keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 378/30.10.2007 pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 378/30.10.2007
pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23258/ 19.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/ 28.06.2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu Legea nr.12/09.01.2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1373/20.07.2006 şi nr.1413/18.08.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.216/30.05.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista nominală pentru acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Locuinte.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI A p r o b a t: Nr. _______________________________ P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind acordarea subvenţiei prevăzute de OUG nr.51/28.06.2006 aprobată şi

modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală pentru numitul BOŞTINĂ FLORIN

Având în vedere OUG nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, care prevede acordarea de subvenţii de la bugetul de stat în vederea construirii unei locuinţe prin credite ipotecare şi Ordinul comun M.A.I. – M.T.C.T. nr.1373/20.07.2006 şi nr.1413/18.08.2006 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală s-a emis H.C.L.M.T. nr.26/2007 modificată prin H.C.L.M.T. nr.81/2007 privind stabilirea Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, precum şi actele justificative necesare în vederea accesului persoanelor la acest program.

Ca urmare a solicitării înregistrată cu numărul D72007-4572/03.09.2007 a numitului Boştină Florin, cu privire la acordarea subvenţiei prevăzute de O.G. nr.51/2006, la data de 02.10.2007 s-a întrunit Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi în urma analizării actelor depuse de către susnumitul s-a constatat că acesta îndeplineşte prevederile legale pentru acordarea subvenţiei şi a fost declarat eligibil.

Astfel, la data de 05.10.2007 a fost afişată lista cu persoanele declarate eligibile în vederea acordării unei subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea nr.12/2007 şi O.U.G. nr.7/2007, întocmindu-se

2

proces verbal de afişare. Lista cuprinde un singur solicitant, respectiv domnul Boştină Florin.

Având în vedere faptul că în termenul legal de 7 zile de la afişarea listei nu s-au depus contestaţii şi faptul că lista cuprinde un singur solicitant se impune emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care numitul Boştină Florin să fie declarat eligibil în vederea acordării subvenţiei. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Şef Serviciu Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, Ing. Otilia Sîrca Avizat juridic, Jur. Mirela Lasuschievici

Atasament: Anexa_-_Locuinte.pdf

Anexă la HCL nr. ___________ din _______________

LISTA cu persoanele declarate eligibile în vedere acordării unei subvenţii de la

bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea 12/2007 şi O.U.G. nr.7/2007

Nr. crt.

Nume prenume solicitant

Numărul şi data cererii

1. BOŞTINĂ FLORIN D72007-4527/03.09.2007