keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 361/18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara"

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 361/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L. Calea Buziaşului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19721/06.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.50/1999 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Urseni - Calea Buziaşului" Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;
Având în vedere prevederile art.25 alin.1 şi a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L., Calea Buziaşului Timişoara", conform Proiectului nr. 26/2001 întocmit de S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L., Calea Buziaşului Timişoara" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.1537 - Moşniţa Nouă cu nr.top. 516/1/2 şi 513/1/1, C.F. nr. 1578 - Moşniţa Nouă cu nr. top. 516/1/1/2, proprietatea S.C. Randler Group S.R.L. şi C.F. nr. 1521 - Moşniţa Nouă cu nr. top. 517/1, 527/1, 516/1/1/1, proprietatea Poparad Sorin şi Poparad Adriana Zorica.
Suprafaţa totală este de 8135 mp.

Art.2: Se aprobă schimbarea destinaţiei funcţiunii urbane a terenului studiat din locuinţe în zonă de depozite şi prestări servicii.

Art.3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.50/1999 .

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Randler Group S.R.L.
- Dl. Poparad Sorin;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI