instituției pe linia prevenirii abaterilor în rândul angajaților, pe baza concluziilor desprinse din verificări și controale;

- organizează și execută controale de fond ori tematice privind activitatea compartimentelor/birourilor și serviciilor din structura instituției. Aceste activități sunt materializate în rapoarte cu principalele concluzii, măsuri și propuneri pentru eliminarea deficiențelor și eficientizarea muncii;

- verifică modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite în urma controalelor; - efectuează cercetarea prealabilă în scopul stabilirii existenței / inexistenței abaterilor

disciplinare comise de personalul instituției; - efectuează cercetarea administrativă a pagubelor produse de angajații Poliției Locale; - verifică contestațiile formulate de personalul poliției locale împotriva măsurilor de

natură disciplinară sau administrativă dispuse de cei îndrituiți. - execută orice activități de verificare și control dispuse de conducerea Direcției Poliției

Locale Timișoara;

24

Art. 31. Serviciul Ordine Publică Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi are

următoarele atribuţii specifice: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii în menţinerea ordinii publice; b) coordonează nemijlocit activitatea Biroului Ordine Publică, Biroului Reclamații Sesizări,

Biroului Poliția Piețelor și Biroului Intervenții Rapide; c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a

prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, a regulilor de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

d) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

e) informează deîndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;

f) analizează lunar activitatea personalului din subordine; g) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

h) participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara;

i) participă alături de conducerea Poliţiei locale la încheierea protocoalelor standarde de cooperare, cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia distribuirii de cărţi de alegător, şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;

Serviciul ordine publică are următoarele atribuţii: a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi

siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii; b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa

25

acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local.

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

Atribuţii pe linia evidenţei persoanei a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a

unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Atribuţii vizând Reclamaţiile şi Sesizările

- Verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi

26

liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.

- Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor OG 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.

- Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.

- Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

Art. 32. Biroul Ordine Publică

Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de

ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, conform competenţei materiale şi teritoriale.

ŞEFUL BIROULUI ORDINE PUBLICĂ: Se subordonează şefului serviciului ordine publică şi are următoarele atribuţii specifice, în

funcţie de responsabilităţile încredinţate: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice; b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor

legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, a regulilor de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) informează de îndată pe şeful serviciului ordine publică despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;

e) analizează zilnic, săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine; f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile

ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

g) analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată și apreciază prestaţia profesională a acestora;

h) asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni; i) elaborează consemnul particular al posturilor.

Biroul Ordine Publică are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,

27

precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Timişoara şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; n) acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. o) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; p) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă

28

a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

r) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Art. 33. Biroul Reclamaţii Sesizări

Şeful Biroului se subordonează nemijlocit Sefului Serviciului Ordine Publica şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii pe linie de solutionare a reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor;

- întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta conducerii pentru aprobare;

- conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

- informează deîndată pe seful serviciului de ordine publica despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de solutionare a sesizarilor si reclamtiilor cetatenilor şi tine evidenţa acestora;

- analizează lunar activitatea personalului din subordine; - întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

- controlează modul în care se constată contravenţii şi aplică sancţiuni de către personalul din subordine, potrivit competenţei;

- întocmeşte sinteza lunară a activităţii biroului; - organizează şi coordonează activitatea de verificare a reclamaţiilor şi a sesizărilor

adresate Birourile Reclamatii Sesizari, referitoare la săvârşirea unor fapte de natură contravenţională;

- asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni; - evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce

se impun pentru eficientizarea activităţii;

Biroul Reclamatii Sesizari are următoarele atribuţii: 1. verifica sesizările şi reclamaţiile adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către

Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de autorităţile locale.

2. Verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor OG nr. 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.

29

3. Executarea mandatelor de aducere emise de Judecătoria Timişoara sau Tribunalul Timiş, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.

4. Afişarea Proceselor Verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor sancţionate, pe bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara.

5. Solutioneaza cu operativitate reclamatiile si sesizarile cetatenilor; 6. Verifica sesizarile cetatenilor adresate Primăriei Municipiului Timişoara, conform

competentelor ce ne revin; 7. Verifica aspectele prezentate de cetateni cu ocazia audientelor la conducerea Primăriei

Municipiului Timişoara; 8. Informeaza conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara sau dupa caz prezinta

informari Primăriei Municipiului Timişoara cu aspectele ilegale identificate pe raza Mun. Timisoara;

9. Verifica conform competentei si formuleaza raspuns la solicitarile institutiilor publice locale si centrale.

10. participă împreună cu Biroul Ordine Publică la menținerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii atuncim când situația o impune;

11. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ public repartizate în competența biroului, conform planului de ordine şi siguranţă publică;

12. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

13. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

14. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

15. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

16. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

17. constată şi aplică sancţiuni conform competenței stabilite prin legi sau acte administrative ale autorității publice centrale și ale Consiliului Local Timișoara pentru faptele constatate pe raza de competență;

18. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

19. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

30

20. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 21. acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 22. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 23. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a

unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

24. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

25. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate

Art. 34. Biroul Poliţia Pieţelor

Asigură respectarea regulilor și normelor generale de comerț, menţinerea ordinii şi liniştii

publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, respectiv în pieţele agroalimentare din municipiul Timişoara conform competenţei materiale şi teritoriale.

Şeful Biroului Poliția Piețelor: Se subordonează Şefului Serviciului Ordine Publică şi are următoarele atribuţii specifice, în

funcţie de responsabilităţile încredinţate: − organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea poliţiştilor locali din cadrul Biroului

Poliţia Pieţelor, cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice, a respectării regulilor generale de comerţ şi protecţia mediului, în incinta pieţelor agroalimentare, parcările şi platourile aferente, fluența traficului pe căile de acces şi străzile care delimitează pieţele;

− participă la pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

− informează de îndată pe şeful serviciului ordine publică despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea desfășurată şi ţine evidenţa acestora;

− analizează zilnic, săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine; − întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile

ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

− planifică itinerariile de deplasare a patrulelor şi misiunile acestora; − evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor încredinţate şi măsurile ce se

impun pentru eficientizarea activităţii; − instruieşte, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale şi specifice; − analizează, la ieşirea din serviciu a personalului, activitatea desfăşurată; − asigură planificarea şi repartizarea forţelor din subordine pe sarcini şi misiuni; − informează directorul executiv adjunct, care îl coordonează, cu aspectele de interes

rezultate pe raza de competenţă şi măsurile întreprinse sau preconizate. − întocmeşte buletinul posturilor;

31

Biroul Poliţia Pieţelor are următoarele atribuţii: − menţine ordinea şi liniştea publică în incinta pieţelor agroalimentare, parcările şi platourile

aferente, căile de acces şi străzile care delimitează piaţa; − Prevenirea și reducerea activității de comerț ilegal desfășurate în perimetrul pieţelor

agroalimentare, pe căile de acces, platourile și parcările aferente, prin acţiuni de verificare şi sancționare în conformitate cu legislaţia în vigoare

− verificarea comercianților și prducătorilor din incinta pieței și a zonei adiacente în vederea identificării a celor care practică comerțul ilegal și luarea măsurilor conform legii;

− Verifică îndeplinirea obligatiilor care le revin administratorilor de piaţă in conformitate cu fişa postului, Regulamentul pieței și prevederile legislative în vigoare şi dispun măsuri care să conducă la remedierea în cel mai scurt timp a aspectelor constatate.

