keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 361/30.10.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 361/30.10.2007
privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Sc2007-16632/08.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21 /30.01.2007 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Ministerul Integrării şi Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A., conform Contractului de servicii - Etapa II Lot 13/Proiect 1 nr. 45207 din 15.12.2006, în vederea dezvoltării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului";
Având în vedere Nota de Analiza nr. SC2007-019867/06.09.2007 emisă de către Comisia de verificare si avizare a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice în centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului", elaborat în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, constituită prin Dispoziţiile nr. 1902 şi 2231 din 2007.
Având în vedere adresa nr. 5701/13.02.2007 emisă de către Ministerul Integrării Europene;
În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizată precum şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi;
În conformitate cu prevederile art. 44 al Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;
În temeiul art. 45din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată.HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură".

Art.2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" - varianta actualizată, cu valoarea de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentaţiei nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea de la Bugetul Local a obiectivului de investiţie "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului" în conformitate cu principalii indicatori ai Studiul de Fezabilitate 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, prevazuti în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, după cum urmează:
- 855.787 lei - reprezentând 2% din costurile eligibile;
- 1.403.460 lei - reprezentând costuri neeligibile;

Art 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 356 /27.09.2005 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Programului Phare 2004-2006 cu proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului".

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică, Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară, Direcţia Drumuri si Transporturi şi Direcţia Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Autoritatea de Management prntru Programul Operaţional Regional;
- Institutului de Studii şi Proiecte Energetice Bucuresti
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi
- Direcţiei Mediu ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Reabilitare_Centru_Istoric.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ Dr.ing. Gheorghe CIUHANDU S.C. 2007 – 16632/ 08.10.2007

REFERAT

privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006.

Prin H.C.L. nr. 356 din 27.09.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Studiul de fezabilitate precum şi participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul programului PHARE 2004-2006 la implementarea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”. Valoarea totala a investiţiei aprobată a fost de 3.728.666 EURO. Studiul de fezabilitate nr.. 440/080/2004, întocmit de S.C. "HYDRO-EXPERT" S.A, împreună cu cererea de finanţare au fost depuse si inregistrate la MIE în anul 2005, dar proiectul a rămas pe lista de asteptare a ministerului. Prin HG nr. 811/21. 06..2006, proiectul mai sus menţionat a fost cuprins în lista proiectelor de investiţii care pot beneficia de asistenţă tehnică în scopul pregătirii acestora pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. În acest context Ministerul Integrării Europene (MIE) a alocat fonduri pentru revizuirea şi actualizarea Studiului de Fezabilitate, precum şi pentru elaborarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie. Realizarea acestor servicii a fost atribuită de către MIE, Institutului de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti (ISPE), prin Contractul de servicii – Etapa II LOT 13/PROIECT I nr. 45207/15.12.2006. Colaborarea dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara, MIE şi ISPE conform Contractului mai sus menţionat a fost adoptată prin HCL nr. 21/ 20.01.2007. Proiectul constă în realizarea unor artere pietonale, semi circulabile şi circulabile în cadrul Cartierului Cetate – centru istoric al Timişoarei - care să realizeze legătura între pieţele publice: Unirii, Libertăţii şi Sfântul Gheorghe, precum şi în modificarea circulaţiei auto actuale în sensul restricţionării acesteia pe anumite trasee. Se propune refacerea/reabilitarea reţelelor edilitare situate pe traseul acestor străzi precum şi înlocuirea pavajului existent în spaţiile publice din cartierul Cetate, cu unul de calitate superioară care să accentueze caracterul istoric al zonei de intervenţie. Toate reţelele edilitare vor fi pozate subteran, cu respectarea standardelor europene în domeniu. Nu se admit pozări supraterane, pe clădiri sau împrejmuiri şi nici în subsolul clădirilor. Racordurile noi la toate reţelele tehnico-edilitare se vor face subteran. Sunt interzise racorduri pe faţade, împrejmuiri etc. Racordurile supraterane existente se vor repoziţiona în subteran. Sistemele de contorizare/măsurare vor fi amplasate comasat în locuri puţin vizibile. Studiul de fezabilitate, elabora de către ISPE Bucureşti, a fost avizat - de către Comisia de verificare si avizare a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea spaţiilor publice în centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului”, elaborat în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, constituită prin Dispoziţiile nr. 1902 şi 2231 din 2007- prin Nota de Analiza nr.SC2007-019867/06.09.2007. Proiectul va fi propus pentru finanţare din fonduri structurale şi - în conformitate cu adresa nr. 5701/13.02.2007, emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul MIE - corespunde Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) , Axa prioritară: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie”Reabilitarea şi

