keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/25.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara

25.01.2005

Hotararea Consiliului Local 3/25.01.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -300/10.01.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.148/2000-privind publicitatea, modificată;
Având în vedere Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
Având in vedere Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala,
Având in vedere Hotararea nr.955 din 15.06.2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) si (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind publicitatea stradală în Municipiul Timişoara conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data emiterii prezentei hotărâri, se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.315/2003- privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în Municipiul Timisoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: regulament_modificat_27.01.2005.pdf

ANEXĂ

LA HCL NR. 3/25.01.2005

REGULAMENT privind publicitatea stradală în municipiul Timişoara

Capitolul I - Dispoziţii generale Art. 1. Acest regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru activităţile de publicitate stradală din municipiul Timişoara, condiţiile de autorizare a acestor activităţi şi a mijloacelor de publicitate stradală.

Art. 2. Activităţi de publicitate stradală pot fi desfăşurate în Timişoara de către orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, cu condiţia respectării acestui regulament, a Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (HG 955/2004), a textelor normative care modifică sau, după caz, completează reglementările legale în vigoare la data adoptării regulamentului, precum şi a plăţii taxelor locale corespunzătoare.

Art. 3. Activităţi de publicitate stradală pot fi desfăşurate, iar mijloace de publicitate stradală pot fi amplasate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, cu exceptia zonelor cu regim special de protectie prevazute in Anexa nr. 1 , zonelor verzi prevazute in Anexa nr. 2 precum si a zonelor unde exista interdictii din partea Comisiei de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara prevazute in Anexa nr. 6 .

Capitolul II - Definiţii Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:

a) Promovare: un ansamblu de activităţi şi mijloace (incluzând publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre etc.) prin care se încearcă crearea unui avantaj de piaţă pentru un produs, serviciu sau idee;

b) Publicitate: totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse şi servicii care fac obiectul vânzării sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinaţiei unor spaţii etc.;

c) Publicitate stradală/outdoor: publicitate exterioară, în spaţii deschise;

d) Reclamă: activitate cu rolul de a atenţiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idei; termenul mai este folosit şi cu semnificaţia restrânsă de suport folosit în activitatea de reclamă;

e) Sistem publicitar: o structură (poate fi o construcţie provizorie sau o confecţie dintr-un material oarecare) ce serveşte drept suport pentru mesaje publicitare;

f) Firmă: o construcţie provizorie conţinând texte şi elemente grafice prin care un comerciant se identifică şi comunică potenţialei clientele locul de desfăşurare a activităţii sale;

g) Panou publicitar: placă rigidă din metal sau material sintetic, de mărimi variate, pe care se lipesc mesaje publicitare sub formă de afiş;

h) Afiş/poster: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar, de obicei imprimat pe hârtie sau alt tip de folie şi expus public;

2

i) Banner: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică sau material textil, adeseori de formă dreptunghiulară, afişat în zonele cu trafic auto sau pietonal foarte intens;

j) Mesh: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică perforată, adeseori de mari dimensiuni, fixat direct sau prin intermediul unor suporţi pe clădiri; fiind străveziu, se poate monta şi deasupra ferestrelor;

k) Panou indicator/banner vertical/casetă luminoasă indicatoare/tăbliţă indicatoare: sisteme purtătoare de mesaj informativ, de dimensiuni reduse, fixate prin intermediul unor prinderi speciale pe un imobil sau pe un suport independent de tip stâlp, care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată, indicând de cele mai multe ori direcţia şi distanţa până la destinaţie;

l) Panou mobil: panou publicitar de dimensiuni variabile, amplasat la sol, fără fundaţie, stabilizat prin ancorare în sol sau de alte structuri aflate în imediata vecinătate.

Capitolul III - Proceduri de autorizare Art. 5. Activităţile de publicitate stradală şi amplasarea sistemelor publicitare se vor realiza pe baza unei autorizaţii eliberate de P.M.T. Funcţie de modalitatea autorizării, aceasta poate fi:

a) autorizaţie de construire;

b) acord pentru publicitate temporară.

