keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/30.09.2008 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M, schimbare de destinatie spatiu - pensiune", strada Memorandului 79, Timişoara

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 401/30.09.2008
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M, schimbare de destinatie spatiu - pensiune", strada Memorandului 79, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32008-003785/12.09.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
Având în vedere Procesul verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 30.09.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere în regim D+P+1E+M şi mansardare casa existentă din Dp+P+1E rezultând Dp+P+1E+M, schimbare de destinaţie spaţiu - pensiune" strada Memorandului nr. 79, Timişoara, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M, schimbare de destinatie spatiu - pensiune", strada Memorandului 79, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. FARMACIA VLAD S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.VII27(66) 2008, realizat de S.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei DEzvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. FARMACIA VLAD S.R.L.;
-Proiectantului S.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U32008-003785/12.09.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si

mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32008-003785/18.07.2008 si completata cu nr. U32008-004542/08.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79,Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2126/03.04.2008;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79, Timisoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă de protecţie a

monumentelor istorice, motiv pentru care documentaţia este insotita de avizul Comisiei de Monumente Istorice nr. 73/Z/12.03.2007, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 104/29.08.2008. Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79, Timişoara este elaborat de proiectantul S.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L., proiect nr. VII27(66) 2008, la cererea beneficiarului S.C. FARMACIA VLAD S.R.L..

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului. In conformitate cu PUG Timişoara zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 43 zona pentru locuinte si functiuni complementare. Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79, Timişoara este de 605 mp şi este proprietatea privată a societăţii S.C. FARMACIA VLAD S.R.L., înscrisa în C.F. nr. 4883 Timisoara, nr. cadastral 10169 cu suprafaţa de 195 mp – gradina si nr. cadastral 10170 cu suprafaţa de 410 mp –curte cu casa Dp+P+1E in str. Memorandului nr. 79.

În zona studiată, la est se află o locuinţă individuala cu regim de înălţime parter, la sud se afla str. Memorandului, la vest se afla o locuinta individuala in regim de inaltime D+P+1E, iar la nord se afla o constructie de utilitate publica in regim de inaltime D+P+2E.

Pe teren se doreşte realizarea unei extinderi in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E, rezultand Dp+P+1E+M precum si schimbarea destinatiei din locuinta in spatii pentru cazare - pensiune.

Accesul auto şi pietonal pe parcelă se face din str. Memorandului conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH 92006-000407/23.11.2006, care are o lăţime de 6 m cu două sensuri de circulaţie. Accesul auto si pietonal se va face din Str. Memorandului prin intermediul unei alei mixte rutiere si pietonale care conduce la intrarea principala, realizata la nivelul solului. Se vor amenaja 10 locuri de parcare din care 6 locuri de parcare pe lotul beneficiarului si 4 locuri de parcare pe domeniul public, ce vor fi solicitate in baza HCL nr. 18/2000.

Se va realiza amenajarea unei zone de spatii verzi conform legislatiei in vigoare.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: P.O.T. max. = 40%, C.U.T. max.= 1.55 Regim de inaltime max. = Dp+P+1E+M Spatii Verzi = 19.25 Documentatia este afisata pe site-ul oficial al Primariei municipiului Timisoara din luna

august 2008 neexistand sesizari in scris din partea vecinilor. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune”, strada Memorandului 79, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. G.G.

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R
    • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: MOBILARE_URBANA.pdf

SCARA FAZA

DATA

NR.PROIECT

NR.PLANªAPLANªA:

EXPERT

VERIFICATOR

S.C. Arhitrava Design S.R.L.

Str. Brasov, nr. 11 Timisoara

PUD

07.2008

VII 27 (66) 2008

DENUMIRE PROIECT:Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune.