− Verifică şi monitorizează modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea pieţelor agroalimentare şi dispun măsuri legale comercianţilor şi administraţiei în conformitate cu legislaţie de mediu şi Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL453/2007.

− Organizează acțiuni comune de verificare şi control cu poliţiştii din cadrul Poliţiei Naţionale şi alte instituţii abilitate, în vederea asigurării la nivelul pieţelor agroalimentare a unui comerţ civilizat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

− Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

− Verifică respectarea obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli.

− Identifică mărfurile şi produsele abandonate în pieţe sau domeniul public şi aplică procedurile legale de ridicare şi predare a acestora.

− Verifică şi soluţionează în condiţiile legii sesizările primite în legătură cu aspecte şi fapte desfăşurate în pieţe sau locurile publice din apropierea acestora.

− Constată contravenţii şi aplică sancţiuni privind încălcarea normelor legale conform competenţelor ce le revin din Legi, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara.

− Constată infracţiuni flagrante conform Art. 12 din Legea nr. 155/2010 şi Art. 23 din H.G. nr. 1332/2010.

− acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost în incinta şi perimetrul pieţelor agroalimentare şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii,

− participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

− participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

− acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

− Poliţiştii locali abilitaţi de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului în zona pieţelor.

32

− Poliţiştii locali abilitaţi de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis în zona pieţelor.

− cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

− constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 35. Compartimentul Intervenţii Rapide Şeful Compartimentului Intervenţii Rapide are următoarele atribuţii specifice în funcţie

de responsabilităţile încredinţate: - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii pe linie interventie rapida; - întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta conducerii pentru

aprobare; - conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu

tematica stabilită; - informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite

înregistrate în activitatea de dispecerat si interventie rapida şi tine evidenţa acestora; - analizează lunar activitatea personalului din subordine; - întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

- controlează modul în care se constată contravenţii şi aplică sancţiuni de către personalul din subordine, potrivit competenţei.

- asigură, prin personalul din subordine, protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

- coordonează personalul din subordine şi participă împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea privind situatiile de urgenta; - întocmeşte sinteza lunară a activităţii compartimentului; - propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

compartimentului sau instituţiei în general;

33

- organizează, planifică, conduce și controlează activitatea privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor la nivel de instituție;

Compartimentul Intervenții Rapide are următoarele atribuții:

− intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

− în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

− conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;

− acordă sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;

− acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;

− menţine ordinea, siguranţa cetăţenilor şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

− menţine ordinea publică, previne săvârşirea de fapte de natură penală şi contravenţională în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

− participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

− acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

− constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

− constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 şi HCL Timişoara nr. 441/2010, , pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

− asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

34

− participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

− execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

− participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

− cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

− asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; − acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. − îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, dispoziţii şi decizii scrise ale directorului

executiv.

Art.36. Biroul Transport Urban Şeful Biroului Transport Urban are următoarele atribuţii specifice în funcţie de responsabilităţile încredinţate: - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu

atribuţii in domeniul transportului urban; - întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta sefului ierarhic

superior si conducerii politiei locale pentru aprobare; - asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a

prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor, cu ocazia deplasarii pe rutele si itinerariile mijloacelor de transport public urban, pe raza municipiului Timisoara;

- conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

- informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea personalului din subordine şi tine evidenţa acestora;

- analizează lunar activitatea personalului din subordine privind realizarea indicatorilor de performanta;

- întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

- tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine si verifica respectarea legalitatii;

- propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea personalului din subordine;

- semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora,

35

chiar dacă nu vizează direct compartimentul/biroul/serviciul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

- asigura instruirea zilnica a politistilor locali din subordine cu privire la cunoasterea situatiei operative, prelucreaza principalele evenimente care au avut loc pe raza municipiului Timisoara.

Atribuţiile Biroului Transport Urban sunt urmatoarele:

- menţine ordinea, siguranţa cetăţenilor şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;

- menţine ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau zonele/locurile limitrofe acestora;

- participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe sau componente ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, a actelor si faptelor comise cu violenta, a actelor si faptelor de distrugere, degradare si aducere in stare de neintrebuintare a mobilierului si instalatiilor de orice fel existente in mijloacele de transport in comun, statiile RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun ;

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 şi HCL Timişoara nr. 441/2010, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru persoanele care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport in comun folosit sau refuzul prezentarii politistilor locali sau organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate (excepţie fac copiii preşcolari);

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni tuturor persoanelor care prin actele sau faptele comise genereaza coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe timpul mersului;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza acte de transport, de orice fel, de animale vii sau pasari;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza transportul unor bagaje voluminoase si care prin dimensiunea ori greutatea acestora stanjenesc calatorii;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care calatoresc pe scarile sau pe accesoriile exterioare ale mijloacelor de transport, in zona liniilor de refugiu, a buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun;

36

- constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care prin actiunile intreprinse conduc la antrenarea de discutii cu vatmanul/conducatorul mijlocului de transport in comun;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care prin actiunile initiate genereaza sau da nastere la intrarea persoanelor straine in cabina vatmanului/conducatorul mijlocului de transport in comun, in timpul mersului, in caz de oprire in statiile RATT sau chiar in zona refugiilor;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care difuzeaza muzica obscena in mijlocul de transport in comun;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport in comun, precum si alte alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care savarsesc acte sau fapte de cersetorie, canta sau provoaca scandal ori adreseaza insulte sau cuvinte jignitoare la adresa vatmanului/conducatorului mijlocului de transport in comun, a calatorilor sau a personalului de deservire al RATT;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru persoanele care opresc vehiculele intre statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau persoanele neautorizate care prin orice mijloace, schimba ruta sau itinerariul de deplasare programat ;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun care folosesc mijloacele de transport in comun in alte scopuri decat cele destinate transportului public de persoane;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau altor persoane din cadrul RATT care folosesc mijloacele de transport in comun in scopuri electorale sau publicitare, prin impartirea de pliante sau prin aplicarea in mijlocul de transport in comun a afiselor sau bennerelor fara avizul Primariei Municipiului Timişoara;

- constata contraventii şi aplică sancţiuni personalului RATT cu atributii de control, privind nerespectarea obligatiei de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat, lipsa ecusonului sau neprezentarea legitimatiei de serviciu cu ocazia controlului efectuat asupra biletelor, abonamentelor sau legitimatiilor de calatorie;

- constata propune masuri legale fata de persoanele care prin actiunile lor produc pagube sau care prin consecintele actelor sau faptelor comise, conduc la distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrbuintare a mijloacelor de transport in comun sau a amenajarilor acestora, atat in timpul mersului cat si pe durata stationarii;

- desfasoara masuri preventive fata de faptele comise cu violenta care pot pune in pericol viata, sanatatea si integritatea corporala atat a calatorilor cat si a personalului de deservire al RATT;

- colaboreaza, conform competentei, cu conducerea RATT sau persoanele desemnate in acest sens;

- participa la sedintele de instructaj cu tehnicieni, inspectori-titluri (controlori RATT).

37

Art.37. Serviciul Circulaţie Rutieră Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi are

următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: − stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului

Timiş, itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă; − organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu

atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; − asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de

control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al I.P.J. Timiş; − coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform

solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;

− propune şefului serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

− asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;

− efectuează instruirea zilnică a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere; − organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine; − analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul

circulaţiei pe drumurile publice; − întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi

directorului executiv adjunct. − Informează deîndată conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara despre toate

evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de asigurare şi menţinere a fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă;

− Întreprinde măsuri ferme şi eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile şi îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

− Verifică şi soluţionează, în limitele legii cererile, petiţiile, reclamaţiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârşirea unor acte sau fapte de natură contravenţională conform competenţelor stabilite prin lege;

− Coordonează întreaga activitate de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, la regimul circulației rutiere conform competenței;

− Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

− Propune documente tipizate şi documente de uz intern pentru activitatea serviciului pe care îl conduce sau a instituţiei în general;

− Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre ia la cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Serviciul Circulație Rutieră are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

38

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural- artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

n) blocarea şi ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public pe raza municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile in vigoare

o) identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculului prevăzute de Legea nr.421/2002 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;

p) întocmirea documentelor legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată, şi asigurarea arhivării acestora;

q) înaintarea documentelor legale referitoare la activităţile prevăzute de Legea nr.421/2002 modificată şi înaintarea acestora către Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara în vederea emiterii dispoziţiilor de trecere în proprietatea Primăriei a autovehiculelor abandonate ridicate;

r) ţine legătura permanent cu S.D.M. SA, Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Timişoara, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor,

39

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;

s) ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în conformitate cu prevederile legale;

t) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;

u) actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara.

v) îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Locală

Art.38. Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat Șeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct și are următoarele atribuții:

- Răspunde de managementul domeniului său de activitate; - Conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea birourilor din

cadrul acestuia în condiții de eficiență și eficacitate; - Răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de

competenţă; - Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului

care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a

instituţiei în general; - Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia,

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuțiile Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat sunt:

- Organizează, coordonează și conduce birourile din subordine în vederea diseminării unitare și în timp util a datelor și informațiilor necesare conducerii instituției;

- Elaborează strategia de comunicare şi relaţii publice și gestionează relaţiile instituţiei cu mass-media;

- Analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală Timişoara;

- Asigură o comunicare internă eficientă şi o circulaţie operativă a documentelor în cadrul instituţiei, răspunzând de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate;

- Colectează datele și informațiile rezulate din activitatea instituției și întocmeşte informări și rapoarte de activitate periodice, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii instituției;

- Identifică tendințele de evoluție a fenomenului infracțional și contravențional și monitorizează dinamica situației operative, a cauzelor și condițiilor favorizante, pe care le prezintă conducerii formulând inclusiv propuneri pentru eficientizarea activităților;

- Analizează evoluția fenomenelor contravenționale și infracționale în raza unităților de învățământ și propune măsuri în vederea prevenirii faptelor antisociale și diminuarea fenomenului;

- Monitorizează activitățile de prevenire în unitățile de învățământ arondate instituției; - Întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii, informări privind problematica şi principalele

aspecte ce se desprind din activitatea Direcției Poliției Locale;

40

- Asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii prin intermediul serviciului de permanență;

- Monitorizează sistematic dinamica situației operative și menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de menținere a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

- Rapotează evenimentele deosebite și aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofe sau alte asemenea evenimente;

- Coordonează elaborarea de studii și prognoze cu privire la evoluția situației operative - Execută și alte dispoziții ale Directorului Executiv și Directorului Executiv Adjunct.

Art. 39. Biroul Dispecerat si Control Acces

Dispeceratul are urmatoarele atributii:

- cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Directorului Executiv (înlocuitorului legal);

- menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

- transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale adjuncţilor acestuia, primeşte rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;

- raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;

- asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

- cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

- apelarea periodică la intervale de 2 ore sau intervale mai scurte, atunci când situația operativă o impune, a elementelor din dispozitivul de siguranță publică (polițiști locali) și a guarzilor care asigură paza obiectivelor.

- coordonează activitatea echipei de intervenţie rapidă la evenimentele sesizate de poliţiştii locali aflaţi în teren;

- să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat; - să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi

informatice; - să verifice la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora; - să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în

funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică; - să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale; - să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea

rapoartelor; - să monitorizeze solicitările de autovehicule; - să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare; - să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările

intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare; - să transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea

de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;

41

- să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

- să ţină legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie; - să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din

dispecerat conform normelor; - să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la

şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;

- înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;

- monitorizarea activităţii Poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate, RATT şi urbanism;

- eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor fizice sau juridice somate;

- preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la ofiţerul de serviciu;

- monitorizarea timpului de pauză transmis de politistii locali din teren; - identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi

comunicarea celor interesaţi; - preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali şi guarzi, cu

ocazia primirii – predării postului;

In domeniul Controlului Acces are următoarele atribuţii: o cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea

sistemului tehnic de alarmare; o verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este

depozitată muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei; o veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să

limiteze accesul persoanelor străine; o întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al

Poliţiei Locale (sau înlocuitorului legal); o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele

cu nivel ridicat de risc; o să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemului de detecţie a incendiilor; o să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv datele şi

informaţiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;

o să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care reglementează activităţile specifice;

o să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul incaperilor/birourilor şi să le elibereze, în afara orelor de program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a directorului executiv adjunct, a şefului de serviciu/birou, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;

o să solicite aprobarea directorului executiv (înlocuitorului legal) pentru distribuirea cheilor de la tablourile electrice şi să anunţe în toate birourile iminenta oprire a alimentării cu energie electrică;

o să urmărească încuierea tablourilor electrice;

42

o să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra evenimentelor petrecute în obiectiv;

o să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său; o să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele

supravegheate, care este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;

o preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu pe care le consemnează în Registru;

o întocmeşte procese verbale de contravenţii în baza colantelor prezentate de contravenienţi şi încasează amenzile;

o întocmirea de sinteze zilnice pe linia constatării de fapte contravenţionale şi aplicarea de sancţiuni;

o preluarea sumelor încasate din amenzile date de poliţiştii locali în teren şi predarea acesteia la ieşirea din schimb, Biroului Comunicare, Registratura si Relatii cu Publicul ;

o îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei Politiei Locale Timisoara.

Art.40. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură Asigură transmiterea informaţiilor de interes public conform legii, transparenţa decizională, gestionează imaginea publică a instituţiei şi asigură relaţionarea conducerii Direcţiei cu societatea civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept. Şeful biroului este subordonat Directorului Executiv Adjunct şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate,

inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în

sfera de competenţă; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului

sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

Atribuţiile biroului sunt: o întocmeşte zilnic revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi; o analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală a

municipiului Timişoara; o întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea

acţiunilor de protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, felicitări, albume, mape de prezentare etc.)

o primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public şi a sesizărilor în termenele prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionar, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte compartimente;

43

o soluţionează lucrările repartizate direct de către Directorul Executiv; o întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi alte materiale în baza

rezoluţiei Directorului executiv; o organizează şi participă la audienţele acordate de către Directorul Executiv/Directorul

Executiv Adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

o asigură protocolul pentru invitaţii Directorului Executiv şi ţine evidenţa folosirii fondului alocat pentru acesta;

o asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public;

o transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic;

o asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic – dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;

o asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu; o asigură prin intermediul purtătorului de cuvânt o relaţie bazată pe echidistanţă,

transparenţă şi deschidere cu mass – media, în acest scop stabilind legături şi contacte cu reprezentanţii mass – mediei acreditaţi;

o acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;

o organizează periodic sau ori de câte ori este nevoie conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe diverse teme între conducerea Direcţiei şi reprezentaţii mass – media;

o asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;

o informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;

o ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei Locale Timişoara;

Atribuţii în domeniul registraturii • Primeşte şi înregistrează petiţiile, cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează

pentru soluţionare serviciilor ori birourilor conform atribuţiilor acestora şi a ordinului rezolutiv;

• analizează şi soluţionează lucrările repartizate de la Directorul Executiv/Directorul Executiv Adjunct;

• expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au fost soluţionate de compartimentul registratură;

• răspunde la solicitările exprimate direct de către cetăţeni, cât şi la solicitările telefonice ale acestora;

• îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public; • are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în

termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitată. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile;

44

• motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate;

• comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal;

• colaborează cu compartimentul comunicaţii şi informatizare, în vederea publicării pe internet cum ar fi atribuţiile biroului, programul de lucru cu publicul, şi programul de audienţă al conducerii instituţiei;

• primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Direcţiei Poliţiei Locale şi o prezintă Directorului Executiv pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare, conform atribuţiile serviciului sau biroului, ţine evidenţa acestuia şi termenele de rezolvare;

• expediază corespondenţa adresată direcţiei, a autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, mass – mediei, persoanelor fizice şi juridice;

• asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială; • răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi

rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;

• urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;

• trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;

• clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;

• întocmeşte raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul instituţiei;

• organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare;

• verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor;

Atribuţii pe linia Evidenţei Proceselor – Verbale - urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea

executării unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat; - urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această

activitate; - urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a

amenzii în 48 de ore; - execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate

când nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea; - execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de

plată, încheierea, etc); - urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea

executării sancţiunii amenzii; - urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora

dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii;

45

- declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului-verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent;

- verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal într-o perioadă de aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare: 1. s-a depus plângere; 2. nu s-a depus plângerea; 3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile.

1. Dacă s-a primit plângerea: - menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a

contravenţiilor; - înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze; - înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia Locală este

competentă să o soluţioneze; 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului-verbal,

originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de evidenţă a proceselor-verbale.

3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la rubrica „observaţii”, iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.

- procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată.

Art. 41. Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză Biroul Prevenire Analiza si Sinteza este structura din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara care inregistreaza si centralizeaza in timp optim datele si informatiile obtinute de catre politistii locali in exercitarea sarcinilor si atributiilor de serviciu in scopul realizarii unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul prevenirii si combaterii actelor sau faptelor de natura contraventionala si infractionala, a creşterii capacităţii de răspuns a structurilor operative si a realizarii efective a unui parteneriat cu societatea civilă, necesar obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de asigurare si mentinere a climatului de ordine si siguranta civica.

Atributiile Sefului Biroului Prevenire Analiza si Sinteza - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului biroului; - elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii Directiei Politiei Locale

Timisoara, informari lunare catre Primar, Viceprimari, Consiliul Local Timisoara sau Aparatul de Specialitate al Primarului privind activitatea efectivului Politiei Locale Timisoara si indicatorii de performanta a activitatii profesionale realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin HCL nr.88/2014;

- analizeaza, solutioneaza si prezinta spre aprobare conducerii institutiei punctul de vedere al Directiei Politiei Locale Timisoara privind interpelarile persoanelor fizice, juridice sau consilierilor locali in cadrul sedintelor de plen, ordinare sau extraordinare, in care se sesizeaza aspecte ce tin de sfera atributionala a Politiei Locale;

- elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii Directiei Politiei Locale Timisoara saptamanal, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, analize, sinteze, rapoarte sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca

46

obiect prevenirea si combaterea actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala, in conformitate cu prevederile legale;

- elaboreaza, întocmeşte si propune spre aprobarea conducerii Directiei Politiei Locale Timisoara rapoarte şi situaţii statistice cu termen;

- participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile de profil, cu aprobarea conducerii institutiei, in scopul realizarii unui parteneriat interinstitutional, deschis si transparent, privind asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta civica in zonele sau perimetrele limitrofe institutiilor de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei LocaleTimisoara;

- participă alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai celorlalte forţe ce compun Sistemul Integrat de Ordine şi Siguranţă Publică, la sedintele de analiza privind stabilirea strategiei comune de actiune in scopul prevenirii şi combaterii actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala in institutiile de invatamant superior sau preuniversitare; realizeaza periodic prin intermediul mas-mediei si prin diverse materiale prevenirea infractionalitatii stradale, concepe si redacteaza brosuri, pliante, flyere de mediatizare a competentelor politiei locale;

- convoaca periodic Consiliile Consultative de Cartier pentru realizarea unui parteneriat eficient cu comunitatea si preia toate problemele sesizate.

Atribuţiile Biroului Prevenire Analiza si Sinteză sunt următoarele: - elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare sefului ierarhic superior saptamanal,

lunar, trimestrial, semestrial sau anual, analize, sinteze, rapoarte sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca obiect prevenirea si combaterea actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala, prevazute si reglementate prin Legea nr.155/2010 a Politiei Locale sau alte acte normative de interes local sau national;

- elaboreaza, întocmeşte si propune spre aprobare sefului ierarhic superior rapoarte şi situaţii statistice privind dinamica indicatorilor de performanta a activitatii profesionale a Directiei Politiei Locale Timisoara realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin HCL nr.88/2014;

- centralizeaza si evalueaza permanent sub indrumarea sefului ierarhic superior datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor/birourilor/serviciilor Directiei Politiei Locale Timisoara si propune masuri pentru eficientizarea si optimizarea activitatii de serviciu;

- identifica tendintele de evolutie a fenomenului contraventional si infractional, cauzele acestuia si factorii favorizanti;

- identifica, realizeaza si intretine canalele de legatura cu Politia Nationala, Jandarmeria Romana si celelalte forte sau componente ale Sistemului Integrat de Ordine si Siguranta Publica;

- elaboreaza studii si prognoze cu privire la dinamica situatiei operative; - elaboreaza, sub indrumarea sefului ierarhic superior, proiecte sau scenarii privind

planificarea si desfasurarea actiunilor punctuale si misiunilor de serviciu ale politistilor locali;

- participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile de profil, cu aprobarea sefului ierarhic superior, in scopul realizarii unui parteneriat interinstitutional, deschis si transparent, privind asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta civica in zonele sau perimetrele limitrofe institutiilor de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara;

- participă cu aprobarea sefului ierarhic superior alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai celorlalte forţe ce compun Sistemul Integrat de Ordine şi

47

Siguranţă Publică, in scopul prevenirii şi combaterii actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala in institutiile de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara ;

- participă la şedinţele consiliilor de cartiere si centralizeaza problemele si aspectele ce tin de competenta Politiei Locale.