Art. 6. În cazul în care se constată o neregularitate a documentaţiei depuse, P.M.T. va notifica acest fapt solicitantului autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei de construire sau cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de prezentul regulament pentru emiterea acordului pentru publicitate temporară. P.M.T. va arăta explicit motivul care a stat la baza neacordării autorizaţiei/acordului (ex. dacă motivul este documentaţia incompletă - ce anume lipseşte; dacă motivul este nerespectarea prevederilor legale - articolul şi punctul la care se face referinţă, precum şi modul în care este încălcat) şi va preciza totodată şi modul de remediere a neregularităţii constatate.

Art. 7. (1) Odată cu fiecare autorizaţie de construire sau acord pentru publicitate temporară, P.M.T. va înmâna beneficiarului un autocolant care va cuprinde însemnele Consiliului Local Timişoara (C.L.T.) şi numărul autorizaţiei/acordului.

(2) Este obligaţia beneficiarului autorizaţiei de construire sau a acordului pentru publicitate temporară să lipească autocolantul la vedere pe sistemul publicitar şi să urmărească, pe toată durata de existenţă a sistemului publicitar, ca autocolantul să nu dispară sau să se degradeze, devenind ilizibil. Dacă acest lucru se întâmplă totuşi, beneficiarul va solicita în termenul cel mai scurt autorităţii emitente eliberarea unui nou autocolant cu acelaşi număr de autorizaţie/acord.

(3) Costul autocolantului este suportat de către beneficiar.

Art. 8. (1) Pe planul de situaţie ce se depune odată cu documentaţia pentru autorizaţia de construire sau pentru acordul pentru publicitate temporară vor fi marcate şi sistemele publicitare amplasate pe o rază de 30 m (inclusiv) în jurul amplasamentului solicitat şi vor fi precizate distanţele faţă de acesta.

(2) Distanţa minimă între două sisteme publicitare de acelaşi tip, cu suprafaţa mai mare de 3 m2, care prin amplasarea lor consecutivă şi paralelă riscă să se obtureze, va fi de 30 m.

(3) Declararea unor date neconforme cu situaţia din teren va duce la anularea autorizaţiei de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară.

3

Capitolul IV - Autorizaţia de construire Art. 9. Autorizaţia de construire se va elibera în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia de autorizare este descrisă în Anexa nr. 3 a acestui regulament.

Art. 10. În cazul tuturor sistemelor publicitare, pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor respecta normele Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timişoara şi cele ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, cu precizarea că normele din capitolul „Condiţii de amplasare a afişelor şi panourilor publicitare” al HG 955/2004 se vor aplica tuturor tipurilor de sisteme publicitare, cele din capitolul „Afişe şi panouri neluminate” (Art. 38) se vor aplica sistemelor publicitare ce fac parte din categoria „publicitate neluminoasă” (Art. 35, al. (3), lit. a), cele din capitolul „Panouri luminoase” (Art. 39) – celor din categoria „publicitate luminoasă” (Art. 35, al. (3), lit. b), cele din capitolul „Publicitate pe autovehicule” (Art. 40) - celor din categoria „publicitate pe vehicule” (Art. 35, al. (3), lit. c), cele din capitolul „Firme” (Art. 37) - celor din categoria „firmelor” (Art. 35, al. (3), lit. d), şi cele din capitolul „Tăbliţe indicatoare şi de orientare” (Art. 41) - celor din categoria „panouri indicatoare” (Art. 35, al. (3), lit. e).

Art. 11. Toate sistemele publicitare care necesită autorizaţie de construire şi au o suprafaţă mai mare de 3 m2 per faţă de expunere vor fi luminoase sau iluminate cu sursă proprie de lumină. În acest sens, se va preciza în documentaţia depusă pentru obţinerea autorizaţiei de construire modul de plată a energiei consumate.

Art. 12. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de bună calitate, rezistente la intemperii şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

Art. 13. Nu vor fi afectate, după caz, reţelele pozate subteran, spaţiile verzi şi nici vizibilitatea participanţilor la traficul pietonal şi auto.

Art. 14. Sistemele publicitare pot fi prevăzute cu ceasuri digitale pentru afişarea orei şi a temperaturii.

Art. 15. Proprietarii sistemelor publicitare au obligaţia de a neutraliza ori a acoperi cu o folie monocoloră suprafeţele de expunere a mesajelor publicitare după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care au plătit taxă de reclamă.

Art. 16. Proprietarii sistemelor publicitare au obligaţia întreţinerii şi menţinerii acestora într-o stare estetică bună.

