keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 339/31.07.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii"

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 339/31.07.2015
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2015-165679/06.07.2015 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E12015-006195/23.03.2015, completata cu documentatia inregistrata sub nr.E12015-015368/16.06.2015 si sub nr.E22015-018944/02.07.2015, formulta de Fundatia Umanitara "Centrul Vietii", cu sediul in Timisoara, str. Ioan Negulici, nr.20, CIF 11824792;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbansitică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art.250 alin.(1), pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor Anexei nr.6 a Hotararii Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri, aferent anului fiscal 2015, Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii" cu sediul in Timisoara, str. Ion Negulici nr. 20, CIF 11824792, pentru urmatoarele imobile:
- apartamentul nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2;
- apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A;
- apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.7/3, sc. C ,et. 2;
- apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Fundaţiei Umanitare "Centrul Vieţii";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

1

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

BIROUL CONTENCIOS-SOLUTIONARI CONTESTATII SI METODOLOGIE Nr. IF2015-165679/06.07.2015

APROBAT

PRIMAR ROBU NICOLAE

REFERAT privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”

Avand in vedere cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. E12015- 006195/23.03.2015, completata cu documentatia inregistrata sub nr.E12015-015368/16.06.2015 si sub nr.E22015-018944/02.07.2015, prin care Fundatia Umanitara “Centrul Vietii”, cu sediul in Timisoara, str. Ioan Negulici, nr.20, CIF 11824792, solicita in baza dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, pentru urmatoarele imobile aflate in proprietatea fundatiei:

1) apartamentul nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2; 2) apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A; 3) apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.7/3, sc. C ,et. 2; 4) apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015, anexa nr. 6, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a stabilit procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003.

Conform dispozitiilor anexei nr.6 din HCL nr. 289/20.05.2014: - art. 1 alin.1 „Nu se supun impozitarii pentru anul fiscal 2015, cladirile utilizate in intregul lor de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autoritati sau institutii publice, numai pentru activitati social-umanitare, constand in: asigurarea de gazduire, hrana, sprijin material, ingrijire medicala; asistenta sociala, psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din famiii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea) prestate cu titlu gratuit. „ -art.2 “Scutirea prevazuta la art. 1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, ...”

Din documentele depuse de fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E12015-006195/23.03.2015, nr.E12015-015368/16.06.2015 si nr.E22015-018944/02.07.2015, rezulta urmatoarele:

Cod FO 53-01,ver.2

2

 Potrivit Statutului Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii” autentificat prin incheierea nr.1766/22.04.1999, modificat potrivit actului aditional nr.1323/13.12.2012 (modificare incuviintata prin incheierea civila nr.1045/21.01.2011 pronuntata in dosarul nr. 32594/325/2010):

- art. 3 „Fundatia isi propune realizarea unui scop nelucrativ, personal, nepatrimonial constand in principal in sprijinirea persoanelor aflate in nevoi (femei, batrani, orfani, familii cu multi copii, tineri casatoriti), desfasurand activitati de ajutorare umanitara.” ;

- art. 4 „ Fundatia va urmari realizarea scopurilor propuse prin urmatoarele actiuni ce constitue obiectul sau de activitate: A. Ajutorare umanitara: Fundatia va desfasura actiuni de ajutorare umanitara a persoanrelor aflate in nevoi: femei, batrani, orfani, familii cu multi copii, tineri casatoriti, acordandu-le asistenta sociala, materiala si spitituala. Fundatia va desfasura activitati de integrare sociala si profesionala pentru tinerii ce au implinit varsta de 18 ani, care provin din casele de copii, din familii sarace, din zone defavorizate, etc. Fundatia va fi preocupata de oferirea unor locuri de cazare, hrana zilnica si sprijinirea in gasirea unui loc de munca pentru acesti tineri.”  Potrivit declaratiei pe proprie raspundere a presedintelui fundatiei, d-nul Prisacaru Constantin, “cladirile care fac obiectul cererii de acoradre a scutirii, detinute de fundatie sunt folosite exclusiv in scop umanitar, pentru tinerii proveniti din centrele de plasament sau alte cazuri sociale.”

Aratam ca, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, organul fiscal a efectuat in data de 02.07.2015, o cercetare la fata locului, la imobilele in cauza, in baza art.57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 5 din anexa nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, intocmind in acest sens procesul –verbal incheiat la data de 02.07.2015

Potrivit procesului-verbal incheiat in data de 02.07.2015, ca urmare a efectuarii cercetarii la fata locului, „Imobilele situate in Timisoara, constand in apartamentul nr.35, str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2; apartamentul nr. 32, str. Ciobanului nr. 3/A; apartamentul nr.12, str. Lisabona bl.7/3, sc. C ,et. 2 si apartamentul nr.12, str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A, sunt folosite exclusiv de fundatie conform statutului acesteia, fundatia oferind cazare cu titlu gratuit persoanelor in varsta de peste 18 ani provenite din casele de copii, familii sarace sau provenite din zone defavorizate.”

Astfel, avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca imobilele ce fac obiectul cererii de acordare a scutirii se incadreaza in dispozitiile art. 1 din anexa nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, fiind utilizate de fundatie pentru activitati social-umanitare constand in asigurarea cu titlu gratuit de cazare, pentru persoane aflate in dificultate.

Mentionam faptul ca, impozitul pe cladiri aferent anului 2015 pentru imobilele ce fac obiectul cererii de acordare a scutirii este in cuantum total de 1430 lei, din care: 313 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr.2, bl.D2; 313 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A; 313 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.7/3, sc. C ,et. 2; 491 lei, reprezentand impozit pe cladiri aferent apartamentului nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

Conform art. 6 al anexei nr.6 din HCL nr. 289/20.05.2014 „Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus spre avizare Serviciulu Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si spre aprobare Primarului Municipiului Timisoara.”

Avand in vedere cele prezentate mai sus, in baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 si prevederilor anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015,

PROPUNEM:

Cod FO 53-01,ver.2

3

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015, Fundaţiei Umanitare „Centrul Vieţii” cu sediul in Timisoara, str. Ion Negulici nr.20, CIF 11824792, pentru urmatoarele imobile:

1. apartamentul nr.35 situat in Timisoara str. Cosmonautilor nr. 2, bl.D2; 2. apartamentul nr. 32 situat in Timisoara str. Ciobanului nr. 3/A; 3. apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Lisabona bl.7/3, sc. C ,et. 2; 4. apartamentul nr.12 situat in Timisoara str. Mircea cel Batran bl.74, sc.A.

DIRECTOR EXECUTIV SEF BIROU ADRIAN BODO CARMINA NITESCU

PENTRU SECRETAR SIMONA DRAGOI

AVIZAT JURIDIC TEODORA GENTIMIR