BENEFICIAR : S.C.FARMACIA VLAD S.R.L. ADRESA:Timisoara, str. MEMORANDULUI , nr.79 C.F. 4883 Timisoara, Nr. Cad. 10169, 10170

ªEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

arh. ELENA GUTULEAC

arh. ELENA GUTULEAC

ing. CRISTINA MIUTESCU

ACCES AUTO IN INCINTA

ACCES PIETONAL IN INCIN

LINIE DELIMITARE ZONA STUDIATA

LINIE DELIMITARE AMPLASAMENT

LINIE DELIMITARE TOP

N 2.49

4.09 5

2.25 3.06

3.03

9.65

2.27 5

14.72 5

14.05 5

17.05 5

16.54 5

NR.79

2

D+P+1E

Dp+P+1E+M

47825020 72

50

S= 410m p

N r. Top 10170

Str.M emo

rand ului

19.07

30.03 6.16

S= 195m p

Nr. Top 10169

20 73

00

Str.M emo

rand ului

81

20 73

00

478250

3

4

5

10

1

2

6

8

9

C ASA PAR

TER

N R

.81

C ASA

P+E

N R

.77

77

79 g

478250

3

5.44

4

5

10

2 3

4

6 5

1

1

2

18.08

3.03

9.65

18.34

12.03

7.48

14.73

5.32 6

8

9

10.9 4

3.15 5

2.44 5

4.45 5

8.4 6

3.5 3 D+P+1E+M

3 1

4

ZONA ANSAMBLU ISTORIC DE LOCUINTESI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENT

ZONA TERENURI CU CARACTER AGRICOL

EXISTENTA

ZONA CURTI CONSTRUCTII EXISTENTA

CIRCULATII RUTIERE EXISTENTE

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE

PAVAJE ECOLOGICE EXISTENTE

PAVAJE ECOLOGICE IN INCINTA EXISTENTE

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PROPUS

PARCAJE ECOLOGICE DIN COFRAJE PLASTIC

TIP HAURATON

ZONA VERDE PROPUSA

ZONA ALEI PIETONALE PROPUSA

PAVAJE ECOLOGICE PROPUSE

1:500

PROPUNERI DE MOBILARE URBANA A06

P.U.D

INDICATORI URBANISTICI:

Beneficiar:S.C FARMACIA VLAD S.R.L.

Str. MEMORANDULUI, nr. 79 TIMISOARA

S teren = 605mp S construita propusa = 115.92 mp

S desfasurata propusa = 589.76 mp POT propus = 40 % CUT propus = 1.55

H maxim propus = +12.00 m (+101.768 m CMN) Cota teren = +89.768 m

Cota 0.00 = cota parter = + 91.268m Numar de camere = 23 buc

Numar locuri de cazare = 46 buc Numar locuri de parcare necesare = 9 loc

Numar locuri de parcare propuse = 6 locuri in incinta = 4 locuri in fata casei

Nr. personal deservire permanent = 5 pers

Extras din planulde bază al r ca referinţă pentru lucrări îi fetei pn lui sarah, 4 _DE birouri

Atasament: SITUATIE_EXISTENTA.pdf

SCARA FAZA

DATA

NR.PROIECT

NR.PLANªAPLANªA:

EXPERT

VERIFICATOR

ªEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

S.C. Arhitrava Design S.R.L.

Str. Brasov, nr. 11 Timisoara

PUD

07.2008

arh. ELENA GUTULEAC

arh. ELENA GUTULEAC

ing. CRISTINA MIUTESCU

VII 27 (66) 2008

DENUMIRE PROIECT:Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune.

BENEFICIAR : S.C.FARMACIA VLAD S.R.L. ADRESA:Timisoara, str. MEMORANDULUI , nr.79 C.F. 4883 Timisoara, Nr. Cad. 10169, 10170

C C e

C e e

g g g a a a

RETEA ELECTRICA EXISTENTA

RETEA CANALIZARE EXISTENTA

RETEA GAZ EXISTENTA

RETEA DE APA EXISTENTA Ap 0 275 PEID

C Dn 300 - C Dn 450 LES mt 10Kw (in exploatare RATT) LEA jt (in exploatare)