Art. 17. Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al C.L.T. se va face de titularul unui drept câştigat în urma unei licitaţii publice, cu contract de închiriere sau de concesiune (documentaţia necesară pentru încheierea contractului este specificată în Anexa nr. 4) încheiat în puterea legii.

Art. 18. Sistemele publicitare autorizate anterior intrării în vigoare a acestui regulament vor rămâne amplasate în condiţiile autorizaţiilor de construire iniţiale.

Capitolul V - Acord pentru publicitate temporară Art. 19. Acordul pentru publicitate temporară se va elibera, în conformitate cu Art. 35, al. (3), lit. f) din Hotărârea de Guvern nr. 955/2004

a) pentru activităţile de promovare pe termen scurt care folosesc domeniul public sau privat (festivaluri, târguri, expoziţii, lansări de produse, distribuiri de mostre şi tipărituri, publicitate sonoră, publicitate aeriană, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic sau sportiv aprobate de C.L.T.);

b) Sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt ( afise, postere, bannere orizontale si verticale, mashuri, panouri indicatoare, panouri mobile si alte sisteme publicitare care indeplinesc conditiile din art .20

4

Art. 20. Pentru a putea obtine acordul pentru publicitate temporara, sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a). sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata;

b). sa poata fi montate si demontate in decursul a 24 ore;

c). suportul si mediul inconjurator sa poata fi aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului pana in ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporara inclusiv.

Art. 21. (1) Durata maximă de valabilitate a unui acord este de 60 de zile.

(2) Acordurile pentru publicitate temporara se pot prelungi de doua ori pentru perioade de maximum 30 de zile.

(3) Sistemele publicitare autorizate temporar trebuie demontate până la ora 24 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar suportul şi mediul înconjurător trebuie aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până la acelaşi termen.

Art. 22. 1. Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară este specificat în Anexa nr. 5, iar modelul de „Acord pentru publicitate temporara” in anexa nr.7

2. Documentatia necesara prelungirii autorizatiei pentru publicitate temporara consta dintr-o cerere tip completata de beneficiar si o copie dupa acordul initial

3. Acordul pentru publicitate temporara se va elibera in termen de maximum 10 zile luicratoare de la depunerea cererii si a documentatiei complete.

Capitolul VI - Taxe Art. 23. (1) Taxele pentru folosirea sistemelor publicitare sunt stabilite în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

(2) Valoarea acestor taxe se stabileşte anual, prin hotărâre a C.L.T.

(3) Taxa pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară este egală în valoare cu taxa de emitere.

Art. 24. (1) Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniu privat sau pe structuri de susţinere private, beneficiarii vor plăti taxă de reclamă (fie taxa pentru serviciul de reclamă şi publicitate, stabilită în cotă procentuală din valoarea contractului de publicitate, fie taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilită în sumă fixă funcţie de dimensiunea afişului, panoului etc.).

(2) Pentru sistemele publicitare amplasate cu autorizaţie de construire pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara se plăteşte în plus chiria sau concesiunea stabilită prin contractul cu C.L.T. în urma licitaţiei publice.

(3) Pentru activităţile de promovare şi pentru sistemele publicitare amplasate în virtutea unui acord pentru publicitate temporară pe domeniul public se plăteşte taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public calculată la suprafaţa ocupată.

Capitolul VII - Contravenţii şi sancţiuni Art. 25. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz.

Art. 26. Constituie contravenţie, conform acestui regulament, şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

5

Nr. crt. Contravenţia Cuantumul amenzii

Minim (lei) Maxim (lei)

1. Neîntreţinerea sistemelor publicitare 5.000.000 10.000.000

2. Nerefacerea suportului de mesaj publicitar din cadrul sistemului publicitar dacă acesta a fost afectat de operaţiunile de montare, demontare sau de intervenţii

5.000.000 10.000.000

3. Nedezafectarea sau neacoperirea suprafeţelor de expunere a mesajului publicitar cu folie monocoloră după 15 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de reclamă

5.000.000 10.000.000

4. Nerespectarea obligaţiei de a lipi la vedere pe sistemul publicitar autocolantul conţinând însemnele C.L.T. şi numărul autorizaţiei/acordului

7.000.000 12.000.000

5. Nerespectarea prevederilor din acordul pentru publicitate temporară şi din documentaţia ce a stat la baza eliberării acordului

10.000.000 20.000.000

6. Amplasarea de sisteme publicitare fără a deţine autorizaţia/acordul din partea Primăriei Municipiului Timişoara

20.000.000 25.000.000

Art. 27. Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea în conformitate cu prezentul regulament vor fi făcute de către:

a) primar şi împuterniciţii acestuia;

b) organele Ministerului Administraţiei Publice şi de Interne;

c) alte organe abilitate conform legii.

Art.28 Autorizatiile de contruire si Acordurile de publicitate temporara vor fi publicate pe site-ul Primariei municipiului Timisoara

Anexa nr. 1 Planşă – Zonele cu regim special de protecţie.

Anexa nr. 2 Planşă – Zonele verzi protejate .

Anexa nr. 3

Metodologia de obţinere a autorizaţiei de construire

Obţinerea autorizaţiei de construire va fi precedată de obţinerea certificatului de urbanism, acesta fiind actul de informare prin care primarul face cunoscute solicitantului cerinţele ce trebuie îndeplinite şi lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea obţinerii autorizării.

Pentru obţinerea certificatului de urbanism beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată cu elementele de identificare a beneficiarului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

6

plan de situaţie, la scara 1:500, şi plan de încadrare în zonă, la scara 1:5.000, ambele elaborate pe suport topografic şi eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a sistemului publicitar; de asemenea, pe planul de situaţie vor fi marcate sistemele publicitare aflate într-o rază de 30 m în jurul amplasamentelor solicitate, faţă de care vor fi precizate distanţele (în copie);

documentul de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (în copie).

Planurile de situaţie şi cele de încadrare în zonă se vor obţine în urma depunerii unei cereri tip la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al P.M.T.

Documentaţia pentru emiterea autorizaţiei de construire va fi întocmită în două exemplare cuprinzând următoarele documente:

cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

certificatul de urbanism (în copie);

proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire întocmit de un proiectant autorizat;

documentul de plată a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire (în copie);

documentele, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

Anexa nr. 4

Conţinutul documentaţiei necesare încheierii contractului cu C.L.T. Pentru încheierea contractului cu C.L.T., beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere completată de beneficiar;

certificatul de înregistrare a firmei (copie) sau certificatul de înmatriculare şi codul fiscal al firmei beneficiare (copie);

certificatul de urbanism (copie).

Anexa 5

Conţinutul documentaţiei necesare obţinerii acordului pentru publicitate temporară Pentru obţinerea acordului pentru publicitate temporară, beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al P.M.T. următoarele:

cerere-tip completată de beneficiar;

certificatul de înregistrare a firmei beneficiare (în copie) sau certificatul de înmatriculare şi codul fiscal al firmei beneficiare (în copie);

plan de situaţie, la scara 1:500, eliberat de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfăşurarea activităţii de promovare şi/sau pentru amplasarea sistemelor publicitare; în acest din urmă caz, vor fi marcate pe plan sistemele publicitare aflate într-o rază de 30 m în jurul amplasamentelor solicitate, faţă de care vor fi precizate distanţele (în copie);

schiţa sistemelor publicitare (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare);

două vederi de ansamblu ale situaţiei existente în teren la data depunerii solicitării, luate din direcţii diametral opuse, perpendiculare pe suprafaţa sistemului publicitar, cu simularea la scară a sistemului publicitar pe amplasamentul dorit şi specificarea obiectului publicităţii (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare);

7

acordul proprietarilor suporturilor pe care vor fi montate sistemele publicitare (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare);

acordul societăţii de salubrizare (dacă este necesar, în cazul desfăşurării unor activităţii de promovare care lasă în urmă deşeuri);

declaraţie pe proprie răspundere semnată de beneficiar cu privire la valoarea contractului de publicitate (numai în cazul plăţii taxei pentru serviciul de reclamă şi publicitate, stabilită în cotă procentuală din valoarea contractului de publicitate).

Anexa nr. 6 Interdictii stabilite de Comisia de Circulatie pentru amplasarea sistemelor publicitare pe raza Municipiului Timisoara. Amplasarea sistemelor publicitare este interzisa:

- in intersectii si la mai putin de 50 metri de intrarile in intersectii; - in prospectul drumului (insule de dirijare, carosabil , spatii verzi care delimiteaza arterele de

circulatie, trotuarele). Anexa 7 Modelul pentru „Acord de publicitate temporara”