keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 326/26.06.2014 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 326/26.06.2014
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-12902/20.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-10499/23.04.2014 a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
Având în vedere Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/23.04.2013 privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/23.04.2013, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: HCLcomTur_Anexa.pdf

1

Anexa

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET

Capitolul I- DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. – Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate jurudică, ce funcţionează pe lângă Primăria Municipiului Timişoara. Art. 2. – CCPT îşi desfăşoară activitatea în baza HCL nr. 243/23.04.2013 de înfiinţare şi a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, denumit în continuare ROF şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. Art. 3. – CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timioara, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Capitolul II- COMPONENŢĂ Art. 4. – Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Municipiului Timişoara astfel:

a) Preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret; b) Preşedinţii organizaţiilor studenţeşti; c) Preşedinţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret d) Preşedinţii structurilor sindicale adresate tinerilor; e) Preşedinţii structurilor patronale adresate tinerilor; f) Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor g) Primarul- Consiliul Local al Tinerilor h) Câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de Primăria Timişoara i) Preşedinţii structurilor de tineret ale partidelor politice

Art. 5. - Înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT. Capitolul III- COMPETENŢE Art. 6. – (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele:

a) cultură; b) educaţie şi formare; c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; d) participare şi activităţi de voluntariat; e) sport, sănătate şi mediu;

2

f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii; g) turism

(2) În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT. Capitolul IV-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR COMPONENTE Art. 8. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi:

a) dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT; b) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului CCPT; c) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea CCPT; d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT; e) dreptul de a se retrage din CCPT; f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT.

Art. 9. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligaţii: a) obligaţia de a respecta prezentul Regulament; b) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare CCPT; c) obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul şedinţelor CPT; d) obligaţia de a respecta deciziile CCPT, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii; e) obligaţia de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit; f) obligaţia de a nu acţiona în numele CCPT fără a avea un mandat în acest sens; g) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din CCPT;

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Secţiunea 1 Structuri interne Art. 10. – Structurile interne ale CCPT sunt următorele:

a) Plenul; b) Comisiile de lucru; c) Secretariatul.

Secţiunea a 2-a Plenul Art. 11. – (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT. (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor structurilor ce intră în componenţa CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică.

3

(3) Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în vigoare. Art. 12. – Plenul are următoarele atribuţii:

a) propune Primăriei Muninicipiului Timişoara modificarea prezentului Regulament; b) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; c) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în domeniul tineretului.

Art. 13. – (1) Plenul se întruneşte o dată pe lună, preferabil în ultima zi de joi a fiecărei luni, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, convocarea se va face în scris de către Primăria Municipiului Timisoara, de către Secretariatul CCPT sau de cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot. (2) convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Timişoara din motive obiective. (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezenţa a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT. (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitaţi, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care îşi manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Primăriei Municiupiului Timişoara; aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de şedinţă. (5) Reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş sunt participanţi de drept la şedinţele plenului. Art. 14. - (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale. (3) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii. (4) Modificarea ROF se face numai cu avizul PMT, la propunerea a minim 1/2 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorităţii. Secţiunea a 3-a Comisiile de lucru Art. 15. – (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acţionând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen. (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanţii aleşi din rândul membrilor plenului. (3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru. Art. 16. – Comisiile de lucru au ca atribuţie principală elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum şi în alte domenii considerate prioritare de către plen. Art. 17. – Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen. Art. 18. – Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înfiinţarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

4

Secţiunea a 4-a Secretariatul Art. 19. – Secretariatul este asigurat de către Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 20. – Secretariatul are următoarele atribuţii:

a) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; b) ţine evidenţa documentelor CCPT; c) convoacă sesiunile de lucru conform Art. 13.