- indeplineste si executa alte dispozitii si ordine ale Directorului Executiv al Directiei Politiei Locale Timisoara si adjunctului acestuia.

Art.42. Serviciul Pază Obiective Serviciul Pază obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat

stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază. Şeful serviciului Pază Obiective se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct

şi are următoarele atribuţii: a) organizează, planifică şi controlează activitatea personalului din subordine; b) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea şi /sau administrarea

Consiliului Local sau Primăriei Municipiului Timişoara sau altor servicii/instituţii publice de interes local stabilite de Consiliul Local.

c) Pe bază de convenţie poate asigura paza şi la operatori economici stabiliţi prin Hotărâre a Consiliului Local la propunerea primarului.

d) participă la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate.

e) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor.

f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.

g) stabileşte reguli cu privire la predarea primire a armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi, când nu se află asupra personalului.

h) informează de îndată conducerea Direcţiei despre toate evenimentele deosebite înregistrare în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora.

i) analizează trimestrial activitatea personalului din subordine j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător

sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuţii:

o asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;

o comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

48

o în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;

o participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;

o întocmirea planurilor de pază a obiectivelor, asigurând cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;

o prevederea în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc.

Art. 43. Serviciul Financiar – Contabilitate și Achiziţii Publice

Serviciul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice este structura organizatorică din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei; Şeful Serviciului Financiar Contabilitate si Achizitii Publice răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţie. Se subordonează directorului executiv adjunct in subordinea caruia se afla serviciul și directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - Raspunde de activitatea de plata a cheltuielilor - Asigura conform legii conditiile necesare pentru organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de activ si de pasiv - Asigura conform legii valorificarea rezultatelor inventarierii - Asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare - Depunerea la termen a situatiilor financiare la organele de drept - Pastrarea documentelor justificative a registrelor si situatiilor financiare - Organizeaza contabilitatea de gestiune adaptate specificului institutiei publice - Realizeaza controlul financiar preventiv propriu - răspunde de asigurarea implementării Sistemului de Control Intern/Managerial în

cadrul serviciului pe care îl conduce; - răspunde de asigurarea implementării Sistemului de management al Calității în

cadrul serviciului pe crae îl conduce; - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Direcţiei; - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului

sau a instituţiei în general; - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

49

Compartimentul financiar – contabilitate Are următoarele atribuţii:

- intocmeste notele de fundamentare pentru elaborarea bugetului instituţiei in baza proiectului planului de achizitii publice primite de la Compartimentul de Achiziţii Publice;

- intocmeste notele de fundamentare pentru salarii pe baza proiectului de cheltuieli de personal primit de la Serviciul Resurse Umane;

- intocmeste proiectul bugetului de cheltuieli al institutiei in baza notelor de fundamentare;

- intocmeste notele de fundamentare pentru rectificarea bugetara - evidentiaza datele privind cheltuielile aprobate si efective in contabilitate in conturi in

afara bilantului utilizand metoda de inregistrare in partida simpla ; - inregistreaza datele in debitul si creditul conturilor de ordine si evidenta fara utilizarea

de conturi corespondente (8060 – credite bugetare, 8066 – angajamente bugetare, 8067 – angajamente legale);

- asigura evidenta tehnico-operativa/repartizarea pe capitole,articole,alineate bugetare in limita creditelor bugetare aprobate

- intocmeste ordonantarile de plata a cheltuielilor meteriale şi de capital; - intocmeste ordinele de plata si efectueaza viramentele catre beneficiari, furnizori de

bunuri, servicii si lucrari, pe baza documentelor justificative legale; - primeste si verifica extrasele de cont din trezorerie - inregistreaza in contabilitate notele contabile privind receptii, cheltuieli facturi fiscale - inregistreaza in contabilitate documentele de plati si incasari prin casierie supuse

controlului financiar-preventiv ; - ține contabilitatea primara de magazie prin operearea in programul informatic de

contabilitate a receptiilor, bonurilor de consum, bonurilor de transfer, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe din gestiunea unitatii ;

- inregistreaza in contabilitate notele contabile privind salarizarea in baza statului de plata ;

- inregistreaza deconturile de materiale si cele privind deplasarile in interesul serviciului ; - calculeaza amortizarea lunara a mijloacelor fixe - inregistreaza amortismentele in programul de contabilitate - Intocmeste Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar–

preventiv, in conformitate cu prevederile O.G. nr.119/1999 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.522/2003;

- intocmeste balantele de verificare, bilanţul şi anexele contabile la sfârşitul perioadei (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

- intocmeste contul de executie bugetara si anexele aferente acesteia (trimestrial) ; - intocmeste lunar situatiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ; - intocmeste lunar situatii recapitulative privind salariile, ce se transmit Trezoreriei

municipiului Timisoara ; - asigura suportul scriptic de date necesare desfasurarii inventarierii patrimoniului; - intocmeste situatia platilor planificate pe decade lunare - intocmeste borderoul de plati zilnice din amenzi - intocmeste P.V. privind amenzile incasate /situatie recapitulativa privind amenzile - ţine evidenţa operaţiunilor de casă - efectuează plăţile şi încasările prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative.

