keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 40/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848"

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 40/15.02.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Anul 1848"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-496/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 140/19.10.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Anul 1848", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 24/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare strada Anul 1848”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Anul 1848”, conform contractului de proiectare nr. 24 din data de 22.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Valoare de investitie (INV) 976,843 mii lei (fără TVA)

236,478 mii euro (fără TVA) Din care constructii montaj C+M 819,512 mii lei (fără TVA)

198,391 mii euro (fără TVA)

Capacităţi: • Lungime traseu (axa) 492,39m • Suprafaţă carosabil 3.080,00mp • Suprafaţă trotuare 1400,00mp • Suprafaţă accese proprietăţi 470,00mp • Suprafaţă zonă verde 827,00mp • Semnalizare rutieră străzi 154,00mp • Lucrări edilitare(guri de scurgere) 28 buc

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER, IOAN GANCIOV PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2011 – 496 / 10.01.2011

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Anul 1848”

Direcţia Tehnică, Serviciul Drumuri şi Poduri are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea

Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Anul 1848”. Strada Anul 1848 este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara, fiind la capătul cartierului

Fratelia. Strada este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara iar sectorul de drum care se propune a se amenaja are o lungime totală de aproximativ 493m, fiind delimitată de străzile: Muzicescu şi Dimineţii..

Strada Anul 1848 are două tronsoane, primul de aproximativ 242m care începe din strada Musicescu şi cel de-al doilea tronson de aproximativ 251m care începe de la intersecţia cu strada Aluniş şi se termină la str. Dimineţii.

În situaţia actuală, strada Anul 1848 nu au o structură rutieră de drum, strada fiind realizată din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la aceelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi strada este circulabilă în condiţii dificile.

De asemenea Anul 1848 are un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a resturilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general.

Canalizarea a fost executată pe mijlocul străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă.

Strada Anul 1848, beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică . Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus de aproximativ 493m, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. În vederea asigurării unei circulaţii corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi

pentru pietoni, precum şi pentru evaluarea investiţiei, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru

,,Amenajare strada Anul 1848”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 24 /22.01.2010.

Valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare strada Anul 1848” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 976,843 mii lei (fără TVA), respectiv 236,478 mii Euro (1 Euro = 4,1308 lei la data de 12.04.2010).

Investiţia se va realiza în decurs de 8 luni. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Anul 1848”se face din

Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SORIN GRINDEANU SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERV. DRUMURI ŞI PODURI, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC CONSILIER, LILIANA PÎRVU FP 53-01, Ver.1