keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/23.04.2013 privind constituirea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 243/23.04.2013
privind constituirea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-10574/ 15.04.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara,
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Adresa cu nr. CP2013-424 din 11.04.2013 a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Timiş;
Având în vedere Legea 350/ 2006 -Legea tinerilor;
In conformitate cu prevederile art. 36. alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6) lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală. republicată şi modificată;
In conformitate cu art.45 din Legea nr. 215 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. l: Se aprobă constituirea pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret structură consultativă fără personalitate juridica care funcţionează pe baza dialogului structurat in ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice in domeniul tineretului la nivel local.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri. Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Fundaţiei Judeţene de Tineret Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP53 - 01 ver.1

REFERAT Privind constituirea şi aprobarea regulamentului de organizare

şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

Prin adresa nr.CP2013-424 din 11.04.2013, Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis solicita Primariei Municipiului Timisoara conform Legii 350/2006 adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului consultativ pe probleme de tineret.

Consiliul consultativ pe probleme de tineret este structură consultativă fără personalitate juridica care functionează pe lângă Primăria Municipiului Timişoara pe baza dialogului structurat in ceea ce priveste elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice in domeniul tineretului la nivel local.

Din cadrul consiliului consultativ pe probleme de tineret pot face parte reprezentanti ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul municipiului Timisoara astfel: presedintele Fundatiei Judetene pentru Tineret Timis, presedintii organizatiilor studentesti, ai organizatiilor neguvernamentale de tineret, ai structurilor sindicale adresate tinerilor, ai structurilor patronale adresate tinertilor, presedintele Consiliului Judetean al elevilor, primarul consiliului local al tinerilor, cate un reprezentant al fiecarui grup informal de tineret recunoscut de Primaria Municipiului Timişoara si presedintii structurilor de tineret ale partidelor politice. Secretariatul consiliului consultativ pe probleme de tineret este asigurat de Fundatia Judeteana de Tineret Timis.

Prin Legea tinerilor nr. 350 din 21.07.2006 este reglementat cadrul juridic necesar asigurarii de conditii adecvate integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora. Conform art.4 lit.e din Legea 350/ 2006, “politicile in domeniul tineretului au la baza si stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice central si locale cu structurile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, prin infiintarea de consilii consultative constituite din organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret de pe langa fiecare autoritate sau institutie publica central ori localacare gestioneaza fonduri destinate tineretului” şi art.10 alin.2 “în toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale”. În acest sens, propunem constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.

Dan Diaconu Viceprimar

Alina Pintilie Avizat juridic, Director Dir.Comunicare

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2013-10574/ 15.04.2013

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: anexa_hcl_243.pdf

- 1 -

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET

Capitolul I- DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate jurudică, ce funcţionează pe lângă Primăria Municipiului Timişoara. Art. 2. – CCPT îşi desfăşoară activitatea în baza HCL .................. de înfiinţare şi a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, denumit în continuare ROF şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. Art. 3. – CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timioara, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II- COMPONENŢĂ

Art. 4. – Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Municipiului Timişoara astfel:

a) Preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret; b) Preşedinţii organizaţiilor studenţeşti; c) Preşedinţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret d) Preşedinţii structurilor sindicale adresate tinerilor; e) Preşedinţii structurilor patronale adresate tinerilor; f) Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor g) Primarul- Consiliul Local al Tinerilor h) Câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de

Primăria Timişoara i) Preşedinţii structurilor de tineret ale partidelor politice

Art. 5. - Înscrierea în CCPT se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT.

Capitolul III- COMPETENŢE

Art. 6. – (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele: a) cultură; b) educaţie şi formare; c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; d) participare şi activităţi de voluntariat; e) sport, sănătate şi mediu; f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii.

(2) În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT.

Capitolul IV-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR COMPONENTE

- 2 -

Art. 8. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi: a) dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT; b) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului CCPT; c) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea CCPT; d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT; e) dreptul de a se retrage din CCPT; f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT.

Art. 9. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligaţii: a) obligaţia de a respecta prezentul Regulament; b) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare CCPT; c) obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul

şedinţelor CPT; d) obligaţia de a respecta deciziile CCPT, în cazul în care acestea nu contravin

statutelor proprii; e) obligaţia de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit; f) obligaţia de a nu acţiona în numele CCPT fără a avea un mandat în acest sens; g) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din CCPT;

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secţiunea 1

Structuri interne Art. 10. – Structurile interne ale CCPT sunt următorele:

a) Plenul; b) Comisiile de lucru; c) Secretariatul.

Secţiunea a 2-a Plenul

Art. 11. – (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT. (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor structurilor ce intră în componenţa CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică. (3) Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în vigoare. Art. 12. – Plenul are următoarele atribuţii:

a) propune Primăriei Muninicipiului Timişoara modificarea prezentului Regulament; b) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; c) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în

domeniul tineretului. Art. 13. – (1) Plenul se întruneşte o dată pe lună, preferabil în ultima zi de joi a fiecărei luni, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, convocarea se va face în scris de către Primăria Municipiului Timisoara, de către Secretariatul CCPT sau de cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot. (2) convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Timişoara din motive obiective. (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezenţa a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte

- 3 -

cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT. (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitaţi, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care îşi manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Primăriei Municiupiului Timişoara; aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de şedinţă. (5) Reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş sunt participanţi de drept la şedinţele plenului. Art. 14. - (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale. (3) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii. (4) Modificarea ROF se face numai cu avizul PMT, la propunerea a minim 1/2 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorităţii.

Secţiunea a 3-a Comisiile de lucru

Art. 15. – (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acţionând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen. (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanţii aleşi din rândul membrilor plenului.

(3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru. Art. 16. – Comisiile de lucru au ca atribuţie principală elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum şi în alte domenii considerate prioritare de către plen. Art. 17. – Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen. Art. 18. – Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înfiinţarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secţiunea a 4-a Secretariatul

Art. 19. – Secretariatul este asigurat de către Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 20. – Secretariatul are următoarele atribuţii:

a) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; b) ţine evidenţa documentelor CCPT; c) convoacă sesiunile de lucru conform Art. 13.

Capitolul IV DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 21. – Secretariatul CCPT verifică dacă structurile aplicante respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 pentru a intra în componenţa CCPT, pe baza documentelor justificative înaintate. Art. 22. – Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 şi se completază cu alte documente legislative în vigoare.