keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/17.10.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/ 29.01.2008 - privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 379/17.10.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/ 29.01.2008 - privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-023536/21.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5312 din data de 11.09.2017 al Direcţiei Poliţiei Locale;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 22934/15.09.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/29.01.2008 - privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă introducerea unui nou alineat la art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.22 din 29.01.2008, care va avea următorul cuprins: "Se aprobă locaţiile în care se poate autoriza desfăşurarea de adunări publice, mitinguri, proteste şi manifestaţii, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

Art.2: Se aprobă introducerea unui nou alineat la art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 22 din 29.01.2008, care va avea următorul cuprins: "În cazul în care locaţiile cuprinse în anexele care fac parte integrantă la prezenta hotărâre sunt insuficiente, Comisia de Ordine Publică va putea aproba şi alte locuri de interes public, în situaţii excepţionale".

Art. 3: Se numerotează anexele care fac parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 29.01.2008 şi se modifică Anexa privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/29.01.2008 privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Comunicare-Relaţionare, Biroul Sport-Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Comisiei de Ordine Publică;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-_________/____________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii nr. 22 din 29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole

și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara modificarea, numerotarea și introducerea unei noi anexe la hotărâre

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017________________________, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 22 din 29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara, modificarea, numerotarea și introducerea unei noi anexe la hotărâre.

Având în vedere că prin modificarea hotărârii, modificarea anexei existente, introducerea unei noi anexe și numerotarea acestora, se urmăreşte gestionarea și luarea măsurilor specifice prevenirii și combaterii faptelor care ar putea aduce atingere ordinii și siguranței publice, a actelor de natură teroristă, precum și stabilirea modalităților necesar a fi îndeplinite de factorii responsabili cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/1991 – privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 22 din 29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara, modificarea, numerotarea și introducerea unei noi anexe la hotărâre. PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DOREL COJAN

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Număr operator de date cu caracter personal: Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F.

Tel./Fax: +40 Web

Nr. 5312/11.09.2017

pentru completarea Hotărârii aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desf

și manifestări cultural modificarea, numerotarea

Prin Hotărârea Consiliului Local a fost aprobate locațiile în care se poate a cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara

Având în vedere necesitatea luării măsurilor specifice prevenirii faptelor care ar putea aduce atingere ordinii natură teroristă, au avut loc două Adjunct al DPLT, jr. ec. Dorel Cojan, la care au participat ofi Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș, șef Timiș, City Manager Timișoara, Robert Kristof, precum și președinții Consiliilor Consultative de Cartier de la nivelul municipiului Timi

În cadrul acestor ședințe, au fost discutate aspectele privind stabilirea risc de pe raza municipiului, respectiv a zonelor de interes, unde se adună mase mari de oameni, în vederea identificării acestora de factorii responsabili cu respectarea prevederilor Legii și desfășurarea adunărilor publice, republicată.

Urmare discuțiilor avute în cadrul ședințelor, au fost propuse urm care să se poată autoriza desfă

1. Piaţa Operei 2. Piaţa Unirii 3. Piața Sf.Gheorghe 4. Piaţa Traian 5. Platoul din fața Parcului Central

De asemenea, Anexa Hotărârii nr. 22/29/01/2008 se impune a fi actualizată cu următoarele locații:

1. Scena din Parcul Rozelor 2. Piaţa Unirii – muzică clasică, jazz, pop, fo

muzică de promenadă, fanfară, proiectul cultural „Timişoara cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007,vizionare de competiţii

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

completarea Hotărârii nr. 22 din 29.01.2008 privind țiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole

cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara modificarea, numerotarea și introducerea unei noi anexe la hot

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 22/29.01.2008 țiile în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifest

și sportive pe raza municipiului Timișoara. Având în vedere necesitatea luării măsurilor specifice prevenirii

faptelor care ar putea aduce atingere ordinii și siguranței publice, precum natură teroristă, au avut loc două ședințe de lucru, sub conducerea Directorului Executiv Adjunct al DPLT, jr. ec. Dorel Cojan, la care au participat ofițeri din cadrul conducerii

țean de Jandarmi Timiș, șeful Inspectoratului ș, City Manager Timișoara, Robert Kristof, precum și președinții Consiliilor

Consultative de Cartier de la nivelul municipiului Timișoara. ședințe, au fost discutate aspectele privind stabilirea

risc de pe raza municipiului, respectiv a zonelor de interes, unde se adună mase mari de oameni, în vederea identificării acestora și stabilirea modalităților care trebuie îndeplinite de factorii responsabili cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/1991, privind organizarea

ărilor publice, republicată. țiilor avute în cadrul ședințelor, au fost propuse urm

care să se poată autoriza desfășurarea de adunări publice, mitinguri, proteste:

ța Parcului Central , Anexa Hotărârii nr. 22/29/01/2008 se impune a fi actualizată cu

Parcul Rozelor – spectacole de folclor, pop, blues, jazz, operă muzică clasică, jazz, pop, folk, spectacole tineret, arta

muzică de promenadă, fanfară, proiectul cultural „Timişoara– cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007,vizionare de competiţii

Cod FO 53-01,ver.1

nr. 22 din 29.01.2008 privind șurarea de spectacole

și sportive pe raza municipiului Timișoara și introducerea unei noi anexe la hotărâre

șoara nr. 22/29.01.2008, au șurarea de spectacole și manifestări

Având în vedere necesitatea luării măsurilor specifice prevenirii și combaterii lice, precum și a actelor de

ședințe de lucru, sub conducerea Directorului Executiv țeri din cadrul conducerii

ul Inspectoratului de Poliție Județean ș, City Manager Timișoara, Robert Kristof, precum și președinții Consiliilor

ședințe, au fost discutate aspectele privind stabilirea locațiilor cu risc de pe raza municipiului, respectiv a zonelor de interes, unde se adună mase mari de

ților care trebuie îndeplinite nr. 60/1991, privind organizarea

țiilor avute în cadrul ședințelor, au fost propuse următoarele locații în ări publice, mitinguri, proteste:

, Anexa Hotărârii nr. 22/29/01/2008 se impune a fi actualizată cu

spectacole de folclor, pop, blues, jazz, operă, filme; lk, spectacole tineret, arta în stradă,

– Mica Vienă”, terase cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007,vizionare de competiţii sportive;

[CIA ET

Cod FO 53-01,ver.1

3. Platou Iullius Mall – orice gen de spectacole (fără circ şi parcuri de distracţie), cu acordul administratorului parcării;

4. Arena Aqua Sport (Ştrandul Tineretului) – orice gen de spectacole muzicale expoziții;

5. Piaţa de Gros – spectacole de folclor, târguri; 6. Piaţa Traian – spectacole de folclor, folk, muzică de promenadă, fanfară, arta în stradă ; 7. Complex Studenţesc – muzică pop, rock, orice gen de spectacole muzicale ; 8. Piaţa Operei – parcare Modex - târg de mărţişor, Paşte, Crăciun, orice gen de spectacole muzicale ; 9. Piaţa Libertății orice gen de spectacole muzicale, acţiuni sportive şi culturale; 10. Str.Mărășești – artă în stradă, expoziții, evenimente cultural artistice ; 11. Incinta Muzeului Satului – spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă; 12. Grădina de Vară Capitol – vizionare de filme, de competiţii sportive, spectacole de muzică ; 13. Platou din fața Parcului Central - foc de artificii ; 14. Parcul Botanic - dans, muzică de promenadă, muzică ambientală, arta în stradă ; 15. Parcul Regina Maria (Parcul Poporului ) - spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă și muzică de promenadă, concerte ; 16. Parcul Ion Creangă (Parcul Copiilor) – spectacole, expoziții, competiții pentru copii ; 17. Piața Sf.Gheorghe - spectacole de teatru, folclor, jazz, fanfară, folk, dans, artă în stradă; 18. Parcul Alpinet (Parcul Flora ) - spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă şi muzică de promenadă; 19. Piaţa Romanilor – spectacole de folclor, folk, muzică de promenadă, fanfară, arta în stradă ; 20. Platoul din fața Complexului Bega - spectacole de artă în stradă, expoziții, evenimente cultural artistice; 21. Platou Shopping City – orice gen de spectacole , parcuri de distracţie, cu acordul administratorului parcării; 22. Str.Jules Verne – Scoala Gen. Nr.4 , Zilele Cartierului Plopi, Kuntz – spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 23. Parcul Frații Constantin, str. Garofiței - Zilele Cartierului Fabric - spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 24. Str.I.I.de la Brad, Str. Holdelor, Piața Nouă ,- Zilele Cartierului Calea Lipovei, spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 25. Piața Avram Iancu - Zilele Cartierului Mehala si Zilele Cartierului Circumvalațiunii, spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 26. Str. Veronica Micle intersecție cu str. Al. Ruso - Zilele Cartierului Blașcovici spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 27. Str. Tabor intersectie cu str. Bogdăneștilor - Zilele Cartierului Ronaț, spectacole

Cod FO 53-01,ver.1

de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 28. Zona Stadionul Dan Păltinișanu – competiții sportive, evenimente cultural artistice; 29. Str.Herculane – Scoala Gen. Nr.15 , Zilele Cartierului Fratelia - Steaua – spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 30. Parcul Petoffi Șandor, Zilele Cartierului Freidorf - spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 31. Parcul și Terenul de Joacă pentru copii , str.Ismail - Zilele Cartierului Ghiroda spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă ; 32. Platou Sinaia - Zilele Cartierului Iosefin , spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 33. Piața Țarcului - evenimente cultural artistice; 34. Zona Pietonală Cetate – delimitată de străzile piața Huniade, piața Victoriei, bv.Republicii, str.Sf.Ioan, str. C.Brediceanu, str.Gh.Dima, piața Mărăști, str.Oituz, piața I.C.Brătianu, str.Hector, str.Proclamația de la Timișoara, str.C.Telbisz, evenimente cultural artistice; 35. Zona Aeroportului Utilitar Cioca - evenimente cultural artistice; 36. Malul Canalului Bega și între podurile Mihai Viteazul și Podul Regal, evenimente cultural artistice și sportive.

Având în vedere aceste aspecte propunem modificarea art. 1, modificarea art. 2,

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural- artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara și introducerea unei noi anexe privind locațiile în care pot fi autorizate adunări publice, mitinguri, proteste.

Prin urmare, propunem ca la art. 1 să se introducă un nou alineat care va avea următorul cuprins: „Se aprobă locațiile în care se poate autoriza desfășurarea de adunări publice, mitinguri, proteste și manifestații, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, iar la primul alineat să se facă referire la „Anexa 1”.

La art. 2 se va introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins: „În cazul în care locațiile cuprinse în anexele care fac parte integrantă la prezenta hotărâre sunt insuficiente, Comisia de Ordine Publică va putea aproba și alte locuri de interes public, în situații excepționale”.

De asemenea, propunem ca anexele hotărârii să fie numerotate astfel: „Anexa 1 – Locațiile din municipiul Timișoara unde se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive” și „Anexa 2 – Locațiile în care se poate autoriza desfășurarea de adunări publice, mitinguri, proteste și manifestații”.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr.Ec. DOREL COJAN ȘEF SERVICIU ORDINE PUBLICĂ CONSILIER JURIDIC ILIE POPA-UȚĂ DAN MIRCEA TĂNASE