N

LINIE DELIMITARE ZONA STUDIATA

LINIE DELIMITARE AMPLASAMENT

LINIE DELIMITARE TOP

12.68

D+P+1E

Str.M emo

rand ului

φ 27581

19.07

φ 275

S= 410m p

30.03

N r. Top 10170

6.16

20 73

00

478250

20 72

50

478200

φ 275

3

5.44

4

5

10

1

2

18.08

3.03

9.65

18.34

12.03

7.48

14.73

5.32 6

8

9

φ 275

φ 275

N R

.79

20 72

50

478250

20 73

00

478200

S= 195m p

Nr. Top 10169

C ASA PAR

TER

N R

.81

C ASA

P+E

N R

.77

D p+P+1E

77

79

g g

g g

g g

LES M T in e

xp

LES M T in e

xp

LES M T in e

xp

LES M T in e

xp

LEA jt - in exp

.

LEA jt - in exp

.

LEA j

LEA j t - in e

xp.

LEA j t - in e

xp.

LEA j t - in e

xp.

φ 275

φ 275

φ 275

C Dn 4 50

C Dn 4 50

C Dn 4 50

C Dn 4 50

C Dn 4 50

g

g

g

89.992

94.82496.532 96.253

89.948 89.950

91.392 89.966

89.949

89.884

89.986

89.912

94.066 96.874

96.598

89.621

89.389

86.760

89.488

89.174

88.991

88.952

88.872

88.942

88.951

89.389

10.9 4

Str. Severin

79 77

81

Str. M emo

rand ului

ZONA ANSAMBLU ISTORIC DE LOCUINTESI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENT

ZONA TERENURI CU CARACTER AGRICOL

EXISTENTA

ZONA CURTI CONSTRUCTII EXISTENTA

CIRCULATII RUTIERE EXISTENTE

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE

PAVAJE ECOLOGICE EXISTENTE

PAVAJE ECOLOGICE IN INCINTA EXISTENTE 1:500

P.U.D

INDICATORI URBANISTICI:

SITUATIA EXISTENTA IN ZONA A03

Beneficiar:S.C FARMACIA VLAD S.R.L.

Str. MEMORANDULUI, nr. 79 TIMISOARA

S teren = 605 mp S construita existenta = 126.08 mp

S desfasurata existenta = 353.35 mp POT existent= 20.83 %

CUTexistent = 0.58 CONDITII GEOTEHNICE:

Terenul bun de fundare: praf argilos vanat cu Ic = 0.64-0.66

Cota minima de fundare: D= -1.00m sau D> -1.50m

Apa subterana nu apare pana la adancimea de -4m Seismicitate ks = 0.16 echivalent cu 7.5 MKS

Perioada de colt Tc - 1.0s Amplasamentul studiat se afla in zona deismica "D"

Adancimea maxima de inghet = -0.70m

Extras din planul de bază al municipiul a referinţă tru lucrări în continuari 1 Per a birouri S.C. Colortex S.A.
Er
(ENE roi iri N III III traii Ă = N E NOTITE REA ra IEEE A AT

Atasament: REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

SCARA FAZA

DATA

NR.PROIECT

NR.PLANªAPLANªA:

EXPERT

VERIFICATOR

S.C. Arhitrava Design S.R.L.

Str. Brasov, nr. 11 Timisoara

PUD

07.2008

VII 27 (66)

2008

DENUMIRE PROIECT:Extindere in regim D+P+1E+M si mansardare casa existenta din Dp+P+1E rezultand

Dp+P+1E+M si schimbare de destinatie in pensiune.

BENEFICIAR : S.C.FARMACIA VLAD S.R.L.