Capitolul IV DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art. 21. – Secretariatul CCPT verifică dacă structurile aplicante respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 pentru a intra în componenţa CCPT, pe baza documentelor justificative înaintate. Art. 22. – Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 şi se completază cu alte documente legislative în vigoare. Director Executiv Direcţia Comunicare Alina Pintilie întocmit

Consilier Comunicare

Ovidiu Simonetti

Atasament: RefcomTur.pdf

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA COMUNICARE

SC2014-12902/20.05.2014

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204.886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret,

aprobat prin HCL nr. 243/23.04.2013

În cadrul şedinţei Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) din luna aprilie 2014, a

fost propusă înfiinţarea unei noi comisii de lucru în cadrul CCPT, respectiv stabilirea unui nou domeniu

de lucru: turismul.

Acest deziderat al tinerilor participanţi la şedinţă respectă Art. 6 (2) din Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare al CCPT:

„(2) În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii

plenului CCPT ”, parte integrantă a HCL nr. 243/23.04.2013.

Având in vedere adresa nr. SC2014-010499/23.04.2014, prin care un număr de 14 organizaţii de

tineret din cele 16 prezente la şedinţa CCPT din luna aprilie 2014 îşi exprimă această dorinţă de înfiinţare

a unui nou domeniu de lucru, propunem,

emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe modificarea Regulamentului de

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin HCL nr.

243/23.04.2013, conform anexei care va face parte din hotărâre.

Viceprimar Secretar, Dan Diaconu Ioan Cojocari

Director Executiv Direcţia Comunicare Alina Pintilie întocmit

Consilier Comunicare

Ovidiu Simonetti

Avizat juridic

FP53 - 01 ver.1

Atasament: PropHCLcomTur.pdf

_ Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Şedinţa din 03.04.2014 (x A, Tu E fi HCL nr. 243/23.04.2013 (preză AMF iu scut. LMI MA erati n Bor — to 493/9304. În atenţia Conducerii Primăriei Municipiului Timişoara PROPUNERE / SOLICITARE În cadrul şedinţei de astăzi 03.04.2014 a CCPT, a fost dezbătut următorul subiect: ati pna BN Ar Sare O d în codul p a dezbaterilor referitoare la subiectul anterior menţionat, au fost concluzionate următoarele: (pr concluziilor, pe scurt) e + Mu. SN. MANSA Ma Ni. :, AQ. _ BORER OMR spui dn Bafta i a scanată, L t CR. „dai, DIANE. văr i nana i ELOR RER Timişoara, 03.04.2014

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Şedinţa din 03.04.2014 (prezentarea subiectului, pe scurt)... (d ne Eder fa ua ds a Subsemnaţii, declarăm faptul că susţinem în totalitate cele anterior menţionate, cu precizarea că reprezentăm un număr de activitate la nivelul Municipiului Timişoara, din numărul total de structuri de tineret prezente la şedinţa din data de 03.04.2014, conform listei de prezenţă anexate, | HCL nr. 243/23.04.2013 | d4 drept pentru care semnăm în continuare, pentru conformitate: structuri de tineret cu Organizaţia (a se menţiona numele întreg) Sume BI E d AIESEC TIMISOARA PETER e ss EU EUL sI CLUBUL SPORTIV 3| SAH-5HO TimișoARA Dragoș e CLUBUL BÎNĂ DE TULSA Frucofizi - pl “4 BELA i Ci Meg i Mu Mei e EV fo OLGA dv PURA G| ONG SEBAST; ATi DREAM m FR 05 U F UV REC VLAD 0 DE AS ATIT Air 5 LGR NOR Mi Cot is Bi VE NIKE A e | Tie Tbeemesbz d NICARZ VLAD PUTS Ca PER NET PEEL RE Ft SAE INTER tocit le SIC i ZT E n pr 5 : / / | gap n PT (2 FIRE Dif SAN DE HO TOR TINTE AN Timişoara, 03.04.2014

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Şedinţa din 03.04.2014 sin na & HCL nr. 243/23.04.2013 (and (prezentarea subiectului, pe scurt).. / Clubul 1 n at d acd — A | Cs i x 1 2 CĂ Je 5 x 4 OSE pala, udate Moianu AND Timişoara, 03.04.2014