Atasament: anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL * 13. 10. 2017 Locaţiile din municipiul Timişoara în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural — artistice şi sportive 1. Scena din Parcul Rozelor — spectacole de folclor, pop, blues, jazz, operă, filme; 2. Piaţa Unirii — muzică clasică, jazz, pop, folk, spectacole tineret, arta în stradă, muzică de promenadă, fanfară, proiectul cultural „Timişoara— Mica Vienă”, terase cu program artistic conform HCL 5/30.01.2007,vizionare de competiţii sportive; 3. Platou Iullius Mall — orice gen de spectacole (fără circ şi parcuri de distracţie), cu acordul administratorului parcării; 4. Arena Aqua Sport (Ştrandul Tineretului) — orice gen de spectacole muzicale expoziţii; 5. Piaţa de Gros — spectacole de folclor, târguri; 6. Piaţa Traian — spectacole de folclor, folk, muzică de promenadă, fanfară, arta în stradă; 7. Complex Studenţesc — muzică pop, rock, orice gen de specfacole muzicale ; 8. Piaţa Operei — parcare Modex - târg de mărţişor, Paşte, Crăciun, orice gen de spectacole muzicale ; 9. Piaţa Libertăţii orice gen de spectacole muzicale, acţiuni sportive şi culturale; 10. Str.Mărăşeşti — artă în stradă, expoziții, evenimente cultural artistice ; 11. Incinta Muzeului Satului — spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă; 12. Grădina de Vară Capitol — vizionare de filme, de competiţii sportive, spectacole de muzică ; 13. Platou din faţa Parcului Central - foc de artificii ; 14. Parcul Botanic - dans, muzică de promenadă, muzică ambientală, arta în stradă ; 15. Parcul Regina Maria (Parcul Poporului ) - spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă şi muzică de promenadă, concerte ; 16. Parcul Ion Creangă (Parcul Copiilor) — spectacole, expoziții, competiții pentru copii ; 17. Piaţa Sf.Gheorghe - spectacole de teatru, folclor, jazz, fanfară, folk, dans, artă în stradă;

18. Parcul Alpinet (Parcul Flora ) - spectacole de folclor, jazz, fanfară, folk, artă în stradă şi muzică de promenadă; 19. Piaţa Romanilor — spectacole de folclor, folk, muzică de promenadă, fanfară, arta în stradă ; 20. Platoul din fața Complexului Bega - spectacole de artă în stradă, expoziții, evenimente cultural artistice; 21. Platou Shopping City — orice gen de spectacole , parcuri de distracţie, cu acordul administratorului parcării; 22. Str.Jules Verne — Scoala Gen. Nr.4 , Zilele Cartierului Plopi, Kuntz — spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 23. Parcul Fraţii Constantin, str. Garofiţei - Zilele Cartierului Fabric - spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 24. Str.LI.de la Brad, Str. Holdelor, Piaţa Nouă ,- Zilele Cartierului Calea Lipovei, spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 23. Piaţa Avram Iancu - Zilele Cartierului Mehala si Zilele Cartierului Circumvalațiunii, spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 26. Str. Veronica Micle intersecție cu str. Al. Ruso - Zilele Cartierului Blaşcovici spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 27. Str. Tabor intersectie cu str. Bogdăneştilor - Zilele Cartierului Ronaț, spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 28. Zona Stadionul Dan Păltinişanu — competiții sportive, evenimente cultural artistice; 29. Str.Herculane — Scoala Gen. Nr.15,, Zilele Cartierului Fratelia - Steaua — spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 30. Parcul Petoffi Șandor, Zilele Cartierului Freidorf - spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă, 31. Parcul şi Terenul de Joacă pentru copii , str.Ismail - Zilele Cartierului Ghiroda spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă ; 32. Platou Sinaia - Zilele Cartierului Iosefin , spectacole de folclor, fanfară, folk, muzică de promenadă; 33. Piaţa arcului - evenimente cultural artistice; 34. Zona Pietonală Cetate — delimitată de străzile piața Huniade, piața Victoriei, bv.Republicii, str.Sf.loan, str. C.Brediceanu, str.Gh.Dima, piața Mărăşti, str.Oituz, piața LC.Brătianu, str.Hector, str.Proclamația de la Timişoara, str.C.Telbisz, evenimente cultural artistice;

35. Zona Aeroportului Utilitar Cioca - evenimente cultural artistice; 36. Malul Canalului Bega şi între podurile Mihai Viteazul şi Podul Regal, evenimente cultural artistice și sportive. DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN ȘEF SERVIC PUBLICĂ

Atasament: anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL... nr. 319 / (2.10. 207 Locaţiile din municipiul Timişoara în care se poate autoriza desfășurarea de adunări publice, mitinguri, proteste şi manifestații . Piaţa Operei Piaţa Unirii . Piaţa Sf.Gheorghe Piaţa Traian Platoul din fața Parcului Central Un = UV IN = DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. D L COJAN* JURIDIC ȘEF SER INE PUBLICĂ CONSILIE) Ă TĂNASE POFA-PT DAN MIRCH