2

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”. În conformitate cu prevederile Documentului cadru de implementare a POR, aferente axei prioritare si domeniului de intervenţie mai sus menţionate., valoarea proiectului trebuie sa fie cuprinsă între 1.000.000 – 25.000.000 EUR. Contribuţia minimă a beneficiarului de grant – respectiv Municipiul Timişoara, trebuie se fie de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Contribuţia maximă atrasă din costul total eligibil poate fi de 98%, din care: - 85% - din fonduri comunitare - 13% - din fonduri ale bugetului de stat. Conform OG 29 /2007 - TVA se suporta de catre Ministerul de Finante. Valoarea totală a investiţiei este de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentaţiei nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006. Având în vedere cele mai sus menţionate precum şi faptul că prin Legea 500/2002 privind finanţele publice, art.42, sunt stabilite limitele valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investiţii noi,

Propunem

Comisiilor I, II, III, IV şi V ale Consilului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare:

1. Participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu proiectul "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie ”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”. 2. Studiul de Fezabilitate "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al orasului Timisoara în vederea dezvoltarii turismului" – varianta actualizată, cu valoarea de 52.408.615 lei reprezentând 16.015.344 euro, conform documentaţiei nr. 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborată de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractului de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006. 3. Cofinanţarea de la Bugetul Local a obiectivului de investiţie „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al oraşului Timişoara în vederea dezvoltării turismului” în conformitate cu principalii indicatori ai Studiul de Fezabilitate 23800 / 45207 /5484/ 2006/3, elaborat de către ISPE Bucureşti în cadrul Contractul de servicii - Etapa II LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006, prevazuti în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, după cum urmează:

- 855.787 lei – reprezentând 2% din costurile eligibile; - 1.403.460 lei - reprezentând costuri neeligibile;

DIRECTOR DIRECTOR

DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECŢIA ECONOMICĂ Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU

AVIZAT JURIDIC

ŞEF SERVICIUL JURIDIC

Cons. jr. MIRELA LASUSCHEVICI

INTOCMIT

Arh. Carmen DOROGHI Direcţia Dezvoltare Locală

Atasament: Anexa_-_Reabilitare_Centru_Istoric.pdf

Anexa la HCL nr……………………

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“ Reabilitare spatii publice din centru istoric al orasului Timisoara in vederea dezvoltarii turismului “ - SF elaborat de catre ISPE Bucureşti în cadrul Contractul de servicii - Etapa II

LOT 13 /PROIECT 1 nr. 45207/15.12.2006

VALOAREA TOTALA a Devizului General(TVA inclus) = 52.408.615 lei / 16.015.344 euro

din care C+M = 43.714.884 lei / 13.358.660 euro TVA = 8.215.786 lei / 2.510.629 euro 1 euro= 3,2724 lei SURSE DE FINANTARE : Costuri eligibile: lei euro TOTAL 42.789.369 13.075.837 din care 85% -Fond European Dezvoltare Regionala = 36.370.964 11.114.461 13% -Buget de Stat = 5.562.618 1.699.859 2% -Buget Local = 855.787 261.517 Costuri neeligibile: lei euro TOTAL = 9.619.246 2.939.507 din care - Buget Local = 1.403.460 428.878 - Buget de stat (100% TVA) = 8.215.786 2.510.629 Esalonarea investitiei ( fara TVA ) lei euro -anul I = 14.275.887 4.362.513 -anul II = 17.340.808 5.299.110 -anul III = 12.576.134 3.843.092 Durata de realizare a investitiei : 36 luni

Capacitati de realizat : Strazile din cartierul Cetate analizate : - Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre P-ta Unirii si P–ta Libertatii - Lucian Blaga - pe tronsonul dintre P-ta Libertatii si P-ta Iancu de Hunedoara - Eugeniu de Savoya - integral - Florimund Mercy - integral - Tarcului - integral - FrancescoGrisselini - integral - Radu Negru - integral - General Praporgescu - integral - EnricoCarusso - integral - Fara Nume - integral Pietele din cartierul Cetate analizate :- Libertatii

- Sf.Gheorghe - Unirii