ADRESA:Timisoara, str. MEMORANDULUI , nr.79 C.F. 4883 Timisoara, Nr. Cad. 10169, 10170

ªEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

arh. ELENA GUTULEAC

arh. ELENA GUTULEAC

ing. CRISTINA MIUTESCU

ACCES AUTO IN INCINTA

ACCES PIETONAL IN INCINTA

LINIE DELIMITARE ZONA STUDIATA

LINIE DELIMITARE AMPLASAMENT

LINIE DELIMITARE TOP

N

2.50 1.2 6.60 6.00 4.50 1.20 2.50 19.50

zo na

p riv

at a

ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

zo na

p riv

at a

pa rc

aj e

be to

na te

zo na

p riv

at a

ci rc

ul at

ii ru

tie re

ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

pa rc

aj e

ec ol

og ic

e in

ie rb

at e

tip H

A U

R A

TO N

ZONA ANSAMBLU ISTORIC DE LOCUINTESI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL EXISTENT

ZONA TERENURI CU CARACTER AGRICOL

EXISTENTA

ZONA CURTI CONSTRUCTII EXISTENTA

CIRCULATII RUTIERE EXISTENTE

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE

PAVAJE ECOLOGICE EXISTENTE

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PROPUS

PARCAJE ECOLOGICE DIN COFRAJE PLASTIC

TIP HAURATON

ZONA VERDE PROPUSA

ZONA ALEI PIETONALE PROPUSA

PAVAJE ECOLOGICE PROPUSE

2.50 1.2 6.60 6.00 4.50 1.20 2.50 19.50

zo na

p riv

at a

zo na

v er

de

zo na

p riv

at a

ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

ci rc

ul at

ii ru

tie re

pa rc

aj e

be to

na te

ci rc

ul at

ii pi

et on

al e

zo na

p riv

at a

2.49 4.09

5

2.25 3.06

3.03

9.65

2.275

14.72 5

14.05 5

17.05 5

16.54 5

N R

.79

2

D+P+1E

D p+P+1E+M

47825020 72

50

S= 410m p

N r. Top 10170

Str.M emo

rand ului

19.07

30.03 6.16

S= 195m p

Nr. Top 10169

20 73

00

Str.M emo

rand ului

81

20 73

00

478250

20 72

50

478200

3

4

5

10

1

2

6

8

9

20 73

00

478200

C ASA PAR

TER

N R

.81

C ASA

P+E

N R

.77

77

79 g

478250

20 72

50

478200

3

5.44

4

5

10

2 3

4

6 5

1

1

2

18.08

3.03

9.65

18.34

12.03

7.48

14.73

5.32 6

8

9

20 73

00

478200

10.9 4

3.15 5

2.44 5

4.45 5

8.4 6

3.5 3 D+P+1E+M

3 1

4

EXISTENT PROPUS ZONE FUNCTIONALE SUPRAFATA

m2 PROCENT

DIN TOTAL %

SUPRAFATA m2

PROCENT DIN TOTAL

% SUPRAFATA TEREN 605 100 605 100 SUPRAFATA CONSTRUITA 126.08 20.83 242 40

SUPRAFATA CIRCULATII SI PARCAJE

247.65 40.93 242 40

SUPRAFATA ZONA VERDE 221.65 37.49 116.48 19.25 SUPRAFATA ALEI PIETONALE

4.52 0.75 4.52 0.75

1:50

REGLEMENTARI URBANISTICE A04

P.U.D

INDICATORI URBANISTICI:

Beneficiar:S.C FARMACIA VLAD S.R.L.

Str. MEMORANDULUI, nr. 79 TIMISOARA

S teren = 605mp S construita propusa = 115.92 mp

S desfasurata propusa = 589.76 mp POT propus = 40 % CUT propus = 1.55

H maxim propus = +12.00 m (+101.768 m CMN) Cota teren = +89.768 m

Cota 0.00 = cota parter = + 91.268m Numar de camere = 23 buc

Numar locuri de cazare = 46 buc Numar locuri de parcare necesare = 9 loc

Numar locuri de parcare propuse = 6 locuri in incinta = 4 locuri in fata casei

Nr. personal deservire permanent = 5 pers

STR MEMORANDULUI NR 79 EXISTENT

STR MEMORANDULUI NR. 79 PROPUS

TERT Eul pna a