keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 33/30.01.2007 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si realizarea obiectivului de investitie''Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura, Grup Scolar Silvic, Padurea Verde, Timisoara''

30.01.2007

Hotararea Consiliului Local 33/30.01.2007
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si realizarea obiectivului de investitie''Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura, Grup Scolar Silvic, Padurea Verde, Timisoara''


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-21526/27.10.2006- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată pein Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economica si realizarea obiectivului de investitii ''Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura, Grup Scolar Silvic, Padurea Verde", Timisoara conform documentatiei nr.119/2006, intocmita de SC ''STAVIAN'' SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: R_aprobare_SF_lic.silvic.1.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr.SC 2006-21526/27.10.2006 dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice

şi realizarea obiectivului de investiţie ’’Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura,Grup Şcolar Silvic” Pădurea Verde, Timişoara.

Clădirea D+P este amplasata in Timişoara, Pădurea Verde, in partea de NE, in zona împădurita a oraşului si face parte din grupul de imobile care constituie Grupul Şcolar Silvic,Timişoara. Deoarece imobilul are o vechime considerabila si nu a mai fost întreţinut corespunzător in timp, se impune reabilitarea clădirii in întregime in vederea asigurării unei bune functionalitati ca si cabinet de Silvicultura. Imobilul este înscris in CF.836 Dumbravita – proprietar Statul Roman – in folosinţa Centrului Şcolar Silvic Timişoara preluat de Primăria Municipiului Timişoara prin HCLMT.102/28.10.2000. in baza Protocolului nr.SC2000-14081/01.02.2001. Suprafaţa construita a imobilului este de 366,36 mp, iar suprafaţa desfăşurata actuala este de 512,16 mp. Restaurarea va cuprinde refacerea in totalitate a acoperişului existent tip şarpanta, compartimentări si refaceri de construcţii si instalaţii. Spatiile create vor fi dotate cu toate utilităţile necesare (instalaţii de alimentare cu apa si canalizare, instalaţii de încălzire si electrice). Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare vor rezulta din studiul geotehnic. Având în vedere documentaţia tehnico-economica nr.119/2006, întocmit de SC’’STAVIAN’’SRL, si pusa la dispoziţie cu titlu gratuit de către Grup Şcolar Silvic, P r o p u n e m : 1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi realizarea obiectivului de investiţie ’’Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura, Grup Şcolar Silvic” Pădurea Verde, Timişoara, întocmit de SC’’STAVIAN’’SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit : Sing. Pauliean Gama Avizat : SERVICIUL JURIDIC, Red. SC Dact. SC Ex.2.

ANEXA NR.1 La proiect de hotărâre nr.______________

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru realizarea obiectivului de investiţie ’’Restaurare si consolidare Cabinet Silvicultura,

Grup Şcolar Silvic, Pădurea Verde,Timişoara’’ Valoarea totală a investiţiei : 850.776 RON Eşalonarea investiţiei : 2007-2008 Durata de realizare : 6 luni Finanţarea investiţiei : Bugetul Local Avize şi acorduri : Aviz ordonator principal de credite privind

necesitatea si oportunitatea investiţiei. Certificat de urbanism Avize de specialitate. Autorizaţia de construire si demolare.

Oportunitatea investiţiei : Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea

procesului de invatamant. ÎNTOCMIT, Sing. Pauliean Gama