50

Compartimentul salarizare

Este compartimentul de specialitate din cadrul serviciului destinat calculului salariilor si a contribuţiilor aferente către bugetul statului având următoarele atribuţii; - introduce in programul informatic datele din fisele de pontaj pentru calculul salarului brut; - calculeaza drepturile si obligatiile de plata a angajatilor cu ocazia incetarii relatiilor de

serviciu; - intocmeste statele de plata pentru salarii, pentru drepturi materiale - calculeaza obligatiile de plata catre bugetul statului si bugetul de asigurari sociale privind

drepturile salariale; - intocmeste adeverinte privind venitul salarial al angajatilor; - intocmeste statele de plata pentru comisiile de concurs, - intocmeste lunar propunerea,angajamentul bugetar si ordonantarea cu privire la plata

drepturilor de natura salariala; - intocmeste si transmite anual declaratia 205 pe suport magnetic ; - intocmeste si transmite lunar declaratia 112 - intocmeste si salveaza pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii si statele de

drepturi materiale; - participa la inventarierea anuala; - introducerea contului IBAN

Compartimentul Achiziţii Publice

Este un compartiment de specialitate din cadrul serviciului, destinat organizării şi desfăşurării activităţii de asigurare a bunurilor materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri pe baza contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:

o elaborează documentaţia(referate, note estimative,note justificative, propuneri,angajamente bugetare) pentru desfăşurarea procedurilor de achizitii publice, caietul de sarcini si specificatiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrari.

o întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice; o asigură încheierea contractelor de achiziţii publice; o testează preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi serviciilor ce

urmează a fi achiziţionate; o Centralizeaza referatele cu propuneri primite de la toate compartimentele pentru

elaborarea programului anual de achizitii publice; o elaborează proiectul programului de achizitii publice, pe baza referatelor transmise de

compartimentele functionale ale instituţiei pe care le supune spre aprobare, în conformitate cu prevederile legale;

o îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare (publicitate, elaborarea documentaţiei şi avizarea acesteia la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului şi Ministerul Finanţelor, primirea şi înregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor);

o întocmeşte şi asigură distribuirea caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;

o redactează hotărîrile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele procedurilor de achiziție;

o prin personalul încadrat în compartiment, face parte din comisiile de evaluare sau de alegere a ofertelor de preţ;

51

o întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-economice sau de asociere;

o urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale, inclusiv emiterea certificatelor constatatoare conform legislației din domeniul achizițiilor publice;

o face parte din comisia de inventariere,participand efectiv la realizarea acesteia. o Răspunde de realizarea a 40% din totalul achizitiilor posibil a fi realizate în sistem

electronic, prin SEAP o colaboreaza cu serviciul contabilitate –financiar in vederea intocmirii ordonantarii si

lichidarii cheltuielilor conform angajamentelor legale. Art.44. Compartimentul Logistic Administrativ

Asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime şi de normalitate activitatea Direcţiei,precum şi asigurarea integrităţii şi securităţii patrimoniului.

Şeful compartimentului se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii:

- gestionează resursele materiale, financiare şi umane din cadrul structurilor logistice, în concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin şi în funcţie de modificările structurale survenite în cadrul D.P.L.T.;

- întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru achiziţiile publice desfăşurate în cadrul D.P.L.T.;

- fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al D.P.L.T.;

- centralizează proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza Referatelor de necesitate întocmite de serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei, proiect pe care îl supune avizării şi aprobării, conform prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Compartimentului Logistic Administrativ;

- asigură realizarea achiziţiilor directe prin catalog electronic, în SEAP; - participă la organizarea şi derularea, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare, a procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programele anuale de achiziţii publice, aprobate pentru DPLT, potrivit competenţelor;

- participă cu personal specializat la lansări în producţie, verificări privind fluxul tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se achiziţionează;

- asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor cu personal de specialitate; - întocmeşte documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare,

note justificative, caiete de sarcini etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar, necesare pentru funcţionarea DPLT;

- stabilieşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic al acţiunilor; - asigură, împrospătează şi completează rezervele materiale; - organizează şi realizează echiparea şi dotarea efectivelor; - organizează şi realizează dotarea cu armament, muniţie şi spray iritant lacrimogen; - elaborează şi actualizează programele de invesţii ale DPLT, în limita de competenţă

a Compartimentului Logistic Administrativ; - prioritizează acţiunile pe linia asigurării logistice a DPLT şi le supune spre aprobare

conducerii; 52

- aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă; - derulează activităţile privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi

juridice Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, precum şi referitoare la preluarea în comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii la imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea acestora;

- organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau în folosinţa D.P. L.T.;

- organizează şi urmăreşte lucrările de investiţii şi de reparaţii la imobilele aflate în folosinţa DPLT, executate prin antreprenori de specialitate, din punct de vedere contractual şi tehnic, în limita fondurilor băneşti alocate, conform planurilor aprobate;

- organizează, coordonează şi verifică activitatea Compartimentului Logistic Administrativ, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, în calitate de responsabil compartiment;

- dezvoltă şi coordonează baza de date a compartimentului, în format electronic, cu privire la managementul stocurilor, în vederea furnizării la timp a informaţiilor corecte despre gestionarea bunurilor materiale;

- propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;

- urmăreşte derularea contractelor/comenzilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei;

- coordonează şi verifică permanent activitatea de gestiune a bunurilor materiale şi participă la procesul de inventariere anual;

- urmăreşte desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii administrativ- gospodăreşti (curăţenie, disciplină etc);

- oferă consultanţă şi suport celorlalte servicii ale instituţiei cu privire la aspecte de logistică, management al stocurilor, transport, produse achiziţii etc.;

- planifică şi centralizează necesarul de materiale/produse; - verifică documentaţia privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, în

condiţiile prevăzute de lege; - propune măsuri de organizare şi perfecţionare, în vederea creşterii eficienţei

activităţiilor coordonate; - asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de management al

calităţii in propria activitate; - participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control

Intern Managerial la nivelul compartimentului; - aplică legislaţia specifică în domeniu şi hotărârile Consiliului Local Timişoara legate

de profilul activităţii pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările aduse acestora;

- soluţionează în termen toate documentaţiile ce îi sunt repartizate; - are obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţa conducerii instituţiei situaţiile

deosebite legate de activitatea compartimentului; - întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea compartimentului; - aplică procedurile de lucru privind atribuţiile specifice postului; - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către şeful direct.

53

Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:

Administrarea patrimoniului - administrare, clădiri, spaţii, birouri; - derularea contractelor de prestări de servicii cu caracter administrativ, de întreţinere,

revizii şi reparaţii; - întocmirea documentaţiei necesare pentru realizarea reparaţiilor şi investiţiile necesare

pentru spaţiile cu destinaţii de clădiri administrative; - evaluarea anuală a necesarului de lucrări de investiţii şi reparaţii ce urmează a se efectua

la clădirile instituţiei; - asigurarea stării de curăţenie a Direcţiei; - asigurarea operativă (în regie proprie) a întreţinerii şi reparaţiilor de mică complexitate; - participarea în comisiile de inventariere a patrimoniului Direcţiei; - organizarea gestiunilor (magaziilor) de bunuri materiale; - evidenţa, urmărirea, gestionarea şi păstrarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; - întocmirea documentaţiilor privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; - întocmirea şi gestionarea documentelor specifice (note de intrare-recepţie, fişe de magazie,

avize de însoţire a mărfii, ordine de transfer, procese verbale de predare-primire, bonuri de mişcare, etc);

- organizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul D.P.L.T.

Elaborarea documentaţiile tehnico-economice pentru achiziţiile publice, urmărirea derulării contractelor/comenzilor şi finalizarea acestora

- întocmirea documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note justificative, caiete de sarcini etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar;

- asigurarea realizării achiziţiilor directe prin catalog electronic, în SEAP; - participarea cu personal de specialitate în comisii de evaluare a ofertelor; - participarea cu personal specializat la lansări în producţie, verificări privind fluxul

tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se achiziţionează;

- urmărirea derulării contractelor/comenzilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei.

Parc auto, moto şi velo - organizarea gestiunii parcului auto, moto şi velo al D.P.L.T.; - evidenţa operativă a parcului auto, moto şi velo; - centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc; - verificarea şi avizarea foilor de parcurs şi întocmirea FAZ-urilor; - gestionarea bonurilor valorice de carburant/carduri auto şi motoscutere; - întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant; - întocmirea lunară a situaţiei consumurilor de carburant alimentat în baza bonurilor valorice

de carburant auto/carduri; - asigurarea garării zilnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor; - asigurarea condiţiilor de securitate necesare autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor

ce se află în conservare; - respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI; - întocmirea de referate de necesitate în vederea achiziţionării de anvelope auto/moto,

acumulatori auto/moto, accesorii auto/moto; - derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii; - recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto, moto, velo;

54

- programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice; - stabilirea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor în

exploatare; - propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a componentelor parcului auto, moto,

velo; - asigurarea stării de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor, motoscuterelor şi

bicicletelor; - întocmirea referatelor de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare

activităţii administrative; - stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant; - asigurarea procedurilor de înmatriculare / radiere a vehiculelor din dotarea D.P.L.T.,

transmise în folosinţă sau administrare, precum şi din donaţii; - instruirea poliţiştilor locali şi a guarzilor care utilizează parcul auto, moto şi velo cu privire

la modul de predare-primire, păstrare, funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor;

- întocmirea şi înaintarea fişelor de solicitare a examenului medical pentru personalul instituţiei care are şi calitatea de conducător auto/moto pe mijloacele de transport din dotarea D.P.L.T.;

- participarea la inventarierea anuală a materialelor din acest sector, aflate în depozite, magazii sau diverşi deţinători;

- organizarea întreţinerii, curăţeniei, micilor reparaţii, precum şi trimiterea vehiculelor la unităţile service cu care D.P.L.T. are relaţii contractuale;

- supravegherea funcţionalităţii sistemelor de emisie-recepţie, de monitorizare trasee, de avertizare sonoră şi luminoasă montate pe autovehicule;

- verificarea lunară a încadrării în consumurile normate de combustibil şi sesizarea şefului compartimentului în cazul depăşirii acestora;

- organizarea înzestrării, completării, vopsirii şi inscripţionării autovehiculelor, motoscuterelor şi bicicletelor din dotarea D.P.L.T.

Armament şi muniţie - organizarea gestiunii armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-

lacrimogenă din dotarea D.P.L.T.; - instruirea poliţiştilor locali şi a guarzilor care sunt dotaţi cu arme, muniţie, mijloace iritant-

lacrimogene cu privire la modul de predare-primire, purtare, păstrare, funcţionare, mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor;

- verificarea zilnică a stării sigililor şi a sistemelor de alarmă de la camera de armament; - verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiilor ce se folosesc la şedinţele de tragere, de

instrucţie şi în alte activităţi, precum şi a modului cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare a lor;

- inventarierea anuală a materialelor din acest sector aflate în depozite, magazii şi pe diverşi deţinători;

- distribuirea materialelor necesare întreţinerii tehnicii de luptă din dotare; - asigurarea materialelor, din punct de vedere tehnic, pentru şedinţele de tragere cu

armamentul în poligoane; - întocmirea listelor cu propuneri de casare a materialelor retrase în depozit la starea de

casare; - la terminarea şedinţelor de tragere, organizarea primirii tuburilor rezultate şi a muniţiei

neconsumate, conform procedurilor interne;

55

- întocmirea evidenţei armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant- lacrimogenă, conform dispoziţiilor în vigoare, precum şi organizarea şi controlul stării tehnice a acestora.

Bunuri confiscate - gestionarea, în condiţiile legii, a bunurilor confiscate, prin evidenţierea acestora şi

întocmirea situaţiilor specifice; - predarea bunurilor confiscate la D.G.F.P., cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Arhiva Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara - preluarea dosarelor de la creatorii de documente; - selecţionarea periodică a arhivei generale; - evidenţierea tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă; - punerea la dispoziţia salariaţilor a documentelor din arhiva generală; - reactualizarea periodică a nomenclatorului arhivistic al dosarelor şi a ghidurilor de depozit; - predarea la Arhivele Naţionale a dosarelor cu termen de păstrare „permanent”.

Art. 45. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității

ATRIBUŢII:

a) Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării și raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial(SCIM), în concordanță cu Standardele stabilite prin OMFP 946/2005 cu toate modificările și completările ulterioare;

b) Asigură activitatea de Secretariat al Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Îndrumare Metodologică pentru Implementarea SCIM, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Comisie;

c) Gestionează și ține evidența documentelor aferente SCIM la nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara(DPLT), elaborează, supune spre avizare/aprobare, difuzează, păstrează și arhivează aceste documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile;

d) Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, menţinerii certificării și îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii(SMC), în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă(SR-EN ISO 9001-2008).

e) Asigură activitatea de înlocuitor RMC, conform Deciziei de numire și procedurilor aplicabile;

f) Gestionează și ține evidența documentelor aferente SMC la nivelul DPLT, elaborează, supune spre avizare/aprobare, difuzează, păstrează și arhivează aceste documente, conform prevederilor legale și procedurilor aplicabile;

g) Întocmeşte , supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând propuneri privind achizițiile publice de bunuri/servicii/lucrări necesare desfășurării activității proprii în anul următor/ în curs, conform procedurilor aplicabile;

h) Înițiază și transmite Propunerile de angajare / Angajamentele bugetare, aferente cheltuielilor/Referatelor de necesitate întocmite în baza punctului anterior și aprobate , conform procedurilor aplicabile;

i) Întocmeşte, supune spre aprobare şi transmite Referatul/Referatele de necesitate cuprinzând solicitările de eliberare din magazie a bunurilor (rechizite, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc.) necesare pentru desfășurarea activității proprii, conform procedurilor aplicabile;

j) desfășoară activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, conform prevederilor legale în vigoare;

56

k) asigură activitatea de secretariat al Grupului de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara;

l) prin persoana desemnată în baza Deciziei Directorului Executiv, cooperează cu Secretariatul tehnic al SNA şi are obligaţia transmiterii rapoartelor de progres periodice, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupţiei, conform prevederilor legale în vigoare;

RESPONSABILITĂŢI :

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

b) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

c) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului

sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia,

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 46. Serviciul Protecţia Mediului Şeful Serviciului se subordonează directorului executiv al Poliţiei Locale şi are

următoarele atribuţii specifice: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii în verificarea şi menţinerea protecţiei mediului; b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce

reglementează activitatea compartimentului; c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu

tematica stabilită; d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine; e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului

şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora; f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în

activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora; h) analizează lunar activitatea personalului din subordine; i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului general şi directorului general adjunct/directorului executiv şi directorului executiv adjunct;

57

k) asigură cunoaşterea şi aplicarea de personalul din subordine a procedurilor prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate.

În domeniul protecţiei mediului, Poliţia locală are următoarele atribuţii: a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara

sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

k) aplică procedurile prevăzute de SMC şi SCIM elaborate şi aprobate, pentru activităţile specifice domeniului de activitate.

Art. 47. Serviciul Inspecţie Comercială Şeful serviciului se subordonează Directorului Executiv are următoarele atribuţii

specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii în verificarea activităţii comerciale; b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce

reglementează activitatea compartimentului; c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu

tematica stabilită; d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine; e) stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului

şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora; f) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; g) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite

în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora; h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

58

i) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor, cât și altor instituții în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art.48. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal Şeful serviciului se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii

specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu

atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal;

59

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica stabilită;

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului; e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora; f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în

activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora; g) analizează lunar activitatea personalului din subordine; h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i

revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi directorului executiv adjunct.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

60

CAPITOLUL VI

DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE Art.49(1) Personalul Poliţiei Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive, mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale instituţiei. (2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, poartă uniformă şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale. Art.50 (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2) din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si 70 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace de acţiune iritant-lacrimogenă, se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora. Art.51. (1) Direcţia Poliţiei Locale Timişoara preia în condiţiile legii, patrimoniul serviciului public Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara.

(2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Poliţia Comunitară, se preiau de către Poliţia Locală Timişoara în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent.

(3) În situaţia în care efectivele Direcţiei sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul Poliţiei Comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

(4)Asigurarea tehnico – materială a instituţiei se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara.

Art.52. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei se stabilesc conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la propunerea Primarului.

(3) Direcţia în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Timişoara, poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Veniturile proprii se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către Direcţie, potrivit prevederilor legale în materie. (5) Direcţia Poliţiei Locale poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege. Art.53. (1) Directorul Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Ordonatorul terţiar de credite cu avizul ordonatorului principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de buget al Direcţiei. Art.54. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terţiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

61

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.55. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Timişoara. Art.56. Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale au obligaţia:

- să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale;

- să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Direcţiei Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

- să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii. Art. 57. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi instituţiile/autorităţile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

Art. 58. Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa postului.

- Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceştia le coordonează.

- Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

- În cazul modificării prezentului Regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător în termen de 30 de zile de las data modificării.

Art.59. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale. Art.60. Conducătorii compartimentelor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament. Art.61. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Art.62. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efecte faţă de toţi angajaţii din momentul încunoştinţării acestora. Art.63. La data intrării în vigoare prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

62

63

 • DISPOZIŢII GENERALE
 • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 • Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
  • Atribuţiile Directorului Executiv
  • Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 1
  • Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 2
  • Atribuţiile Directorului Executiv Adjunct 3
 • Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente
 • Atribuţii specifice ale compartimentelor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
  • Art.27. Compartiment Audit Public Intern
  • Art.28. Biroul Juridic
  • Art.29. Serviciul Resurse Umane
  • Art. 30. Compartimentul Control Intern
  • Art. 31. Serviciul Ordine Publică
  • Art. 32. Biroul Ordine Publică
  • Art. 33. Biroul Reclamaţii Sesizări
  • Art. 34. Biroul Poliţia Pieţelor
  • Art. 35. Compartimentul Intervenţii Rapide
  • Art.36. Biroul Transport Urban
  • Art.37. Serviciul Circulaţie Rutieră
  • Art.38. Serviciul Comunicare, Prevenire și Dispecerat
  • Art. 39. Biroul Dispecerat si Control Acces
  • Art.40. Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul şi Registratură
  • Art. 41. Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză
  • Art.42. Serviciul Pază Obiective
  • Art. 43. Serviciul Financiar – Contabilitate și Achiziţii Publice
   • Compartimentul financiar – contabilitate
   • Compartimentul salarizare
   • Compartimentul Achiziţii Publice
  • Art.44. Compartimentul Logistic Administrativ
  • Art. 45. Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității
  • Art. 46. Serviciul Protecţia Mediului
  • Art. 47. Serviciul Inspecţie Comercială
  • Art.48. Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal
 • DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE
 • DISPOZIŢII FINALE

Atasament: Anexa_2_Stat_de_functii.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 8 II 4 Şef birou S 8 I

20

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 7 I superior 8 Consilier S 12 I principal 9 Consilier S 1 I asistent

10 Consilier S 1 I debutant 11 Consilier juridic S 1 I superior 12 Consilier juridic S 2 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 10 I superior 16 Politist local S 17 I principal 17 Politist local S 38 I asistent 18 Politist local S 4 I debutant 19 Politist local S 1 II superior 20 Referent M 4 III superior 21 Referent M 1 III principal 22 Referent M 0 III asistent 23 Referent M 0 III debutant 24 Politist local M 73 III superior 25 Politist local M 50 III principal 26 Politist local M 32 III asistent 27 Politist local M 9 III debutant

265 285

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 28 Sef serviciu S 1 II 29 Sef birou S 0 I

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 30 Referent M 2 IA 31 Inspector de specialitate S 2 I A 32 Guard GM 49 33 Secretar - dactilograf M 1 IA 34 Arhivar M 1

35 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 36 Ingrijitor GM 2

59 344 344

Număr total posturi 344

1. Funcţii publice 285 - de conducere 20 - de execuţie 265 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

NICOLAE ROBU

Directia Politiei Locale Timisoara APROB Primar

Anexa Nr. 2 la H.C.L. Nr. ...................................

STAT DE FUNCŢII

Nr. crt Denumirea funcţiei

Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere B. Functii publice de executie

din care:

Total functii publice de executie

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

 • 01

Atasament: Anexa_1_Organigrama.pdf

SLL+L BIROUL Ordine Publică |“7 8+L BIROUL Reclamatii a Sesizari BIROUL Politia | Pietelor ZLV COMPARTIMENT Intervenţii oz Rapide BIROUL Transport e Urban SERVICIUL si A ETIC _ BIROUL Dispecerat “| și Control Acces = BIROUL + | Comunicare, Relaţii cu m Publicul şi Registratură at BIROUL Prevenire, Analiza si Sinteza I4nd SU!P10 TAIDIAY3S mia) E U18)U] JANA PAY IN3WNILYVdNOS 6 | pe Q o si |n 2 U| = = PR 2 | VA 3 — o =| 5 + m 532| 3 | gi 19NAFaYV NIN33X3 HOLI3UIA = = = a) pl = a, 3 AL) [0] o RI mw (e) o = A = e] | =, LDNNFaYV NLN33X3 HOLI3UYIA V NLN23X3 LV 8+ CS Ie) Afişaj Stradal m COMPARTIMENT “ N| Logistic Administrativ a COMPARTIMENT C.M. si M.C. x iz led) e Protecţia Mediului _ SERVICIUL 4 | inspecţie Comercială a Disciplina în Construcţii şi EI LOnNnrav NLNM93X3 HO1D33a eJeoSIUUIL LIBIA nr naoy 3V10DIN “u "TDH EI L Iu Exeuy BJEOSIUUI L INJNIdIDIUN N [E [E203 |NIISUOD Je d